Přehled všech 23 poutí a plán té 24. L.P. 2024 (dá-li Pán Bůh) - Kronika poutníka 2019

01.11.2023 - pěší pouť na Velehrad

MALÁ POUTNÍ STATISTIKA 2019

Neděle 18.8.2019 - 59 z Újezda (1. proud), 17 z Radešínské Svratky (2. proud)

Pondělí 19.8. - 6 ze Sebranic (3. proud), 17 z Nového Veselí, 56 z Vítochova (4. proud), z Netína 30, další velká skupina  z Vranova nad Dyjí (5. proud)

Úterý 20.8. - 7 z Valče (6. proud), OSTATNÍ PROUDY POKRAČUJÍ

Středa 21.8. - z Olomouce 10 (7. proud), poprvé ze Skalky u Trenčína 26 poutníků (8. proud)a 15 místních je kus doprovázelo, z Brna Bystrce 7 (9. proud )a z Račic 16 levohradeckých (10. proud)

Čtvrtek 22.8. - PŘESNÝ PŘEHLED:  27 ze Křtin, 60 z Ruprechtova, 5 z Olomouce, 15 z Kozlan, 29 ze St. Hrozenkova do Luhačovic, 2 ze Skalice na Slovensku (11. proud), 19 z Ratíškovic (12. proud), asi 80 z Blučiny - celkem asi 237

Pátek 23.8. - na Klimentku se nás sešlo 204 a zpívali jsme: Zase spolu, aleluja, celkem 250

Sobota 24.8. - z Uh. Brodu 3 (13. proud), z Nedachlebic 8 (14. proud), všech pěších 261, po příjezdu autobusů nás šlo pěšky celkem 358

Mši sv. sloužil a kázal  provinciál jezuitů o. Petr Přádka S.I.

 

Bohu díky za počasí a za dosažení cíle letošní pouti a za naději na dosažení cíle životní pouti. .

Pán Bůh zaplať všem dobrodincům. Vzpomínáme a modlíme se i za ostatní dobrodince nemocné i zemřelé.

Poutníci, jste dobří!

 

STARÉ STATISTIKY

Diagnoza: úbytě

Prognoza: vydržet

Útěcha: čísla nejsou všechno

2001 Proudů: 3 - Poutníků: 244 - Kazatel: biskup Vojtěch Cikrle *

2002 - 5 - 230 - opat Marian Rudolf Kosík * 2003 - 6 - 233 - biskup Josef Hrdlička * 2004 - 6 - 263 - probošt Stanislav Krátký * 2005 - 7 - 370 - arcibiskup Jan Graubner * 2006 - 8 - 410, z toho 20 poutníků z Mariadreieichen - paulán Pavel Havlát * 2007 - 8 - 381 biskup František Lobkowicz * 2008 - 8 - 375 - poutník Ludvík Bradáč * 2009 - 9 - 456 - žilinský kancléř Michal Baláž * 2010 - 10 - 483 - arcibiskup Jan Graubner

2011 - 10 - 465 - kardinál Miloslav Vlk * 2012 - 8 - 461 - o. biskup Vojtěch Cikrle, 2013 8 - 531 a 15 na kolech - Peter Brodek, generální vikář z Nitry - 1500 v bazilice * 2014 - 8 - 430 - mikulovský probošt Pavel Pacner * 2015 - 10 - 368 - opat Marian Rudolf Kosík * 2016 - 10 - 300 - Josef Pohanka, farář ze Žarošic * 2017 - 17 výchozích míst - 326 - želivský opat Jáchym Šimek * 2018 - 14 - 273 - biskup Pavel Posád * 

 

Zahájení 19. pěší pouti na VELEHRAD

18.8.2019

u CYRILOMETODĚJSKÉ LÍPY

zasazené L.P. 2013

na zemské hranici Čech a Moravy

mezi Sirákovem - farnost Nížkov, diecéze královéhradecká

a Újezdem - farnost Nové Veselí, diecéze brněnská,

na kraji lesa, který katastrem patří do Rudolce, farnost Bohdalov

 

Zahájení: 59, závěr 27, nejmladší 6 letý kluk a 7 leté děvče, nejstarší 80 letý a 76 letá

Program:

  • 1. Písně vlastenecké a hymna - asi 10 minut (Štikar)
  • 2. Uvítání všech a výklad o místě (Vlček) a poutích (Peňáz) - společně asi 10 minut
  • 3. Vyslání poutníků a modlitba (Peňáz)
  • 4. Písně poutnické a odchod zhruba o půl páté (Štikar)

 

1 - písně vlastenecké

 

1 A)  Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s touhou pne.
Kde ty naše hory jsou, zasnoubeny s oblohou.

S oblohou a nebesy. Kdo pomýšlí na plesy,
anděl světlem oděný, slávě Páně stvořený.

Pán, ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás.
Anděla vám z nebe dal, váš by národ k zpěvu zval.

A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát,
by ten anděl chránil Čech, do skonání věků všech.

 

1 B)  Moravo, Moravo, Moravěnko milá,
co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.
Chasa ušlechtilá, žádostivá boje;
a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, tvá orlice pestrá
byla lva českého vždy upřímná sestra,
vždy upřímná sestra budiž ještě dále;
máme hrdinného a dobrého krále.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

Co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný

Hrdost našich předků, víru, právo chránit

Zemi svou milovat čest moravskou bránit

1 C) Ty naše písničky, jsou jako perličky na šňůrce navlečené.
Tolik je krásy v nich a je to velký hřích že jsou tak opuštěné.

Ref: Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká
tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička. 
Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít.
Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít.

Zpívejte lidičky ty naše písničky, písničky z Moravy z Čech.

Ta naše písnička, je sice prostičká, ale je nejhezčí z všech. Ref.

 

1 D) MORAVA KRÁSNÁ ZEM, v ní jsem byl já zrozen
a v ní byl vychován od matky pěstován
ta mě k srdci svému, lnula mateřskému
jí život můj byl věnován
I:Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, osázená vinohradem:I

Tam kde řeka Dyje, chvatným tokem spěje
tam kde lid líbezné, krásné písně pěje
tam dívky krásné jsou, něžné jak květiny
tam domov můj je jediný
I:Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, osázená vinohradem:I

Když slunko zapadá, za vršky Pálavy,
na mládí vzpomínám, jak prchlo do dáli
jen jedno přání mám, že Moravu mám rád
v té zemi krásné chtěl bych spát
I:Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, osázená vinohradem:I

 

Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :) Zákonem bylo stanoveno, že první sloka této písně je státní hymnou ČR.

Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)

Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)

Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :)

 

2) Uvítání a výklad     3) Vyslání a modlitba: a) lítost a prosba za odpuštění, zároveň prosba o mír doma i ve světě  - Beránku Boží b) Poděkování za stvoření, přírodu a úrodu, za vlast a církev, za 74 let v míru a hojnosti, za to, že jsem se dožili dnešního dne a došli až sem  - 4 sloky Bože chválíme Tebe  c) Poděkování za dotace z EU a prosba za celý náš světadíl -  krátké litanie k svatým ochráncům Evropy   d) prosba za příhodné počasí  e) prosba, která nás má spojit - závěr litanie k  svatým ochráncům naší vlasti   POŽEHNÁNÍ NA CESTU

 

4 - písně poutnické  A) Svatováclavský chorál

Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste eleison.

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste eleison.

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison.

Nebeské jest dvorstvo krásné, blaze tomu, kdo tam dojde,
v život věčný, oheň jasný svatého Ducha. Kriste eleison.

Maria, Matko žádoucí, tys Královna všemohoucí,
prosiž za nás, za křesťany, svého Syna, Hospodina! Kriste eleison.

Andělé svatí nebeští, račte nás k sobě přivésti,

tam, kde chvála nepřestává věčného Boha. Kriste eleison.

Všichni svatí, za nás proste, zahynouti nám nedejte,
svatý Víte, svatý Norberte, svatý Zikmunde, svatý Prokope, svatý Vojtěše,
svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatá Anežko, svatá Zdislavo,
svatý Václave! Kriste eleison.

Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme:
Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého. Kriste eleison.

 

4 B) Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání,

po smrti pak v nebi věčně chválíme Boha ustavičně.  Amen.

 

4 C)  Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš, - zůstaň s námi do skonání, Otče vyslyš nás. - S důvěrou dnes k Tobě voláme - ruce svoje k nebi zvedáme - neopouštěj naši drahou vlast, vroucně Tebe žádáme. Otče náš, ...    

2. Tisíc let tomu již, co jsi nesl Kristův kříž, / nes ho s námi do skonání, svatý Václave. / Ve svornosti ať žije náš lid, / ve světě kéž vládne mír a klid. / Veď nás k nebi stále blíž a blíž, / zbožně tebe žádáme. / Tisíc let ...

3. V bázni zas nauč nás pro Ježíše pracovat, / chraň své Čechy hříchu pýchy, svatá Ludmilo. / Chceme Bohu stále děkovat, / povinností k církvi, k bližním dbát, / prosby svého lidu neoslyš, / uveď v nebeskou nás říš. / V bázni zas ...

4. Ochraňuj, posiluj, v lásce národ utvrzuj, / rodiny zpět přiveď k Bohu, svatý Vojtěchu. / Víru otců v srdci chováme, / vroucně tobě díky vzdáváme. / Chcem jít za tvým zářným příkladem, / pomáhej nám prosíme. / Ochraňuj ...

5. Zdislavo, v říši krás, slyš svých dětí vroucí hlas: / štěstí rodin našich krajin chraň i v dnešní čas! / V rodinách je základ života, / běda, když zde láska ztroskotá, / Zdislavo, ty vzor jsi rodinám, / jak Bůh žehnat chce i nám. / Zdislavo, v říši krás ...

6. Cyrile, Metode, slyšte Moravanů hlas, / požehnejte naší práci, zlo vzdalte od nás. / S láskou jste nám Boha hlásali, / v rodné řeči knihy napsali, / Morava si vděčně vzpomíná, / na vás nezapomíná. / Cyrile, Metode ...

7. Ježíšku, Děťátko, líbezné Jezulátko, - skvoste drahý, chloubo Prahy, Čechy v srdci máš. - My též v srdci Tebe nosíme, - za celý náš národ prosíme, - žehnej všem a Čechy, Prahu chraň - od zlého nás všude braň. Ježíšku, Děťátko, líbezné Jezulátko, skvoste drahý, chloubo Prahy, Čechy v srdci měj!   

8. Ježíšku, Děťátko, milostné Jezulátko, - byl jsi s námi v době hrůzy, zachránil jsi nás. - U Tvých jeslí vděčně klečíme, národ český Tobě světíme, - Tvoji jsme a navždy býti chcem, - posvěť naši rodnou zem. Ježíšku, Děťátko, milostné Jezulátko, - byl jsi s námi v době hrůzy, chraň i dále nás.

Po cestě: Bože, cos ráčil a mariánské písně a růženec

V kapli Panny Marie Královny - zpívané loretánské litanie  V kostele sv. Václava: Anděl Páně a večerní modlitba  církve

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)