Prosebné mariánské poutě Nový Jeruzalém 2022 - Út 11. LEDNA v 17 h. ve Vel. Meziříčí

26.11.2022 - ostatní poutě

 

Pochválen buď Ježíš Kristus! 

Vážení a milí přátelé!

Dnes je svátek našich prarodičů - svatých Adama a Evy (blahopřeji Adamům a Evám k jejich svátku).  Dědictví po nich je bolest viny a trestu za hřích a radost z vykoupení - záchrany Božím Synem je stále živé. 

Pro Váš duchovní život na pouti do věčné radosti, ať Vám poslouží slova otce biskupa Vojtěcha, opata Mariana a kněze Miroslava ve zpravodaji, kterým Vás zveme na pouť NJ ve Velkém Meziříčí. 

Na závěr Vám posílám dvě přání k požehnaným a radostným Vánocům  a začátku roku 2022, které mají jeden společný bod.

 

První je uloženo v jednom starém Vánočním hitu:

V městečku jménem Betlém, věk nový nastal nám.  Na svět přišel v záři hvězd, Syn Boží Kristus Pán.

Navzdor zášti odvěké v jeslích spí si tam. Syn Boží se stal člověkem a narodil se nám. Andělé mu přišli hrát, složil hold i král.

Syn Boží měl tak lidi rád, že člověkem se stal. Jen oslí dech ho v chlévě hřál, spolu s láskou matčinou.

Jen chudé lůžko svět mu dal, jenom v slámě moh spočinout.  Pak Josef jesle vytesal, sehnal s námahou pár plín, aby pokoj měl a šťastně  spal, Syn Páně, syn Mariin.

Navzdor zášti odvěké v jeslích spí si tam. Syn Boží se stal člověkem a narodil se nám. Andělé mu přišli hrát, složil hold i král.

Synku můj tak listuj v Bibli dnes,  tento příběh  je tam psán. Zlo a nenávist je Herodes, dobro s láskou Kristus Pán.

Navzdor zášti odvěké v jeslích spí si tam. Syn Boží se stal člověkem a narodil se nám. Andělé mu přišli hrát, složil hold i král.

 

Druhé přání:  Co je na světě nejsladší?  Spánek.  Jaký je nejlepší  lék bez nežádoucích účinků na mnoho nemocí? Spánek. Jak se jmenuje nejlepší čtyřnohý přítel člověka? Postel. A navíc stále platí:   Kdo spí ten nehřeší. 

Přeji a Vyprošuji Vám, abyste měli dobrý uzdravující spánek. 

K tomu posílám dvě ilustrační fotografie, které doprovází tento příběh: 

Jedna z ratolestí dala větvi pokyn:  "Na chvíli ho podrž."  Když větev poznala, že ratolístka pokojně usnula, tak povolala další ratolest s přáním: "Vyfoť ho!"  A o pět minut později........ 

21.12.2021-v-15.43.jpg  21.12.2021-v-15.49.jpg

Jediný spánek, před kterým je třeba varovat, je "mikrospánek" za volantem.

 

Všechny z celého srdce zdraví a všem žehná - jáhen Ladislav.

Nový Jeruzalém č. 1/2022

Zpravodaj pro 265. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

ve Velkém Meziříčí - v úterý 11. ledna  2022  v 17 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Olešnici:

Ve středu 15. prosince 2022 na mši svaté NJ bylo asi 100 věřících. Pán Bůh zaplať za obětavou službu šesti kněží při udílení svátosti smíření a za mši svatou.

Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání   2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních

3) o vzrůst víry v našem kraji                            4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách

      5) o život těla a duše pro všechny počaté děti                 6) na smír za hříchy celého světa

 

Promluva opata Mariana Rudolfa Kosíka OPraem při pouti Nový Jeruzalém v Olešnici:

Milí ctitelé Panny Marie, drazí oltářní spolubratři, bratři a sestry!

   Dnešní svět ztrácí naději. Někdy slyšíte: po coronaviru už to nebude nikdy jako před ním. Jindy člověk vkládá naději do člověka a ten zklame. Kolik předsevzetí a naděje mají novomanželé vycházející z kostela a najednou ten jeden zklame a je po naději na spokojenost v domácnosti a rodinu. Jindy rodiče kladou svou naději do dítěte, ale to místo studování sklouzne na šikmou plochu a rodičům z naděje zůstane pláč. Jindy jsou dva velcí kamarádi. Jeden se může spolehnout na druhého. A najednou kamarád zklame. Naplní se slova žalmu: „Prokletý člověk, který se spoléhal na člověka."

