Měsíční poutě Nový Jeruzalém - Leden 2021

26.11.2021 - ostatní poutě

vždy kolem 13. dne v měsíci na různých místech, vždy dle poselství PM z Fátimy

 

Chvála Kristu!

Vážení a milí přátelé!

Včerejší Boží Slovo (volitelné) nám připomnělo pravdu současně řečeno tři v jednom: 

1)O co máme prosit?  O Boží požehnání - Kdo z nás slyšel z úst věřícího v Boha: "Hlavně to Boží požehnání!"?

2)Od svatého Jakuba:  Nevíte co bude zítra, tak říkejte: "Dá-li Bůh, učiníme to nebo ono."  

3)Z úst Pána Ježíše: "Nestarejte se o to o co se starají pohané, váš nebeský Otec ví co potřebujete a dá vám to....každý den má dost svého trápení."

 

Chtěl bych Vás potěšit a dát smysluplné povzbuzení v období, kdy jsme mnoha věcmi a událostmi odváděni od podstaty, smyslu a cíle lidského  života a skutečné pravdy. 

Možná se to podaří skrze tři dárky - jak jsem dostal a Vám je předávám:

a)  Promluva P. Stanislava ve zpravodaji o NADĚJI.

b) Blahopřání P. Michaela SDB:  Ať vám Betlémská hvězda prozáří mlhu těchto dnů.     Ať vám andělé, kteří přinesli pastýřům radostnou zvěst, pomáhají rozpoznat Boží pravdu v záplavě lidských lží!       Ať dary, které přinesli pastýři chudé rodině, otevřou vaše srdce a ruce potřebám bližních!        Ať láska, kterou žila Svatá rodina - Ježíš, Maria a Josef - naplní vaše vztahy.      Ať víte, že je s vámi stále  a pořád Boží Syn Ježíš.

c) Moudrý příběh z malinkaté knížečky, kterou jsem dostal pod stromeček.  Max Kašparů: Deset kroků k radosti: Muž šel na procházku se svým přítelem ďáblíkem. V dálce viděli muže, který se zastavil,  sehnul  se, nalezenou věc si prohlédl a strčil ji do kapsy.  Muž se zeptal ďáblíka, zda ví co ten muž našel.  "Ano, našel malý kousek pravdy a vzal si ho sebou." ..."Předpokládám, že mu ten kousek pravdy nenecháš."  ......"Ale rád mu ho nechám. Myslí si, že nalezl pravdu celou, a víc už proto hledat nebude."

 

Hledej Pravdu, přijmi Pravdu, žij Pravdu, rozdávej Pravdu - k tomu přijměte požehnání - na přímluvu dnešní oslavenkyně, Matky Boží Panny Marie a sv. Josefa - ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Váš jL

P.S. Děkuji všem, kteří poslali vánoční přání.

Nový Jeruzalém č. 1/2021

Zpravodaj pro 253. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

ve Velkém Meziříčí - v  úterý 12. ledna  2021  v  17 hodin.

(Tento zpravodaj - pozvánka je psán 30. 12. 2020. Současná omezení vlády ohledně bohoslužeb je datováno do 10. 1. 2021.  Aktuální informace pro 12.1. 2021 budou k dohledání na webu farnosti Velké Meziříčí a nebo autora tohoto zpravodaje.)

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Olešnici.

V úterý 15. prosince 2020 počet věřících na mši svaté NJ nedosáhl v té době povolený počet účastníků bohoslužeb.  Pán Bůh zaplať za obětavou službu kněží - udílení svátosti smíření.

               Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání   2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních 

 3) o vzrůst víry v našem kraji                               4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách 

  5) o život těla a duše pro všechny počaté děti                     6) na smír za hříchy celého světa

 

Kázání P. Stanislava Tomšíčka  při mši svaté  NJ v Olešnici:

Když jsem hledal společné téma dnešních biblických textů, řekl jsem si, že jedním z nich je NADĚJE.  Trošku se pokusím na začátek o malý vtip.  Z dnešního evangelia vyvstává jedno pravidlo, které u katolíků platí,  že totiž je ještě šance, že někdo ještě přijde. I když už jsme začali.  Protože, právě ten syn, který řekl, že se mu nechce, tak si to ještě třeba rozmyslí a přijde.

Ale teď trošku vážněji.  Ta NADĚJE není lidská. Ta NADĚJE přichází od PÁNA.  A můžeme začít hned od počátku.  Když si vzpomeneme na Abraháma, tak v listu Římanům je popsáno, že Abrahám doufal, ačkoli nebylo NADĚJE.  Proto také tímto byl velmi důležitý.  Potom, když půjdeme dál, tak můžeme najít krásné texty u proroka Izaiáše, kde se říká, že ve jménu toho, který má přijít bude NADĚJE všech národů.  V žalmu 146 se můžeme modlit, že kdo s NADĚJÍ vzhlíží k Hospodinu svému Bohu, tak ten bude blažený.  V žalmu 40 se modlíme: „Pevně jsem DOUFAL v Hospodina a on vyslyšel mé volání." Nebo na jiném místě u Izaiáše se říká:  „Ti, kdo vkládají svou NADĚJI v Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení."  Nebo na jiném místě v žalmu 27 se říká: „Svou NADĚJI slož v Hospodina."  A takhle bychom mohli pokračovat dalšími citáty. 

Chtěl bych jich říci ještě několik z Nového Zákona.  A to z listu Kolosanům: „V Kristu máme NADĚJI na Boží slávu.  To je ta NADĚJE,  kterou máme a kterou nám nikdo nemůže vzít.  Nebo v 1. listu Timoteovi se říká: „Máme NADĚJI  v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí." Když se podíváme do listu Titovi, tak tam máme: „Skrze jeho milost máme podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše NADĚJE."  A potom to co jsme slyšeli tuto neděli nebo podobné texty: „Z NADĚJE se radujte!" Říká svatý Pavel Římanům nebo to co jsme slyšeli teď: „Radujte se v Pánu, Pán je blízko." Zajímavé je, že první list Petrův nás vybízí, abychom byli připraveni dát odpověď o NADĚJI, kterou máme.

Otázka je: „Máme tuto NADĚJI? Žijeme podle toho, jako ti, kdo mají NADĚJI?  Když už čtu tolikeré texty Písma, vyvstává z nich jedna skutečnost - JEŽÍŠ JE NAŠE NADĚJE.  Jsme-li s Ježíšem - máme NADĚJI. NADĚJE není nějaký dobrý pocit, dobrá nálada, že máme nějakou jistotu. Myslím si, že v současné době všechny lidské jistoty berou za své. A my víme, že všechno je nejisté, ale JEŽÍŠ JE! A proto máme naši NADĚJI 

Jeden velmi zajímavý text jsem našel v listu Soluňanům, je tam popis duchovní výzbroje a tam se říká: „Jste oděni pancířem víry a lásky a přilbou NADĚJE ve spásu." Zaujalo mně to slovo přilba.  Přilbu si dáváme na hlavu. A proč?  Má chránit hlavu. My dnes nechodíme do války, nosíme přilbu spíš z bezpečnostních důvodů.  Zde je to určitý obraz - přilba je něco co chrání naši hlavu, tedy náš rozum.  Co tím chci říci?  To je právě to, jaké informace přijímáme.  NADĚJE je pro  nás velmi důležitá.  Zvláště tehdy, když se díváme nebo posloucháme různé zprávy nebo si čteme zprávy, tak je důležitý postoj NADĚJE.  Protože bez NADĚJE nás ty zprávy utlučou.  Vezmou nám chuť a NADĚJI žít.  Ve chvíli, kdy máme tuto ctnost, tak jsme schopni obstát. Řekl jsem nyní skutečnost, která je mnohdy zapomínána.  NADĚJE je ctnost.

Co to znamená?  NADĚJE je dar od BohaKdo má víru, ten má NADĚJI, protože víra je přesvědčení, že Bůh je.  A potom NADĚJE je to co vychází z víry.  Pokud Bůh je, pokud mě miluje, dá mi všechno, co potřebuji. Z VÍRY vychází také LÁSKA.  Pokud mám VÍRU, jsem schopen konat skutky LÁSKY.  A když jsem řekl, že je to ctnost, znamená to, že je to také mé úsilí.  Moje iniciativa.  To znamená, že to není jen to, co mi Bůh dává a já proto nemusím dělat vůbec nic.  Naopak - je to také můj skutek.  Jak víme definice zní: dobrý návyk. To znamená, že si navykáme na to, že máme postoj NADĚJE.  Máme to v různých modlitbách.  Například na obraze Božího milosrdenství, kde máme napsáno:  „JEŽÍŠI DŮVĚŘUJI TI!"  A mohli bychom doplnit i další.  Je to také postoj, který my zaujímáme.  Je to také odpověď naší víry na konkrétní situaci.  I v této situaci, ve které žijeme je také důležitý postoj VÍRY.  Kdy říkáme:  „Ježíši důvěřuji ti, že se o mě postaráš. Že mi dáš všechno to, co potřebuji, abych se mohl navěky radovat s tebou.  Abych měl NADĚJI  na spásu, ale také, že mi dáš všechno to co potřebuji pro život zde na zemi pro život, který zde žijeme. 

A potom poslední text, který chci zmínit je z listu Židům, kde se říká: „V NADĚJI máme bezpečnou a pevnou kotvu pro život.  NADĚJE je to co nás ukotvuje, co nám dává jistotu právě na této zemi.  Radujme se proto a mějme NADĚJI.

 

Sbírka - po zaplacení nutné režie - jsme darovali  1 500 Kč Charitě v Poličce. Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři otci Tomáši Šímovi a všem farníkům z Olešnice, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili.

      A hlavně - díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hlavního celebranta mše svaté NJ ve  Velkém Meziříčí, kterým je P. Mgr. Jakub  Tůma, administrátor v Lukách nad Jihlavou a ve Vysokých Studnicích:

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště:

Je mi 31 let. Pocházím ze čtyř dětí a celý svůj život až do nástupu do kněžského semináře jsem prožil v nedaleké Třebíči. Díky Bohu a výborné rodině jsem mohl prožít krásné dětství i mládí mezi kamarády zvláště z řad ministrantů a skautů. Maturoval jsem v roce 2009 na Katolickém gymnáziu v Třebíči a hned po střední škole jsem se přihlásil k přípravě na kněžství. Poté mě čekal rok Teologického konviktu a pět let studia a formace v Olomouci. Po čtvrtém ročníku Arcibiskupského kněžského semináře jsem byl vysvěcen na jáhna. Na kněze jsem byl vysvěcen hned po absolvování teologické fakulty v roce 2015. Mým prvním působištěm se stala farnost u brněnského kostela sv. Tomáše. Zde jsem jako farní vikář (lidově řečeno kaplan) působil celých pět let. Chvíli mi trvalo, než jsem si na Brno zvykl, ale později jsem si toto krásné město plné krásných lidí s dobrým srdcem a výborným smyslem pro humor zamiloval. Získal jsem zde mnoho přátel a mnoho cenných zkušeností. Od 1. srpna 2020 jsem byl ustanoven administrátorem farnosti v Lukách nad Jihlavou a k tomu jsem ještě dostal na starosti farnost ve Vysokých Studnicích a Střední odbornou školu sociální u Matky Boží v Jihlavě, kde bych měl působit jako školní kaplan. Vzhledem současné složité době mé seznamování s novým působištěm probíhá pomaleji, než bych si přál, ale i přesto jsem zde už díky Bohu mohl také zažít mnoho pěkného.

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?

Rodičům vděčím především za to, že mě naučili velmi jednoduše, a přitom opravdově mít rád Pána Boha a snažit se pomáhat druhým. Nikdy jim nebudu moci vynahradit tu spoustu času a pozornosti, kterou nám věnovali. Také jim jsem vděčný za příklad úcty a respektu vůči prarodičům a starším lidem.

Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem?

Přiznám se, že vlastně asi ani nemám nějaký konkrétní kněžský vzor. Je jistě více kněží, kterých si velmi vážím, ale netroufl bych si zde uvádět konkrétní jména. Jako jeden příklad za všechny bych snad mohl uvést svého zesnulého spolubratra z farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně otce Josefa Šika.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?

BÝT S - být s Pánem a být s lidmi.

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?

Věnovat trochu víc času modlitbě, naslouchat druhým a snažit se jim pomáhat.

Kde vás nejvíc „tlačí boty"?

Nikdy bych nevěřil, jaký problém mi bude dělat ranní vstávání. Také stále hledám, jak správně využít čas, abych nepracoval ani moc ani málo a abych neodbyl modlitbu.

Na co se nejvíc těšíte?

Nejvíc se samozřejmě těším na spočinutí v Boží náruči.

Co Vám udělalo v poslední době radost?

Vždy mám velkou radost ze setkání s kamarády a s rodinou. Hlavně když spolu můžeme být uprostřed krásné přírody.

Co je podle vás důležité pro život v rodině?

Bude to znít možná trochu vznešeně, ale jsem přesvědčen, že vzorem pro rodinný život opravdu nemůže být nic menšího než vnitřní život samotné Nejsvětější Trojice: Každý se zde zcela daruje těm druhým, zároveň zde každý ty druhé bezezbytku přijímá v jejich jinakosti, přitom zde každý zůstává sám sebou a zároveň všichni dohromady vytvářejí dokonalou jednotu

  

Přehled míst, hlavních celebrantů, účelů a výsledků sbírek poutí NJ za rok 2020.

 

Místo

Hl. celebrant

Úmysl sbírky

Částka Kč

 

Vel. Meziříčí

P.J. Kupka

bohoslovci

 10 377

 

Trpín

Mons. J. Socha

Adopce na dálku, Betlém nenaro.

 5 586

 

Křižanov

P. V. Hejč

1. omezení bohoslužeb 2020

 0

 

Měřín

P. J. Havelka

 1. omezení bohoslužeb 2020

 0

 

Nové Veselí

Mons.J.Bartoš

 1. omezení bohoslužeb 2020

 0  

Žďár n/Sáz

P. L. Engelmann

 Vstaň a choď

 9 137

 

Rajhrad

P. J. Dobeš

Aby dobro mohlo růst

 4 444

 

Bohdalov

Mons. Graubner

Křesťané v Iráku

 13 381

 

Pavlov

P.J. Plhoň

 2. omezení bohoslužeb 2020

 0

 

Vel. Bíteš

Mons. J. Peňáz

 2. omezení bohoslužeb 2020

 0

 

Jámy

P. P. Habrovec

2. omezení bohoslužeb 2020

 0

 

Olešnice

P. S. Tomšíček

 Charita Polička     

1 500 

 

 

2000 -    90 000 Kč   2001 - 121 400 Kč      2002 - 164 000 Kč  2003 - 189 020 Kč

 2004 - 168 830 Kč   2005 - 178 160 Kč       2006 - 246 900 Kč 2007 - 263 681 Kč

 2008 - 189 948 Kč 2009 - 150 948 Kč       2010 -  101 943 Kč  2011 - 161 328 Kč

 2012 -  125 618 Kč  2013 -   90 271 Kč     2014  -  52 951 Kč  2015 -   58 691 Kč

 2016 -    52 060 Kč  2017 -   81 650 Kč  2018  -  81 122 Kč    2019 - 104 271Kč

 2020 -   44 425 Kč

 

 Náš společný dobrý skutek za dvacet a jeden rok konání poutí NJ - 2 717 217 Kč - všem poutníkům NJ  jménem obdarovaných - Pán Bůh odměň a požehnej.

 

Pozvánky (dá-li nám Pán Bůh život v době „pocovidové").

Plán  poutí na rok  2021    15. 5.   poutní výlet rodin s dětmi

                                            16. - 18. 7.  - Západní Čechy V. 

                                            15. - 21. 8. -  XXI. pěší pouť na Velehrad

                    11. 9.  - XVIII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka

 

                                  Plán poutí NJ na rok  2021:

2021  11.(16.) březen  Křižanov

13. duben Měřín     12. květen      Nové Veselí      16. červen         Jimramov 13. červenec  Slavkovice  12. srpen Nová Ves u N. M. na M.  14. září Radostín n/O

13. říjen  Rad. Svratka       11. (16.) listopad          14. prosinec       Olešnice       

 

   Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... ....

 

    Srdečné pozvání na 254. pouť NJ - ve čtvrtek 11. února  2021 v 17 hodin do Lysic - hl. celebrant P. Mgr. Jan Pavlíček, kaplan u sv. Tomáše v Brně. 

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2020. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

 

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém; Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.

Zodpovědný redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

 

Časopis je určen výhradně pro vnitřní potřebu farností a poutníků NJ.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)