HODNĚ O KŘTINÁCH - Popis kostela - stručně

15.03.2020 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

 

POPIS  VÝZDOBY POUTNÍHO KOSTELA JMÉNA PANNY MARIE VE KŘTINÁCH

Podle posledních měření je vnitřní výška našeho chrámu Páně něco přes 30 m, možná 30,60 m  anebo 30,53 m. NEPLATÍ TEDY 35,0 metrů, ALE 30,5 metrů. 

 

HLAVNÍ OLTÁŘ

Ve středu chrámu Páně stojí  baldachýnový hlavní oltář s milostnou sochou Panny Marie. Za ním vidíme velký mariánský monogram, protože kostel je zasvěcený Jménu Panny Marie. Nad ním vzadu je socha Boha Otce. Nad Matkou Boží je holubice - symbol Ducha svatého, z kterého počala svého Syna a na vrcholu baldachýnu je modrý nápis MATER GRATIAE  - Matka milosti.  Vedle svatostánku jsou malé obrázky sv. Cyrila (vpravo) a sv. Metoděje (vlevo).

OBRAZY A SOCHY

V lodi kostela jsou čtyři mariánské obrazy Ignáce Raaba: vlevo Zvěstování a Zasnoubení, vpravo Navštívení a Útěk do Egypta, za hlavním oltářem ještě dva: Kristus na hoře Olivetské a Nanebevstoupení Páně. Na pilířích nesoucích kopuli jsou dva reliéfy - sv. Norbert a naproti sv. Augustin, oba potírající bludy, pod nimi je Božské Srdce Ježíšovo a sv. Josef. Deset andělů nese různé mariánské symboly. Nad varhanami je socha sv. archanděla Michaela s nápisem QUD, což je zkratka latinského Quis ut Deus - Kdo jako Bůh, vzadu pod kůrem je sv. Antonín Paduánský a sv. Juda Tadeáš a naproti Ukřižovaný Kristus.

OLTÁŘE

V levé boční lodi je to oltář sv. Barbory se sochami sv. Apolonie (vpravo) a sv. Kateřiny. Tento oltář i jeho okolí už bylo restaurováno. Vpravo  se nachází oltář 14 svatých pomocníků se sochami sv. Šebestiána (vlevo) a sv. Rocha. Oltář pořídil opat Kryštof Matuška, proto sv. Kryštof zabírá velkou část plátna.

Na kazatelně je reliéf s dvanáctiletým Kristem, kážícím v synagóze, na její stříšce spatřujeme 4 hebrejská písmena jména Jahve (znamenající Hospodin). Baroko miluje souměrnost, proto i oltář vpravo vpředu jí výtvarně a myšlenkově odpovídá: Je to oltář Ukřižování se sochami Krista, sv. Jana Evangelisty a Panny Marie a se 4 písmeny: INRI - Ježíš  Nazaretský, král židovský.

Za baldachýnem vlevo vzadu je oltář zasvěcený římským mučedníkům sv. Janu a Pavlovi a sochy sv. Floriána (vlevo) a sv. Vendelína. Před tímto oltářem byl roku 1777 pohřben opat Kryštof Matuška. Fresky na stropě v této části chóru zobrazují sv. Jana Nepomuckého, Vtělení Krista a sv. Josefa. Níže jsou 4 skupinové obrazy, každý s 20 událostmi z dětství, kázání, utrpení a oslavení Pána Ježíše. Ke každému z 80 obrazů byla sloka písně  a modlitba. Poutníci strávili u těchto obrazů několik hodin ve zpěvu a modlitbách. Dokola visí záslibné obrazy od poutníků z měst, která byla zachráněna díky  modlitbám k Panně Marii Křtinské (Zábrdovice, Vyškov, Prostějov a další). Před sakristií (dnes zimní kaplí) je umístěna křtitelnice.

FRESKY

Kopule chrámu je nesena čtyřmi sloupy, na nichž jsou provedeny čtyři čtveřice starozákonních žen, předobrazů Mariiny zbožnosti, statečnosti a moudrosti. Lze rozpoznat: Judit (hlava Holofernova), Rebeku (džbán), Jáel (kladivo a hřeb), Támar (prsten a hůl), Mirijam (bubínek), Rút (klasy), dceru faraonovu (košík s Mojžíšem), Annu (dítě a lilie), Ester a královnu ze Sáby (královská roucha a koruny), Abigail (koš).

Fresky na stropě  vycházejí z verše z knihy Sirachovcovy: "In plenitudine Sanctorum detentio mea. Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei" ("V plnosti svatých zdržování mé. Já (jsem) matka krásného milování a bázně a poznání a svaté naděje"), který byl vztahován na Pannu Marii.

Ve střední nejvyšší  kopuli

je téma: "IN PLENITUDINE SANCTORUM DETENTIO MEA - V plnosti svatých zdržování mé". Panna Maria je nadnášena anděly ke slávě Nejsvětější Trojice a doprovázejí ji starozákonní proroci, apoštolové, mučedníci a také svatí čeští a moravští zemští patroni. (Svatý Vít má ve znaku kohouta a toho uvidíte, když očima půjdete nahoru po šňůře od levého předního lustru.) Jeden z andělů vysypává medailky, které jsou znamením milosti pro poutníky.

V levé části příčné lodi  je  téma   "EGO MATER PULCHRAE DILECTIONIS - Já jsem matka krásného milování". Trůnící Panna Maria s otevřeným srdcem posílá po andělích srdce plná lásky a víry čtyřem stavům. Od leva spatřujeme zástupce řádů: sv. Augustina, sv. Norberta, sv. Františka, sv. Dominika a sv. Benedikta, pak církevní hierarchii v čele s papežem, za ní následují světští vladaři a vojáci.

Západní část - vpředu   nad hlavním oltářem - je inspirována slovy: ".... ET TIMORIS" ("... a bázně"). Panna Maria tažena na triumfálním voze, jehož kola drtí válečnou zbroj, čtyři andělé s plamennými meči zahání čtyři skupiny postav, z nichž každá představuje určitý druh hříchu.

Malba v pravé boční lodi   oslavuje Mariinu moudrost podle verše: "... ET AGNITIONIS - ... a moudrosti". Čtyři andělé drží v rukách zrcadla, odrážející světlo na čtyři skupinky: zleva to jsou svobodná umění (lékařství, právo, astronomie, geometrie, filozofie a rétorika). V druhé skupině jsou evangelisté, třetí skupinku tvoří antičtí filozofové, starozákonní mudrci, včetně třech mágů, kteří se přišli poklonit narozenému Kristu. V poslední skupině jsou zastoupeny múzy (malířství a sochařství, architektura, básnictví, hudba a tanec).

Nad varhanní kruchtou završuje celý cyklus malba, na níž jsou rozvíjena závěrečná slova: "... ET SANCTAE SPEI - ... a svaté naděje"). Panna Maria je představena jako hvězda jitřní a  naděje trpících, utlačovaných a osamocených, jejichž čtyři skupinky jsou zobrazeny ve spodní části.

V podkruchtí   jsou pak provedeny nástropní malby s náměty poutníků uctívajících Pannu Marii křtinskou. V ruce drží poutní prapory a votivní dary. Nad vchodem jsou znaky kláštera a opata Matušky.

Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

Děkujeme za trvalé a souhrnné informace


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Od 1.5.2020: Z volně žijících ptáků mi jako člověku nejbližší a téměř domácí připadá:

čáp (7)

 

holub (6)

 

hrdlička (3)

 

kominíček(rehek) (10)

 

kos (14)

 

skřivánek (4)

 

vlaštovička (26)

 

vrabčák (38)

 

celkem hlasovalo 108 lidí

předchozí ankety

Dnes je 31. května 2020

svátek má Kamila

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU