HODNĚ O KŘTINÁCH - Čtveřice tzv. růžencových obrazů

09.01.2022 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

  Cyklus 4 obrazů ve Křtinách znázorňujících život Ježíše Krista a Panny Marie

Je na čtyřech rozměrných tablech, zavěšených za hlavním oltářem. Jde o olejomalby na plátně od neznámého umělce ze začátku 19. století.

Tyto obrazy věnoval kostelu zbožný křesťan, který nechtěl být jmenován.

O tomto anonymním dárci se zmiňuje P. Karel Wagner ve svém spise z roku 1858.

Obrazy byly důkladně restaurovány koncem 20. století malířkou Zlaticou Dobiášovou z Prahy.

Na každém obraze je dvacet výjevů (jsou členěny ve čtyřech řadách po pěti), tematicky rozdělených do čtyř období Kristova života. Svou náplní odpovídají tajemství růžence Radostného, Světla, Bolestného a Slavného.

 

První tablo začíná zasnoubením Panny Marie a svatého Josefa, pokračuje andělským zvěstováním a narozením Krista. Pokračuje útěkem do Egypta. Pak znázorňuje Kristovo dětství, práci ve stolařské dílně sv. Josefa až po scénu jak Ježíš rozmlouvá jako dvanáctiletý chlapec s kněžími v chrámě.

Na druhém obraze je znázorněno dvacet výjevů z Ježíšova tříletého veřejného působení. Začíná křtem v řece Jordánu, zjevením na hoře Tábor. Pokračuje jeho veřejným působením, kázáním, uzdravováním nemocných, zázračným rybolovem. Končí zázračným vzkříšením Lazara a slavným vjezdem do Jeruzaléma.

Třetí obrazové tablo zobrazuje Kristovo utrpení a smrt na Kříži. Začíná výjevem z Poslední večeře a ustanovením eucharistie, a končí ukládáním mrtvého těla do hrobu.

Na čtvrtém a posledním obraze jsou výjevy slavného Zmrtvýchvstání Krista, jeho setkání s učedníky až po jeho nanebevstoupení. Pokračuje sesláním Ducha Svatého, hlásáním evangelia apoštoly, kamenováním Štěpána a obrácením sv. Pavla. Závěr je věnován Panně Marii. Na obraze vidíme její Nanebevzetí a v závěru korunováním Panny Marie Bohem Otcem a Ježíšem.

 

U tohoto rozsáhlého cyklu lze meditovat celé evangelium stejně jako při modlitbě růžence. Před naším duchovním zrakem se promítají hlavní příběhy ze života Ježíše Krista stejně jako při modlitbě sv. růžence, který je "shrnutím evangelia". 

 

Růženec obsahoval ve třech okruzích jen 15 tajemství ze života Krista a Panny Marie.  Lidé se při tom pomodlili 150 krát Zdrávas Maria, což odpovídá počtu žalmů.

Svatý Otec Jan Pavel II. v roce 2002 přidal další okruh s 5 tajemstvími z Kristova veřejného života a nazval tento cyklus - Tajemství světla. Zavedl to pro plné odhalení christologického rozměru této modlitby.

Je zajímavé, že ve Křtinách toto rozdělení do čtyř skupin měli na obrazech už 200 let.

Neinspiroval se snad tímto křtinským cyklem?

 

Dříve tyto obrazy sloužily jako názorná učební pomůcka.

Lidé před sebou viděli scénu z Písma namalovanou, starší bratr, který mezi poutníky byl často jediný, kdo uměl číst, přečetl název obrázku, biblický citát (nahoře uprostřed) a odpovídající modlitby (v rozích). Pak vytáhl knížečku s písní složenou právě k těmto obrazům, každou sloku předzpěvoval a lidé opakovali. U jednoho obrazu s 20 obrázky tak strávili nejméně hodinu a zapojili zrak, sluch, paměť i řeč - a to vše ke slávě Boží a ke cti Panny Marie.

 

Píseň ke 4 obrazům je dodnes zachovaná. Ke každému obrazu s  20 zastaveními má 33 slok, celkem tedy 132 slok. Složil ji ŠEBESTlÁN KUBÍNEK * 1799 v Blažovicích, + 1882 v Brně, apoštol katolického tisku.

 kubinek.jpg

ZDE JI UVÁDÍME CELOU:

Její slova mohou posloužit i jako výklad k obrazům, začínáme úplně vlevo - v levém horním rohu

 

POBOŽNOST PŘED PRVNÍM OBRAZEM

(Vtělení a dětství Ježíšovo)

 

1. tajemství (Mt 1,16-18)

ZASNOUBENÍ PANNY MARIE

1. V nejsvětějším tvém jménu / začnem vroucí poklonu, / s níž chcem ctít tě, Boha,

že jsi nás tak miloval, / Syna svého pro nás dal, / bez nás býti moha.

pisen-k-80-zastavenim.jpg

Maria, čistá Panna, / byla již zasnoubena / Josefu svatému,/

on svědek nevinnosti, / panenské její ctnosti, / byl vyvolen k tomu.

 

By byl ženichem Panny / a pěstounem nazvaný / Ježíška milého, /

že sám spravedlivý byl, / dostal od Boha podíl / pěstovati jeho.

 

2. tajemství (L 1,5-20)

ANDĚL ZVĚSTUJE ZACHARIÁŠOVI NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Ten milý náš Spasitel, / když se pro nás vtělit chtěl, / předchůdce předeslal, /

by mu cestu připravil, / lid k pokání povzbudil, / by mu srdce chystal.

 

K tomu anděla svého, / posla toho slavného, / k Zachariášovi /

poslal, jenž mu zvěstoval, / aby se již radoval /v svém Mesiášovi.

 

3. tajemství (L 1,26-38)

ANDĚLSKÉ ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII

Ten slavný posel Páně / přišel k Marii Panně, / aby jí zvěstoval, /

 že Bůh k tomu ji zvolil, / ctnosti její oblíbil, / by je korunoval.

 

Početím přesvatého / plodu toho divného, / který má nositi /

 v nejsvětějším životě, / aby byl konec psotě, / světu ho zroditi.

 

4. tajemství (L 1,39-56)

NAVŠTÍVENÍ SVATÉ ALŽBĚTY

Když Maria počala, / radostně pospíchala / Alžbětu navštívit, /

 tajemství jí zjeviti, / Jana obveseliti, / jenž se měl narodit.

 

5. tajemství (L 1,57-58)

ZACHARIÁŠ DÁVÁ JMÉNO JANU KŘTITELI

Alžbětě čas když vyšel, / aby Jan na svět přišel, / tu se on narodil, /

jsa on Krista předchůdce, / potěšil Boha Otce, / svět divem naplnil.

 

6. tajemství (L 1,59-80)

OBŘEZÁNÍ JANA KŘTITELE

Maria u Alžběty / dlí, u své milé tety, / když Jan se narodil. /

 Dle zákona obřezán, / Janem jest byl jmenován, / by lid Kristu vodil.

 

7. tajemství (Mt 1,18-25)

ZÁRMUTEK SVATÉHO JOSEFA

Opustíc pak svou tetu, / spěchá zas k Nazaretu / Maria těhotná /

 k Josefovi svatému, / choti svému milému / sloužit jsouc ochotná.

 

Josef, vida těhotnou / Marii tu choti svou, / těžce se zarmoutil, /

nevěda, jak počala, / odkud plod ten svůj vzala, / náramně se trápil.

 

V tom pak zármutku jeho / Bůh anděla svatého / k Josefovi poslal, /

by Marie, své choti, / nechtěl snad propustiti, / toto mu zvěstoval:

 

Že Maria počala, / Duchem Svatým se stala / Matkou Spasitele, /

od dávna žádaného / a očekávaného / nám Vykupitele.

 

8. tajemství (L 2, 1-7)'

NAROZENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Brzy potom se stalo, / že již následovalo / narození Páně, /

Ježíška milostného, / nám zdávna žádaného, / ve městě Betlémě.

 

9. tajemství (L 2,8-14)

ANDĚL SE UKAZUJE PATÝŘŮM

Pastýře pak potěšil/anděl, když jim oznámil/narození jeho, /

 by dále nemeškali, / k Betlému pospíchali / přivítati jeho.

 

10, tajemství (L 2,15-20)

PŘÍCHOD PASTÝŘŮ BETLÉMSKÝCH

Pastýři hned vstávali, / do Betléma spěchali, / nalezli děťátko /

v náruči Matky milé, / robátko přespanilé, / uctili je takto:

 

Náš milý Spasiteli / a všech Vykupiteli, / my tebe vítáme, /

chceme tobě sloužiti, / věčně tě velebiti, / srdce tobě dáme.

 

11. tajemství (Mt 2, 1-12)

POKLONA SVATÝCH KRÁLŮ

Svatí pak tři králové, / přeslavní mudrcové, / hvězdu uhlídali, /

k Betlému hned spěchali, / děťátko přivítali, / jemu se klaněli.

 

12, tajemství (L 2,21)

OBŘEZÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Osmého dne obřezán / musel být náš milý Pán, / cedil krev nevinnou, /

by usmířil hněv Otce, / jenž urážen velice / byl již naší vinou.

 

13. tajemství (L 2,22-40)

OBĚTOVÁNÍ KRISTA V CHRÁMU

 Po dni pak čtyřicátém / byl Ježíš v chrámu svatém / Otci obětován, /

od Simeona chován, / od Anny prorokován, / že je světa Pán.

 

14. tajemství (Mt 2, 13)

ANDĚL PÁNĚ BUDÍ SVATÉHO JOSEFA

Když pak Josef pěstoun spal, / tu mu anděl zvěstoval, / že má utíkati /

s Marií a s děťátkem, / s maličkým nemluvňátkem / k Egyptu spěchati.

 

15. tajemství (Mt 2, 14-15)

ÚTĚK SVATÉHO JOSEFA S JEŽÍŠKEM A MARIÍ

Josef osla osedlal, / Matku / děťátko vzal, / vsadil na oslátko, /

sám pak pěšky putoval, / pečlivě opatroval/Matku / děťátko.

 

16. tajemství (Mt 2, 16-18)

HROZNÉ MORDOVÁNÍ DÍTEK BETLÉMSKÝCH

Herodes, ukrutný král, / dítky povražditi dal, / o trůn moc bojíc se, /

Ó jak matky plakaly / a smutně naříkaly, / dítek svých želíce.

 

17. tajemství (bez čtení z Písma)

PRVNÍ NÁVRAT JEŽÍŠŮV

Ó jaká radost byla, / považuj, duše milá, / pěstouna / matky, /

když dítko s nimi bylo, / kráčet se osmělilo / kousek do zahrádky.

 

18. tajemství (bez čtení z Písma)

PANNA MARIA PŘEDE A JEŽÍŠEK SE ŘEMESLO UČÍ

Ježíš pak pokračoval, / s pěstounem svým pracoval / při řemesle jeho. /

Konaje vůli Otce, / ponížil se hluboce, / množil slávu jeho.

 

19. tajemství (L 2,41-47)

PÁN JEŽÍŠ ROZMLOUVÁ S UČENCI V CHRÁMU

Ježíš v roku dvanáctém / k velkonočním slavnostem / šel k Jeruzalému, /

s učenci tam rozmlouval / a jich se dotazoval / k podivu každému.

 

20. tajemství (L 2,48-52)

NALEZENÍ JEŽÍŠE V CHRÁMU

Rodičové pak jeho / Ježíše ztraceného / nalezli s radostí, /

on pak s nimi se vrátil, / jim poddán, poslušen byl / ve své milé vlasti.

 

Ó Ježíši náš milý, / ó Synáčku spanilý, / jenž ses vtělil pro nás, /

učiň, ať tvé vtělení, / radostné narození / nezmaří se na nás.

 

Jsme draze vykoupeni, / dej, ať je nám k spasení / krve drahé cena, /

kterou jsi vylil pro nás, / chtěje vykoupiti nás, / ať není zmařena.

 

Posiluj stále v boji, / dopomoz nám k pokoji, / ať nezahyneme, /

 ať po časném životě / ujdeme věčné psotě / a k tobě přijdeme.

 

Jsme draze vykoupeni, / dej, ar je nám k spasení / krve drahé cena, /

kterou jsi vylil pro nás, / chtěje vykoupiti nás, / ať není zmařena.

 

Posiluj stále v boji, / dopomoz nám k pokoji, / ar nezahyneme, /

ať po časném životě / ujdeme věčné psotě / a k tobě přijdeme.

 

POBOŽNOST  PŘED DRUHÝM OBRAZEM

(Veřejné působení Pána Ježíše - od křtu v Jordánu až po slavný vjezd do Jeruzaléma)

 

1. tajemství (Mt 3,13-17)

KŘEST PÁNĚ

Ó Pane náš, Ježíši, / který moc máš nejvyšší, / rač na nás pohlédnout, /

 jdeme tebe hledati, / chceme tě milovati, / dej se nám naleznout.

 

Půjdem k řece Jordánu, / dáme se tam v tu stranu, / kde hlas slyšet budem. /

 Ejhle, Beránek Boží, / ten za hřích oběť složí, / my spasení dojdem.

 

2. tajemství (Mt 4, 1-11)

POKUŠENÍ KRISTA

Na poušť se odeberem, / Pána hledati budem, / kde boj míti bude, /

 s ďáblem se chce potýkat, / který jej tam potřikrát / pokoušeti bude.

 

3. tajemství (J 2, 1-11)

SVATBA V KÁNĚ

Nyní Pána najdeme, / když do Káně půjdeme, / kam pozvaný bude, /

by své Božství vyjevil, / víno z vody učinil, /  když potřeba bude.

7

4. tajemství (Mt 15,27-28)

KANANEJSKÁ ŽENA

Když kananejská žena, / jsouc potřebou dohnána, / Pána Krista žádá, /

by se nad ní slitoval / a ji neodvrhoval, / prosbu před ním skládá.

 

Tak se máme modliti, / stále Boha prositi, / o to, oč žádáme. /

On nás jistě vyslyší / a k pomoci přispíší, / když důvěru máme.

 

5. tajemství (Mt 15,29-39)

ZÁZRAČNÉ SKUTKY

Tenkrát když zástupové / řeči Pána Ježíše / rádi poslouchali, /

při nedostatku chleba, / když nastala potřeba, / zázrak hlídali.

 

Neb tenkrát z mála chlebů / sytil tisíce lidu / až ku podivení, /

abychom v každou chvíli / důvěru v něho měli, / neb on chudý není.

 

6. tajemství (Mt 17,1-13)

PROMĚNĚNÍ KRISTA PÁNA

Nyní hleďme na horu / tam k svatému Táboru, / kde se Pán proměnil. /

Roucho jako sníh bílé, / tvář jak slunce spanilé, / takto se jim zjevil.

 

Eliáš, také Mojžíš, / jakož z Písma o tom víš, / tam se ukázali. /

Mluvíce pak o smrti, / kterou měl podstoupiti, / zas se nazpět brali.

 

7. tajemství (Mt 19,12-15)

JEŽÍŠ ŽEHNÁ DĚTEM

Když pak Ježíš odcházel, / krajinou se procházel, / Matky jej žádaly, /

aby dítkám požehnal, / milosti jim hojně dal, / aby v ctnostech stály.

 

Žehnej, Pane, také nám, / jako jsi žehnal dítkám, / když jsi požádán byl,

 /  abychom v ctnosti stáli / a tebe milovali, / bys nám laskavý byl.

 

8. tajemství (Mt 21, 10-13)

JEŽÍŠ HONÍ PRODAVAČE

Pán Ježíš se rozhorlil / a hned nato neprodlil, / bič z provázků dělal, /

kupce z chrámu ven vyhnal, / kupčit tam zakazoval, / mocí svou je trestal.

 

9. tajemství (L 7,36-50)

JEŽÍŠ STOLUJE U ŠIMONA

S Šimonem když stoloval / Ježíš a s ním hodoval, / hříšnice veřejná /

nohy jeho líbala, / mastí drahou mazala, / milujíc tak Pána.

 

Pročež Pán jí odpustil / a jí milostivý byl, / Šimona pokáral, /

 aby jí též odpustil, / tupiti nedopustil, / aby se nezdráhal.

 

10. tajemství (L 15,11-32)

MARNOTRATNÝ SYN

Na marnotratném synu, / jenž uznal svoji vinu, / Pán nám vzor postavil, /

 bychom se všichni k Bohu / navrátili v tu .dobu, / by nám milostiv byl.

 

11. tajemství (L 16,19-31)

LAZAR A BOHÁČ

Lazar vyobrazený, / jak tu leží na zemi / u vrat bohatého, /

pohni nás k útrpnosti / a křesťanské štědrosti / podělit chudého.

 

Bychom tam na věčnosti / přísné spravedlnosti / zkusit nemusili, /

 neb tam bohatec v žízni / prahne, v té hrozné výhni. / Chraň nás, Bože milý!

 

12. tajemství (L 19,1-10)

OBRÁCENÍ ZACHEA

Zacheus nám příklad dal, / že Pána k sobě pozval, / půl statků chudým dal, /

Pán jej za to pochválil, / že tak ochotně svolil, / Bohu se v službu dal.

 

13. tajemství (J 3, 1-21)

JEŽÍŠ MLUVÍ S NIKODÉMEM

Nikodém Pána hledal, / v noci si pokoj nedal, / až zvěděl, co žádal, /

vyzvídal k nebi cestu, / by mu Pán k tomu městu / ji pověděl, žádal.

 

14. tajemství (J 4,3-14)

JEŽÍŠ SE SAMARITÁNKOU

Ježíš se zastavuje, / když okolo putuje, / u studnice jedné, /

 Samaritánku žádá, / prosbu o vodu skládá, / to jsou duše věrné.

 

Které on vyhledává, / vodu živou jim dává, / by se jí napili, /

 kdo k věčnému životu / mají vřelou ochotu, / tak si ho dobyli.

 

15. tajemství (Mk 8,22-26)

JEŽÍŠ UZDRAVIL SLEPÉHO

Ježíš slepým zrak dává, / všem bídným dopomáhá / k věčnému životu. /

Ó prosme ho srdečně, / by zůstal s námi věčně, / odvrátil temnotu.

 

16. tajemství (J 11,17-45)

VZKŘÍŠENÍ LAZARA

Lazar již mrtvý leží, / ale Pán rychle běží, / by ho zase vzbudil. /

"Lazare!" volá, "pojď ven, / tvá smrt byla jenom sen, / hrob není tvůj podíl."

 

I nás probuď, Pane náš, / ze sna hříchů, jenž moc máš, / dej ctnost milovati, /

následovati tebe, / by náš díl bylo nebe, / rač dopomáhati.

 

17. tajemství (J 8,1-11)

HŘÍŠNICE PŘICHÁZÍ K JEŽÍŠOVI

Hříšnici přivedenou / a na smrt odsouzenou / Pán Ježíš propustil.

 Ó kéž by nám, hříšníkům, / milostiv byl, viníkům, / dluhy nám odpustil.

 

18. tajemství (Mt 5,1-12)

HORSKÉ KÁZÁNÍ

Blahoslavení byli, / kteří Krista slyšeli / na hoře kázati. /

Osm blahoslavenství, / kdo trpí protivenství / může též dostati.

 

19. tajemství (L 8,22-25)

BOUŘE NA MOŘI

Ježíš usnul na moři, / když tam v největší bouři, / vzbuzen byl ze spaní. /

Ó Pane, zachovej nás, / který všechno v moci máš, / buď nám k ochránění.

 

20. tajemství (Mt 21, 1-11)

JEŽÍŠ JEDE DO JERUZALÉMA

Konečně na oslátku / k velkonočnímu svátku / v Jeruzalém jede /

Ježíš jak slavný vítěz / jako nejvyšší Kněz / obětovat sebe.

 

Zástupové zpívají, / s vroucností jej vítají, / svého Spasitele.

my také zpíváme, / s touhou na něj čekáme, / na Vykupitele.

 

Ó přijď již, požehnaný, / přijď k nám, z nebe poslaný, / slavný Mesiáši. /

Zbohať naši chudobu, / nenech hynout v tu dobu, / ty jsi Pán nejvyšší.

 

K tobě se utíkáme, / o pomoc tě žádáme, / rač se k nám skloniti, /

uděl nám požehnání, / buď s námi do skonání, / chcem tě věčně ctíti.

 

S tvými vyvolenými, / věčně požehnanými, / s nimž ty kraluješ, /

odměňuješ jim ctnosti, / množíš jejich radosti, / věčně korunuješ.

 

POBOŽNOST PŘED TŘETÍM OBRAZEM

(Umučení Pána Ježíše)

 

1. tajemství (Mt 26, 17-29)

POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ

Ty jsi, Pane Ježíši, / vždycky nadějí naší, / dovol jít za tebou, /

kde nejsvětější svátost, / ach, popřej nám tu radost  / prožívati s tebou.

 

Bychom jí posilněni / mohli v svém utrpení / udatnost jeviti, /

jaks ty všecko přetrpěl, / kdyžs na svatém kříži pněl, / krev musels prolíti.

 

2. tajemství (L 22,39-46)

JEŽÍŠ SE KRVÍ POTÍ

Po večeři ses zvedal, / a k modlitbě ubíral/přímo do zahrady, /

 kde ses modlil horlivě / a potil se krvavě / až do chvíle zrady.

 

3. tajemství (L 22,47-53)

JEŽÍŠ OD JIDÁŠE ZRAZEN

Jidáš tě zrádně líbá / a zástup tě hned jímá / od kněží poslaný. /

 Provazy tě svázali / a po cestě smýkali, / to pro naše viny.

 

4. tajemství (J 18,19-23)

JEŽÍŠ PŘED ANNÁŠEM

Annáš se Pána tázal, / co on vše lidem kázal, / od koho právo měl, /

aby moh lid učiti, / jak se rnoh osměliti, / kterak to činit směl.

 

Na to Pán odpověděl, / že by nejlépe věděl, / kdyby se otázal/

těch, kteří jej slyšeli, / že by mu pověděli, / co všechno jim kázal.

 

Za to však nejsvětější / tvář nad slunce jasnější / byla udeřena. /

Ach, ó tváři nevinná, / má vina je příčina, / že jsi tak trýzněná!

 

5. tajemství (Mt 26,57-68)

JEŽÍŠ PŘED KAIFÁŠEM

U Kaifáše pak rada / křivé svědectví skládá, / na smrt tě vydává, /

z rouhání tebe viní, / posměch si z tebe činí, / Ó truchlá noc tmavá!

 

6. tajemství (Mt 26,69-75)

PETR ZAPŘEL KRISTA PÁNA

Petr zapírá Krista / a tvrdí dozajista, / že nikdy jej neznal. /

Když pak kohout zazpíval, / teprv srdcem litoval, / svou vinu oplakal.

 

7. tajemství (Mt 27, 11-14)

JEŽÍŠ PŘED PILÁTEM

Ráno tě hned přivedli / a žaloby tam vedli / na tě u Piláta, /

že národ svádíš k sobě, / pravila ti v té době / židovská knížata.

 

8. tajemství (L 23,6-72)

JEŽÍŠ PŘED HERODEM

K Herodovi předveden / byl jak zločinec jeden / Ježíš, nevinný Pán, /

byl tam velmi potupen, / v bílé roucho oblečen, / ode všech posmíván.

 

9. tajemství (J 79,1)

BIČOVÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE

Ježíše nevinného, / k sloupu přivázaného, / kázal Pilát zmrskat. /

Ó jak přehrozná muka / činí katanská ruka, / co musí Pán vystát!

 

10. tajemství (bez čtení z Písma)

OMDLENÍ PÁNA ZBIČOVANÉHO

Tak hrozně zbičovaný / padá Ježíš na zemi, / bledne a omdlévá. /

Duše má, jej polituj, / neb to učinil hřích tvůj, / veliká vina tvá.

 

11. tajemství (Mk 15,16-20)

KORUNOVÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE 

Trním byl korunován / Ježíš Kristus, nebes Pán, / třtinou bit, posmíván.  /

Pýcha naše je vina, / ukrutných muk příčina, / jež trpěl pro nás Pán.

 

12. tajemství (J 19,4-6)

JEŽÍŠ BYL OD PILÁTA LIDU PŘEDSTAVEN

Pilát chtěl lid přivésti / nad Kristem k útrpnosti, "Hle, člověk!" ukázal. /

 Lid však na to nedbaje, / "Ukřižuj ho!" volaje, / smrt Ježíše si přál.

 

13. tajemství (Mt 2lt15-26) .

JEŽÍŠ K SMRTI ODSOUZEN

Pilát tě soudit nechtěl, / za nevinného tě měl, / umyl ruce svoje, /

však přece tě odsoudil, / abys ukřižován byl. / Ach, plač, srdce moje!

 

14. tajemství (L 23,26-32)

JEŽÍŠ NESE KŘÍŽ

Jak tedy byl odsouzen, / hned byl s křížem vyveden / na smrt Pán nevinný,

ženy jej litovaly, / nad ním hořce plakaly, / že byl tak ztrýzněný.

 

On pak jim naučeni / dal, toto poučení, / by oplakávaly /

hříchy své a svých synů, / aby všelikou vinu / hořce litovaly.

 

15. tajemství (bez čtení z Písma)

KRISTUS UPADL

Ježíš Kristus odsouzen, / s těžkým křížem vyveden / na smrt, Pán nevinný, /

 přečasto pod ním padal, / ze slabosti omdléval, / vše pro naše viny.

 

Ach, čiňme již pokání, / hledejme smilování, / pokud čas nám slouží, /

srdce ať jen po Bohu / vroucně a v každou dobu / a po ctnosti touží.

 

16. tajemství (J 19,23-24)

JEŽÍŠ Z ODĚVU SVLEČEN

Na hoře Kalvárii / hned se Pána chopili, / ze šatů jej svláčí, /

hanebně obnažují, / k potupě vystavují, / Hni se, srdce, k pláči!

 

17. tajemství (J 19,18-27)

UKŘIŽOVÁNÍ KRISTA PÁNA

Pána mého milého, / Ježíše laskavého / za nohy i ruce /

 ke kříži přikovalo, / na bolest nic nedbalo / zatvrzelé srdce.

 

18. tajemství (L 23,34-49)

KRISTUS PÁN NA KŘÍŽI

Slunce se pak zatmělo, / na to hledět nechtělo, / co trpěl tehdy Pán. /

skály se pukaly / a Pána litovaly, / jenž byl ukřižován.

 

19. tajemství (J 19,31-39)

JEŽÍŠ S KŘÍŽE SŇATÝ

Pán na kříži když skonal / a bolestně dokonal, / Beránek nevinný, /

z kříže dolů složili / a na klín položili / jej Matce Marii.

 

20. tajemství (J 19,40-42)

POHŘEB PÁNA JEŽÍŠE

Přinesli jej do hrobu / k pochování v tu dobu, / do nového v skále, /

ve kterém nikdo před ním / nebyl ještě pohřbený, / sem vložili Krále.

 

Umučený Ježíši, / Králi králů nejvyšší, / klaníme se tobě, /

srdce tobě darujem, / tobě se obětujem / s tělem, s duší k službě.

 

Buď nám tvé umučení / v bolestech a soužení / jisté útočiště, /

přesvaté, drahé rány, / buďte bezpečné schrány / vždy, na každém místě.

 

Ó bolestná Maria, / jež jsi pod křížem stála / žalostí sklíčená, /

oroduj, Matko, za mě, / by Syn tvůj odpustil mně, / neb jsem byl příčina

 

tvé veliké bolesti / skrze mé nepravosti, / jichž jsem se dopustil. /

 Ach, pros, Maria, za mě, / aby pohlédl na mě / a všecko odpustil.

 

Skrze Kristovy rány / vypros, ať jsou smazány / naše nepravosti, /

srdečně jich litujem, / polepšení slibujem, / chcem se oddat ctnosti.

 

Bože, jeden v Trojici, / uslyš nás volající, / smiluj se nad námi, /

popřej věčné radosti / skrz Kristovy bolesti / a předrahé rány.

 

POBOŽNOST  PŘED ČTVRTÝM OBRAZEM

(Zmrtvýchvstání Pána Ježíše a oslavení Jeho Matky)

 

1. tajemství (J 20, 1-10)

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Ježíši nejslavnější, / reku nejpodivnější, / jenž slavně z hrobu vstal, /

dovol, prosbu skládáme, / poníženě žádáme, / za tebou kráčet dál.

 

Třetí den po své smrti / ráčil jsi z mrtvých vstáti, / a tím jsi důkaz dal, /

že učení tvé pravé / nás dovede k slávě tvé, / jižs nám smrtí získal.

 

2. tajemství (Mk 16,1-7)

ANDĚL MLUVÍ S ŽENAMI

Andělu jsi rozkázal, / by se ženám ukázal, / jež tebe hledaly. /

I my tebe hledáme, / důvěru v tebe máme, / ó žádoucí Králi.

 

3. tajemství (Mt 28, 1-15)

JEŽÍŠ MLUVÍ S ŽENAMI

První tvé rozmlouvání / s ženami nábožnými / bylo, kdyžs z mrtvých vstal,  /

kázals jim zvěstovati, / svým milým zprávu dáti, / že jsi z hrobu povstal.

 

4. tajemství (J 20, 1-13)

MAGDALÉNA HLEDÁ PÁNA

Maria Magdaléna / je láskou naplněna, / hledá Pána v hrobě, /

 tam jej však nenachází, / v zahradě se prochází, / naříká v té době.

 

5. tajemství (J 20, 14-18)

JEŽÍŠ SE ZJEVIL SVATÉ MAGDALÉNĚ

Magdaléně se zjevil / Ježíš, sám se objevil. / Její vroucí lásce /

učinil tak zadosti, / obdařil ji radostí / nevýmluvně sladce.

 

6. tajemství (J 20, 19-30)

JEŽÍŠ SE ZJEVIL UČEDNÍKŮM A TOMÁŠOVI

Ježíš se pak ukázal, / apoštolům dokázal, / že jistě z mrtvých vstal;  /

a potom Tomášovi, / svému apoštolovi, / rány své ukázal.

 

7. tajemství (L 24,13-35)

KRISTUS PUTUJE DO EMAUZ

Do Emauz putujícím / a o tobě mluvícím / cestou ses připojil, /

tam jsi je obdaroval, / kdyžs Písma vysvětloval / a pak ses jim zjevil.

 

8. tajemství (J 21, 1-14)

ROZMLOUVÁNÍ KRISTA S PETREM U MOŘE

Když pak ryby lovili, / u moře všichni byli, / milí apoštolé. /

Pán Ježíš se objevil, / potřetí se jim zjevil / při jídle, při stole.

 

9. tajemství (Sk 1,1-11)

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Ježíš čtyřicátý den / všecky učedníky ven / na horu s sebou vzal, /

 kázat evangelium / na světě všemu lidu, / tento příkaz jim dal.

 

Oblak světlý jej přijal / a z očí jim Pána vzal, / když za ním hledíce, /

spatřili dva anděly, / kteří ji oznámili, / že- přijde soudit svět.

 

10. tajemství(Sk 2, 1-11)

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Když den letnic slaven byl, / Duch Svatý k nim sestoupil, / přines hojnost darů, /

apoštoly podělil, / moudrost, sílu udělil / k jejich práce zdaru.

 

Přijď k nám, Duchu Svatý, / moudrý, slavný, bohatý, / nás chudobné poděl /

dary svými drahými / k spasení potřebnými, / nám jich hojně uděl.

 

11. tajemství [Sk 2,14-42)

KÁZÁNÍ SVATÉHO PETRA

Petr svatý kázání / učinil po seslání / jim Ducha Svatého, /

po kterém tři tisíce / v Krista zde uvěříce, / došlo křtu svatého.

 

12. tajemství (Sk 3,1-26)

PETR A JAN UZDRAVUJÍ CHROMÉHO

Když svatý Petr a Jan / navštívili Boží chrám, / chromý u vrat žebral, /

oni jej obdařili, / "Vstaň a choď!" mu pravili, / on hned skákat začal.

 

 

13. tajemství (Sk 5, 12-42)

ČINĚNÍ ZÁZRAKŮ SKRZE RUCE

Apoštolové svatí / v darech byli bohatí / k zázraků činění, /

nemocné uzdravili, / také mrtvé křísili / k víry rozmnožení.

 

14. tajemství (Sk 5, 1-11)

SMRT ANANIÁŠE A SAFIRY

Ananiáš, Safira / před Petrem zde zapírá, / kolik že peněz měl. /

Musel náhle umříti, / tvrdou pokutu vzíti, / že Boha klamat chtěl.

 

Varujme se, křesťané, / podvodu a lži klamné, / upřímnost milujme, /

čiňme, co láska káže, / Bůh nám milost ukáže, / nás do nebe přijme.

 

15. tajemství (Sk 12,1-11)

ANDĚL VEDE PETRA ZE ŽALÁŘE

Když pak spal Petr svatý, / v žaláři jsa zajatý / a řetězy svázán, /

anděl Páně ho vzbudil, / z žaláře vysvobodil, / by oslaven byl Pán.

 

16. tajemství (Sk 6,8-15 a Sk 7,51-60)

KAMENOVÁNÍ SVATÉHO ŠTĚPÁNA

Rek slavný, svatý Štěpán, / jenž byl ukamenován, / za nás tam oroduj, /

abychom pro Ježíše, / pro radost věčné říše / vložili život svůj.

 

17. tajemství (Sk 8,25-39)

POKŘTĚNÍ KOMORNÍKA KRÁLOVNY KANDÁKY

Filip svatý pak pokřtil / komorníka, který byl / pobožnost svou konal, /

 v městě Jeruzalémě / četl Písmo nábožně, / Bůh mu odplatu dal.

 

Že poznal Spasitele, / svého Vykupitele, / který za nás umřel /

a přehořkou smrtí svou / všem svým bránu nebeskou / věřícím otevřel.

 

18. tajemství (Sk 9, 1-31)

OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA

Šavel pronásledoval / svatou církev, sužoval, / Pán si jej vyvolil, /

učinil z něj nádobu, / aby ze všech národů / Bohu duše lovil.

 

Hledejme také / my / vždy bližního spasení / jako Pavel svatý, /

jenž dobrý boj bojoval, / víru svatou zachoval / a mečem byl sťatý.

 

19. tajemství (Sir 24, 1-12)

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Panenská Matka Krista, / jsouc jak lilie čistá, / v nebe vzata byla, /

by tam orodovala, / za nás se přimlouvala, / neb je Bohu milá.

 

K ní se vždy utíkejme, / o přímluvu žádejme, / neb je mocná velmi, /

ona všecko vyjedná, / neb je Bohu příjemná / nade vše na zemi.

 

Ona se Bohu líbí, / co žádá, Bůh jí slíbí / a hned také splní. /

 Když ji budem žádati, / prosbu před ní skládati, / budem vyslyšeni.

 

20. tajemství (Př 8,22-36 a Sir 24, 17-34)

KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE

V nebi korunována / byla Maria Panna / za Královnu nebe. /

K ní se vždy utíkejme / a v ni silně doufejme, / neoklamem sebe.

 

Ona je naše Matka / přelíbezná a sladká, / krásné milování /

 ona nám porodila / a s ním se zasnoubila / ta andělská Paní.

 

Bože, v Trojici jeden, / s pokorou přistupujem / k trůnu smilování,  /

skrze vtělení Syna, / učiň, ať naše vina / skrz pravé pokání

 

nám všem je odpuštěna, / krví jeho smazána / skrz zásluhy jeho,  /

dej nám milost kajícím / a se utíkajícím / k svatým ranám jeho.

 

Nejlaskavější Pane, / srdečně tě žádáme, / když život skonáme, /

 přijmi mezi zvolené, / svou krví vykoupené, / ať tam radost máme

 

s všemi vyvolenými, / anděly a svatými, / kde s nimi kraluješ /

 od věků až na věky, / mocný Bože veliký, / slávou odměňuješ. / Amen.

Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.08.2022: Když se to stalo před 2 roky, máme říci, že to bylo v roce

dva tisíce dvacet (10)

 

dvacet (1)

 

dva - dvacet (2)

 

nula dvacet (1)

 

je to jedno (2)

 

celkem hlasovalo 16 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. srpna 2022

svátek má Zuzana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)