HODNĚ O KŘTINÁCH - Cesta světla - píseň a modlitby

09.01.2022 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

CESTA SVĚTLA

I ve Křtinách máme Cestu světla. Tvoří ji zmenšené kopie obrazů, které pro poutní místo Svatý Hostýn vytvořil Zdirad Čech.
Požehnal ji 21.4. 2013 novokněz P. Josef Peňáz při křtinském posvícení - v den 242. výročí zasvěcení našeho chrámu Páně. Začíná u vchodu proti kazatelně, vlevo od bočního oltáře.

 

Zde je píseň, kterou je možno k Cestě světla zpívat. Bylo použito nápěvu a slov písně č. 406 z kancionálu, sloky přibásněné neznámým autorem zatím nemají církevní schválení.

 

Úvodní sloky:

1. Velikonoční oběti, aleluja, aleluja, pospěšme chválu zapěti, aleluja, aleluja.

2. Beránek ovce vykoupil, aleluja, aleluja, když muka kříže podstoupil, aleluja,

aleluja.

 

1. zastavení JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH

Není zde, byl vzkříšen.

3. Se smrtí život utkal se, aleluja, aleluja, v podivuhodném zápase, aleluja, aleluja.

4. Pán žití učinil ten div, aleluja, aleluja, zemřel a v slávě vládne živ, aleluja, aleluja.

 

Zvolání a odpovědi po každém zpěvu (možnosti výběru):

  • Pán vstal zmrtvých, aleluja - vpravdě vstal zmrtvých, aleluja.
  • Zachraň nás svým křížem, - vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.
  • Toto je den, který učinil Pán. Aleluja. - Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.
  • Kéž slavné Krista vzkříšení  - naši tmu v světlo promění.
  • Tvou smrt zvěstujeme, - Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste,
  • Pro své slavné svaté rány, - kéž nás chrání a zachrání Kristus Pán Ukřižovaný A VZKŘÍŠENÝ.

2. zastavení UČEDNÍCI NACHÁZEJÍ PRÁZDNÝ HROB

Viděl a uvěřil.

5. Dva učedníci k hrobu šli, aleluja, aleluja, a našli kámen svalený, aleluja, aleluja.

6. Když pak do hrobu vstoupili, aleluja, aleluja, tělo Krista tam nenašli, aleluja, aleluja.

 

3. zastavení VZKŘÍŠENÝ SE ZJEVUJE MAGDALÉNĚ

Koho hledáš?

7. Řekni nám, řekni, Maria, aleluja, aleluja, co jsi u skály viděla, aleluja, aleluja.

8. Spatřila jsem tam Ježíše, aleluja, aleluja, Mistra a Pána našeho, aleluja, aleluja.

 

4. zastavení VZKŘÍŠENÝ NA CESTĚ DO EMAUZ

Zůstaň s námi.

9. Do Emauz dva učedníci, aleluja, aleluja, z Jeruzaléma prchali, aleluja, aleluja.

10. Ježíše cestou potkali, aleluja, aleluja, pro smutek ho nepoznali, aleluja, aleluja.

 

5. zastavení

VZKŘÍŠENÝ SE DÁVÁ POZNAT PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA

Otevřely se jim oči a poznali ho.

11. U večeře chléb rozlámal, aleluja, aleluja, za pokrm tělo své dával, aleluja, aleluja.

12. V způsobě chleba a vína, aleluja, aleluja, se Kristus celý ukrývá, aleluja, aleluja.

 

6. zastavení VZKŘÍŠENÝ SE ZJEVUEJ DVANÁCTI

Viděli Pána a zaradovali se.

13. Pán žití učinil ten div, aleluja, aleluja, zemřel a v slávě vládne živ, aleluja, aleluja.

14. Smrt za nás těžkou podstoupil, aleluja, aleluja, aby nám nebe zasloužil, aleluja, aleluja.

 

7. zastavení VZKŘÍŠENÝ DÁVÁ MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY

Komu odpustíte, je odpuštěno.

15. Svatého Ducha přijměte, aleluja, aleluja, od hříchů lidi zbavujte, aleluja, aleluja.

16. Co se na zemi odpustí, aleluja, aleluja, Nebeský Otec zahladí, aleluja, aleluja.

 

8. zastavení VZKŘÍŠENÝ UTVRZUJE VÍRU TOMÁŠE

Pán můj a Bůh můj.

17. Zavřené dveře prošel Pán, aleluja, aleluja, učedníkům řek´ pokoj vám, aleluja, aleluja.

18. Sem vlož svou ruku, řekl Pán, aleluja, aleluja, a Tomáš vyznal můj Bůh, Pán, aleluja, aleluja.

 

9. zastavení VZKŘÍŠENÝ SE SETKÁVÁ SE SVÝMI UČEDNÍKY

Pán je to!

19. O jídlo bratry požádal, aleluja, aleluja, radou jim lovit pomáhal, aleluja, aleluja.

20. Na to, kdo je, se neptali, aleluja, aleluja, srdcem ho sami poznali, aleluja, aleluja.

 

10. zastavení VZKŘÍŠENÝ UDĚLUJE PETROVI PRIMÁT

Pane, ty víš, že tě miluji.

21. Pán se ptal Petra: Máš mne rád, aleluja, aleluja. Ty víš vše, víš i toto snad, aleluja, aleluja.

22. Pastýřem ho ustanovil, aleluja, aleluja, jak zemře jemu naznačil, aleluja, aleluja.

 

11. zastavení VZKŘÍŠENÝ POSÍLÁ UČEDNÍKY DO SVĚTA

Jděte a hlásejte evangelium.

23. Na hoře, kterou jim určil, aleluja, aleluja, Ježíš před všechny předstoupil, aleluja, aleluja.

24. K národům světa je poslal, aleluja, aleluja, všechny je učit přikázal, aleluja, aleluja.

 

12. zastavení VZKŘÍŠENÝ VYSTUPUJE DO NEBE

Jsem s vámi až do konce světa.

25. Čekali na zaslíbení, aleluja, aleluja, o kterém od něj slyšeli, aleluja, aleluja.

26. „Ten, který od vás v nebe vzat," aleluja, aleluja, ,,znovu k vám přijde právě tak," aleluja, aleluja.

 

13. zastavení V OČEKÁVÁNÍ DUCHA SPOLU S MARIÍ

Setrvávali v modlitbách.

27. Když se do města vrátili, aleluja, aleluja, do domu spolu vstoupili, aleluja, aleluja.

28. Všichni se svorně modlili, aleluja, aleluja, se ženami i s Marií, aleluja, aleluja.

 

14. zastavení VZKŘÍŠENÝ POSÍLÁ UČEDNÍKŮM SLÍBENÉHO DUCHA

Byli naplněni Duchem Svatým.

29. Hukotem z nebe chvěl se vzduch, aleluja, aleluja, naplnil všechny svatý Duch, aleluja, aleluja.

30. Přestože různý jazyk zněl, aleluja, aleluja, v úžasu každý rozuměl, aleluja, aleluja.

******

Děkuji otcům pallotinům.

Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.08.2022: Když se to stalo před 2 roky, máme říci, že to bylo v roce

dva tisíce dvacet (10)

 

dvacet (1)

 

dva - dvacet (2)

 

nula dvacet (1)

 

je to jedno (2)

 

celkem hlasovalo 16 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. srpna 2022

svátek má Zuzana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)