Patroni spolků, stavů, řemesel, umění .... - B) Patroni tesařů a stavbařů, kuchařů, hostinských, lékárníků, lékařů

01.01.2019 - lidová zbožnost

sv. Josef, patron tesařů a stavbařů, dělníků, inženýrů, sv. Marta, patronka kuchařů, kuchařek, hostinských a au-pair, sv. Kosma a Damián, patron lékařů a lékárníků, sv. Lukáš, patron malířů (a lékařů) 

Sv. Josef, patron tesařů (a stavbařů), inženýrů, dělníků, zemský patron Čech, 19. března

Byl zasnouben Panně Marii a když porodila Ježíše Krista, kterého počala z Ducha Svatého, stal se jeho pěstounem. Podle tradice byl tesařem. Potvrzuje to i evangelium sv. Marka, kde se o Pánu Ježíši píše jako o tesaři, synu Mariinu (6,3). Jako většina ostatních lidí se musel vyučit doma, tedy u sv. Josefa, tesařského mistra.
Novější biblické výzkumy zjistily, že právě v té době budovali Římané poblíž Nazareta město Sephoris a že na něm pracovali muži z celého okolí. Přitom dělali všechny práce, ještě nebyla taková specializace, proto můžeme říci, že sv. Josef (i Pán Ježíš do začátku svého kázání) byli stavbaři. A protože si tenkrát mistr musel sám všechno předem promyslet podle hesla: Dvakrát měř, jedou řež!, dělal vlastně i práci dnešního inženýra a projektanta.
Papež Pius XII. zavedl v roce 1955 svátek Josefa dělníka na 1. května, kdy je občanský svátek práce. Tím se sv. Josef stal i patronem dělníků.
Sv. Josef také od roku 1654 patří k patronům země české, přesněji Čech.

Sv. Marta, patronka kuchařů, kuchařek, hostinských, pomocnic v domácnosti, ale také děvčat pracujících au-pair, 29. července

Byla to sestra Lazara a Marie, Ježíš býval hostem v jejich domě. Sv. Lukáš o tom píše: Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. (10, 38-40) Posluhovala také při hostině v domě Šimona Malomocného v sobotu před Květnou nedělí. (Jan 12) Proto se stala patronkou všech těchto zaměstnání a služeb.
Jiní evangelisté však uvádějí další události z jejího života, které svědčí o tom, že i při jednoduché práci člověk může a má člověk myslet na vyšší věci. Svatý Jan píše v 11. kapitole svého evangelia o Martě, že byla při vzkříšení bratra Lazara. Před tímto zázrakem vyznala svou víru jak v moc Boží: „Vím, že o cokoli Boha požádáš, on ti dá" a ve vzkříšení: „Vím, že můj bratr vstane při vzkříšení v poslední den" tak v Ježíšovo božství: „Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží".

Sv. Kosma a Damián, patroni lékařů a lékárníků, 27. září

Podle nejstarších literárních památek byli dvojčata, žili v maloasijské Kilikii (dnešním jižním Turecku) a bezplatně léčili nemocné. V době Diokleciánova pronásledování (kolem roku 305) položili život za svou víru a byli pohřbeni v syrském městě Cyrrhu. Odtud se jejich úcta rozšířila na Východě i na Západě. Papež Felix IV (525-530) jim dal postavit baziliku na římském Foru, jejich památka slavená 27.9. byla patrně výročním dnem posvěcení této baziliky. Na začátku 10. století jim byl zasvěcen kostel ve Staré Boleslavi.

Sv. Lukáš, patron malířů (a lékařů), 18. října

Byl syrského původu a byl lékařem, jak dosvědčuje zmínka v listě sv. apoštola Pavla Kolosanům (4,1). Doprovázel svatého apoštola Pavla na jeho druhé cestě od Troady až do Filip. Tam asi 6 let upevňoval křesťanské učení a potom se znovu přidal k apoštolu Pavlovi. Byl s ním i na cestě do římského vězení a jako jediný zůstal v Pavlově blízkosti i před jeho smrtí. Napsal evangelium a Skutky apoštolů, které zdůrazňují Boží milosrdenství a otevřenost spásy pro všechny národy i společenské vrstvy.
V evangeliu však nezapřel, že je lékař a znovu ukázal svou mírnost, když o uzdravení krvotoké ženy napsal: A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo. (8, 43 - 44) V jiném evangeliu o stejné události čteme: A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena!" (Marek 5, 25-28)
Známější je však jako patron malířů. Legenda vypráví, že portrétoval Pannu Marii. Je to jistě ohlas toho, že jediný Lukáš dopodrobna popisuje, přímo vykresluje události kolem Ježíšova početí, Mariina požehnaného stavu a porodu. Zřejmě se mu jako lékaři se vším svěřila.

Komentáře:

ochrance domaciho zvirectva | jiri kozich - 14.10.2016

Ano, některá řemesla měla více patronů, | Jan Peňáz - 2.9.2014

patron pekařů | J. Vališka - 24.8.2014

Sv. Ambrož | jan - 3.11.2012

Chybné údaje | Petra - 31.10.2012

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)