Prosebné mariánské poutě Nový Jeruzalém 2022 - Út 16.8.2022 v 18 h. ve V. Bíteši

26.11.2022 - ostatní poutě

Pochválen buď Ježíš Kristus!

 

 

Vážení a milí přátelé!

 

 

Dnes  si připomínáme sv. Gorazda a druhy - žáky svatých Cyrila a Metoděje - svaté Sedmipočetníky.  Před 25 roky byla s velkou slávou požehnána kaple svatých Sedmipočetníků - Cyrila, Metoděje, Gorazda, Angelára, Klimenta, Sávy, Nauma ve Víru, postavená jako výraz vděčnosti za dar víry předané našimi otci - apoštoly Moravy.  Jako povzbuzení prožívání pokladu víry v Trojjediného Boha a jeho předávání našim potomkům ať Vám poslouží myšlenky duchovních otců ve zpravodaji a pozvánky na poutě - zvlášť na Velehrad. 

 

 

Mnoho rodičů dělá vše proto, aby se jejich děti měly lépe než oni,  málo rodičů se snaží o to, aby jejich děti byly lepší než oni.

 

 

Ke snaze být lepší Vám všem žehná - ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého - jáhen Ladislav 

 

 

Nový Jeruzalém č. 8/2022

 

 

Zpravodaj pro 272. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

 

 

ve Velké Bíteši – v úterý 16. srpna 2022 v 18 hodin.

 

 

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Nedvědici:

 

 

V úterý 12. července 2022 na mši svaté NJ bylo cca 120 věřících. Pán Bůh zaplať za obětavou službu pěti kněží při udílení svátosti smíření a za mši svatou.

 

 

Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

 

 

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání 2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních

 

 

3) o vzrůst víry v našem kraji                    4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách

 

 

                 5) o život těla a duše pro všechny počaté děti         6) na smír za hříchy celého světa

 

 

 

Promluva P. Josefa Rybeckého  při pouti Nový Jeruzalém v Nedvědici:

 

 

Čtení – Iz 7, 1 -9   a evangelium Mt 11, 20 – 24.

 

 

Slova svatého evangelia podle Matouše.

 

 

Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila: „Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali pokání v žínici a v popelu. Ale to vám říkám: Tyru a Sidónu bude v soudný den lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš! Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška. Ale říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě.“

 

 

 

Bratři a sestry, slovo evangelium znamená radostná zpráva nebo radostná zvěst. Platí to i o tom dnešním, ve kterém jsme slyšeli Ježíšovo běda? V horším případě by nás mohlo napadnout, že to Pán těm městům pěkně natřel, že si to jistě zasloužila za své hříchy. Mohli bychom vzpomenout na hřímající kazatele v minulosti a svolávat z kazatelny hromy a blesky i dnes a volat běda tobě a jmenovat. To jistě Pán Ježíš říct nechtěl. Jistě nám dnešní evangelium nedává munici, kterou bychom ospravedlnili touhu po pomstě, kdybychom chtěli říct: „Běda těm, kdo nám ublížili.“  Teď nechci mluvit o spravedlivém hněvu a odpuštění a už vůbec ne o nespravedlivém hněvu, to by jistě vydalo na několik promluv. V evangeliu se máme vždy ptát: „Pane Ježíši, co říkáš dnes na tomto místě mně osobně?" Když jsem si četl tento úryvek nebo na něj myslel, vzpomněl jsem si na čas, který jsem strávil v kněžském semináři, kde nám náš spirituál otec Adam Rucki jednou vyprávěl, že když byl kaplanem, měl faráře, který nebyl zrovna následováníhodného života a dělal mu problémy.  Otec Adam byl diskrétní a nikdy nám neřekl, kdo to byl a jaké problémy mu dělal. Říkal jednu věc, která ho při modlitbě napadla a tam pochopil všechno.  Uvědomil si toto: Kdyby tento kněz dostal o Pána Boha dary, které jsem dostal já, už by dávno byl svatý.  A já stále nejsem. A proto, když slyšíme dnešní evangelium, neztrácejme čas nějakým běda vůči druhým nebo odsuzováním druhých a podobně. Ale místo toho raději rozvíjejme to dobré co do nás Bůh vložil. Objevme všechny Boží dary, které máme a nepromarněme je. Nepromarněme tento čas spásy.  Dříve, když někdo chtěl slyšet Boží Slovo, musel jít velký kus cesty.  Dnes máme Bibli doma, ale nečteme ji.  Změňme to, nepromarněme příležitost, kterou máme.   Pán Ježíš přišel k nám, tak ho nenechme stát přede dveřmi. Nechtějme si žít po svém a bez něho. Nemějme strach, že by nám něco vzal.  On nás nechce trápit.  On nám přišel zjevit, kdo je náš nebeský Otec.  On nám přišel zjevit Boží lásku. On za nás dal svůj život. Dnes máme příležitost uvěřit v tuto Boží lásku a rozhodnout se, že chceme dát svůj život Ježíšovi do rukou.  Že chceme žít v co největší jednotě s ním a s co největší důvěrou k němu.  Víra neznamená v neděli přijít na mši svatou, ráno a večer se pomodlit. Víra znamená, že chci svůj život Ježíši, že chci žít ve spojení s ním. Každou sekundu, nejen tehdy, kdy se mi to hodí, obvykle tehdy, když mně teče do bot.  To by už pak nebyla víra, ale obchod. Víra znamená otevřít své srdce Bohu.  Přijmout jeho lásku, jeho odpuštění, jeho milosrdenství a rozhodnout se milovat Pána Boha a lidi. A tak neztrácejme ani minutu svého života v hříchu. Neztrácejme čas životem bez Boha.  Nepromarněme čas, který jsme dostali.   Bez Ježíše zabloudíme, on je cíl našeho života, tak ať ho nemineme. První čtení sice nesouvisí s evangeliem. Prorok je říkal Izraelitům na pokraji války.  Ale říká je i nám: Jestliže neuvěříte, neobstojíte.  Ano, bez Ježíše neobstojíte, nejen v dnešní době, kdy prožíváme různou nejistotu, ze zdražování a podobně, ale bez Ježíše neobstojíme v žádné době.  Za to s Ježíšem obstojíme v každé době.  Protože On člověka neopustí, ani v těžkostech, ani v prohrách.

 

 

Sbírka - po uhrazení nutné režie NJ a díky dalším darům jsme darovali  11 900 Kč pro potřeby hnutí Na počátku a Betlému nenarozeným.

 

 

Poděkování patří také místnímu faráři P. Zdeňku Chylíkovi a farníkům z Nedvědice, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili.  

 

 

Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

 

 

Představení hl. celebranta NJ ve Velké Bíteši, kterým je P. ThLic. Mariusz Leszko SAC,  farář v Radešínské Svratce, Olešné a diecézní exorcista:

 

 

Stručné představení – věk, dětství, mládí, studia, působiště:

 

 

Jmenuji se Mariusz Leszko. Jsem z řádu pallotinů. Je mně 44 roků, 8. rok působím v České republice. Kněžské svěcení jsem přijal v Oltařevě u Varšavy v roce 2005. Většinu svého života jsem strávil v Polsku odkud pocházím. Tam jsem prožil své dětství a nejkrásnější roky svého života spolu z mými třemi bratry. Jeden z nich, nejstarší zemřel, když mi bylo 15 let. Mám maminku. Tatínek zemřel ve věku 51 let v stejném roce, kdy jsem se stal knězem.
Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?

 

 

Vyrůstal jsem se na vesnicí. Mojí prarodiče měli pole a zvířata. To bylo něco, co mě naučilo úctě k těžké lidské práci a také šetřit, protože moje rodina nebyla bohatá. Podmínky jsme měli doma skromné, ale to stačilo, abych se uměl těšit a děkovat za to, co mám. Děkuji svým rodičům za to, že mi předali víru.  Pán Bůh byl u nás doma byl vždy důležitý. Společně jsme se modlili a každou neděli jsme se účastnili mše svaté. Nejvíc svým rodičům děkuji za to, že mně byli na blízku, k ničemu mne v životě nenutili, ale nechali mi svobodu, která mě dovedla k tomu, že jsem dnes knězem.
Co bylo tím nejdůležitějším impulsem pro rozhodnutí stát se knězem? Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem?

 

 

Ke kněžství jsem měl vždy blízko. Mám pocit, že jsem knězem se narodil. Tak to bylo i v mém případě. První myšlenky o kněžství jsem měl, když jsem byl v druhé třídě ZŠ. Velký vliv na mé rozhodnutí měla babička, která se přes 30 let starala o místní kostel. Často jsem jí v různých pracích pomáhal a pak mě to stále více a více přitahovalo k oltáři. Od malička jsem ministroval. Kněží vždy byli pro mě velkou autoritou, protože v jejich přítomnosti jsem se vždy cítil dobře, bezpečné a na svém místě.

 

 

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?

 

 

Podle mě to nejdůležitější a nejkrásnější ve službě kněze spočívá v tom, když je blízko lidem, jejich problémům a radostem, zná svůj lid a je pro ně otcem, bratrem, učitelem, průvodcem na cestách života. Navíc když se modlí, žije Kristem a s úctou slouží svátosti.

 

 

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?

 

 

Myslím si, že to nejpodstatnější je v tom, aby každého dne vnímal a pamatoval, že je v Božích rukou nástrojem, nestyděl se, že je věřící a choval se tak, jak nám dal příklad Pán Ježíš. To znamená nepovyšoval se nad jiné, svědčil pro dobro, přijímal lidi takové, jací jsou.

 

 

Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém životě?

 

 

Snažím se lidem ukazovat, že Bůh je láska, miluje každého a nikdy nás neopustí. Miluje nás stále a lépe než my sami sebe. Bůh to podstata našeho života, největší poklad. To není příloha ale střed. To díky Němu můžeme být lidmi pokoje a opravdového štěstí. V Jeho blízkosti se nemusíme ničeho bát.

 

 

Na co bude obětována sbírka na pouti NJ?

 

 

Nemám konkrétní cíl, ale když mám něco nabídnout, chtěl bych ty peníze přeposlat na TV NOE. Vím, jak velké je to dobrodiní pro starší lidi, kterým zdraví a věk nedovoluje zúčastnit se nedělní bohoslužby.

 

 

Na co se nejvíc těšíte?

 

 

Nejvíc se těším, když si budeme vážit toho co máme a umět být spokojenými ve všech životních podmínkách.

 

 

Co Vám udělalo v poslední době radost?

 

 

Těžko říct. Každý den se snažím tu radost vidět a Bohu za to děkovat. Možná nejvíc to, jak krásně Pan Bůh řídí můj volný čas.

 

 

Co je pro rodiny podstatné, co potřebují, čím může církev rodinám pomáhat, jak to prožíváte ve své službě?

 

 

Dnes je rodina pod velkým tlakem současného světa. Důležité, aby rodina byla spolu a lidí v ní žijící spolupracovali, komunikovali a společně se modlili. Důležité je, aby v ní každý měl své místo a cítil se tam bezpečně a měl za ni zodpovědnost. Církev může pomáhat modlitbou a pomáhat na různých etapách jejich života.

 

 

 

Pozvánky a oznámení.

 

 

Duchovní služba v Nemocnici Nové Město na Moravě - katolický kněz P. Sylwester Jurczak, svátost nemocných, svátost smíření, sv. přijímání, rozhovor s pacientem.  Telefonický kontakt: 733 741 473

 

 

22. pěší pouť na Velehrad. Začíná se v neděli 21. 8. ve 13 hodin v Radešínské Svratce – pod vedením Tomáše Mahela – je třeba se u něj přihlásit. Ve Vítochově bude v 19 hodin mše svatá. Vítochov v pondělí 22. 8. V 11,30 hodin – žehnání poutních křížků novým poutníkům a požehnání na cestu ze starobylého, krásného poutního cyrilometodějského Vítochova přes Vír (sv. Sedmipočetníci) do Olešnice.úterý 23. 8. ráno z Olešnice přes Letovice do Boskovic   Ve středu 24. 8. z Boskovic přes Sloup, Senetářov do Ruprechtova  Ve čtvrtek 25. 8. z Ruprechtova přes Kučerov do Milonic  V pátek 26. 8. z Milonic, přes Koryčany, horu sv. Klimenta do Boršic  V sobotu 27. 8. posíleni poutníky, kteří přijedou za námi autobusy z Boršic na Velehrad. Mše sv. s biskupem Josefem Hrdličkou je v 11:30 hodin, před ní společný růženec a příležitost ke svátosti smíření.

 

Je třeba se přihlásit co nejdříve u jáhna Ladislava Kince na níže uvedených kontaktech. Záloha na dopravu zavazadel, pití na cestě a další – 200 Kč, děti 100 Kč (děti z početných rodin a jejich rodiče neplatí – díky podpoře dobrodinců).              

 

Sobotní pouť autobusem na závěrečnou etapu 22. pěší poutě na Velehrad - 27. 8. 2022 – do Boršic a společná poslední etapa na Velehrad. Záloha 250 Kč. Také na tuto pouť je nutné se co nejdříve přihlásit u jLK.

 

 

Západní proud 22. PPnV: Na hranicích diecézí v Újezdě za Novým Veselím začínáme pouť v neděli 21/8 v 16.00.     Z Nového Veselí vycházíme v pondělí 22/8 v 8.00, v Netíně je mše sv. v 15.15, z Velkého Meziříčí vycházíme od kostelíka na Špitálku v úterý 23.8. v 6.30 h.

 

 

 

XIX. Pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka – sobota: 10. září 2022. Začínáme ráno v 8 hodin na hrobě umučeného kněze P. L. Kubíčka na hřbitově v Kunštátě. Polední přestávka s občerstvením je na faře v Doubravici nad Svitavou. Zakončení kající pouti plánujeme v 17 h. mší svatou u Bolestné Matky Boží ve Sloupě v Moravském krasu.  Přihlášky na noclehy – u pana faráře P. Petra Košuliče v Kunštátě – 604538482.

 

 

 

Výlet. Prosetínské hřbitovy z.s. pořádají v sobotu 17. září 2022 výlet do Králík. Místo v autobuse - 300 Kč + vstupy + oběd. Přihlášky u jLK.

 

 

 

Pouť na Slovensko.   Pokud Pán Bůh dá, tak Vás zve farnost Olešnice  na pouť na Slovensko v termínu - 24. - 25. září 2022.     Odjezd z Olešnice v 5,30 hodin

 

 

Sobota – 9,30 – Živčáková - Turzovka – prameny vody, kaplička P. Marie, prohlídka nového kostela Panny Marie, Matky Církve a kaple sv. Josefa, 11 hodin - mše svatá, čerpání vody z pramenů.   13  - oběd. 

 

 

15,30 - Butkov – nejmladší poutní místo na Slovensku, sanktuárium Božího milosrdenství. Pěší pouť  na kopec při ní modlitba křížové cesty, v které jsou použity citáty sv. Faustyny z jejího Deníčku.  (pro staré a nemocné se budeme snažit zajistit autem  na místo).  Pobožnost k Božímu milosrdenství, podrobná prohlídka místa, mnoha nik v kterých jsou umístěny obrazy a relikvie svatých. Nádherný výhled do údolí řeky Váh a na protější hraniční hory.

 

 

Nocleh. 

 

 

Neděle:  Skalka  -  místo  umučení poustevníků svatých Andreje a Benedikta. Mše svatá, prohlídka kostela, prohlídka bývalého kláštera poustevníků - benediktinů.  Trenčín – prohlídka kostelů a hradu, pozdní oběd. Cesta domů.

 

 

Cena se bude odvíjet podle obsazenosti míst v autobuse a také podle cen, které budou na Slovensku na konci září.  V ceně bude zahrnuto – doprava, režie,  ubytování, jedno jídlo denně, vstupy, zdravotní pojištění do zahraničí.  Podle dosavadních informací by to mělo být v rozmezí 2500 - 3000 Kč.  Děti a studenti budou platit polovinu.  Cenu sdělíme přihlášeným v první polovině září.  Ceny v ochodech a restauracích na Slovensku jsou vyšší než u nás - např.  řízek, kaše, obloha, nealko pivo - 13 eur.

 

 

Termín pro závazné přihlášky (kvůli zajištění slušného a ne moc drahého ubytování):  do 7.8. 2022 – včetně u jáhna Ladislava Kince; kinc@dieceze.cz;  606948970.                              

 

 

 

                                             Plán poutí NJ na rok 2022:

 

 

13. říjen Křoví;                 15. listopad   Radešínská Svratka;               13. prosinec     Olešnice.

 

 

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - kdo dřív přijde -..

 

 

 

Srdečné pozvání na 273. pouť NJ do Pavlova  - ve středu 14. září 2022 v 18 hodin.

 

 

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 8. 2022. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

 

 

 

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém; Vydává: Řk farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14, www. rovecne.farnost.cz Zodpov. redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, t: 606948970

Komentáře:

Díky | Tomáš - 14.12.2022

Srdečně zdravím pane faráři | Marek - 26.11.2022

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)