FARNÍ KRONIKA BOHDALOV od léta Páně 1946 - 2013

04.10.2019 - naše farnosti

 

Kronika bohdalovské farnosti

 

Rok spásy 2013

 

Tříkrálová sbírka

 Již tradičně začal tento rok tříkrálovou sbírkou. V Bohdalově se konala v sobotu 5. ledna. Z důvodu obydlení nových lokalit v obci se letos počet koledníků zvýšil ze čtyř na pět skupinek. Přesto panovaly obavy, že vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci nebudou koledníci tak úspěšní jako minulý rok.

 Sbírka nakonec dosáhla za farnost celkové výše 46 354 Kč, byla tedy o 2 475 Kč menší než v roce 2012. Z toho se Bohdalov podílel částkou 25 047 Kč, Chroustov 7 250 Kč, Pokojov 5 490 Kč a Rudolec 8 567 Kč.

 V pondělí 7. ledna rozpečetil na faře starosta obce Arnošt Juda pokladničky bohdalovské za asistence sestřičky Marie Dvořáčkové, která má největší podíl na organizačním zajištění sbírky. Své sbírky přivezli na faru také zástupci přifařených obcí. Celý výtěžek byl pak předán pracovnici charity. Tento postup za účasti starostů nebo zástupců obcí probíhá již několik let a stal nepsaným pravidlem.

Setkání farní rady a spolupracovníků s otcem Kazíkem

 V neděli 13. ledna svolal otec Kazík na faru členy farní rady. Sešli se ve 13 h z okolních obcí i Bohdalova. Mluvili o uplynulém roce 2012, o provedených opravách v kostele i na faře. Vzpomenut byl i zájezd obou farností na Svatou Horu a Želiv.

 Otec Kazík dále členům rady předložil výhled na rok 2013. Podle finančních možností bude farnost pokračovat v opravách hospodářských budov fary, provede úklid nad sakristií kostela a položí na její strop izolační vatu, provede výměnu oken v sakristii, zorganizuje společnou pouť do severních Čech, oslaví Boží Tělo průvodem po obci se zastaveními u oltářů, které pro tuto příležitost zbudují jednotlivé obce. Mluvil o svatém přijímání prvokomunikantů i blížícím se udělování svátosti biřmování.

 Od 15 h se k farní radě připojili i ostatní spolupracovníci. Otec Kazík je pozval, jak sám řekl, hlavně z důvodu toho, aby poznal osobně ty, kteří se podílejí na zabezpečení chodu farnosti, na úklidu i ostatních službách pro farnost a činí to tak, že je vše připraveno včas, aniž by byla nutná jeho bezprostřední účast. Všichni víme, že duší dění ve farnosti je sestřička Marie Dvořáčková. Ona stmeluje všechny spolupracovníky, organizuje průběh příprav i provádění potřebných prací. Jí hlavně patří dík.

Papež Benedikt XVI. a papež František

 11. února 2013 oznámil papež Benedikt XVI., že se k datu 28. 2. 2013 ve 20.00 h vzdá stolce sv. Petra. Jak vysvětlil, k tomuto kroku ho „vedla jistota". Prohlásil: „..Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen." Nadále bude nazýván emeritní papež Benedikt XVI. S věřícími se rozloučil 27.2. na Svatopetrském náměstí.

 V úterý 12. března odjeli věřící z naší farnosti spolu s otcem Kazíkem na pouť Nového Jeruzaléma do Křižanova, rodiště sv. Zdislavy. Do svých přímluv vložili všichni poutníci také vroucí prosbu za dobrou volbu nového papeže. Tento den od 16 h v Římě zasedli kardinálové v konkláve. Zahájili volbu nového papeže. Další den 13. března po 5. volbě bílý kouř nad Sixtinskou kaplí oznámil celému světu, že nový papež byl zvolen. 266. Petrovým nástupcem se stal jezuita Argentinec Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires. Svatý otec přijal jméno František. Jeho prvními slovy z balkonu Svatopetrské baziliky ke shromážděným věřícím bylo: „Dobrý večer. Přicházím z druhého konce světa." Poděkoval jim za přijetí a požádal je, aby se modlili za emeritního papeže Benedikta XVI., za sebe navzájem, požehnali jemu a modlili se také za něho. Po společné modlitbě papeže Františka s věřícími udělil všem své papežské požehnání.

Velikonoce

 Na Velký pátek 29.3. zorganizovali ministranti a otec Kazík od 12.00 h Křížovou cestu tentokráte směrem na Blažkov. Pro starší účastníky procesí s pohybovými problémy to v tomto roce byla značná vzdálenost, protože poutníci doputovali až k obci Újezd. Obtíže cesty, jak řekli, pojali jako skutečnou křížovou cestu a tím se připodobnili Ježíši Kristu. Vytrvali a svoji námahu Pánu obětovali. Od 17 h sloužil otec Kazík Velkopáteční obřady.

 Obřady Bílé soboty byly tentokráte pro obě farnosti slaveny od 20:00 h v Bohdalově.

Nové zpěvníky

 O Velikonocích již mohli farníci zpívat z nových Kancionálů. Otec Kazík vyhověl požadavku farníků a objednal pro celou farnost jednotné "modré, olomoucké" vydání. Objednávka knih vyšla na sumu asi 24 000 Kč. Ne všichni farníci si však knížku zakoupili. Tím se stala investice do knih nenávratnou.

Aby knížky mohly zůstat v kostele a byly zároveň dobře uloženy, zhotovil pro ně p. Ficek z Nového Veselí na lavicích přihrádky.

Farní pouť do severních Čech

 V časných hodinách sobotního rána 27. dubna 2013 zamířil autobus se 46 farníky z Nového Veselí, přifařených obcí i bohdalovské farnosti na další společnou pouť tentokráte do severních Čech. První zastávkou se poutníkům stal ženský klášter sester premonstrátek v Doksanech - v minulosti impozantní dceřiný klášter přináležející k mužské větvi tohoto řádu - Strahovskému klášteru v Praze. Klášter v Doksanech byl založen roku 1144 a jeho význam byl veliký, což dokládá i skutečnost, že v jeho zdech byla vychovávána sv. Anežka Přemyslovna. Klášter vzkvétal a rozrůstal se, přestál mnohá nebezpečí a protivenství až do roku 1782, kdy byl násilně zrušen císařem Josefem II. a prodán světským majitelům. Duchovní život se v něm mohl znovu začít rozvíjet až od roku 1997, kdy byla jeho část odkoupena zpět pro potřeby řádu. V současné době v něm působí 7 sestřiček, které se sem vrátily roku 1998. Objekty kláštera doznaly nevhodným zacházením mnohé úhony, některé jeho části byly zničeny tak, že musely být strženy. Opravit se podařilo chrám Narození Panny Marie a část kláštera, kde přebývají sestřičky. Obrovskou část oprav má však klášter ještě před sebou.

 Na tomto místě sloužil otec Kazík pro nás poutníky ranní mši svatou. Po ní se nás ujala jedna ze sestřiček a seznámila nás s historií kláštera i současným stavem. Na rozloučenou poprosila o podporu materiální i duchovní.

 Další zastávkou byl děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Tento kostel byl budován v 16. století na mocném ložisku hnědého uhlí. Jeho osud byl od počátku pohnutý, přestál tři požáry, až nakonec musel v roce 1975 ustoupit těžbě uhlí. Na rozdíl od staré části Mostu, který byl z tohoto důvodu zbořen, rozhodly tehdejší státní orgány o zachování chrámu, a to tím způsobem, že má být přemístěn. Jeho velikou zvláštností je souvislý pás plastických vlysů v empoře chrámu se starozákonními i novozákonními výjevy. Pět roků trvala příprava na přemístění. Byl demontován interiér chrámu, zdivo chrámu pak zevnitř i zvenčí zpevněno kovovými výztužemi a při základech betonovým pásem. V září 1975 byl doslova vyzdvižen z původních základů a po kolejích přetažen 53 speciálními hydraulickými vozíky, tažným i brzdným systémem o 841,1 metrů po obloukové dráze na místo, kde předem zbudovali nové základy. Přemístění trvalo 28 dnů, probíhalo dnem i nocí rychlostí 2 cm za minutu po dráze se sklonem 12°. Celý náklad vážil 12 000 tun. V podzemí kostela v kinosále nám promítl pan průvodce dokumentární film zachycující a komentující tuto událost.

 V současné době je kostel pod státní správou, je vysvěcen, ale nemá trvalého duchovního správce. Kněz sem pouze dojíždí.

 Obavy o osud celého klášterního komplexu poutníky naplnily v místě další zastávky - Oseku. Původně cisterciácký klášter, v minulosti velice významný a rozvinutý, s překrásně vyzdobeným chrámem Nanebevzetí Panny Marie a zahradami upravenými ve francouzském stylu, poslední mnich opustil v roce 2010. Výzdoba baziliky tvořená bohatými štuky a plastikami, nástěnné malby i stavební prvky v mnoha částech berou doslova za své. Chrám má i další zvláštnost. Jeho varhany s více jak 5 000 píšťalami jsou druhé největší ve střední Evropě. Z výkladu průvodkyně nebylo zřejmé, kdo převzal péči o tuto kulturní památku nesmírné ceny, a kdo ji opravuje. Tempo i rozsah prací postupuje ale tak pomalu, že mnohé bude ještě zničeno. Hlavou mi vířilo mnoho otázek, které bych bývala ráda průvodkyni položila. Ale popravdě jsem nenašla odvahu vyslovit ani jedinou. Bylo to nejspíše proto, že člověk tuší obviňující odpověď. Čím přispíváme k zachování pokladu víry, o co vlastně v životě usilujeme! Bylo mi smutno z takového pohledu o to víc, že venku před bazilikou v prostorách klášterního komplexu právě probíhaly světské oslavy. Místo, kde býval chválen Hospodin, zněly usebrané modlitby a kvetla řemesla zručných mnichů, se změnilo v halasný jarmark, i když v jinak zajímavém pojetí historickém v dobových kostýmech.

 Další zastávkou byla farnost Jeníkov. Zde, na naprosto pohanském území, začala rozvíjet svoji duchovní činnost skupina doslova mladých nadšenců. Říkají si Fatym (farní tým). Základnu mají ve Vranově nad Dyjí. Spolu s duchovním otcem Markem Dundou v roce 1999 započali misijní dílo. Trvale zde působí mladá slečna katechetka, ve volných chvílích za ní dojíždějí mladí spolupracovníci z Moravy a společně se snaží působit duchovní osvětou na místní převážně romské obyvatele, opravovat zanedbané církevní stavby, rozdávat zpravodaje a pracovat s místními dětmi a mladými lidmi. Ve čtrnáctidenním intervalu sem přijíždí některý kněz, aby vykonal obřady. Přímo v Jeníkově mladí opravili kapli sv. Anny, starají se o kostel, opravují faru. Zjistili z historických pramenů, že toto místo bývalo významným místem poutním, kde na přímluvu P. Marie a patronů docházelo až ke 122 zázračným uzdravením za rok a putovali sem věřící ze širokého okolí. Kostel je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Krom toho uctívají Pannu Marii Matku Důvěry, jí předkládají své plány, snahy a veškeré nesnadné úsilí. Věří, že s její pomocí probudí ve spícím obyvatelstvu zájem o spásu svých duší. Za posledních 30 let je tu pamatován jeden církevní pohřeb a jedna svatba.V počátcích misijního díla na ně místní lidé posílali psy, zavírali před nimi dveře, krádežemi ničili jejich dílo. A přece vytrvali a malinkými krůčky postupují za svým cílem.

 Poutníci pomohli finanční sbírkou, zakoupením Kalendáře a přislíbili pamatovat na toto místo i práci misijních pracovníků ve svých modlitbách.

 V Teplicích poutníci navštívili klášterní kostel sv. Jana Křtitele, jehož správci jsou v současné době salesiáni. Jeden z bratrů nás krátce seznámil s historickými daty. V současné době v Teplicích působí 40 bratrů a svoji péči zaměřují především na mladé, jak je jejich vlastním posláním.

 V Teplicích byl zajištěn na 16 h pozdní oběd a po něm pouť pokračovala přes Ústí nad Labem a Děčín do Jablonného v Podještědí ke hrobu patronky rodin sv. Zdislavy. Bratry dominikány a sestřičkami nám bylo umožněno uctít Nejsvětější Svátost, pomodlit se litanie a přednést prosby u hrobu sv. Zdislavy. Na tomto chrámu i chrámu v Teplicích je znát ruka dobrého hospodáře. Chrámy jsou opravené a svítí čistotou.

 Po obřadech se poutníci vydali na cestu domů. Cesta díky Boží ochraně a panu řidiči, kterým byl pan Antonín Havlíček z Pavlova, proběhla bez komplikací. Při ní jsme společně poděkovali za prožitý den a podnětnou pouť a kolem půlnoci jsme šťastně přicestovali domů. Zůstává však výzva, jak je možné navštíveným místům pomoci. A další je otázka, která burcuje svědomí. Nejsme i my svou lehkovážností a vlažností na cestě ztráty pravé zbožnosti a víry. Uvědomujeme si, kam by nás tato cesta zavedla a jak vážná je to v dnešní době hrozba!

První svaté přijímání

 První svaté přijímání přijalo z rukou otce Kazíka 12. 5. 2013 při mši svaté v 10,30 h 5 dětí třetí a 1 dítě čtvrté třídy základní školy - z Bohdalova Hudečková Tereza, Klímová Vanesa, Klimešová Zuzana , Kolář Vojtěch a Rychtecká Lenka, z Rudolce Škoda Jiří. Na přijetí svátosti je připravovala katechetka Mgr. Marie Chmelařová.

Svátek Božího Těla

 Svátek Božího Těla jsme s otcem Kazíkem slavili 2. června po mši svaté průvodem obcí z chrámu Páně ke dvěma oltářům. Chroustovští farníci oltář připravili pod křížem u domu rodiny Drejčkových a druhý oltář připravili rudolečtí farníci pod křížem v parku kostela. Maminky vypravily malé družičky s košíčky květů. Vedení zpěvu se ujala slečna Jitka Pometlová se schólou a značně tím přispěla k důstojné oslavě Těla a krve Páně. Farníci, kteří ze zdravotních důvodů nemohli do průvodu, doprovodili slavnost svými modlitbami v kostele. Tam se také po vykonání pobožnosti průvod vrátil pro závěrečné kněžské požehnání.

Oslava 630 let od založení obce Pokojov

 V neděli 23.6.2013 oslavili občané Pokojova výročí 630 let od první písemné zmínky o jejich obci.

Oslavu založení obce zahájili ve 13,30 h slavnostní mší svatou u kaple Panny Marie Bolestné za účasti zástupců obce a místního hasičského sboru. Mši svatou sloužil otec Kazík a zpěvem ji doprovodila schóla. Po mši svaté odešli hasiči slavnostním pochodem, následováni občany a hosty, na obecní sportoviště, kde oslavy pokrčovaly dalším programem.

Dovolená otce Kazíka a sedáky do lavic

 Od prvního týdne měsíce července odjel otec Kazík na dovolenou. Vrátil se na rudoleckou pouť. Mezitím p. Veselá Marie zadala zakázku firmě paní Pohankové ze Žďáru n. Sáz. na ušití sedáků do všech lavic kostela. Sedáky byly hotové druhý týden měsíce července a paní Veselá s rodinou je v tomto týdnu instalovala do lavic. Sedáky jsou složeny z několika vrstev tak, aby maximálně udržely sucho a neabsorbovaly vzdušnou vlhkost. Povrchový potah je proveden v červené barvě. Celková cena díla vyšla na 28 000 Kč. Z této částky 22 000 Kč pokryl příspěvek štědrého dárce, který tímto darem „chtěl poděkovat na krásné chvíle, které v době mládí na bohdalovské faře prožil". Zbývající část pokryla vyhlášená sbírka. Paní Mokrá Anna z Bohdalova č. 48 ušila sedáky na jednotlivé židle. Tím bylo dosaženo jednotného provedení v celém kostele.

Pouť biřmovanců na Velehrad

 V týdnu od 19. 8. do 25.8. vykonal otec Kazík pouť společně s biřmovanci na sv. Hostýn v rámci jejich přípravy na přijetí svátosti biřmování a u příležitosti konání národní pouti na toto požehnané mariánské poutní místo.

Restituce

 V roce 2012 byl Parlamentem ČR schválen zákon o majetkovém vypořádání státu s církvemi. Je to zákon, na základě kterého má dojít k vrácení majetku církvím, který jim byl bez náhrady odejmut komunistickým režimem v padesátých letech minulého 20. století. Dále dává právo na náhradu za majetek, který již církvím vrátit z nějakého důvodu nelze. Náhrady má stát církvím vyplácet ve splátkách po dobu 30 let. Jejich výše je spočtena na 59 mld Kč. Zároveň má stát postupně snižovat příspěvky, které církvím vyplácí na platy kněží, církevní školy apod. Po 30 letech mají církve být po finanční stránce na státu zcela nezávislými Je uvažováno o tom, že poté dojde k odluce církve od státu. Zákon nebyl podepsán prezidentem republiky, ale zároveň nebyl prezidentem Václavem Klausem vetován. Těžce si probojovával cestu, aby byl uznán a respektován. Ústavní soud České republiky, po prozkoumání vznesených žalob, nakonec v letošním roce rozhodl o jeho platnosti. Na základě tohoto zákona si měly církve do konce roku 2013 podat žádosti o navrácení prokazatelně církevního majetku.

 Také naše farnost musela v září urychleně předat podklady pro žádost o vydání církevního majetku v Bohdalově. Jednalo se hlavně o posouzení a prozkoumání kompletnosti diecézí vypracovaných soupisů pozemků. Zkontrolované soupisy otec Kazík předal na biskupství do Brna, které za naši farnost tyto nároky uplatní u státních orgánů.

Nový opat Želivského kláštera

 Ve čtvrtek dne 26.9.2013 zvolili premonstráti na Želivě svého 51. opata. Stal se jím 61 letý Jáchym Jaroslav Šimek, náš krajan. Narodil se a vyrůstal v nedalekém Nížkově. Právě ten otec Šimek, který nás loni v květnu při našem farním zájezdu klášterem provázel. Dej mu Pán dary Ducha Svatého, sílu a zdraví pro jeho novou službu.

Svaté biřmování

 Svaté biřmování biřmovanci přijali v neděli 20. října 2013. Tento den při mši svaté slavené od 14,00 h udělil generální vikář Mons. Jiří Mikulášek svátost křesťanské dospělosti 20 vesměs mladým lidem.

Biřmovanci se po mši svaté s otcem vikářem sešli k malému posezení na faře.

Zateplení stropu sakristie a fary

 Na sobotu 9. listopadu v 8,00 h vyhlásil otec Kazík brigádu na zateplení stropu sakristie a fary. Sešlo se dvacet mužů z farnosti a dvě ženy. Izolační vata byla položena ve dvou vrstvách, jak nad sakristií kostela, tak nad farou. S úderem poledne byly práce dokončeny.

 Dalším krokem bylo zasazení 3 nových vnitřních oken v sakristii před okna stávající. Vyrobil je a ve 47. týdnu instaloval p. Jaroslav Ficek z Nového Veselí.

 Obec ze svého rozpočtu přispěla částkou 100 000 Kč.

 Počasí celý podzim bylo teplotně velice příznivé, vydrželo tak do konce listopadu. Až v prosinci začaly teploty klesat a držely se okolo nuly nebo mírně pod nulou. Při mši svaté slavené v kapli (sakristii) bylo velice příjemně a bylo znát, že k tomu provedené úpravy výrazně přispěly.

Adventní koncert s mikulášskou nadílkou

 Druhou neděli adventní 8. prosince od 13,30 h se konal v našem kostele již tradiční koncert chrámové hudby. Desetičlenný smíšený chrámový sbor z Polné přednesl adventní písně a doprovodil také sv. Mikuláše, který přišel za přítomnými dětmi s mikulášskou nadílkou. Otec Kazík odhadem asi 100 zúčastněným farníkům závěrem požehnal a členům sboru poděkoval za vystoupení. Sešel se s nimi pak ještě na chvíli při malém posezení na faře.

Na závěr roku

Letos ve farnosti zemřelo 18 občanů. Za 13 z nich byla sloužena zádušní mše sv. v našem kostele, 4 měli pohřeb v obřadní síni ve Žďáře n. S., 1 občan v bazilice Nanebevzetí P. Marie v klášteře ve Žďáře n.S.

 Po ukončení roku otec Kazík předložil farníkům několik údajů o hospodaření farnosti. Za rok 2013 farnost vykázala v příjmové části 376 768 Kč, z toho sbírky a dary činily 276 243 Kč, příspěvek obce Bohdalov 100 000 Kč a úroky na běžném účtu 725 Kč. Z výdajů bylo odvedeno na vyhlášené sbírky, misie a charitu 55 442 Kč, na zateplení fary, sakristie a okna v sakristii vydáno 152 376 Kč, na režii 83 776 Kč, daň z nemovitostí 90 Kč, celkem 291 684 Kč. Kladný rozdíl je uložen u České spořitelny.

 

(zapsala Miloslava Pejchalová)

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 12. listopadu 2019

svátek má Benedikt

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU