FARNÍ KRONIKA BOHDALOV od léta Páně 1946 - 2017

04.10.2019 - naše farnosti

 

 

Kronika 2017

 

Tříkrálová sbírka

     Tříkáloví koledníci v mrazivém počasí -14° C prošli vesnicí v 6 skupinkách v sobotu 7. 1. 2017 dopoledne. V úterý již byly známy výsledky sbírky ze všech obcí farnosti. Výnos ze sbírky dosáhl v Bohdalově 37 115 Kč, Chroustově 7 655 Kč, Pokojově 7 531 Kč a Rudolci 11 064 Kč, v součtu koledníci pro potřeby charity vykoledovali 63 365 Kč.

 

Novokněz Jiří Janalík - rodák z Telče

     V neděli 29. 1. 2017 přišel k oltáři s P. Kazíkem 38 letý novokněz Jiří Janalík, prasynovec již zesnulé novoveselské farní hospodyně Anežky Janalíkové. Po mši svaté před udělováním novokněžského požehnání mu položil P. Kazík otázku, jestli vidí nějakou souvislost mezi jeho povoláním ke kněžství a modlitbami své tety. K tomu nám P. Janalík řekl následující. Teta celý svůj život odevzdala službě kněžím a farnosti, byla sestrou jeho dědečka a jeho kmotřenkou, tak jí říkal. Když z důvodu cukrovky musela podstoupit amputaci nohou, navštívil ji s rodinou v nemocnici. Teta jim vyprávěla o ochotě mladého muže, který se tam o nemocné staral. A pak se na Jiřího podívala a zeptala se, jestli by byl on také schopen takové služby. Musel si přiznat, že ne.

     Jeho přáním bylo dělat na počítačích. Tento obor vystudoval a pracoval v bance. Ale splněné přání ho neuspokojovalo, nebyl šťastný. Svěřil svůj problém kněžím a ti, jak řekl, bystře rozpoznali příčinu. Ve 30 letech vstoupil do semináře a ve druhém ročníku poznal, že toto je cesta, která mu přináší štěstí a radost. V roce 2016 byl vysvěcen na kněze a v současné době působí jako kaplan v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Kéž ho P. Bůh provází svým požehnáním.

    

Svátost pomazání nemocných

     Na začátku postní doby v neděli při mši sv. udělil otec Kazík svátost pomazání nemocných asi 40 farníkům.

Úprava lípy v parku

     Otci Kazíkovi přišlo písemné upozornění z firmy Emila Havelky, která má svoji provozovnu v domku pod jižním tarasem parku u kostela, že listí z lípy v parku zanáší dešťové žlaby a svody a tím dochází k přetečení žlabů a promáčení zdí budovy. Žádali o odstranění větví nejbližších střeše budovy. Otec Kazík zadal práci na odborném ošetření lípy p. Ivo Hudečkovi z Bohdalova. Před velikonočními svátky byly problémové větve odstraněny. Dále bylo domluveno, že pracovníci firmy mohou kdykoliv vstoupit do parku za účelem vyčištění žlabů a kontroly zdí budovy.

 

Velikonoční třídenní

     Na Velký pátek vyšli ministranti a farnici ve 12.00 h na křížovou cestu po Bohdalově. Předcházela velkopáteční obřady.

     Velikonoční vigilie se tento rok slavila v Bohdalově. Svátost křtu, eucharistie a biřmování při ní přijali dva katechumeni - 1 žena z Bohdalova a 1 muž z Nového Veselí. Obřady trvaly od 20.00 h do 23.30 h, muži a ministranti z obou farností přečetli 9 čtení, žalmy a litanie byly zpívané. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli v 10 h přivedla do kostela velké množství lidí. Schóla novými zpěvy učinila celou slavnost ještě krásnější.

     O týden později na neděli Božího milosrdenství otec Kazík pokřtil při mši svaté 3 sourozence - Vojtěcha, Jiřího a Štěpána, syny manželů Jiřího a Hany  Nejedlých z Bohdalova.

 

První svaté přijímání

     První svaté přijímání přijalo 10 dětí 3. třídy, z toho v neděli 7.5.2017 při mši svaté v Bohdalově 9 dětí -  Filipová Lenka, Chmelík Jakub, Karásková Lucie, Kolář Vojtěch, Křehlíková Klára, Nejedlý Vojtěch, Špaček Filip z Bohdalova, Svobodová Natálie a Švomová Kateřina z Pokojova. Kamil Král z Chroustova přijal svaté přijímání následující neděli 14.5.2017 v Novém Veselí.

       V pátek 16.6. odjel P. Kazík s provokomunikanty obou farností na dvoudenní exerciie na sv. Hostýn. Některé děti doprovodili také jejich rodiče, takže skupinka čítala 31 členů. Hlavní náplní bylo poděkovat za dar víry, svátost Eucharistie a vyprošení si požehnání pro další křesťanský život pro děti i jejich rodiny.

 

Pouť Nový Jeruzalém ve Veselí

     Pouť Nový Jeruzalém v Novém Veselí slavená 13.5.2017 byla oproti jiným měsícům o to významnější, že se slavila přesně na den 100. výročí zjevení Matky Boží P. Marie v portugalské Fatimě. Tento den také v Římě svatořečil Svatý otec František dva z vizionářů - sourozence Františka a Hyacintu Martovy, v den prvního zjevení 13.5.1917 jim bylo 9 a 7 let. Poutí provázel shromážděné poutníky v duchu Fatimy P. Jindřich Bartoš, děkan od kostela sv. Mikuláše ve Znojmě. Právě otec Bartoš byl knězem, který před 27 lety založil tradici měsíčních prosebných poutí na 1. soboty v Hlubokých Mašůvkách, za 2 roky začaly podle téhož vzoru měsíční  poutě v Netíně vždy na 1. sobotuma v jubilejním roce 2000 pak podobné poutě Nového Jeruzaléma vždy kolem 13. dne v měsíci. Ve svém kázání vzpomenul poselství, které Matka Boží 3 dětem předávala vždy 13. po dobu 6 měsíců. Sourozence Martovy Bůh brzy povolal k sobě. Jejich sestřenice Lucie dos Santos zemřela v roce 2005. Ona měla možnost vidět naplnění poselství, která jejich prostřednictvím Matka Boží předala světu.

     K hlubokému prožitku celé pouti přispěl také zpěv schóly.  Když jáhen Kinc na konci obřadů měl pronést závěrečnou řeč a rozloučení, k jejímu zpěvu pronesl slova: „Až se bojím promluvit, jaká to byla krása."

Farní pouť

20.5.2017 - Novohradské hory a Zwettl v Rakousku

     Společný poutní zájezd našich farností se uskutečnil  v sobotu 20.5.2017. První zastávkou byla Dobrá Voda v Novohradských horách a v ní chrám Matky Boží Těšitelky. Místní pan průvodce nás velice srdečně do chrámu uvedl, zůstal s námi na mši svaté sloužené otcem Kazíkem a po ní nám zasvěceně povyprávěl o chrámu. Kostel založil na počátku 18. století rod Buquoyů. V chrámu překvapí množství zlacení, především hlavní oltář a jeho bohatá výzdoba, sochy, varhany, postranní oltáře, skoro by se chtělo říci „zlatý chrám". Starobylé poutní místo i dnes navštěvované více rakouskými než českými poutníky. Rakušané také v převážné míře financovali opravy chrámu i přilehlého ambitu v letech 2005 a 2007. Zaujaly nás také nové lavice, pohodlné, na bocích umělecky zdobené ornamenty, a střecha chrámu krytá šindelem. Před chrám jsou vyvedeny dva prameny léčivé vody, léčí především nemoci očí a uší. O chrám se v současné době starají sestry ze společenství papežského práva „Rodina Panny Marie". Otec Kazík zůstal na závěr zabrán v rozpravě s průvodcem a manželským párem, který se k nám připojil.  Tito manželé, jak se od nich dozvěděl, sem každoročně podnikají děkovnou pouť, protože si zde u Matky Boží vyprosili narození dítěte.

     Další zastávkou byl klášter s kostelem sv. Petra a Pavla v Nových Hradech založený již v roce 1284, původně klášter servitů, dnes zvaný Klášter Božího Milosrdenství. Místo bylo r. 1425 vyrabováno a zničeno husity.  Obnovu se podařilo dokončit až v r. 1590 novogotickým zaklenutím stropu síťovou klenbou nad presbytářem. V lodi vychází žebroví od bočního sloupu uprostřed chrámu a rozbíhá se vějířovitě po stropě. I zde nám mladý průvodce znalecky vyprávěl o historii chrámu i jeho raně barokní výzdobě, kterou také financoval rod Buquoyů. Typická je pro ni tmavá barva dřeva v kombinaci se zlacenými ornamenty. V r. 1950 bylo 10 servitů z kláštera a ze země kvůli německému původu vypovězeno a 2 servity české národnosti postihl osud řeholníků stíhaných komunistickým režimem. Klášter převzala pohraniční stráž, docházelo postupně k nové destrukci. V 90. letech byl zničený klášter servitům vrácen. Na jeho obnově měl hlavní podíl P. Bonfilius Wagner, on se zasloužil také o navrácení duchovního života do Novohradských hor. Po jeho skonu v r. 2005 převzalo klášter i chrám společenství synů a dcer Rodiny Panny Marie. Budova kláštera těsně navazuje na chrám. Do něj jsme se ale podívat nemohli z důvodu probíhajících exercicií.

     Třetí zastávkou byl rakouský klášter Stift Zwettl, nedaleko našich hranic. Cisterciácký klášter byl také zničen husitským běsněním. Jak řekl P. Kazík: „Je to už 600 let, ale Rakušané si toto pořád pamatují a Čechy zde nevidí moc rádi dodnes." Faktem je, že do kláštera včetně chrámu jsme se mohli podívat jen s rakouskou průvodkyní. České průvodce zde nemají, ani audionahrávky. Paní na pokladně nám zapůjčila pouze kopírovaný zkrácený český výklad v několika málo větách. Zamýšlenou pobožnost s litaniemi jsme zde vykonat nemohli. Klášter s překrásně řešeným ambitem s kamenickými skvosty - sloupoví v kombinaci mramoru a pískovce, kašnu v altánku ambitu, dále hospodářství, park a rozlehlou zahradu spravuje 17 cisterciáckým bratří. Aby místo dokázali uchovat, jsou nuceni spolupracovat se světskými aktivitami. Duch kláštera se proto vytrácí se zesvětštěním. Slečna průvodkyně odpověděla P. Kazíkovi na dotaz, jestli je v chrámu vystavena Nejsvětější Svátost, že „neví, co to je". Při společném focení na nádvoří nám nabídl procházející bratr zmáčknutí spouště fotoaparátu, byl národností Polák. Otec Kazík k tomu dodal: „Poláci zachraňují všude."

     Litanie a děkovné modlitby jsme se pomodlili v autobusu. Díky Boží ochraně jsme se v 18.30 h navrátili šťastně domů.

 

Slavnost Těla a Krve Páně

     Tento rok jsme slavili Tělo a Krev Páně ve čtvrtek 15.6.  mší  svatou od 17.30 h a po ní slavnostním průvodem obcí se svatou Hostií. Na přípravě slavnosti se podílel i úřad městyse. Jeho pracovníci dodali a instalovali v kostele a u hlavního vchodu břízky, farníci z Pokojova připravili druhé zastavení u kříže rodiny Drejčkovy, v parku pod křížem připravili třetí zastavení farníci z Rudolce. První a čtvrté zastavení bylo v kostele. Bíle oblečené družičky sypaly na cestu lístky květů, schóla přednesla zpěvy ke každému zastavení a řídila zpěv v průvodu. Počasí bylo slunečné a teplé. Farníci se nesešli v tak hodném počtu jako v neděli, ale ti nejvěrnější nechyběli. V Novém Veselí měli slavnost v neděli 18.6. Byla tak trochu spojena  s stavební úpravou kostela sv. Václava.

 

Výměna podlah na faře

     Po nezbytných opravách, které po léta probíhaly ve farním kostele i na faře, se ukázala jako nanejvýš nutná také oprava podlah na faře. Po domluvě s  P. Kazíkem farní rada požádala o zhodnocení situace a návrh řešení dvě firmy - p. Emanuela Novotného z Nového Veselí a p. Miloslava Sýkoru z Netína, P. Novotný v úterý 20.6. na faře odkryl část podlahy a zjistil, že podlaha i trámky pod podlahou jsou prohnilé, jako podloží byly v minulosti použity plevy. Je tedy třeba nejprve vše odstranit, udělat podklad a izolace. Po zhodnocení všech okolností bylo rozhodnuto, že se výměna podlah připraví jako investiční akce s realizací v roce 2018.

 

Neděle 25.6.

     Novým ministrantem se stal v neděli 25.6.2017 žák 3. třídy Kamil Král z Chroustova, první syn Zuzany a Kamila Králových. P. Kazík po kázání zahrnul do proseb také jeho službu, poté mu starší ministrant pomohl obléci ministrantský úbor a Kamil se připojil ke sboru služebníků při oltáři.

     Brněnské biskupství uložilo farnostem vybrat nejzasloužilejší pomocníky kněží a ty chtělo za jejich dlouholetou službu ocenit. Otec Kazík za Bohdalov vybral dlouholetou farní hospodyni, jak ji farníci nazývali, naši Slečnu. Předal ji ocenění biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho a zároveň připomenul, že 25.6. uplynulo 60 let, kdy  Marie Dvořáčková nastoupila svou službu v  bohdalovské farnosti. Farníci přítomní na mši svaté otcův výběr ocenili potleskem.  Marie Dvořáčková 25. září oslavila 90. narozeniny. Všichni jí ze srdce děkujeme a připojujeme za ni prosebnou i děkovnou modlitbu.

 

Otec Kazík byl přeložen od 1.8.2017 do Ivančic

     Koncem června se začalo v obci proslýchat, že P. Kazík byl přeložen do Ivančic. V půli července se již jednalo o jistotu, kterou farníkům na telefonický dotaz potvrdil generální vikář Brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Proslýchalo se, že někteří farníci z Nového Veselí projevili písemnou stížností nespokojenost s jeho působením, což mělo být důvodem k přeložení. Po takovém zjištění požadovali naopak naši farníci, aby farní rada podpořila za Bohdalovsko otce Kazíka a vznesla proti jeho odchodu námitku. Námitku farní rada nepodala, ale zaslala generálnímu vikáři mail s prosbou o objasnění situace a s vyjádřením podpory otci Miroslavovi. Mons. Mikulášek v odpovědi uvedl, že tak stanovili s ohledem na potřeby celé diecéze a vyjádřil přání, abychom nového kněze dobře přijali a za dobré působení obou se modlili. Farní rada se rozhodla písemným dopisem, který sestavil Ing. Karel Prokeš z Kyjova, podpořit působení otce Kazíka u nás, vyjádřit mu vděčnost, úctu a poděkování. Dopis podepsali členové farní rady z Bohdalova i Nového Veselí. Ti pro tento počin schválně přijeli do Bohdalova. Podpisy chtěli připojit i další farníci, takže na biskupství nakonec odešel dost obsáhlý spis.

     Ve středu 26.7. byli členové schóly pozváni na faru do Nového Veselí k závěrečné schůzce, protože s otcem měla odejít také varhanice a katechetka Marie Chmelařová. Otec Miroslav sloužil poslední nedělní mši svatou 6.8. Po ní se s ním a sestřičkou Marií za celou farnost rozloučili členové farní rady. Odpoledne se ještě farní rada s otcem sešla z důvodu provedení inventarizace majetku. Svoje působení u nás zakončil mší svatou slouženou v Bohdalově ve čtvrtek 10.8. v 18.00 h, přesně na den památky patrona naší farnosti sv. Vavřince. Přišly se s ním rozloučit hlavně ženy, které bývaly pravidelně na bohoslužbách ve všední dny. P. Kazík mezi ně rozdělil vodu, kterou přivezl z poutních mariánských míst sv. Hostýn a Turzovka. Mnozí z nás neudrželi slzy. Faru v Novém Veselí opustil v sobotu 12.8. a přesídlil do nového působiště - Ivančic.

     Místo něho nastoupil pastorační službu v našich farnostech Mons. Jan Peňáz, rodák z nedalekých Slavkovic, 9 let byl farářem ve Křtinách a před Křtinami děkanem ve farnosti Velké Meziříčí. Někteří farníci se s P. Peňázem setkali již v Olešné na pouti Nový Jeruzalém v pondělí 14.8. V úterý 15.8. na slavnost Nanebevzetí Panny Marie sloužil otec Peňáz v Bohdalově svoji první mši svatou jako nový duchovní pastýř naší farnosti.

 

Farní les napaden kůrovcem

     Na konci srpna oznámil Mons. Peňáz v neděli po mši svaté, že přišla písemná výzva k vymýcení stromů napadených kůrovcem ve farním lese. Práce byly provedeny ihned. Místní muži pod vedením Ing. Karla Prokeše z Kyjova se práce ujali a příští neděli již Otec ohlásil splnění úkolu. Dřevo schopné prodeje odkoupila Pila Chmelař Chroustov, klestí bylo nabídnuto zájemcům k odvezení za cenu vlastní práce. Přesto musela farnost zaplatit pokutu 2000,- Kč na odboru životního prostředí MěÚ ve Žďáře.

 

Oslava 100. výročí zjevení P. Marie v portugalské Fatimě

     K tomuto výročí vyhlásila Česká biskupská konference národní pouť do Fatimy ve dnech 12. - 13. 9. Čeští poutníci se do Fatimy dopravili autobusy, letecky, vlaky i po vlastní ose v počtu asi 1 300 osob. Doprovázeli tak naše biskupy v čele s primasem českým kardinálem Dominikem Dukou. První den pouti odpoledne byla slavena česká mše svatá v kapli Zjevení, další den v 11 h dopoledne v údolí Cova da Iria na hlavním venkovním oltáři se čeští poutníci přidali k dalším poutníkům z celého světa ke slavení mezinárodní mše svaté. Při ní přijali naši biskupové milostnou sošku P. Marie Fatimské k měsíčnímu putování po českých a moravských diecézích. Mši sv. koncelebroval spolu se zástupcem  Vatikánu kardinálem Mauro Piacenzou i náš kardinál D. Duka. On výměnou předal portugalských hostitelům jako dar kopii Pražského Jezulátka. Požehnané dny pro náš národ, když se česká řeč připojila k desítkám dalších jazyků světa k oslavě Matky Boží v modlitbě sv. Růžence, když jsme Matku Boží přijali do svého středu a prosili ji o přímluvu v tak naléhavých potřebách naší doby i našeho národa.

 

Oslava narozenin Marie Dvořáčkové - farní hospodyně

     25. 9. se dožila 90 let dlouholetá farní hospodyně a katechetka Marie Dvořáčková. Narodila se v obci Prace u Slavkova a v létě jsme si připomněli 60 let její služby v Bohdalově. V neděli 24.9.  byla mše sv. obětována také za ni a Mons. Peňáz se na konci mše sv. připojil ke gratulantům s poděkováním i prosbou o Boží pomoc pro ni do dalších let. Ženy Marii pomohli napéct výslužku, která byla po mši sv. farníkům nabídnuta. Odpoledne se pozvaní hosté sešli k oslavě jejích narozenin spolu s otcem Peňázem na faře. Marie pozvala především ty, kteří jí jakoukoliv službou pomáhali zajišťovat provozní potřeby farnosti. Dalších gratulantů a hostů Marie ještě přijala v další dny nepočítaných.

     28.11.2017 vyšel v Katolickém týdeníku článek o sestře Marii pod názvem „Farní hospodyně, ohrožený druh". V něm Marie promluvila o své službě pro věřící od svých mladých let až po současnost. Ani její práci nepřehlédl v padesátých letech komunistický režim a odměnil ji vězením v délce 2,5 roků. Po něm v roce 1956 přišla k nám do Bohdalova, působila zde jako farní hospodyně, pomocnice kněží,  katechetka až do dnešních dnů. V článku s příznačných  nadpisem si mimo jiné posteskla nad současným trendem farností bez farních hospodyní.  K tomu řekla: „V dřívějších dobách měla spolupracovnici na faře většina kněží. Samozřejmě pod podmínkou, že svou službu braly jako duchovní povolání a s knězem se shodly na společné spiritualitě... Zbavovaly pak kněžský život mnoha povinností v praktické rovině, aby mohl být duchovně plnější...  Fara však má být, podobně jako kostel, především hřejivým místem péče o duše ve farnosti, místem evangelizace. A zajistit podmínky pro tuto úlohu nedokáže nic lépe, než ruce a laskavý přístup ženy."

 

Oprava trámku u postranního oltáře

     V týdnu před čtvrtou říjnovou nedělí byl za pomoci místních mužů ze stěny sundán nakloněný oltářní obraz sv. Kříže u zadní zpovědnice na pravé epištolní straně chrámu, protože praskl spodní trámek, který jej držel. 3.12. již opět visel na svém místě.

 

Dětská mše svatá a roráty

     Nedělní mši svatou 3.12. ohlásil Mons. Peňáz jako dětskou mši. Děti se v kostele sešly opravdu v hojném počtu. Rodiče některých z nich spolu s mládeží a dětskými zpěváky provázeli mši svatou zpěvem i hrou na kytaru. Na konci mše přišel sv. Mikuláš (jeho roli perfektně zvládl nejstarší ministrant David Chalupa, který pěkně povzbudil děti i dospělé) a děti byly obdarovány balíčky.

     Tuto neděli také Mons. Peňáz ohlásil, a označil to za pokus, že po adventní dobu vždy v pátek ráno v 6,30 h při svíčkách a bez dalšího osvětlení budou slaveny roráty. Roráty se v dobách před 2. světovou válkou slavily každý den. Scházely se na ně v kostele děti brzy ráno ze všech okolních obcí spolu se svými učiteli i panem řídícím, po nich pak teprve odcházely do školy. První roráty po tak dlouhé době byly v pátek 8.12. Zprvu to vypadalo, že s Otcem bude přítomna jen Marie - farní hospodyně. Během okamžiku se ale sakristie zaplnila a nakonec k radosti Otce přišlo asi 20 farníků, z toho 4 muži. Děti se tentokráte ještě nezúčastnily, ale snad, dá-li P. Bůh, přijdou příště.

 

Vánoce

     Štědrý den letos vyšel na neděli. Odpoledne v 16.oo h zazněly z věže kostela hrané koledy. Mše sv. byla slavena v 10.oo h a Půlnoční mše ve 24.oo h. Otec Peňáz po mši sv. pozval všechny přítomné k jesličkám. Zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán jsme Jezulátku vyjádřili poděkování za jeho velkou milost nám prokázanou. Poté si Otec s každým farníkem podal ruku a vyměnil s ním osobní vánoční přání. Nádavkem dostala od Otce každá rodina dárek v podobě jmenovitého soupisu výzdoby, soch a obrazů našeho chrámu s popisem jejich umístění. Se zahanbením jsme si mnozí museli přiznat, že ne vše o svém chrámu víme, přestože jej již léta navštěvujeme. Na Hod Boží i na Štěpána jsme slavili mši sv. také v 10.oo h, tento den opět Otec povolal k jesličkám přítomné děti ke zpěvu koledy a vzdání díků malému Ježíškovi, odpoledne udělil svátostné požehnání. Ustanovil novinku - Ježíškovu poštu. Ta má přimět děti, aby si uvědomovaly bohatost božích darů, učily se rozpoznávat jejich nesmírnou hodnotu a uměly za ně také děkovat. 27.12. od 16.oo h zazněly v podání Horácké cymbálové muziky v kostele lidové koledy. Všechny lavice byly zaplněny, pár lidí muselo stát.

     Po odchodu sestřičky Chmelařové se u varhan střídali různí dobrovolníci. Nakonec se služby ujala slečna Jana Sobotková z Rudolce, zpěv řídí p. Jitka Veselá, roz. Pometlová, za muže zdatně pomáhají p. Petr Růžička a p. Josef Keznikl. Na Vánoce schóla nacvičila další dosud nám neznámé zpěvy, především koledu Adeste, fideles (Jdou zástupy věrných).

     Otec Peňáz poděkoval zpěvákům i všem, kdo se podíleli na úklidu a výzdobě kostela a přispěli tím k důstojné oslavě svátků Božího narození.

 

Přehled roku

Pokřtěno bylo 15 lidí, 9 chlapců a 6 děvčata. Sňatek nebyl. Rozloučili jsme se s 13 farníky. Tělo Páně bylo 7.5. poprvé podáno 9 dětem. Ve škole učí farář s paní katechetkou Janou Miškovskou celkem 49 dětí.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 12. listopadu 2019

svátek má Benedikt

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU