FARNÍ KRONIKA BOHDALOV od léta Páně 1946 - 2016

04.10.2019 - naše farnosti

 

 

Kronika 2016

 

Tříkrálová sbírka

     První sobota v novém roce 2. ledna 2016 patřila opět tříkrálovým koledníkům. Pro charitu letos vykoledovali v Bohdalově 31 915 Kč, v Chroustově 7 340 Kč, v Pokojově 5 339 Kč a Rudolci 9587 Kč, v součtu sbírka činila 54 181 Kč.

 

Přednáška „Co bychom měli vědět o islámu"

      Na pozvání P. Kazíka se v neděli 1. května 2016 v 18 hod. sešlo na faře v Novém Veselí několik desítek zájemců o přednášku na téma islám slovenského arabisty Ing. Mikuláše Hučka - překladatele a tlumočníka. Odborný výklad zanechal v účastnících silný dojem a pomohl objasnit některá nám málo známá fakta o islámu.

 

Natírání oken na faře

          Pan Alois Vencelides z Bohdalova, povoláním malíř a natěrač, prováděl v období od jara až do začátku října při příhodném počasí nátěr oken na faře. Na novější okna vedoucí do ulice použil olejovou barvu. Další rámy a okna natíral emailem. Cenu díla v hodnotě 26 000 Kč hradila farnost ze sbírek.

 

Farní pouť

     V sobotu 7. května 2016 po 5. hodině ranní se vydalo 45 poutníků z farností Bohdalov a Nové Veselí na mariánské poutní místo Vambeřice v Polsku.

     Předtím jsme se však ještě na území ČR zastavili v Broumově, kde byla na 9. hod. domluvena prohlídka benediktinského kláštera.  Od mladého průvodce jsme se dozvěděli, že je zrekonstruovaná a přístupná jen malá část celého rozsáhlého komplexu. Klášter byl loni v restitucích vrácen řádu. Až rozsudkem soudu byly letos navráceny klášterní lesy a pozemky. Půda je však zdevastovaná a lesy vykácené.

      V refektáři kláštera jsou restaurovány obrazy znázorňující zakládání kláštera. Zaujala nás kopie Turínského plátna s latinským popisem extract sindon, a ornát ze 13. století nevyčíslitelné hodnoty. Ornát je vyšíván stříbrem, zlatem a zdoben českými granáty, byl používán arcibiskupem Sopkem z Bílemberka. Vyšívaly jej řádové sestry a práce na něm trvaly 10 let.

       Klášterní knihovna čítala  původně 67 000 knih, z nichž bylo mnoho rukopisů a prvotisků. Za komunistického režimu byly knihy bez rozdílu ničeny a páleny na náměstí. Až později byl nařízen jejich převoz do pražského archivu. V klášteře nyní zůstalo asi 17 000 svazků.

      Doslova omráčeni jsme byli nádherou klášterního kostela sv. Vojtěcha. Zde schrána ve věnci na pravé straně empory obsahovala výtah Turínského plátna. Na protější straně ve stejném věnci je druhá schrána. Údajně obsahuje trn z Kristovy trnové koruny a vlasy P. Marie. Schrána ale ještě nebyla otevřena, její obsah nebyl zatím potvrzen, jen latinský nápis na obsah odkazuje.

     Z Broumova jsme se vydali do Polska a po zhruba půlhodinové cestě jsme dorazili do Vambeřic nazývaných také Dolnoslezský Jeruzalém. V nádherné bazilice Navštívení Panny Marie otec Kazík sloužil mši sv.  Po  jejím skončení jsme měli možnost projít si křížovou cestu na horu Kalvárii nebo si prohlédnout pohyblivý betlém umístěný v budově na úpatí této hory. V 15:30 h jsme se s Vambeřicemi rozloučili.  Poslední zastávkou bylo lázeňské městečko  Duszniki Zdrój, kde jsme v chrámu sv. Jana Křtitele vykonali májovou pobožnost.

 

Oprava svícnů - nátěr

8. května byly svícny v kostele natřeny a zářily novotou. Práci provedl syn manželů Vosáhlových z Bohdalova Miroslav Vosáhlo.

 

Pouť Nový Jeruzalém

     Pouť Nový Jeruzalém proběhla potřetí v Bohdalově v pátek 13. května. Již před začátkem, který byl v 18.00 h, otcové kněží zpovídali v kostele i na faře - P. Pavel Habrovec z Radostína n. Osl., P. František Koukal z Obyčtova, P. Pavel Vybíhal z Jimramova, 2 otcové Pallotini z Jam, P. Miroslav Kazík. Pouť organizoval jáhen Ladislav Kinc. Mši sv. celebroval novokněz P. Petr Havlík, kaplan ve Vlašimi.  Na závěr otec Havlík všem udělil novokněžské požehnání. Poutníci přijeli čtyřmi autobusy, mnozí také auty. Počet poutníků se odhaduje na 350. Před i po obřadech venku mírně mrholilo, vydatný déšť přišel v době, kdy všichni byli v kostele, takže počasí nevadilo.

Oslava Těla a Krve Páně

     Tělo a Krev Páně letos věřící z farnosti Bohdalov oslavili ve čtvrtek 26. května v 17,00 h mší svatou a průvodem obcí. Farníci z Nového Veselí tuto slavnost slavili v neděli 29. 5. ráno. Po slavnosti odjel otec Kazík do Bohdalova, aby při mši svaté udělil první svaté přijímání společně dětem z obou farností.

První svaté přijímání

     V neděli 29. května 2016 přijalo v kostele sv. Vavřince v Bohdalově celkem 14 dětí z farností Bohdalov a Nové Veselí první svaté přijímání. Z Bohdalova jimi byly Prombergerová Pavlína ze 6. třídy, dále žáci 3. třídy - Chmelíková Tereza, Keznikl Josef, Koukalová Monika, Landsmanová Tereza, Prombergerová Věra, Ratajová Lenka, Sommerová Marie, Šustr Marek, z Rudolce Bernardová Jana a Šerejchová Veronika. Z Nového Veselí byly 2 dívky a 1 chlapec. Odpoledne pak ještě sloužil otec Kazík poutní mši svatou v Kotlasích. 

     S prvokomunikanty a jejich rodiči se otec Kazík vydal ve dnech 16. - 18. 6. na pouť na sv. Hostýn. Zde se děti účastnily mše sv. a společných modliteb. Po náročném dni se jim na Hostýnských vrších spalo velice dobře. Rodiče proto měli možnost projít si okolí baziliky i křížovou cestu. Součástí pouti byla také návštěva Velehradu, hradu Buchlov a na zpáteční cestě zlínské ZOO. Děti přijely unavené, ale spokojené a plné dojmů.

 

Navracení pozemků farnosti

     Od loňského roku podle zákona o církevních restitucích bylo zahájeno navracení pozemků církvím. Nejprve lesy do konce r. 2015, začátkem letošního roku je navracena orná půda, TTP a ostatní plochy. Některé původní pozemky již nelze naší farnosti vrátit z důvodu zástavby v obci - rodinné domky, nebo jsou zastavěny zemědělskými objekty, které v této době vlastní akciová společnost Agras Bohdalov. Pozemky v areálu Agrasu nezastavěné, ale pro farnost nevyužitelné, byly sepsány. Agras a.s. nabídla 3 varianty výměny. P. Kazík projednal záležitost s ing. Vomelou, ředitelem Agrasu, a dohodli se na výměně za pozemky táhnoucí se od benzinové pumpy podél silnice a křižovatky k Chroustovu.

     V měsíci červenci oznámil Krajský soud v Brně otci Kazíkovi, že na 3 pozemky vydávané Pozemkovým úřadem Kraje Vysočina byla podána žaloba Úřadem pro zastupování státu. Farnost měla předložit své vyjádření a hradit soudní výlohy. Stanovisko bylo sepsáno a odesláno na Brněnské biskupství, kde byla záležitost předána JUDr. Milanu Dobešovi. On měl farnost ve věci žaloby u soudu zastupovat. Jednalo se o p.č. 185/1 lesní pozemek o výměře 1137 m2 - před znárodněním veden jako orná půda, nyní vzrostlý 60-70letý les; p.č. 166/37 o výměře 5931 m2 - původně orná půda, v současnosti rekultivovaná skládka po těžbě cihlářské hlíny, a p.č. 166/38 ostatní plocha o výměře 109 m2 - dříve orná půda, nyní část panelové cesty vedoucí podél skládky. Později biskupství otci oznámilo, že o tyto pozemky nebude církev usilovat. 

     V měsíci srpnu vyřizoval P. Kazík žádosti soukromých zemědělců o pronájem farních pozemků k hospodaření. Začátkem září došlo k vzájemné shodě a koncem září k podepsání nájemních smluv. Pozemky byly pronajaty soukromým zemědělcům p. Jiřímu Nejedlému a Ing. Jiřímu Pometlovi z Bohdalova, každému ve výměře 3 ha - orná půda a TTP (Za Šustrovy, Spáleniště a Němkyně); společnosti Agras Bohdalov o výměře 9 ha, (kolem odchvatu, Březinský kopec, Za příčkou, Přední kopeček, za benzinkou); p. Ladislavu Bartákovi, louka u Vazebného rybníka; p. Pavlu Prombergerovi, orná půda blízko napojení staré rudolecké silnice na obchvat; p. Jaroslavu Krčálovi, orná půda mezi obchvatem a skládkou, p. Martinu Kolářovi, louka č. 488/4  884 m2 za jeho zahradou.

 

Dovolená P. Kazíka

     Od začátku měsíce července do 23.7.2016 byl otec Kazík mimo farnost. Po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupoval P. Lubor Dobeš z Boskovic. Stejně tomu bylo i v roce minulém.

 

Prázdninový tábor dětí

     Letošní letní tábor pro děti mladších ročníků základní školy naplánovali ministranti na druhou půli července. Na faře ve Fryšavě prožilo 30 dětí týden prázdnin ve společných činnostech i modlitbách, pobytech v přírodě, hrách, cestách odvahy, soutěžích i vyprávění. Mše svatá každý den byla pro všechny požehnáním. Nálada byla výborná a u většiny dětí zvítězilo rozhodnutí zúčastnit se tábora i příští rok.

 

Oprava ohradního tarasu kolem kostela

     Taras parku u kostela směrem k faře doznal léty takového poškození, že jednotlivé kameny z něho vypadávaly a hrozilo zborcení drátěného plotu. Na jaře P. Kazík požádal o dotaci na opravu ministerstvo zemědělství. Dotace byla přislíbena ve výši 470 000 Kč. Opravu prováděla firma LS Mont, s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou majitele Františka Lavického z Radostína nad Oslavou. Pracovníci firmy demontovali plotové dílce a sloupky, taras rozebrali po celé severní straně, zabudovali odtoky povrchové vody od kostela a kameny tarasu znovu sestavili. Zabudovali opravené a natřené plotové sloupky. Taras zpevnili betonovou korunou vyztuženou kari sítěmi, osadili jej původními poplastovanými plotovými dílci. Původní boční schody naproti vchodu do farského dvora nahradili novými žulovými. Oprava tarasu si vyžádala částku 847 300 Kč, cena schodiště dalších 51 000 Kč. Práce trvaly od června do konce srpna. Oprava byla uhrazena z dotace a vlastních zdrojů farnosti. Na schodiště přispěl úřad městyse Bohdalov částkou 50 000 Kč.

 

Setkání na faře

     Ve čtvrtek 20. 10. 2016 po mši sv. přijali farníci pozvání P. Kazíka k posezení na faře při příležitosti jeho narozenin. P. Kazík s sebou přivezl fotografie ze Svaté země, kterou navštívil v únoru. Fotografie promítal na plátno, doprovodil je výkladem.

 

Pomocníci ve farnosti

     Farní hospodyně Marie Dvořáčková oslavila loni 25. září 88 let života. Pro naši farnost pracovala nepřetržitě od roku 1957, kdy do Bohdalova přišla. Byla hlavní organizátorkou a koordinátorkou služby, která je třeba k zajištění chodu farnosti. Jejího hlasu bylo třeba při zpěvu v kostele. Hlava dobře rozmýšlela a organizovala, ale fyzické síly jí ubývaly. Po dvou úrazech levé ruky se již v ní neobnovila plná hybnost. Proto jí byli nápomocni muži i ženy farnosti. P. Vondrák Bohumír až do své smrti v r. 2014 zajišťoval drobné opravy a údržby, zajišťoval také stromky na Vánoce i slavnost Těla a Krve Páně. Po něm se této práce ujal pan Pavel Fabík a pan Václav Bukovský. Na pomoc v různých potřebách mohla vždy sestřička Marie povolat paní Julii Zikmundovou a její rodinu. Starosti o park kolem kostela a sečení trávy se ujal p. Alois Matějíček. S údržbou prádla vypomáhala rodina p. Jany Musilové, která jí navíc pomáhala v potřebách sociálních. Úklid v kostele převzaly ženy z farnosti a podle rozpisu tuto službu vykonávaly dvojice i z přilehlých obcí. Květinové výzdoby v kostele se ujaly p. Marie Štikarová a Marie Veselá, na svátky výzdobu zajišťovala p. Anna Vomelová z Rudolce.

     Na podzim se sestřičce Marii Chmelařové podařilo přesvědčit několik mladých mužů - otců rodin, aby P. Bohu sloužili také zpěvem a rozšířili schólu. Každou neděli zpívali od té doby při mši sv. žalmy p. Petr Růžička, p. Josef Keznikl, p. Křivský. Schóla se rozrostla i o jejich potomky, které s sebou přivedli. Při příležitosti svátků byla tato různorodá skupina od malých školních dětí, přes mládež, ženy a muže, pod vedením sestřičky Marie schopna nacvičit tak krásné zpěvy, že se tajil dech. Čtyřhlasný zpěv už pro ně nebyl nedosažitelný.

     Při oltáři pomáhali knězi ministranti p. Bohuslav Fejt z Pokojova, David Chalupa, Petr Novák a Radek Šerejch z Rudolce, bratři Petr, Jiří a Ondřej Boháčkovi z Chroustova, Cyril Promberger, bratři Pavel a Petr Fabíkovi, Vít Ondráček a Lukáš Krčál z Bohdalova.

 

Kyjov

Kyjovští v průběhu roku vyřizovali na stavebním úřadě ve Žďáru nad Sázavou povolení k rekonstrukci prostranství kolem kaple. V srpnu povolení obdrželi a v polovině září firma Mikyska z Velkého Meziříčí začala dláždit kostkami prostranství  o  rozloze 110 m2  na pravé straně kaple a před kaplí. Zároveň odstranili původní schody do kaple a nahradili je schody z kamenného masívu. Celkové náklady činily 240 000 Kč, poskytnutá dotace ve výši 110 000 Kč z programu rozvoje venkova byla dorovnána do požadované výše prostředky obecního rozpočtu. Práce firma ukončila před kyjovskou poutí.

Konec roku

6 křtů, 12 církevních pohřbů, 1 sňatek

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 12. listopadu 2019

svátek má Benedikt

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU