Prosebné mariánské poutě Nový Jeruzalém 2022 - Út 15. 3. v 17 h v Křižanově

26.11.2022 - ostatní poutě

  Chvála Kristu!

Vážení a milí přátelé!

V dnešním evangeliu se ptají Pána Ježíše jeho užaslí učedníci jestli se může někdo dostat do nebe: "Kdo tedy může být spasen?"  A Spasitel odpovídá: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno."

Všem nám vyprošuje naplnění Kristových slov - na Vás a na všech, které nám Pán Bůh ve své lásce svěřuje.  K tomu ať nám pomůže prožívání 40 dnů svaté postní doby - podle Boží vůle.  Mohou nám také pomoct myšlenky našich otců ve víře ve zpravodaji.  Srdečně Vás zveme do Křižanova.  Ve Jménu Otce i Syna i Ducha svatého - jáhen Ladislav

Nový Jeruzalém č. 3/2022

Zpravodaj pro 267. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

v Křižanově - v úterý  15. března  2022  v 17 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Bedřichově:

Ve čtvrtek 10. února 2022 na mši svaté NJ bylo takřka  80 věřících. Zajímavostí je, že zatupovali 16 farností.  Pán Bůh zaplať za obětavou službu čtyř kněží při udílení svátosti smíření a za mši svatou.

Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání   2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních 3) o vzrůst víry v našem kraji   4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách  5) o život těla a duše pro všechny počaté děti         6) na smír za hříchy celého světa

Promluva P. Františka Vladimíra Hubálovského OFMConv. při pouti Nový Jeruzalém v Bedřichově:

Evangelium: Jan 2,1

Sestry a bratři, jedním z titulů, kterým Pannu Marii nazýváme je - zaznívá to i například v Loretánské litanii - Královna rodiny  Proč ji tak nazýváme?  Panna Maria tím, že přijala úkol být matkou Božího Syna - s ním a se svatým Josefem - vstoupila do společenství rodiny. A tato rodina - Svatá rodina - se stala světlem a vzorem pro každou rodinu.  Panna Maria plnila zodpovědně svůj úkol v rodinném životě, přičemž všechno prožívala ve světle Boží pravdy. Jak píše evangelista Lukáš, Maria uchovávala všechna Slova Boží ve svém srdci.  Přemýšlela o nich.  Na začátku Ježíšovy veřejné činnosti vidíme starost Panny Marie o nově vznikající rodinu na svatbě v Káně Galilejské.  Když se tato rodina dostává do problémů, přímluva Panny Marie je tak účinná, že přiměla Ježíše udělat první zázrak a pomoct této rodině. Stejně tak Panně Marii záleží na dobru každé rodiny. Ona je světlem, příkladem každé rodiny a zároveň účinnou pomocí každé rodiny. Ježíš chtěl začít svůj vykupitelský úkol v prosté, běžné rodině. Takže to, co posvěcoval svou přítomností byl právě domov a rodina.  Třicet let v Nazaretě, kde Ježíš strávil největší část svého života, se nedělo nic mimořádného.  A my tak nevíme, co se tam dělo, nic moc o tom nemáme ani v Písmu. Ale to, co víme nebo alespoň tušíme nebo z logiky věci víme, je to, že svatý Josef byl hlavou této rodiny, že živil Ježíše a Marii svou prací.  Od něj se Ježíš naučil povolání tesaře a díky tomu si mohli vydělávat na živobytí.  U svatého Josefa se učil Ježíš být správným mužem a otcem. Panna Maria se s mateřskou láskou, věrností, laskavostí a pečlivostí starala o tuto svou rodinu a domácnost. Učila malého Ježíše dělat první krůčky, učila ho první slova, ošetřovala mu rozbitá kolena, zašívala roztrhané oblečení. Všechny tyto věci učila i Ježíše. Být laskavý, milosrdný, mít zájem o druhé, starat se o druhé.  Je to poučení pro náš duchovní život.  Jeden duchovní autor - svatý Josemaria Escrivá - ve své knížce Jít s Kristem říká: „Téměř všechny dny, které Panna Maria prožila na této zemi probíhaly jako pracovní dny milionů jiných žen zaměstnaných péčí o rodinu, výchovou dětí a domácími pracemi." Panna Maria posvěcuje i to nejmenší, to, co druzí považují za bezcenné, nedůležité. Každodenní práci, drobné pozornosti vůči milovaným osobám, příbuzenské nebo přátelské návštěvy a rozhovory.  Blahoslavený je normální život, který může být naplněn tak velkou Boží láskou. Vůbec celý život Panny Marie byl naplněný hlubokou prostotou. Její povolání Boží matky se vždycky projevovalo přirozeně.  Přichází do domu příbuzné Alžběty, aby jí několik měsíců pomáhala.  Pro svého syna, když byl malý, připravovala plenky, oblečení.  Třicet let žila s Ježíšem a neunavovalo ji to, nerozčilovalo ji to. Ani neztrácela trpělivost a laskavost dobré matky. Vždy se k němu chovala laskavě, prostě. Když v Káně Galilejské vyprosila u něj první zázrak, udělala to tak přirozeně,  že si toho mnozí kolem ani nevšimli. Ani na chvíli nestavěla na odiv své zvláštní výsady. Procházela kolem ostatních lidí téměř nepovšimnutá. Tak jako žena mezi jinými ženami z její vesnice. Učme se i my od ní žít přirozeně. Právě prostota, přirozenost dělaly z Panny Marie pro ostatní přitažlivou a laskavou ženu.  I její syn Ježíš žil třicet let života ve skrytosti a prostotě. A když začal kázat radostnou zvěst, nedělal to nějak nápadně, okázale, ale dělal to prostě a přirozeně.  A přitom a právě proto přicházel do blízkosti všech lidí bez rozdílu. Nemocných, opuštěných, apoštolů, dětí, ale i farizeu, celníků a prostitutek. Prostota je projevem pokory a je v protikladu k tomu, co je falešné, umělé, klamné.  A je velmi důležitá ve vztahu k Bohu, v životě víry, v apoštolátu, v životě mezi lidmi, se kterými se setkáváme, ale i v životě každé rodiny.  Prostota i přirozenost. Právě život nás - křesťanských mužů, křesťanských žen - má probíhat nenuceně, bez výstřelků bez pošetilosti.  Vždycky v duchu prostoty, normálnosti, bez excesů.  Svatého Josefa a Pannu Marii spojovala něžnost, pochopení, touha dělat druhému člověku život šťastným, krásným. Proto jejich rodina byla svatá, krásná, vzorem ctností, ochotná vždy plnit Boží vůli. A v tomto by ji měla každá naše rodina následovat. Rodina by měla být místem, kam je dovoleno Bohu vstoupit, kam je Bůh zvaný každý den, kde on je středem vztahů všech členů rodiny. V rodině mají být rodiče slovem a příkladem prvními svědky, hlasateli života víry s Bohem pro své děti, tak jako se Ježíš od svých rodičů naučil významu věci kolem sebe. Jejich rodina se modlila tradiční modlitby obvyklé pro židovské rodiny. Ale všechno co se týkalo Boha v jejich rodině získávalo nový smysl a obsah. Ježíš horlivě a vroucně opakoval slova z Bible, které se židovské děti musely učit. Hodněkrát odříkával modlitby, které ho naučili jeho rodiče. Jak vypadá modlitba a život víry v našich rodinách? Dovedeme se modlit se svými dětmi, se svou rodinou, alespoň občas? Příklad rodičů, jejich smýšlení, jednání, podepřený společnou modlitbou opřený o Boha je velmi cennou školou života. Tak se buduje Církev. Tak se buduje dům na skále, který se nezřítí, ani když přijde bouřka. Rodina je, sestry a bratři, školou života a místem, kde máme nacházet Boha. Rodina do člověka vkládá základy života, základy společenského života.  Protože právě v rodině se člověk učí poslušnosti, starostlivosti o druhé, smyslu pro zodpovědnost, pochopení, pomoc. A proto se zdraví společnosti měří zdravím rodin. Prosto jsou útoky na rodinu přímými útoky na společnost v jejích základech. Panna Maria je královnou každodenního rodinného života v prostotě, přirozenosti, jednoduchosti, věrnosti běžným povinnostem, maličkostem dělaných a prožívaných vždycky v Boží blízkosti. A proto je právem nazývaná Královnou rodin. Můžeme se v tomto našem rozjímání ptát:

Je naše domácnost taková?  Věnujeme modlitbě čas, který jí náleží?  Je Bůh ve středu naší rodiny? Obětujeme se pro druhé? Jsme poctiví, věrní v každodenních, běžných, obyčejných maličkostech a povinnostech? A jak k tomu vedeme své děti a ostatní členy naší rodiny?

 Panno Maria - Matko a královno rodiny - voláme k tobě: „Je tolik rodin, které se ocitají v bezvýchodné situaci, potřebují tvoji pomoc a bezpečnou ochranu. Je tolik rodin, které jsou v krizi víry a v bludu. Potřebují tvoji jasnost, tvoji jistotu, tvoji odvahu víry.  Je tolik rodin, které jsou v nouzi a tísni. Potřebují tvoji pomoc a tvoji přímluvu. Je tolik rodin, které jsou v slabosti a selhání. Potřebují tvoji sílu a tvoji čistotu. Je tolik rodin, které jsou bezradné při těžkostech při výchově. Potřebují tvoji mateřskou lásku, tvoji formující ruku. Je tolik rodin, které jsou rozvrácené pro nelásku.  Potřebují tvoji dobrotu a tvoje láskyplné pochopení. Panno Maria, Matko a Královno rodin, pros za nás a za naše rodiny, provázej nás a vyprošuj nám požehnání a všechno to co potřebujeme, ochranu od všeho zlého. AMEN.

 

Sbírka - po uhrazení nutné režie NJ jsme darovali 21 900 Kč na opravu kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou.  Poděkování patří také místnímu faráři P Michalovi Cvingráfovi a farníkům z Bedřichova, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili.

           Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hlavního celebranta NJ v Křižanově, kterým je P. Mgr. Ing. Jaroslav Sojka, farář ve Vranovicích nad Svitavou, Ivani, Pouzdřanech a Přibicích:

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště

Narodil jsem se v roce 1982. V šesti letech jsem začal ministrovat v kostele v Deblíně a tato služba mi pomáhala vytrvat v obdobích, kdy moje víra nebyla příliš pevná. Nakonec jsem u oltáře zůstal až do dospělosti. Moji osobnost formovali rodiče, prarodiče a postupně i čtyři mladší sourozenci. Po gymnáziu jsem studoval telekomunikace na VUT v Brně. Knězem jsem od roku 2014. Jáhenství jsem prožil ve Žďáru n. S. a kaplanoval jsem v Hodoníně a potom ve Vel. Meziříčí, všude jeden rok. Nyní působím ve Vranovicích u Pohořelic.

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?  Rodičům vděčím za víru a vychování. Taťka je manuálně velmi zručný a mamka velice pečlivá. Moje sklony jsou odlišné, ale pokouším se je napodobovat.

Kdo byl pro vás kněžským vzorem? S klidným svědomím mohu říci, že každý z kněží, které jsem v životě potkal, je pro mě více či méně vzorem v nějaké rovině. Mám-li jmenovat tak do mých dvanácti let to byl farář Jaroslav Jaša. V semináři jsem se potom zabýval sepisováním životopisu o. Jana Podveského, kterého jsem hlouběji poznal až in memoriam. Oba kněze spojuje vlídnost a mírnost.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?  Komu hříchy odpustíte tomu budou opuštěny. Tato Ježíšova delegace Boží moci a velkorysosti na člověka mně znovu a znovu překvapuje.

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí? Sv. Pavel říká, že máme poklad víry v nádobě hliněné a já to mimo jiné chápu tak, že není snadné, ani pro mě osobně, předávat tuto víru. Důvodem je že vím, že je moje hliněná nádoba nepřitažlivá a taky o ni mám strach. Nezbývá než prosit Ducha svatého o dar víry pro sebe a druhé prosit o dary, které nám k předávání pomohou.

Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky? V jedné zapadlé jihočeské vesničce Předbořice poblíž Milevska provozují řeholní setry Anna a Pavlína církevní školku. Sbírku darujeme školce, takže vlastně podpoříme vzdělávání a evangelizaci.

Kde vás nejvíc „tlačí boty"? Boty netlačí, ale občas mě tlačí čas. Potřeboval bych vyrůst ve schopnosti hospodaření s touto jednostranně postupující se veličinou.

Co Vám udělalo v nedávné době radost? V listopadu jsem byl na dovolené v Africe v Keni, kde jsme se dvěma kamarády zdolávali horu Keňu a poté cestovali. Důvodů k radosti tam byla spousta a především ta opravdu nakažlivá radost z maličkostí, kterou Afričané neustále prožívají.

Na co se nejvíc těšíte? Aktuálně se začínám těšit na Velikonoce a taky na jaro. Velikonoční vigilie je jedinečná a pro mě osobně ještě o to více, že je to jediná slavnost, kterou mám opravdu jen jednou za rok, protože je v mých farnostech liturgicky slavena jen v jednom kostele, kam se ostatní sjedou. To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil.

Co je pro rodiny podstatné?  Vzájemná láska, odpuštění a komunikace a také komunikace s Bohem v modlitbách.

Modlitba za nového biskupa

Milé sestry, milí bratři, jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, můžete použít modlitbu uvedenou níže.                                                                                                 Váš biskup Vojtěch

Modlitba za nového biskupa: Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.   Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

DOET.

Nedávno jeden muž dal příbuzným přátelům na vědomost, že odjíždí na DOET. Několik poslalo otázku: „Co je to DOET?" Duchovní obnova exercičního typu. Jeden kněz, když se ho věřící ptali, co je třeba dělat odpovídá už třicet roků stejně: „Dělejte to, co vám zakazovali komunisté, když na námi vládli a snažili se likvidovat víru a církev." Mimo jiné zrušili konání duchovních obnov a duchovních cvičení pro laiky. Nyní, když děkujeme Bohu za svobodu, tak je možné na tyto akce, které pro vedení dobrého duchovního života jsou doporučeny, jsou pořádány na různých místech. Církev na Moravě vstoupila do roku, kdy si připomínáme 100 roků od smrti arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Je - mimo jiné - obnovitelem Sv. Hostýna a Velehradu.  V roce 1922 položil základní kámen exercičního domu, který byl dokončen rok po jeho smrti a dostal po něm jméno - STOJANOV. Tatíček Stojan, jak se mu říkalo na celé Moravě si byl vědom, jak je důležité skrze duchovní obnovy, duchovní cvičení a skrze stálé vzdělávání posilovat víru věřících. Ne všichni věřící však mají možnost prožívat tyto a podobné akce. Farní tým Vranov nad Dyjí se před více než dvěma desítkami let snažil zpřístupnit duchovní obnovy pro své farníky ve svém kraji. Pisatel se jich mnohokrát účastnil. Až po letošním absolvování DOETu přišel nápad.  Co kdybychom po vzoru praxe v pohraničí - tak jako jsme před léty začali podle jejich příkladu Nový Jeruzalém - zkusili nabídnout našim věřícím DOET na Vysočině? Forma by byla velmi podobná jako v pohraničí.  Vše potřebné by se dalo zajistit - místo a personál. Jediné co nevíme je, zda by o to někdo stál.  A tak zkouším to co tento svět nazývá - průzkum trhu, i když na tržní ruku její praktiky moc nevěříme.

Do konce postní doby čekáme na to, zda se ozvou zájemci o DOET - tři dny, skromné ubytování, skromná strava, duchovní vedení, modlitba, ztišení u nás na Vysočině. Kontakty jsou uvedené níže - Váš jáhen Ladislav Kinc    

 

Pozvánky, nabídky.

 

Milí bratři a sestry, pokud budete potřebovat kněze pro někoho, kdo je v nemocnici: Od 1. 10. 2019 byl pověřen katolický kněz P. Sylwester Jurczak, farář na Fryšavě, duchovní službou a pastorací v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Kněz bude přítomen v nemocnici po telefonické dohodě, on Vám poradí, jak postupovat. Služba kněze: pomazání nemocných, svátost smíření, sv. přijímání, rozhovor s pacientem.  Telefonický kontakt: 733 741 473.

 

Plán  poutí na rok  2022    14. 5.   poutní výlet rodin s dětmi (Dub na M., Tovačov)

                                          15. - 17. 7.  - Západní Čechy VI. 

                                          21. - 27. 8. -  XXII. pěší pouť na Velehrad

                                       10.9. - XVIII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka

                                              17. 9. - Králíky

 

                        Plán poutí NJ na rok  2022:

2022                          12. květen Bohdalov     14. červen    Olešná

          12. červenec    16. srpen                     13. září   Pavlov

          13. říjen          15. listopad                  13. prosinec  Olešnice

 

 Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... ....

 

 Srdečné pozvání na 268. pouť NJ - do Měřína -  v úterý 19. dubna  2022 v 18 hodin.   Hl. celebrant  kanovník P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci v arcidiecézi Olomouc.

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2022. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

 

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém;

Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.        

www. rovecne.farnost.cz

Zodpovědný redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

Komentáře:

Díky | Tomáš - 14.12.2022

Srdečně zdravím pane faráři | Marek - 26.11.2022

zobraz komentářepřidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. června 2024

svátek má Vít

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)