Biblický rozjímavý růženec (i s překlady) - Rozważanie tajemnic różańca św. wg Pisma Świętego

26.04.2021 - lidová zbožnost

Rozważanie tajemnic różańca św. wg Pisma Świętego

vlajka-pl.jpg

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus,  .............

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Tajemnice radosne.

 

I. Zwiastowanie Najświętszej Mari Panny.

1. Jezus, którego przyjście Bóg zapowiedział w raju. /Rdz 3,15/

2. Jezus, którego przepowiadali prorocy. /Iz 7,14/

3. Jezus, któremu Bóg przeznaczył tron Jego praojca Dawida. /Łk 1,32/

4. Jezus, który zbawi swój lud od jego grzechów. /Mt 1,21/

5. Jezus, którego poczęcie zapowiedział anioł. /Łk 1,28/

6. Jezus, o którym anioł rzekł: „Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego”. /Łk 1,32/

7. Jezus, który począł się za sprawą Ducha Świętego. /Łk 1,35/

8. Jezus, przy którego poczęciu moc Najwyższego osłoniła Maryję. /Łk 1,35/

9. Jezus, przy poczęciu którego Maryja rzekła: „Oto ja służebnica Pańska". /Łk 1,38/

10. Jezus, którego Maryja przyjęła słowami: „Niech mi się stanie wg słowa Twego” /Łk 1,38/

 

II. Nawiedzenie św. Elżbiety.

1. Jezus, z którym Maryja po anielskim zwiastowaniu wybrała się w drogę. /Łk 1,39/

2. Jezus, z którym Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem do pewnego Judzkiego miasta  w górach. /Łk 1,39/

3. Jezus, z którym Maryja pozdrowiła Elżbietę. /Łk 1,40/

4. Jezus, z którym się modliła: „Wielbij duszo moja Pana".  /Łk 1,46/

5. Jezus, z którym się modliła: „Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”.  /Łk 1,48/

6. Jezus, z którym się modliła: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.  /Łk 1,49/

7. Jezus, z którym się modliła: „Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych”. /Łk 1,52/

8. Jezus, z którym się modliła: „Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia”. /Łk 1,53/

9. Jezus, z którym pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy. /Łk 1,56/

10. Jezus, któremu drogę przygotował Jan - syn Elżbiety. /Łk 1,76/

 

III. Narodzenie Pana Jezusa.

1. Jezus, z którym szła do Betlejem wraz z Józefem, aby dać się zapisać. /Łk 2,5/

2. Jezus, dla którego nie było miejsca w gospodzie. /Łk 2,7/

3. Jezus, którego porodziła w Betlejem Judzkim. /Mt 2,1/

4. Jezus, którego zawinęła w pieluszki i położyła w żłobie. /Łk 2,7/

5. Jezus, który był Twoim pierworodnym synem. /Łk 2.7/

6. Jezus, przy którego narodzeniu aniołowie wielbili Boga. /Łk 2,13/

7. Jezus, któremu przyszli pokłonić się pasterze. /Łk 2,16/

8. Jezus któremu Mędrcy ze Wschodu ofiarowali dary. /Mt 2,11/

9. Jezus, którego Herod będzie szukał, aby Go zgładzić. /Mt 2,13/

10. Jezus, któregoś z Józefem ochroniła ucieczką do Egiptu. /Mt 2,14/

 

              IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

1. Jezus, który ósmego dnia był obrzezany. /Łk 2,21/

2. Jezus, którego przyniosłaś do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. /Łk 2,22/

3. Jezus,za którego złożono ofiarę zgodnie z Prawem Pańskim. /Łk 2,24/

4. Jezus, którego Symeon wziął na ręce. /Łk 2,28/

5. Jezus, który da zbawienie wszystkim narodom. /Łk 2,30/

6. Jezus, który jest światłem na oświecenie pogan. /Łk 2,32/

7. Jezus, który jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. /Łk 2,34/

8. Jezus, który jest przeznaczony na upadek i na powstanie wielu. /Łk 2,34/

9. Jezus, o którym mówiła prorokini Anna wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. /Łk 2,38/

10. Jezus, z którym rodzice wrócili do Nazaretu. /Łk 2,39/

 

V. Onalezienie Pana Jezusa w świątyni.

1. Jezus, który rósł i nabierał mocy, napełniając się mądrością. /Łk 2,40/

2. Jezus, z którym poszła do Jerozolimy, gdy miał 12 lat. /Łk 2,42/

3. Jezus, który został w Jerozolimie, a rodzice tego nie zauważyli. /Łk 2,43/

4. Jezus, któregoś z Józefem szukała między krewnymi i znajomymi. /Łk 2,44/

5. Jezus, któregoś po trzech dniach odnalazła w świątyni. /Łk 2,46/

6. Jezus, który siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. /Łk 2,46/

7. Jezus, który zdumiewał bystrością swego umysłu i odpowiedziami. /Łk 2,47/

8. Jezus, któremuś rzekła: „Synu, czemuś nam to uczynił?”. /Łk 2,48/

9. Jezus, który rzekł: „Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. /Łk 2,49/

10. Jezus, który wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. /Łk 2,51/

 

Tajemnice światła

 

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

1. Jezus, który przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana. /Mt 3,13/

2. Jezus, któremu Jan rzekł; „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. /Mt 3,14/

3. Jezus, który rzekł; „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wolę Bożą”. /Mt 3,15/

4. Jezus, który przyjął od Jana chrzest w Jordanie. /Mk 1,9/

5. Jezus, który natychmiast po chrzcie wyszedł z wody. /Mt 3,16/

6. Jezus, przy którego chrzcie otworzyły się niebiosa. /Mt 3,16

7. Jezus, który ujrzał Ducha Bożego jako gołębicę przychodzącego na Niego. /Mt 3,16/

8. Jezus, przy którego chrzcie odezwał się głos z nieba. /Mt 3,17/

9. Jezus, który jest umiłowanym synem, w którym Bóg ma upodobanie. /Mt 3,17/

10. Jezus, który rzekł: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony”. /Mt 16,16/

 

II. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

1. Jezus, który był zaproszony z uczniami na wesele w Kanie Galilejskiej. /J 2,2/

2. Jezus, któremuś rzekła: „Nie mają już wina”. /J 2,3/

3. Jezus, który Ci odpowiedział: „Jeszcze nie nadeszła godzina moja”. /J 2,4/

4. Jezus, o którym powiedziałaś: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. /J 2,5/

5. Jezus, który powiedział: „Napełnijcie stągwie wodą”. /J 2,7/

6. Jezus, który powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. /J 2,8/

7. Jezus, który przemienił wodę w wino. /J 4,46/

8. Jezus, który taki początek znaków uczynił w Kanie Galilejskiej. /J 2,11/

9. Jezus, który objawił swoją chwałę. /J 2,11/

10. Jezus w którego uwierzyli jego uczniowie. /J 2,11/

 

 III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

1. Jezus, który przebywał czterdzieści dni na pustyni i był kuszony przez szatana. /Mk 1,13/

2. Jezus, który przyszedł do Galilei i głosił Bożą Ewangelię. /Mk 1,14/

3. Jezus, który rzekł: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. /Mk 1,15/

4. Jezus,który rzekł: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. /Mk 1,15/

5. Jezus, który leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. /Mt 9,35/

6. Jezus,który rzekł: „Idźcie i głoście: bliskie jest już Królestwo Niebieskie”. /Mt 10,7/

7. Jezus, który rzekł: „Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. /Mt 6,33/

8. Jezus, który rzekł: „W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. /Łk 15,7/

9. Jezus, który rzekł do cudzołożnicy: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. /J 8,11/

10. Jezus, jako Król powiedział do tych po prawej stronie: „Pójdźcie błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie Królestwo”. /Mt 25,34/

 

IV. Przemienienie Pańskie na Górze Tabor.

1. Jezus, który wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz Jana i zaprowadził ich na górę wysoką. /Mt 17,1/

2. Jezus, który przemienił się wobec nich. /Mt 17,2/

3. Jezus, którego twarz zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. /Mt 17,2/

4. Jezus, który rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. /Mt 17,3/

5. Jezus, któremu Piotr rzekł: „Panie dobrze, że tu jesteśmy, jeśli chcesz postawię tu trzy namioty”. /Mt. 17,4/

6. Jezus, którego obłok świetlny osłonił ich. /Mt 17,5/

7. Jezus, który otrzymał od Boga Ojca cześć i chwałę. /2P 1,17/

8. Jezus, który jest umiłowanym Synem Bożym. /Mt 17,5/

9. Jezus, którego mamy słuchać. /Mt 17,5/

10. Jezus, przed którym uczniowie upadli na twarz. /Mt 17,6/

 

V. Ustanowienie Eucharystii.

1. Jezus, który rzekł: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. /J 6,51/

2. Jezus, który rzekł: „Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata. /J 6,51/

3. Jezus, który rzekł: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. /J 6,55/

4. Jezus, który rzekł: „Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. /Łk 22,15/

5. Jezus, który umiłował nas do końca. /J 13,1/

6. Jezus, który wziął chleb i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane”. /1Kor 11,24/

7. Jezus, który wziął kielich i rzekł: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza”. /Mt  26,27-28/

8. Jezus, który rzekł: „To czyńcie na moją pamiątkę”. /1Kor 11,25/

9. Jezus, który rzekł: „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”. /J 6,53/

10. Jezus,który rzekł: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. /J 6,54/

 

Tajemnice bolesna

 

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

1. Jezus, który wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. /Łk 22,39/

2. Jezus, który szedł się modlić, wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. /Mk 14,32-33/

3. Jezus, który odszedłszy nieco dalej upadł na twarz. /Mt 26,39/

4. Jezus, który się modlił: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”. /Mt 26,39/

5. Jezus, którego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. /Łk 22,44/

6. Jezus, który przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. /Mt 26,40/

7. Jezus, który rzekł Piotrowi: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”. /Mt 26,40/

8. Jezus, który powtórnie odszedł i tak się modlił: „Ojcze mój, niech się stanie wola Twoja”. /Mt 26,42/

9. Jezus, który przyszedł powtórnie i znów zastał ich śpiących. /Mt 26,43/

10. Jezus, który zostawił ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. /Mt 26,44/

 

II. Biczowanie Pana Jezusa.

1. Jezus, którego Judasz zdradził pocałunkiem. /Mt 26,48/

2. Jezus, po którego przyszli z mieczami i kijami jak na zbójcę. /Mt 26,55/

3. Jezus, którego opuścili wszyscy uczniowie. /Mt 26,56/

4. Jezus, którego związali i zaprowadzili do domu arcykapłana. /J 18,12-13/

5. Jezus, przeciwko  któremu arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa aby Go zgładzić. /Mk 14,55/

6. Jezus, przeciwko któremu występowało wielu fałszywych świadków. /Mt 26,60/

7. Jezus, o którym Wysoka Rada zadecydowała: „Winien jest śmierci”. /Mt 26,66/

8. Jezus, którego policzkowali. /Mt 26,67/

9. Jezus, którego bili i pluli Mu w twarz. /Mt 26,67/

10. Jezus, którego Piotr trzykrotne się zaparł. /Mt 26,70-74/

 

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

1. Jezus, którego związawszy zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Piłata. /Mt 27.2/

2. Jezus, przeciw któremu arcykapłani i starsi namówili tłumy by krzyczały: „Na krzyż z Nim”. /Mt 27,20-22/

3. Jezus, którego Piłat zapytał: „Czy Ty jesteś królem Żydowskim?”. /Mk 15,2/

4. Jezus, który rzekł; „ Królestwo moje nie jest z tego świata”. /J 18,36/

5. Jezus, o którym Piłat rzekł: „Ja nie znajduję w nim żadnej winy”. /J 18,38/

6. Jezus, którego Piłat skazał na ubiczowanie. /Mt 18,38/

7. Jezus, któremu żołnierze narzucili szkarłatny płaszcz a na głowę włożyli koronę cierniową. /Mt 27,28-29/

8. Jezus, któremu dali do ręki trzcinę. /Mt 27,29/

9. Jezus, przed którym klękali szydząc z Niego. /Mt 27,29/

10. Jezus, którego krwią zostaliśmy uzdrowieni. /1P 2,24/

 

IV. Droga krzyżowa Pana Jezusa.

1. Jezus, którego żołnierze odprowadzili na ukrzyżowanie. /Mt 27,31/

2. Jezus, któremu przymuszony Szymon pomagał nieść krzyż. /Mt 27,32/

3. Jezus, z którym na stracenie przyprowadzono dwóch złoczyńców. /Łk 23,32/

4. Jezus, nad którym kobiety zawodziły i płakały. /Łk 23,37/

5. Jezus, który rzekł: „Córki jerozolimskie nie płaczcie nade Mną”. /Łk 23,28/

6. Jezus, który rzekł: „Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi”. /Łk 23,28/

7. Jezus, który w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo. /1P 2,24/

8. Jezus, który był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. /Iz 53,5/

9. Jezus, który szedł jak baranek na rzeź prowadzony. /Iz 53,7/

10. Jezus, którego przyprowadzili na Golgotę, to znaczy miejsce Czaszki. /Mk 15,22/

 

V. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

1. Jezus, którego przybili do krzyża. /Mt 27,35/

2. Jezus, którego szaty rozdzielili między siebie rzucając o nie losy. /Mt 27,35/

3. Jezus, który rzekł: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. /Łk 23,34/

4. Jezus, z którego śmiali się, mówiąc: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdż z krzyża” /Mt 27,39-40/

5. Jezus, który rzekł złoczyńcy: „Dziś ze Mną będziesz w raju”. /Łk 23,43/

6. Jezus, pod którego krzyżem stała Matka i uczeń, którego miłował. /J 19,26/

7. Jezus, który zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. /Mt 27,50/

8. Jezus, któremu jeden z żołnierzy włócznią przebił bok. /J 19,34/

9. Jezus, którego ciało złożyli w grobie, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. /Łk 23,53/

10. Jezus, który umarł, aby zniszczyć grzech raz na zawsze. /Rz 6,10/

 

Tajemnice chwalebne

 

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

1. Jezus, który zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. /1Kor 15,4/

2. Jezus, który po zmartwychwstaniu ukazał się kobietom. /Mt 28,9/

3. Jezus, który ukazał się swoim uczniom. /Mt 28,17/

4. Jezus, który ukazał się niewiernemu Tomaszowi. /J 20,27/

5. Jezus, który rzekł: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. /J 20,29/

6. Jezus, nad którym śmierć nie ma już władzy. /Rz 6,9/

7. Jezus, który rzekł: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”. /J 20.29/

8. Jezus, który powiedział: „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”. /J 11,25/

9. Jezus, który zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych co pomarli. /1Kor 15,20/

10. Jezus, z którym i my ukażemy się w chwale. /Kol 3,4/

 

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

1. Jezus, który ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. /Dz 1,3/

2. Jezus, który błogosławił Apostołom i rozstał się z nimi. /Łk 24,51/

3. Jezus, który w obłoku zniknął Apostołom z oczu. /Dz 1,9/

4. Jezus, który został wzięty do nieba. /Dz 1,11/

5. Jezus, który siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. /Rz 8,34/

6. Jezus, który przyjdzie tak samo, jak widzieli Go Apostołowie wstępującego do nieba. /Dz 1,11/

7. Jezus, który rzekł: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. /J 14,2/

8. Jezys, który odszedł, aby przygotować nam miejsce. /J 14,2/

9. Jezus, który rzekł: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. /Mt 28,20/

10. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. /Hbr 13,8/

 

III. Zesłanie Ducha Świętego.

1. Jezus, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. /Dz10,38/

2. Jezus, który obiecał Apostołom zesłać Ducha Prawdy. /J 15,26/

3. Jezus, który rzekł: „Gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. /J 16,13/

4. Jezus, który napełnił Apostołów Duchem Świętym, tak, iż zaczęli mówić obcymi językami. /Dz 2,4/

5. Jezus, który otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego. /Dz 2,33/

6. Jezus, którego Duch prowadził Apostołów. /por. Dz 16,7/

7. Jezus, którego Apostołowie, udzielali Ducha Świętego przez nakładanie rąk. /Dz 8,17/

8. Jezus, który dał nam Ducha jako zadatek. /2 Kor 5,5/

9. Jezus, którego Duch w naszych sercach woła: Abba, Ojcze. /Gal 4,6/

10. Jezus, w którego imieniu został zesłany Duch Święty. /J 14,26/

 

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.

1. Jezus, który od wieków wybrał Cię za matkę. /Rdz 3,15/

2. Jezus, który uchronił Cię od zmazy grzechu pierworodnego. /Łk 1,28/

3. Jezus, który narodził się z Ciebie. /Gal 4,4/

4. Jezus, który spełnił Twoją prośbę na weselu w Kanie. /J 2,3-5/

5. Jezus, dzięki któremu Ciebie błogosławią. /Łk 11,27/

6. Jezus, który powierzył Ci swego najmilszego ucznia. /J 19,26/

7. Jezus, który nam wszystkim dał Ciebie za matkę. /J 19,27/

8. Jezus, który nie pozwolił, aby twoje ciało uległo rozkładowi. /Ef 1,3/

9. Jezus, który wziął Ciebie z ciałem i duszą do chwały nieba. /Ap 12,1/

10. Jezus, z którym w niebie promieniejesz pięknem ciała i duszy. /Ef 1,4/

 

V. Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową nieba i ziemi.

1. Jezus, który Ciebie w niebie ukoronował. /Ap 12,1/

2. Jezus, z którym królujesz w niebie. /Ef 1,3/

3. Jezus, u którego wstawiasz się za nami. /J 2,3/

4. Jezus, który powierzył nas pod Twą matczyną opiekę. /J 19,27/

5. Jezus, który w Tobie dał Kościołowi wzór wiary i wytrwałej modlitwy. /Łk 2,51/

6. Jezus, który otoczył Ciebie chwałą. /Ef 1,4/

7. Jezus, który przyjdzie na końcu wieków. /1Tm 6,14/

8. Jezus, który będzie sądzić żywych i umarłych. /2Tm 4,1/

9. Jezus, w którym będzie Wszystko odnowione. /1P 5,10/

10. Jezus, którego przyjścia oczekujemy. /Tt 2,13/

 

Pro lingua bohemica tantum:

IMPRIMATUR  N. e. Ep/323/18  DATUM BRUNNAE 6. 3. 2018

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (24)

 

lípu. (3)

 

dub. (4)

 

buk. (1)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (2)

 

nějaký keř. (2)

 

žádný strom ani keř. (5)

 

celkem hlasovalo 42 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. května 2021

svátek má Svatava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)