FARNÍ KRONIKA BOHDALOV od léta Páně 1946 - 2015

04.10.2019 - naše farnosti

 

Bohdalovská kronika

 

Rok spásy 2015

 

Tříkrálová sbírka

 První sobota nového roku patřila i letos Třem králům. Šest skupin koledníků se ve 13.00 h vydaly

s pokladničkami po obci, aby vykoledovaly pro činnost charity dobrovolný finanční dar od občanů. Do středy předali na faru vybrané prostředky také zástupci ostatních obcí farnosti. Letošní sbírky podle obcí skončily tímto výsledkem: Bohdalov 26 536 Kč, Chroustov 6 888 Kč, Pokojov 5 003 Kč, Rudolec 9 582 Kč, celkem 48 009 Kč.

Přednáška o blahoslaveném Karlu I. Habsburském

 Otec Kazík pozval farníky na 18. ledna v 15,00 h na faru v Novém Veselí. Přednášející ing. Bulharová vyprávěla o životě posledního rakousko-uherského císaře, také českého krále Karla I. Habsburského zvaného Rakouský a jeho ženy císařovny Zity. Po přednášce jsme se pomodlili litanie k blahoslavenému Karlovi I. a uctili relikviář s jeho ostatky - pramínek vlasů. Mohli jsme si zakoupit knihy, novénu a dostali jsme informace o započatém beatifikačním procesu císařovny Zity.

Setkání se spolupracovníky

 Na neděli 1. února pozval otec Kazík spolupracovníky farnosti ke společnému posezení na faře. Probrali uplynulé události a úkoly a plány na rok letošní.

Svátost pomazání nemocných

 V neděli 15. února při mši svaté slavené od 10.oo h udělil otec Kazík svátost pomazání nemocných 40 farníkům. Ti, kteří se nemohli dostavit na bohoslužbu a rádi by svátost přijali, mohli požádat otce o návštěvu ve svých domovech. Otec Kazík navštívil 17 farníků v týdnu po této neděli.

Sbírka svatopetrský haléř

 Na neděli 22. února 2015 ohlásil otec Kazík sbírku určenou pro potřeby Svatého otce - Svatopetrský haléř. Za farnost Bohdalov bylo v neděli při ranní mši svaté od farníků vybráno 7 199 Kč. Sbírka je každoročně konána ve všech farnostech naší vlasti. Vybrané prostředky jsou odeslány na účet Petrova nástupce. Svatý otec z nich přispívá nejvíce potřebným po celém světě, především lidem postiženým přírodní katastrofou, válkou, běžencům, atd.

Přednáška o staviteli Santinim

 Barokního českého stavitele italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela představil ve své přednášce v neděli 17. dubna pan Stanislav Růžička, rodák z Bohdalova, v současné době pracující v propagačním oddělení firmy Žďas, a.s., Žďár nad Sázavou. Otec Kazík pozval zájemce o přednášku na faru do Nového Veselí. Podle ohlasu zúčastněných byla přednáška tak poutavá a zajímavá, že by rádi vyslechli pokračování. Dílo nadaného stavitele je opravdu rozsáhlé a vymezený čas zdaleka nestačil na zmapování všech jeho úspěšných staveb na území naší vlasti. Jen v našem blízkém okolí na jeho talent ukazují stavby kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, kostel v Obyčtově, hostinec v Ostrově nad Oslavou, kostel sv. Václava ve Zvoli.

 Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl státem v loňském roce navrácen církvi - klášterské farnosti. Tímto již nebude pouhou kulturní památkou Unesco, ale vrátí se do něj tep života církve. Pravidelná bohoslužba zde začala být sloužena každou sobotu od 16.00 h.

Májová pobožnost a novokněžské požehnání

 Prvním májovým dnem byl letos pátek. Po májové pobožnosti v tento den slavil otec Kazík mši svatou od 17 h. Spolu s ním mši sv. celebroval P. Tomáš Enderle, původem z nedalekého Poděšína. Na kněze byl vysvěcen v loňském roce. Všichni jsme s vděčností přijali jeho novokněžské požehnání.

První svaté přijímání

 První svaté přijímání přijalo 5 děti třetí třídy v neděli 10. května. Byly jimi Vojtěch Cymrykovič a Adéla Špačková z Bohdalova, Aneta Sobotková z Chroustova, Kateřina Valová z Pokojova a Iva Boháčková z Rudolce.

