Akce VZHŮRU SRDCE - Píseň ke kř. cestě na Vejdoch a památka domů

02.09.2019 - naše farnosti

 Bylo rozdáno 200 ks dvojlístků s těmito slovy a černobílou mapkou.

 

KŘÍŽOVÁ CESTA  NA VEJDOCH 31.3.2019

Píseň na nápěv „Když na kříži pněl Spasitel", Kancionál č. 306

Úvodní sloka:  Je cesta trním posetá, - jež liliemi prokvétá. - Šel po ní s křížem Kristus Pán. - K ní každý z nás je povolán - a jeho vlídným okem zván.

 1. Kdo Kristu volá: „Ukřižuj!", - ten v hřeby mění jazyk svůj, - ten Krista vskutku křižuje. - A Kristus, to Tvůj bližní je, - zášť slov jej k smrti bičuje.
 2. Na krutých soudců pokyny, - svůj oltář vzal Pán nevinný, - na slabá bedra těžký kříž. - Však srdce zdolá jeho tíž, - ba lidstvo na něm zvedne výš.
 3.  Hle, zkrvavená kolena - o tvrdý kámen zraněna - pro naši lenost v modlitbách, - bez nichž je rozum v bludů tmách - a vůně mdlá v zlých hodinách.
 4. Kdo vloží ruku na Syna, - ten množí muka Matčina, - neb Matka trpí v dítěti. - To kdo má stále v paměti, - své ruce a rty posvětí.
 5.  Pán slábne. Třeba člověka, - jenž posměchu se neleká - a odsouzenci pomůže. - Pán hledí teskně na muže, - zda strach v nich láska přemůže.
 6. Čest vzdejme ženě hrdinné. - Na sebe nedbá pro jiné. - na Pána s láskou pozírá, - zlým zástupem se prodírá, - tvář přesvatou mu utírá.
 7. Tím potem, jenž tvář zalije, - Pán rád by svlažil lilie, - by mladým zpevnil nevinnost, - ctnost manželům a poctivost. - Padá pro naši smyslnost.
 8. Pán okem těší zástup žen, - ač sám je k smrti usoužen. - Pln lásky matky poučí, - ať dětem ve svém náručí - i sobě věrnost zaručí.
 9. Ježíš břemenem obtížen - potřetí padá pod křížem. - Pro pýchu, kterou v okovy - s ním k spolupráci hotovi - se prodáváme ďáblovi.
 10. Pán drzým davem obstoupen - žluč má pít, o šat oloupen, - by odvahu nám k ctnosti dal, - květ čistoty nám zachoval, - nás před opilstvím varoval.
 11. Jak divně ten svět odplácí! - Za láskyplnost, za práci - dá Kristu hřeby proklaté, dá na kříž ruce přesvaté - tak chudé a tak bohaté.
 12. Pán „Dokonáno!" zavolal - na všechny strany v šíř i dál! - Je dána oběť jediná, - jíž smyta lidstva provina. - Svět je už Boží rodina.
 13. Hle, druhá Eva pod křížem - meč sedmerý má v srdci svém. - Jak matka lidstva jednala, - za plod, jejž Eva odňala, - svůj Otci v oběť podala.
 14. Má chudý pohřeb Kristus Král! - Vše vnější mu svět odebral. - Vzít nemohl však Boží jas, - jenž ztlumen v hrobě krátký čas - v blesk vyšlehne v den třetí zas.

Závěr: V Tvou lásku, Pane, věříme - a srdce svá Ti svěříme. - Veď údolím nás slz a běd, - tam, kde skrz Tebe budem smět - Trojici věčné chvály pět.

 

Píseň napsal P. Antonín Šuránek v internaci v Želivě. V té době tam byl internován i P. Bohuslav Marek, rodák ze Sazomína, vysvěcen 1946, farář v Jamách 1970 - 1974, + 1999.

Klášter Želiv je od nás 57 km vzdušnou čarou za kopci směrem mezi Matějovem a Rosičkou.

ŽEHNÁNÍ POLÍ A LUK, LESŮ A VOD

A MODLITBA ZA OBCE V OKOLÍ I OBČANY, ZVLÁŠTĚ ROLNÍKY, LESNÍKY, RYBÁŘE A VŠECHNY KOLEM PŘÍRODY A KRAJINY

SLOVO BOŽÍ: Žalm 104, 9-24

Když vystoupila horstva, klesly vody do údolí, do míst, která jsi jim určil.

Mez, kterou jsi stanovil, už nepřekročí, nepřikryjí znovu zemi.

Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou.

Napájejí veškerou zvěř polí, divocí osli tu hasí žízeň.

Při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech.

Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla.

Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb.

Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb dodá lidskému srdci síly.

Hospodinovy stromy se sytí vláhou, libanonské cedry, které on zasadil.

A tam hnízdí ptactvo, na cypřiších má domov čáp.

Horské štíty patří kozorožcům, skaliska jsou útočištěm pro damany.

Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.

Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří;

lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy.

Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku.

Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.

SLOVO CÍRKVE: Modlitba k požehnání

Bože, náš nebeský Otče,

tys přikázal člověku, aby obdělával zemi a pečoval o ni;

zažeň škodlivé bouře a krupobití, plevel a škůdce, záplavy a vichřice

a dej nám hojnou úrodu, bohatou sklizeň a dostatek vody a čisté ovzduší 

a žehnej naší práci na polích a lukách, v lesích a u vod i na zahradách a v sadech, v domácnostech i dílnách, továrnách i ústavech, v nemocnicích a školách a na úřadech, ať přináší užitek,

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Amen.

 

Další akce VZHŮRU SRDCE

na Harusův kopec U  RADŇOVIC 7.dubna - v 14.30  - 960 m, 90 m převýšení

na Havlinu u CHROUSTOVA  5. května v 16 hodin -  500 m, 12 m převýšení

ke kříži nad MATĚJOVEM v  26. května v 16 hodin  - 800 m, 31 m převýšení

 S POMOCÍ BOŽÍ

Podrobnosti k rozhledům i ke všemu kolem najdete na

www.poutnik-jan.cz / naše farnosti

vejdoch-dal.-zapad-zmenseny.jpg

V blízkosti zleva doprava: N. VESELÍ (před ním Vatín), MATĚJOV, ROSIČKA, ŽĎAS              a  NA OBZORU

* OD N. VESELÍ DOPRAVA: Blažkov u Rudolce (693 m nad mořem/14 km vzdušnou čarou od nás), Strážník u Větrného Jeníkova - 713/41, Zbinožský kopec - 700/38, Skalky 708/37, Kosovský kopec u Kosov - 682/36,  

* OD MATĚJOVA DOPRAVA: Vysočina u Štoků - 621/30 (před ní 2 větrné elektrárny u Věžnice), kopec U sv. Václava u Humpolce - 641/46 (před ním obec Rosička),

* OD ROZHLEDNY DOPRAVA: kopec Orlík u Humpolce - 678/43 (před ním pravý okraj lesa pod rozhlednou), Kopec u Věže u Hum. - 655/42, (před ním Vysoká u Šlapanova - 587/27), Melechov u Lipnice n.S. - 715/51, lesy na kopci Štenice, žďárské silo

* ZA KOMÍNY ŽĎASU: Pořežínský kopec, Žebrákovský kopec u Světlé n. S. - 601/49, Peperek, pak Honzovský les a Horka u Jan, Zel. Hora, kopec Vrchy směrem k Veselíčku

Komentáře:

Zdravím také | Jan Peňáz - 5.4.2019

Srdečný pozdrav v Bohu | Marek Gyaneshwarpuri - Šenkyřík - 4.4.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 22. října 2020

svátek má Sabina

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)