    Všechno a všichni máme blízko k tomu, abychom zklamali důvěru či naději blízkého člověka. Jsme totiž zasažení dědičným hříchem. A přece bez naděje se nedá žít. Proto „Blaze člověku, který se spoléhá na Hospodina." A on nám dává někoho, kdo je nám blízký: nebeskou Matku Pannu Marii. Často ji nazýváme Matkou naděje, zpíváme: Ty jsi naše milá Matka, tys naše naděje všecka...

    Maria na cestě svého mateřství prošla více než jednou nocí. Prožíváme advent. Často se říká radostná doba očekávání narození Spasitele. Ale pro Pannu Marii to vůbec taková doba nebyla. Nebylo snadné přitakat andělovu zvěstování, a přece tato žena ve svém mládí odvážně odpovídá, aniž by znala úděl, který ji čeká. Je plná naděje, že ji Bůh neopustí.

   Maria se v evangeliích jeví jako tichá žena, která nezřídka nerozumí všemu, co se kolem děje, ale která každé slovo a každou událost rozvažuje ve svém srdci. Není ženou, která upadá do beznaděje či do deprese před životními nejistotami, zejména když se zdá, že nic neprobíhá tak, jak má. Nezapomínejte, že mezi nadějí a nasloucháním je vždycky velká spojitost, a právě Panna Maria je ženou, která naslouchá Bohu, přijímá život, jak přichází, tedy s jeho šťastnými dny, ale také s jeho tragédiemi, které bychom si nikdy nepřáli. Přijímá život až k vrcholné noci, kdy je Její Syn přibit na dřevo kříže. Evangelia dlouho o Matce Boží mlčí. Až do okamžiku Kalvárie, když se velká většina přátel ze strachu rozutekla, kdy apoštolové kromě nejmladšího jsou ze strachu před Židy zavřeni ve večeřadle. Nikdo z nás nemůže říci, které utrpení bylo krutější. Zda utrpení nevinného Syna Mariina, který umírá popravou na kříži, anebo bolem probodené srdce Matky, která provází poslední okamžiky života svého Syna.

   Janovo evangelium říká jen krátce: „Stála tam." Neříká nic o jejích hnutích, zda plakala či neplakala, ani zmínka, která by popisovala její bolest. Maria „stála" v té nejtemnější tmě. Neodešla. Maria je tam, věrně přítomna. Ani ona si neuměla představit okamžik vzkříšení. To je utrpení matek! Všichni jsme poznali takové silné ženy, které čelily utrpení svých dětí!

    V den zmrtvýchvstání nacházíme ji - Matku naděje - uprostřed společenství učedníků, kteří jsou tak křehcí. Jeden zapřel, mnozí utekli, všichni měli strach. Ona tam byla s nimi. Vždyť byla od okamžiků na Golgotě i jejich matkou.

    A je i naší Matkou, Matkou naší naděje jako byla nadějí našim předkům. V těžkostech se posilovali a čerpali naději právě na poutních místech, že život zase nějak půjde, jen neztratit víru a naději, že Bůh je s námi a Matka Boží nás provází na cestách života, i když jsou bolestné nebo i plné našich pádů.

    Nejsme sirotci, máme v nebi matku, která je svatou Matkou Boží. Učí nás totiž ctnosti čekání i tehdy, když se zdá, že všechno postrádá smysl. Proto jsme zde, abychom nejen prosili a děkovali, ale také posílili svou naději, že poslední slovo v životě každého člověka bude mít Bůh a při tom bude při nás stát Matka naděje. Nezoufejme v těžkých chvílích života, ale nesuďme ani ty, kteří život nezvládají.

    Maria, Matka, kterou Ježíš daroval nám všem, kéž je nám oporou na cestě a stále promlouvá k našemu srdci: „Vstaň! Pohleď vpřed, pohleď k obzoru, pohleď ke mně, já jsem Tvá Matka naděje, kterou jsem neztratila ani na Kalvárii ani u hrobu zavaleného kamenem."

    O Vánocích se zadívejme v kostele do betléma na Pannu Marii. Odmysleme si vánoční idylku. Matka Boží to neměla vůbec lehké, ale dokázala se spolehnout na Boha. Ať je nám vzorem, posilou a povzbuzením i v tyto dny. Proto zpíváme v oblíbené poutní písni: „Tys naše naděje všecka...

O.A.M.G.D.et B.M.V. (Všechno k větší cti a slávě Boží a blahoslavené Panny Marie)

Opatova slova na závěr poutě NJ (tzv. poslední slovo):

Před devíti sty léty byl založen premonstrátský řád svatým Norbertem.  Naše kanonie v Nové Říši má svůj původ v založení kláštera v Zábrdovicích - v roce 1209 - více než 800 roků služby, kterou zakladatel určil heslem: „Buď připraven ke každému dobrému dílu."  Blahoslavený Hroznata, jehož ostatky jsou zde na oltáři, založil klášter v Teplé a potom se chtěl vydat na křížovou výpravu do Svaté země.  Okolnosti tomu nepřály a tak se vydal k papeži, aby mu tento slib změnil.  Ten ho pověřil založením kláštera pro premonstrátky v Čechách - v Chotěšově, kde se stala první představenou jeho rodná sestra Vojslava.  Blah. Hroznata nás učí, že sliby dané Bohu se musí plnit.  To platí i pro nás: na prvním místě je to zásadní a nejdůležitější slib našeho života - křestní.  Další jsou sliby manželské, kněžské a další.  K plnění svých slibů si vyprosme Boží požehnání.

Sbírka - po uhrazení nutné režie NJ jsme darovali 5200 Kč na nový zvon do Olešnice.  Pán Bůh zaplať.

Poděkování patří také místnímu faráři P. Tomášovi Šímovi a farníkům z Olešnice, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili.

            Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Přehled míst, hlavních celebrantů, účelů a výsledků sbírek poutí NJ za rok 2021.

 

Místo

Hl. celebrant

Úmysl sbírky

Částka Kč

Vel. Meziříčí

P.J. Tůma

Omezení počtu účastníků

bohoslužeb

Lysice

P. J. Pavlíček

Kostel salesiánů ve Staré Zagoře.

 25 000

Křižanov

P. J. Laštovička

Hospic sv. Mikuláše ve Vel. Mez.

 2 000

Měřín

P. J. Polach

 Tiskový apoštolát Fatymu Vranov

 2 100

Nové Veselí

P. V. Knotek

 Charita - nemocní po covidu

 2 300  

Jimramov

P. M. Kulifaj

 Oprava fary v Sulkovci

 4 700

Slavkovice

P. M. Werl

Marys Meals

 20 700

Nová Ves u N.M.na M.

P. P. Václavek

Mikulčice - pomoc po orkánu

 21 000

Radostín 

P.M. Hönig

Hospic sv. Mikuláše ve Vel. Mez

 14 200

Radešínská Svratka

Mons. F. Koutný

 bezdomovci

 7 800

Velká Bíteš

P. P. Šikula

Nový kostel v Brně-Líšni

3 800

Olešnice

Opat M.R.Kosík

 Nový zvon do Olešnice     

5 200 

 

2000 -   90 000 Kč     2001 - 121 400 Kč     2002 - 164 000 Kč           2003 - 189 020 Kč

2004 - 168 830 Kč     2005 - 178 160 Kč      2006 -  246 900 Kč          2007 -  263 681 Kč

2008 - 189 948 Kč     2009 - 150 948 Kč      2010 -   101 943 Kč          2011 -  161 328 Kč

2012 -  125 618 Kč     2013 -   90 271 Kč      2014 -    52 951 Kč          2015 -   58 691 Kč

2016 -    52 060 Kč      2017 -  81 650 Kč      2018 -    81 122  Kč         2019 - 104 271Kč

2020 -   44 425 Kč      2021 -108 800Kč

 

 Náš společný dobrý skutek za dvacet dva roků konání poutí NJ - 2 826 017 Kč - všem poutníkům jménem obdarovaných - Pán Bůh zaplať.

 

Představení hlavního celebranta NJ ve Velkém Meziříčí, kterým je P. Mgr. Miroslav Kulifaj, farář v Novém Městě na Moravě:

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště

Miroslav Kulifaj (* 1983) pochází z Dolních Lovčic u Trnavy na Slovensku, kde prožil prvních osmnáct let svého života. Vystudoval obor Mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních studií a Italský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Už během studia pracoval jako jazykový redaktor a korektor, po absolvování VŠ pak jako manažer v soukromé sféře. V roce 2012 nastoupil do kněžského semináře v Olomouci a teologická studia ukončil na Papežské Lateránské univerzitě v Římě v roce 2018. Po jáhenské službě u katedrály svatých Petra a Pavla v Brně působil jako kaplan v Hodoníně. V současnosti je farním administrátorem v Novém Městě na Moravě. Mimo svůj obor se zajímá se o historii, architekturu, má rád železnice a také rád vaří.

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?     

Skromnosti a celkovému nastavení nemít od života přehnaně veliká očekávání, tedy jakémusi životnímu realismu. Schopnosti nebrat se příliš vážně a umět odpouštět. I díky jim jsem tak trochu „splachovací" typ, neumím být na druhé dlouhodobě naštvaný.

Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?

To povolání ve mně zrálo docela pomalu. Od počátku pracovní kariéry jsem pracoval s lidmi a já chtěl práci vyměnit za službu. Službou lidem sloužit Bohu.

Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem? 

V první řadě Kristus. Ale na moje rozhodnutí měli zásadní vliv také místní kněží v mé rodné farnosti a taky tehdejší trnavský arcibiskup Robert Bezák a Marián Kuffa. Kněží, jejichž příklad mě dnes inspiruje, je však celá řada.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější? 

Nejdůležitější je milovat Boha a milovat lidi. V kněžství to musí být spojené nádoby, obě jsou stejně důležité, jedna bez druhé nemůže být. A nejkrásnější momenty jako kněz zažívám ve zpovědnici, kde jsem nástrojem Božího milosrdenství a odpuštění.

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?

Šířit kolem sebe radost, pokoj a naději přirozeným a sobě vlastním způsobem. Ať se lidé sami ptají po důvodech této naší naděje.   Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky, která je dnes obětována na ...(ze sbírky se hradí režie, autobusy a co zbude, tak se pošle tam, kam určí hlavní celebrant)?   Po poradě s místním farářem P. Pavlem pošleme výnos sbírky při mši svaté poutě NJ ve Velkém Meziříčí na hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.   Na co se nejvíc těšíte?  Na konec pandemie, obnovení doposud omezených aktivit a možnost opět se scházet nejen u liturgického slavení.      Co Vám udělalo v poslední době radost?   Že jsem opět mohl navštěvovat seniory v domě s pečovatelskou službou a slavit s nimi mši svatou. A také aktivní přístup mladých rodin i jednotlivců ve farnosti.

 

Vánoční přání diecézního biskupa.

Jednou před Vánočními svátky jsem se pozorně díval do novin, jejich příloh i do nejrůznějších časopisů, sledoval jsem televizi a internet a musím uznat, že se tématu ,,Vánoce" věnovaly neuvěřitelně pečlivě. Objevil jsem, jaké dárky a za kolik jsou zrovna v kurzu, čím se dá zaručeně potěšit nebo přinejmenším nezarmoutit, jaké jsou zcela nové nebo naopak neuvěřitelně staré vánoční zvyky, a v časopisech jsem viděl množství lákavě vypadajících pokrmů a receptů na ně. Pár dnů před Štědrým dnem jsem se ráno při holení dozvěděl z hlavních rozhlasových zpráv konečně výjimečně radostnou novinu: Zlevnili kapry! Stále jsem čekal, že se někde objeví aspoň zmínka o vnitřním smyslu Vánoc, proč vlastně podstupujeme všechny přípravy, co se chystáme slavit... Slova ,,vánoční příběh" zadaná do internetového vyhledávače nabídnou přes šest milionů různých odkazů, anglický ekvivalent Christmas Story jich vyhledá více než dvě miliardy. Přesto je vánoční příběh jen jeden. Vánoce jsou dobou, kdy máme pochopit, prožít a oslavit, že Bůh je láskyplný a štědrý, že je nám blízko a že nás obdaroval tím nejcennějším, co měl.

                                                          Přeji vám všem požehnané Vánoce - biskup Vojtěch Cikrle.

 

Modlitba za nového biskupa

Milé sestry, milí bratři, jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, můžete použít modlitbu uvedenou níže.                                                                                                            Váš biskup Vojtěch

Modlitba za nového biskupa: Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pozvánky, nabídky.

Milí bratři a sestry, pokud budete potřebovat kněze pro někoho, kdo je v nemocnici: Od 1. 10. 2019 byl pověřen katolický kněz P. Sylwester Jurczak, farář na Fryšavě, duchovní službou a pastorací v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Kněz bude přítomen v nemocnici po telefonické dohodě, on Vám poradí, jak postupovat. Služba kněze: pomazání nemocných, svátost smíření, sv. přijímání, rozhovor s pacientem.  Telefonický kontakt: 733 741 473.

 

Plán  poutí na rok  2022    14. 5.   poutní výlet rodin s dětmi

                                          15. - 17. 7.  - Západní Čechy VI. 

                                          21. - 27. 8. -  XXII. pěší pouť na Velehrad

                                       10.9. - XVIII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka

                                              17. 9. - Králíky

 

                        Plán poutí NJ na rok  2022:

2022  15. březen    Křižanov   

          12.duben  Měřín          12. květen   Bohdalov      14. červen    Olešná

          12. červenec        16. srpen     13. září         Pavlov

          13. říjen      15. listopad         13. prosinec  Olešnice   

 

 Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... ....

 

 Srdečné pozvání na 266. pouť NJ - do Bedřichova u Lysic -  ve čtvrtek 10. února  2022 v 17 hodin.   Hl. celebrant   P. Mgr. František Vladimír Hubálovský OFMConv, administrátor  z Brna u sv. Janů (Minorité).  

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2022. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

 

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém; Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.          www. rovecne.farnost.cz

Zodpovědný redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

 

 

 

 

 

 

Komentáře:

Díky | Tomáš - 14.12.2022

Srdečně zdravím pane faráři | Marek - 26.11.2022

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)