Farní pouť do Mariazell 23.5.2015

 Dne 23. května ve 4 hodiny ráno se farníci z Nového Veselí a Bohdalova setkali na další společné mariánské pouti do rakouské Mariazell. Na rakouském území nás po celý den provázel hustý déšť.

 První zastávkou byl cisterciácký klášter v Lilienfeldu - největší středověký klášter v Rakousku založený rodem Babenbergů. Otec Kazík připomněl spojitost tohoto místa s českými dějinami. V klášterním chrámu je pochována Markéta Babenberská, první manželka našeho krále Přemysla Otakara II. a česká nekorunovaná královna. Chrám jsme však zevnitř neviděli, byl ještě zavřený.

 Před 10. hodinou jsme doputovali do Mariazell. Shromáždili jsme se v kapli sv. Michaela, kde měl otec Kazík sloužit mši svatou. Přidružili se k nám němečtí poutníci, takže mše svatá byla slavena v německém i českém jazyce. Po mši sv. jsme již sami zazpívali litanie k Matce Boži. Její přímluvě jsme svěřili své osobní záležitosti i prosbu za naše farnosti a vlast.

 Pak jsme se odebrali do poutního chrámu Narození Panny Marie. Zde právě končila eucharistická slavnost Seslání Ducha Svatého. Chrám byl zcela zaplněný místními farníky, mnozí byli v místních krojích. Svatodušní dekorace s motivem ohnivých jazyků slavnost umocňovala. Rakušané nespěchali domů, po skupinkách se fotili, povídali s kněžími. Nechtěli jsme rušit jejich zvyky, počkali jsme v ústraní, než se začali rozcházet. Čas jsme využili k osobní modlitbě a k prohlídce baziliky.

 Stavebně i ve vnitřní výzdobě je zastoupeno několik slohů. K původnímu románskému, později gotickému chrámu přibylo časem výrazné zvětšení v podobě barokní přestavby. Zvenčí připomíná původní podobu prostřední gotická věž s bohatě zdobeným portálem. Ve figurálním provedení portálu nalezneme vyobrazení sv. Václava a moravského markraběte Vladislava Jindřicha s manželkou. Po levé i pravé straně gotické věže se tyčí věže barokní. Uprostřed baziliky v místě původního gotického presbytáře nyní stojí kaple s románskou milostnou soškou Panny Marie s Ježíškem na klíně zvanou Velká Matka Rakouska (Magna Mater Austriae). Nad oltářem hlavní chrámové lodi visí od stropu výrazný tmavý kříž, pod ním zeměkoule ve stříbrné barvě. Zeměkouli ovíjí velký černý had. Socha Panny Marie s korunou královny je umístěna na sloupu uprostřed chrámu a hledí směrem k oltáři. Výrazné bohaté štuky a malby na stropě a stěnách doplňují novodobé varhany. Historické schodiště vedoucí k empoře sousedí se skleněným výtahem, starobylé vchodové dveře s posuvnými dveřmi skleněnými. Vše ale do sebe zapadá, nic nepůsobí rušivě. Brožurky a popisky k tomuto nejvýznamnějšímu poutnímu místu bývalého Rakousko-Uherska zde mají přichystány i v jazycích národů bývalé monarchie, také v českém jazyce, čehož jsme s povděkem využili. Opět jsme zde nalezli spojitost s našimi dějinami a to už od dob svatého Václava. První kapli dal postavit právě moravský markrabě Jindřich jako výraz díků za uzdravení.

 Přes neustálý déšť nám bylo dobře pod ochranným pláštěm Matky Boží, ale čas vymezený pro Mariazell rychle uplynul, ve 14 h jsme odjížděli.

 Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v benediktinském klášteře Gottweig. V chrámě jsme se pomodlili litanie k Duchu Svatému, osobní modlitbu a po prohlídce chrámu včetně podzemní krypty s ostatky zakladatele kláštera jsme pokračovali v cestě k domovu. Domů jsme se vrátili asi ve 20.30 h.

 Kéž nás Duch Svatý vede, abychom nepromarnili milosti, za které jsme na pouti prosili.

Slavnost Těla a krve Páně

 Slavnost Těla a krve Páně připadla letos na čtvrtek 4. června. My jsme ji slavili v neděli po mši svaté průvodem obcí. První zastavení bylo v kostele, druhé u sochy sv. Jana Nepomuckého, třetí u kříže rodiny Drejčkovy a poslední u kříže v parku. Za křížem, který nesli ministranti, šly bílé družičky s košíčky květů, za nimi pod baldachýnem nesl otec Kazík Nejsvětější svátost. Společně jsme zpěvy a modlitbami poděkovali za obdržené boží milosti a dary, prosili o požehnání pro farnost, rodiny, za úrodu. Počasí bylo tento rok slunečné a teplé.

Odhalení sochy sv. Zdislavy v Křižanově

 27. 9. po poutní mši svaté v Novém Veselí odjel otec Kazík do Křižanova, kde při slavnostní bohoslužbě byla odhalena a požehnána socha křižanovské rodačky sv. Zdislavy z Lemberka. Mši sv. celebroval Mons. Vojtěch Cikrle.

První Celostátní eucharistický kongres v Brně

 15. - 17. října hostilo brněnské biskupství a brněnské farnosti první celonárodní eucharistický kongres, který vyvrcholil v sobotu 17. 10. mší sv. slavenou na náměstí Svobody a celebrovanou papežským legátem Paulem Cordesem, za přítomnosti nuncia Giuseppe Leanza, všech našich biskupů, 600 kněží, více jak 400 řeholníků a řeholnic, více jak 1 000 ministrantů a 25 000 věřících. Otec Kazík se také zúčastnil a spolu s ním několik farníků.

Podepsání smluv o navrácení lesů a pozemků farnosti

 Státní pozemkový úřad předložil smlouvu o navrácení pozemků zpět farnosti Bohdalov. Otec Kazík seznámil v neděli 24.10. po mši sv. členy farní rady s návrhem smlouvy, jejíž součástí byl soupis navracených pozemků, a žádal o prověření současného stavu těchto parcel. V souhrnu se jedná o ornou půdu o rozloze přes 13 ha, luk a ostatních ploch o rozloze přes 3 ha, celkem o 16,2 ha. Pole budou pronajmuta (vše zařizují odborní pracovníci ze správy majetku na biskupství), lesy zůstanou v péči farníků.

 Lesní pozemky byly farnosti vydány na podzim. Farní lesy se nachází Za cihelnou a na Březinském kopci.

Závěr roku

 V letošním roce bylo pokřtěno 7 dětí, udělena 1 svátost manželství, církevně pohřbeno 12 občanů. Otec Kazík navštívil v jejich domovech 17 farníků se svátostí pomazání nemocných, 40 svátostí udělil v kostele.

 O úklid kostela se starají ženy podle rozpisu zavedených služeb, květinovou výzdobu zajišťuje p. Marie Štikarová a Marie Veselá z Bohdalova, na Vánoce a Velikonoce p. Anna Vomelová z Rudolce. Vánoční stromky a břízky ke slavnosti Božího Těla si vzal na starost p. Pavel Fabík z Bohdalova. Službu při stolu Páně vykonávají ministranti p. Bohuslav Fejt z Pokojova, sourozenci Pavel a Petr Fabíkovi, sourozenci Jaroslav, Lukáš a Michal Krčálovi, Vít Ondráček, Cyril Promberger, Michal Špaček, Pavel Vondrák z Bohdalova, sourozenci Jiří, Ondřej a Petr Boháčkovi z Chroustova, David Chalupa a Petr Novák z Rudolce.

Finanční statistika ke konci roku 2015

Příjmy:

Převod z minulého roku 302.853,- Kč

Sbírky 317.832,- Kč

Finanční dar obce Bohdalov 50.000,- Kč

Dotace z ministerstva kultury 110.000,- Kč

Úroky na běžném účtě 1.424,- Kč

Celkem příjmy 782.109, Kč

Výdaje:

Opravy všechny celkem 138.946,- Kč

Režie, energie, investice 66.460,- Kč

Sbírky na jiné účely, tím pádem odvedené přes děkanský úřad 65.285,- Kč

Daně 480,- Kč

Výdaje celkem 271.171,- Kč

Rozdíl + 510.938,- Kč (odpovídá součtu finančních prostředků na účtě u České spořitelny a hotovosti ve farní pokladně)

(celý rok sepsala Miloslava Pejchalová)

 

Poznámka: od roku 2016 přecházejí farnosti na podvojné účetnictví, to povedou odborní pracovníci pod dohledem biskupství, farářům se ulehčí ale tyto jednoduché a jasné přehledy, které dělávali, tím pádem letos končí.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. listopadu 2019

svátek má Alžběta

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU