HODNĚ O KŘTINÁCH - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NAKONEC

13.08.2022 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

KOSTEL - MODLITBY UČITEL,

SVATYNĚ - K MODLITBĚ VŮDKYNĚ

 

Když přicházíme do kostela v Křtinách, vidíme tolik nádhery, že nevíme u čeho se zastavit.

 

Pak nás upoutá věčné světlo na svatostánku a pod ním kříž

                  Poklekneme a řekneme si aspoň v duchu:

 1.6krtiny.jpg

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 Nad svatostánkem je beránek na knize se 7 pečetěmi, symbol Ježíše Krista, Beránka Božího. Poprosíme ho za odpuštění a smíření pro sebe, pro druhé a také za pokoj v duši, v našich rodinách, za pokoj věčný pro naše zemřelé a také za pokoj a mír ve světě.

2krtiny.jpg

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - daruj nám pokoj.

3krtiny.jpg

 Ježíš Kristus je ten Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Narodil se z  Panny Marie. Zde ho drží v náručí. K ní přicházejí pokolení, jim pomohla, pomůže i nám: Všichni to potřebujeme.

   Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš nás hlas. V nebezpečí a strádání, přímluva tvá nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, tvá kyne ruka pomocná. Neoslyš proseb dítek svých, k tobě tak vroucně lkajících.

Matkou se ukaž laskavou, v nouzi nám sešli pomoc svou,

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš nás hlas.   

  

Anebo prostě:           ZDRÁVAS, MARIA ..                         

 

Nejvíce pomohla Maria, když se s apoštoly modlila a oni pak dostali Ducha svatého.

4krtiny.jpg

Pohlédneme až do vrcholu trůnu nad oltářem, kde je holubice (biblický symbol Ducha svatého), a prosíme o jeho dary tak potřebné pro nás samotné, pro naše představené církevní i státní, pro vychovatele mládeže, pro lékaře, kteří nemocné vyšetřují, a všechny, kteří je ošetřují:

   Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země.
Modleme se:     Bože, ty nám sesíláš svého svatého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 

Víme, že Duch Svatý volá v našem srdci: Abba Otče, pohlédneme až na vrch celé klenby, kde uvidíme sochu Boha Otce (tedy jak se barokní sochař snažil ztvárnit neviditelného Boha Otce)     Můžeme mu s otcovskou důvěrou říci slovy blahoslaveného Karla Foucaulda:

Můj Otče, odevzdávám se ti. Dělej se mnou, co je ti milé. Děkuji ti za všechno, cokoli se mnou učiníš. Jsem odhodlán ke všemu a přijímám vše, jen když se tvá vůle vyplní na mně a na všech tvých tvorech.

Můj Bože, nic jiného si nepřeji. Do tvých rukou vkládám svou duši. Odevzdávám ti ji, můj Bože, s veškerou vroucností svého srdce, vždyť tě miluji. Láska mě k tomu nutí, abych se s neochvějnou důvěrou odevzdal do tvých rukou, vždyť jsi můj Otec.

 

 Anebo prostě:             OTČE NÁŠ ...

 

 To jsou silná slova, říci to upřímně znamená velké vypětí ducha. I tělo se při tak velkém zaklonění unaví, proto pohledem klesáme.

Zastavíme se u andělů. Zde pomáhají držet trůn, i nám pomáhají, zvláště v naší slabosti:

5krtiny.jpg

 Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj,
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj,
ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. AMEN.

1.6krtiny.jpg

 A spočineme na obrázcích svatých Cyrila a Metoděje, kteří asi i ve Křtinách křtili, kteří však získali láskou Kristu národ celý.

A modlíme se (modlitbu členů Matice Velehradské, i když v ní nejsme)

 Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky.

Maria, Matko jednoty křesťanů, oroduj za nás. Maria, Královno rodin, oroduj za nás. Maria, Hvězdo nové evangelizace, oroduj za nás.  AMEN.

 

 Zahledíme se ještě jednou na svatostánek a se slovy:

 JEŽÍŠI, MILOSRDENSTVÍ   a odcházíme.

 

Vzadu nad varhanami vidíme sochu sv. archanděla Michaela a modlíme se v klasickém znění tak pěkně zhudebněném P. Olejníkem:

Svatý Michaeli Archanděli, opatruj nás v boji. Proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Přikážiž jemu Bůh, pokorně prosíme, a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propasti pekelné. Amen. Amen. Amen.

Vzadu dole vlevo při pohledu od oltáře je ještě socha sv. Antonína Paduánského. Členové Matice svatoantonínské ( a nejen oni) se modlí:

 

 Všemohoucí Bože, na přímluvu svatého Antonína žehnej celému dílu na Blatnické hoře.

 

Sv. Antonína můžeme také poprosit jménem svým i jménem druhých o pomoc při hledání ztracených věcí hmotných i duchovních  třeba i víry a můžeme i poděkovat za vše, co se už znovu našlo. 

 

Při vstupu i odchodu svěcenou vodou na sobě uděláme znamení kříže a zopakujeme si, že právě

 

VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO

jsme byli pokřtěni.

 

Vycházíme ven, kde máme jezdit a chodit podle pravidel silničního provozu. Bůh nám dal i 10 pravidel pro život - desatero  Božích přikázání. Chceme je znát i zachovávat:

 

I. V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ.
II. NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO.
III. POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL.

IV. CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU, ABYS DLOUHO ŽIV BYL A DOBŘE TI BYLO NA ZEMI.
V. NEZABIJEŠ.
VI. NESESMILNÍŠ.
VII. NEPOKRADEŠ.
VIII. NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU.
IX. NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO.
X. ANIŽ POŽÁDÁŠ STATKU JEHO.

Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.7.2023: Tělo Kristovo přijímám

do úst a vkleče. (32)

 

do úst a ve stoje. (81)

 

na ruku a vkleče. (5)

 

na ruku a ve stoje. (32)

 

Jak kdy. (13)

 

celkem hlasovalo 167 lidí

předchozí ankety

Dnes je 26. zaří 2023

svátek má Andrea

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)