Rozhledy po rodném kraji - Hrbovské a svařenovské - 8 zastavení

25.06.2020 - naše farnosti

ÚPLNĚ NOVÝ popis a mapky z HAVLINY a 2 x od RUDOLCE, z Vejdocha ROZPOZNÁNO UŽ 62 SÍDEL, přidán seznam obcí se stejným názvem

 

HRBOVSKÉ A SVAŘENOVSKÉ ROZHLEDY

aneb 8 věží, 1 zámek, 1 město a 40 obcí v 8 zastaveních

Když navštívíte kapli v Hrbově, v jejímž oltáři jsou uloženy ostatky svatého Václava, můžete se rozhlédnout po rodném kraji.

Před kaplí se dejte doleva po silnici kolem školy, bohužel zrušené, a kolem domu číslo jedna, který jediný přežil požár v 1766. roce. Dnes je v ubohém stavu, neboť v krutých padesátých letech odvezli rudí mocipáni majitele přímo z pole a od té doby už ho nikdo neviděl živého ani mrtvého. V čase onoho požáru tam bydleli Štěpánkovi. Ti na poděkování za záchranu postavili téhož roku nad vsí kapličku zasvěcenou Nejsvětější Trojici.

* Poprvé se zastavíme těsně před ní směrem od Hrbova - anebo když jste vyšli od Palečkových rybníků, 20 metrů za ní - na křižovatce cest a podívejte se zpět. Uvidíte věž kaple a za obcí spatříte Kochánov, vzadu nad lesy trochu vpravo věž netínského kostela a vyvýšený hájek kolem krypty hraběcí rodiny s kaplí Panny Marie Sedmibolestné. Za tím v dáli za jasného počasí uvidíte celé panoráma Žďárských vrchů. vpravo komín Žďasu, dále Jámy, Jiříkovice a vedle nich Harusův kopec (742 m.n.m.) s televizním vysílačem, elektrikářské stojany nad Studnicemi a Pohledeckou skálu (749 m.n.m.) se dvěma stožáry. Pohledem se vrátíme k dálnici těsně před námi, za ní jsou Lavičky s novým kostelem svaté Zdislavy, jehož moderní věž nepatrně vykukuje mezi stromy, mírně vlevo vzadu je Závist a vpravo Olši.

** Vyjdeme ke druhému zastavení, a to na samý práh kapličky. Otočíme-li se k ní, uvidíme vpravo Cyrilov s vodojemem, další místo velikého rozhledu. Se dveřmi za zády uvidíme velké město mezi říčkami malými s věží svatého Mikuláše, které vyčnívá nad lesíkem v údolíčku proti nám Vlevo nad městem se zelená lyžařská chata, za ní Lhotky, dole svítí Mc'Donald a přímo za městem je vidět poslední domy na Karlově a začátek Dolních Radslavic.

*** Třetí zastavení bude o pár kroků níže, opět na cestě k Palečkovým rybníkům. Vidíme staré nádraží a za ním novou výstavbu na Třebíčské ulici. Nad komínem jedné z budov vidíme Jabloňov, a to domy u státní silnice a o pěkný kus doprava stavby jabloňovského družstva. Nad budovami na samém levém konci města je vidět Petráveč, a to její novou výstavbu na obou koncích obce. Přímo za lyžařskou chatou je kopec Ambrožný (640) se zesilovačem vyčnívajícím nad okrajem lesa, vlevo od něho je vidět Svatou (679), kopec nad Kadolcem, na němž měla svou poustevnu svatá Zdislava, dcera pána na Křižanově V místech, kde hřeben Svaté protíná silnici k Heřmanovu, je vidět půl Moravy. Od Jihlavy až k Brnu.

**** Čtvrté zastavení je o sto metrů níže po asfaltové silnici. Zastavíme se před křovím, které začíná po pravé straně a naproti sobě vidíme silo u Dobré Vody. Sama tato vesnice je vidět nalevo od něho Napravo se tyčí stožáry křižanovského nádraží a staniční budova, dále pak družstevní stavby a celá obec Kozlov Nad ní vyčnívají mezi stromy na vrcholu Šibeníku střechy nejvýše položených domů Křižanova. Všimneme si opět zesilovače na Ambrožném a nalevo od něho Svaté, z níž vidíme tentokrát jen vrcholek.

***** Páté zastavení je na polní cestě od kapličky nahoru asi po sto metrech. Když překonáme zelenou uličku z křovisek a zastavíme se na volném paloučku, znovu rozpoznáme Lhotky za lyžařskou chatou, Kar1ov, Dolní Radslavice, Jabloňov a Petráveč. Při troše štěstí uvidíme na obzoru v lesích mezi starým nádražím a Jabloňovem kostel na Rudě. Napravo od nejbližšího lesa vyčnívá Oslavice, před ní střechy chat u Palečkových rybníků, vpravo od Oslavice je pěkně vidět lípa u třebíčské silnice, vlevo v lesích při pozorném pohledu spatříme střechy z Osového. Při ještě pozornějším pohledu a za jasného počasí uvidíme zámek v Náměšti a celkem dobře rozeznáme jeho žlutou hranolovitou stavbu s červenou střechou. Vlevo od něho uvidíme pod nejzazšími lesy mezi poslední střechou Oslavice a lípou u silnice, přesně v průseku lesa kousek od nás světlý čtverec. Jsou to družstevní budovy nad Jinošovem.

K dalšímu zastavení našich rozhledů je možno se dostat dvojím způsobem. Když půjdeme dál po této polní cestě, čeká nás tmí a hloží Nejprve se nám však na malém paloučku na opačné straně návrší otevře pohled k Uhřínovu. Vlevo od něho vidíme Horní Heřmanice, úplně vlevo pak Nový Telečkov. Napravo od Uhřínova vidíme Horní Radslavice, které lze spatřit v plné kráse jen právě odsud. Pod námi je Šeborov Půjdeme dále a kótu 569 - Hrbovský vrch - necháme vlevo Kdybychom na ni přesto vystoupili, uvidíme z ní kromě už jmenovaných obcí také Vídeň, tu naši - malou, ale čipernou.

*** *** Za chvilku už před sebou vidíme vodojem, naše šesté zastavení Pohodlně se k němu dostaneme přes hrbovskou náves. V neutrálním území mezi oběma obcemi vyjdeme po asfaltové silnici proti kulturnímu domu vlevo do kopce Naproti vodojemu ukrývá bujná vegetace studánku. Vodu z ní nikdo nepije kvůli Francouzům, pohřbeným u ní za napoleonských válek Vodojem obejdeme po jeho levé straně, přijdeme k jihozápadnímu rohu drátěné ohrady Tam uvidíme totéž co ze zálesáckého paloučku, zleva Nový Telečkov, Horní Heřmanice, Uhřínov, střechy a kouř, pokud zrovna topí, z Horních Radslavic. Vzadu za uhřínovským kravínem vyčnívá nad lesy kolega zesilovače u Kúsek, a to stožár u Čechtína, přesněji u dvora Vartenberku poblíž Jelení hlavy (617). Dole pod námi je samota zvaná Dvorek - bývalý panský dvůr koupený od hraběte. Z ním je údolí Balinky a hned naproti Šeborov Další dvůr stál na místě dnešních Pohořílek Kdysi vyhořel a tím dal název osadě. Dodnes tvoří její dominantu bíle zářící budova toho dvora. Pod ním stál donedávna javor, který pamatoval zrušení roboty v roce 1848. Tenkrát pod ním vyhrávala hornická kapela. Než padl za oběť vichřici, byl tak silný, že tři muži sotva objali jeho kmen. Možná právě on inspiroval ke složení písně: "Seděla dívka pod javorem, pásla husy pode  dvorem...". Dále vpravo vidíme Pavlínov s dvěma výrazně bílými stavbami a vedle Pavlínovskou horku (615) s její typickou siluetou řídkého lesa, také zaviněnou vichřicí. Před ní je Otín, za ním Geršov, úplně dole lze zahlédnout střechy Frankova Zhořce. Vzadu vpravo je vidět Chlumek Na obzoru jsou vidět lesy kolem Řehořova s průsekem, kterým pochází i státní silnice, a dále vpravo vysílač u Nadějkova. Blíže k nám je měřínský velkovepřín, lidově zvaný Gigant a ještě blíž Nové Dvory, úředně však Nová Zhoř Její Stránecká jmenovkyně je zakryta lesíkem těsně před námi a je vidět jen její pravý okraj. Nad ním úplně na obzoru jsou vidět zemědělské stavby obce Stáj na jihlavském okrese, tedy stájské stáje. Za třesní před námi vyčnívá věž kostela svatého Jana Křtitele v Měříně Vzadu za ní se bělají kravíny Malého Meziříčí, dnes zkráceně Meziříčka. Za svařenovskými střechami vidíme dálnici, za ní blízkovské kravíny a Dědkov zakrytý stromy.

*** **** Sedmé zastavení není daleko, popojdeme k dalšímu rohu ohrady. Uvidíme jasně další dominantu - Dědkovskou horu (694) s typickým zubem v lesním porostu, zaviněným tentokrát těžbou na samém vrcholu.  Vlevo od ní se nad lesy tyčí televizní zesilovač u Chroustova nad druhé straně hřbetu. Pod ní je Dědkov, vlevo dole Blízkov s novou kaplí svatého Václava, blíže k nám opět Stránecká Zhoř, další Mc'Donald u čerpací stanice Shell. Pak vidíme Kochánov a netínskou věž a hrobku, s kterými jsme začínali. Kdyby nás povodí Moravy pustilo na travnatou plochu přímo nad nádržemi, viděli bychom celý Měřín, více z Meziříčka a také silo v Dobré Vodě a Svatou.

**** **** K poslednímu, osmému zastavení jdeme od vodojemu asi 100 metrů západním směrem a odbočíme dolů k vesnici. Nad kolnou k severu uvidíme nám už známý Harusův kopec. Za lesy vpravo od Kochánova vyčnívá malý zelený pahrbek - Chlumek u Hlinného (651). Vlevo od něho jsou vidět opět Jámy, vzdor svému jménu ležící vysoko na svahu pod Vejdochem (662), moje rodná farnost. Pojmenovány byly totiž podle jam v zemi, v nichž se kdysi těžilo stříbro. Je to tedy hornická obec, škoda, že si hornická kladívka nedali do svého znaku. Za nimi vlevo od vysílače zase Jiříkovice, moje rodné Slavkovice však vidět nejsou. Za Jiříkovicemi je vidět holý hřeben, z něhož by šlo spatřit nejen Vlachovice ležící na druhé  straně těsně pod ním, ale celé panoráma až k Suchému vrchu v Or1ických horách. Vpravo od vysílače je jasně vidět Rokytno s typickým špičatým lesíkem, stojany a Studnice vedle nich a ještě více vpravo dva stožáry nad Pohledeckou skálou. Dalekohledem by možná šlo vidět i další obce v okolí Nového Města. Po polní cestě můžeme dojít na svařenovskou náves anebo se vrátit k vodojemu a po silnici se dostat ke společnému kulturnímu domu a dolů ke kapli.

Závěrem malá prosba: vezměte si s sebou tento popis a na místě si ověřte jeho údaje Sám jsem je dvakrát ověřoval s panem Ludvíkem Tomanem. Přesto rád přijmu každé upřesnění a rozšíření, aby byl tento přehled co nejdokonalejší. Bylo by pěkné, kdyby se podařilo sepsat podobné průvodce po všech výšinách našeho kraje. Prospělo by to ke vzdělanosti obyvatel, zvláště mládeže, a k opravdovému vlastenectví, totiž lásce k zemi, kterou nám Bůh svěřil. Vlastenectví je potřebnější a prospěšnější než nacionalismus, který opět začíná vystrkovat nebezpečné růžky nejen u cizinců, kterým to často vyčítáme, ale žel i u nás Čechů. 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 9. srpna 2020

svátek má Roman

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU