Akce VZHŮRU SRDCE - Celá kř. cesta na Vejdoch 31.3.2019

02.09.2019 - naše farnosti

 

ŽELIVSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

P. ANTONÍN ŠURÁNEK

při které nesly děti  14 obrázků křížové cesty z Újezda a každé při svém zastavení jej zvedlo nad hlavu a ukázalo všem lidem

PŘEDMLUVA

I po mnoha letech se stále ukazuje obraz církve z doby nesvobody. Není to obraz, kde jsou jen svatí, ale mají v něm své místo také hříšníci. Biskupové, kněží i laici mohli u nás v době pronásledování poskvrnit obraz bojující církve. Pouhé mluvení o chybách druhých, aniž by vedlo a k pokání a k odpuštění, nemá smyslu. Jedinou cestou je cesta pokání za hříchy.

Také dnes je třeba odsuzovat hřích, ale milovat hříšníka. I v dnešní době můžeme konat kající křížovou cestu jako ji  konal služebník Boží P. Antonín Šuránek s biskupy, kněžími, řeholníky a laiky v želivském kostele. Připojme se k nim.

Křížová cesta, kterou držíte v rukou, je sestavena z veršů, které služebník Boží P. Antonín Šuránek napsal v internačním táboře v únoru roku 1952. Jednotlivá rozjímání jsou doplněna z křížové cesty v době jeho působení v Blatničce a citacemi z publikací Dějiny mého povolání 4 a Novozákonní rozjímání 1 a 3. Tím je tato křížová cesta vhodná k modlitbě nejen pro kněze a řeholníky, ale pro všechny, kteří chtějí rozjímat o smyslu utrpení v našem životě.

Mgr Petr Caha SDB

 

ŽELIV - OHNISKO, ÚDOLÍ A MÍSTO SMÍŘENÍ

Co všechno v sobě tají to jméno! Kolik paprsků historie ústí jako do ohniska do Želiva, kolik paprsků milosti vytrysklo pro historii z téhož ohniska! V půvabném údolí spěchal Boží lid po cestách prozářených zpěvem a modlitbami k Panně Marii a do téhož údolí byli v hlubokém mlčení nedobrovolně sváženi duchovní otcové Božího lidu.

V tichu modliteb a mlčení zpovědnic, shromážděných kolem Panny Marie, kde zasahoval Duch Svatý léčením a osvobozováním pokorných duší, pak v nepokoji, strachu a bezpráví zraňoval padlý anděl kněžské duše pyšnými lidmi a chtěl je spoutat.

Siloe, ‚,údolí štěstí"- v době všeobecné deformace padesátých let údolí stínu smrti. Tábor nucených prací pro katolické kněze, místo urážek Boha a tupených kněží - místem usmíření Boha a kajících kněží.

Celý svůj pobyt zde jsem zasvětil myšlence: posvěcení rodin, kněží a státníků. Šeptal jsem si ty úmysly, když vjíždělo auto s námi do želivského nádvoří: za kněze, které jsem vychovával, bohoslovce a novokněze, za ženy v požehnaném stavu, za děti v křestní nevinnosti, za školní a dospívající mládež, její posvěcení, posvěcení známostí, snoubenců, manželů, rodin, státníků, diplomatů, politiků, žebráků, vojáků, intelektuálů, novinářů a všech, kteří ovlivňují veřejnou mravnost - za jejich posvěcení a sjednocení v náručí Ukřižovaného Dobrého Pastýře...                      Služebník Boží P. Antonín Šuránek

ŽELIVSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

 

Úvodní sloka písně (nápěv jako 306 - Když na kříži pněl Spasitel ....)

Je cesta trním posetá, - jež liliemi prokvétá. - Šel po ní s křížem Kristus Pán.  - K ní každý z nás je povolán - a jeho vlídným okem zván.

 

ÚVODNÍ MODLITBA

Pane Ježíši, Tys řekl: ,,Kdo chce za mnou přijít, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mě."

Chci Tě tedy provázet na Tvé bolestné cestě, abych měl účast na milostech Tvého utrpení a smrti. Lituji svých hříchů, pro které jsi zemřel v mukách na kříži. Mám upřímnou vůli varovat se hříchů a vždy věrně sloužit Tobě. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

+

I.   zastavení:  PÁN JEŽÍŠ ODSOUZEN LŽIVÝMI JAZYKY

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

1. sloka

Kdo Kristu volá: „Ukřižuj!", - ten v hřeby mění jazyk svůj, - ten Krista vskutku křižuje. - A Kristus, to Tvůj bližní je, - zášť slov jej k smrti bičuje.

 

Kol lží bylo proneseno v dějinách proti Tobě, proti Tvým apoštolům, proti Tvé Církvi!

Kolik i u nás za poslední léta!

Chceme ty lži odčiňovat svou osobní obětí. Zasvěcujeme výlučně a neodvolatelně znovu svůj jazyk pravdě. Chceme s Tvou pomocí žít, trpět i umírat jako vyznavači pravdy.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

II.  zastavení:  PÁN JEŽÍŠ Z LÁSKY K NÁM BERE KŘÍŽ

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

2. sloka

Na krutých soudců pokyny, - svůj oltář vzal Pán nevinný, - na slabá bedra těžký kříž. - Však srdce zdolá jeho tíž, - ba lidstvo na něm zvedne výš.

 

Těžký je ten kříž. Láska k nám Ti jej ulehčuje. Kéž naše láska k Tobě ulehčuje zase naše kříže! Pane Ježíši, Tys řekl každému z nás: Nes každý den svůj kříž a následuj mě!

Chci tedy nést každý den svůj kříž. Pomáhej mi!

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

III. zastavení:  PÁN JEŽÍŠ PADÁ PRO NAŠI LENOST

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

3. sloka

Hle, zkrvavená kolena - o tvrdý kámen zraněna - pro naši lenost v modlitbách, - bez nichž je rozum v bludů tmách - a vůně mdlá v zlých hodinách.

 

Duchovní lenost. Vstanu-li ráno ihned a rád, budu mít čas na klidnou ranní modlitbu. A tou posvětím celý nový den.

Pomáhej nám, Pane, ukázňovat tělo i mysl. Zbav nás tyranství lenosti!

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

IV. zastavení:  KDO BIJE SYNA, TRÝZNÍ MATKU

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

4. sloka

Kdo vloží ruku na Syna, - ten množí muka Matčina, - neb Matka trpí v dítěti. - To kdo má stále v paměti, - své ruce a rty posvětí.

 

Nedají se oddělit upřímně milující Srdce Synovo a Matčino. Kdo potěší jedno, občerství druhé. A naopak!

Kéž vidíme za každým člověkem jeho matku! Bůh k nám volá ústy proroka Izaiáše: „Jak by se mi mohl líbit váš půst, kdybyste si ubližovali, hádali a bili se mezi sebou! Hle, k sváru a hádce se postíte, abyste bili jeden druhého zločinnou pěstí!"

 Myslete na srdce matek!

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

 

V. zastavení:  MUŽI, PŘISPĚJTE NA POMOC

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

5. sloka

Pán slábne. Třeba člověka, - jenž posměchu se neleká - a odsouzenci pomůže. - Pán hledí teskně na muže, - zda strach v nich láska přemůže.

 

V tak těžkých dobách nestačí jeden Šimon z Cyrény. Vždyť v každém trpícím potkáváme, Pane Ježíši, Tebe, vždycky budou platit Tvá slova: Co jste učinili jednomu z mých bratří, mně jste učinili.

Muži, pomáhejte rozvazovat nespravedlivá pouta. Vysvobozovat druhé z područí hříchu! Ze zajetí opilství a karbanu, které zotročují matky a děti!

Uvolněte uzly jha, které hodily na někoho špatné řeči, pomluvy a nactiutrhání. Ujměte se utiskovaných a lidí vyřazených prolhanými řečmi ze společnosti.

Hleďte navazovat roztržená nebo oslabená pouta lásky mezi rodiči a dětmi, mezi odcizenými manžely. Přispějte, muži, na pomoc!

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

VI. zastavení: ŽENY, UKAŽTE SVÉ MILOSRDENSTVÍ!

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

6. sloka

Čest vzdejme ženě hrdinné. - Na sebe nedbá pro jiné. - na Pána s láskou pozírá, - zlým zástupem se prodírá, - tvář přesvatou mu utírá.

 

Veronika ukázala milosrdenství. Ženy, osušujte slzy nejen svých dětí, příbuzných a přátel, ale kdekoli se objeví bolest, tam vás čeká krásný úkol: potěšit, povzbudit a vrátit úsměv.

Buďte milosrdné jedna k druhé! Mějte soucit s trpícími, opuštěnými a zklamanými.

Jak nám říká Izaiáš: Lámejte chléb hladovému, popřejte pohostinství bloudícím ubožákům, vidíte-li chatrně oděného, oblečte ho.

Neodmítejte pomoc vlídného slova bližnímu.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

 

VII. zastavení:  PÁN JEŽÍŠ PADÁ PRO NAŠI SMYSLNOST

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

7. sloka

Tím potem, jenž tvář zalije, - Pán rád by svlažil lilie, - by mladým zpevnil nevinnost, - ctnost manželům a poctivost. - Padá pro naši smyslnost.

 

Smyslnost není láska. Láska má úctu k člověku, k duši i k tělu. Smyslnost zneužívá tělo, znesvěcuje chrám Ducha Svatého, proto nemůže být pro lidskou společnost požehnáním. Je neštěstím. Lenost bývá matkou nečistoty.

Pravidelnou ranní modlitbou upevňujeme své myšlenky v dobrém, posilňujeme svůj zrak, obrňujeme svůj sluch, posvěcujeme jazyk, zasvěcujeme celé tělo Duchu Svatému, jehož ono je chrámem. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha! A vidět Ježíšova bratra v osobě muže a sestru Mariinu v postavě ženy.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

VIII. zastavení:  MATKY, ZACHRAŇTE DĚTI PRO NEBE!

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

8. sloka

Pán okem těší zástup žen, - ač sám je k smrti usoužen. - Pln lásky matky poučí, - ať dětem ve svém náručí - i sobě věrnost zaručí.

 

Ukázňujte své oči, abyste neviděly chyby druhých, soustřeďte se na svou rodinu.

Můj Bůh, mé všechno. Mé děti, mé všechno. S nimi budu odměněna nebo pokořena!

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

IX. zastavení:  PÁN JEŽÍŠ PADÁ PRO NAŠI PÝCHU!

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

9. sloka

Ježíš břemenem obtížen - potřetí padá pod křížem. - Pro pýchu, kterou v okovy - s ním k spolupráci hotovi - se prodáváme ďáblovi.

 

To je stupňování hříchu: lenost, nečistota, pýcha. Ona je nečistotou duše! Mohla by být její rakovinou, kdyby se neléčila pěstěním pokory. Člověk, který zaujímá vyšší postavení, ztrácí často rovnováhu je ochotný se klanět lidem, událostem a věcem.

I takovým je potřeba vyprošovat sílu, aby si protřeli oči. Pokora je mastí na takové oči.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

X. zastavení:  ZBAVTE SE OPILSTVÍ A NEČISTOTY!

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

10. sloka

Pán drzým davem obstoupen - žluč má pít, o šat oloupen, - by odvahu nám k ctnosti dal, - květ čistoty nám zachoval, - nás před opilstvím varoval.

 

Velkou touhu pro zakázaném ovoci stupňuje v člověku alkohol. Kdo nechce špatně skončit, nesmí začínat.            Pomáhejme ze všech sil každému, kdo se snaží, aby se nenaučil pít. Nikoho proto nezesměšňujme a zastávejme se vytrvale posmívaných.

Pane Ježíši obnažený, žlučí a octem napájený, zbavuj naši obec a každého jednotlivce zlého návyku opilství a nečistoty!

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

XI. zastavení:  TAK SVĚT ODPLÁCÍ SVÉMU OSVOBODITELI

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

11. sloka

Jak divně ten svět odplácí! - Za láskyplnost, za práci - dá Kristu hřeby proklaté, dá na kříž ruce přesvaté - tak chudé a tak bohaté.

 

Je moudré, když rodiče sepnou své ruce k modlitbě, aby nehřešily ruce jejich dětí. Je dobré učit děti, aby si sebekázní přibíjely ruce zavčas, aby si ty ruce udržely ve svatosti, až zahučí vichřice pokušení.

I nohy je nutné přibíjet zavčas, aby se nedostaly později na špatnou cestu, až zašeptá ďábel: „Spusť se dolů. Nic se ti nemůže stát."

Pane Ježíši, jsou-li naše ruce připoutány zlým zvykem ke zlu, osvoboď je! Chodí-li naše nohy cestou hříchu, uvolni je, aby mohly kráčet cestou nevinnosti.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

XII. zastavení:  PÁN JEŽÍŠ VOLÁ: ODPOUŠTÍM - MILUJI - ŽÍZNÍM PO VAŠEM ŠTĚSTÍ

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

12. sloka

Pán „Dokonáno!" zavolal - na všechny strany v šíř i dál! - Je dána oběť jediná, - jíž smyta lidstva provina. - Svět je už Boží rodina.

 

To slovo „Odpusť jim", kdyby nebylo promluveno, bylo by lze číst na výrazu tváře. „Milujte" bylo řečeno tam na hoře Blahoslavenství a zde - na Golgotě - učiněno! Ježíš se modlí za své vrahy nejen přítomné, ale i budoucí - za celý lidský rod.

Pane Ježíši, nauč nás milovat nepřátele a žíznit jen po štěstí všech našich bližních - bez rozdílu! Neškodit, ale prospívat, nepřát zlé, ale dobré! To je půst, který se líbí Bohu! Odříkat si zlovolné, škodolibé myšlenky!

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

XIII. zastavení:  NEZAPOMEŇTE NA BOLESTI SVÉ MATKY!

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

13. sloka

Hle, druhá Eva pod křížem - meč sedmerý má v srdci svém. - Jak matka lidstva jednala, za plod, jejž Eva odňala, - svůj Otci v oběť podala.

 

Pamatovat na bolesti pozemské matky znamená působit jí radost. Pamatovat na bolesti nebeské matky znamená varovat se hříchu, neboť každý hřích bičuje, trním korunuje nebo křižuje znova jejího Syna.

Proč chce Maria trpět s Ježíšem? Proto, že je jeho matka, chce mít účast na jeho bolestech a poníženích. V době slávy jej provázela snad z povzdálí, v bolesti je mu blízko. To je mateřské srdce! Je třeba, aby Panna Maria pomáhala trpět, jako první Eva činně pomáhala při prvotním hříchu u rajského stromu. Nyní místo stromu poznání dobrého a zlého - strom kříže. Místo smrti Adama - smrt Krista.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

XIV. zastavení:  SMRTÍ SE ŽIVOT NEKONČÍ, POUZE SE MĚNÍ

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,    /   neboť svým křížem jsi vyloupil svět.

14. sloka

Má chudý pohřeb Kristus Král! - Vše vnější mu svět odebral. - Vzít nemohl však Boží jas, jenž ztlumen v hrobě krátký čas - v blesk vyšlehne v den třetí zas.

 

Dobrý život se změní v radost a slávu. Jak zajásá Nejsvětější Srdce Ježíšovo! Jak se zaraduje mateřské Srdce Mariino! Mějme odvahu vést dobrý život.    Zajistíme si svatou smrt. „Svatá smrt - to je to nejdůležitější!" Na pohřbu už tak nezáleží. Ten může být chudý a prostý jako Tvůj pohřeb, Pane Ježíši.

 

Smiluj se nad námi, Ježíši,  /  smiluj se nad námi!

+

Závěrečná sloka:

V Tvou lásku, Pane, věříme - a srdce svá Ti svěříme. - Veď údolím nás slz a běd, - tam, kde skrz Tebe budem smět - Trojici věčné chvály pět. -

 

Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti za Tvé milosrdenství, které jsi mi na křížové cestě prokázal.

Prosím, nedopouštěj, aby Tvá Krev byla pro mne vylita nadarmo

a Tvé umučení pro mou duši zmařeno. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

------------------------------

V Želivě byl internován i P. Bohuslav Marek, rodák ze Sazomína, vysvěcen 1946, farář v Jamách 1970 - 1974, + 1999.

Klášter Želiv je od nás 57 km vzdušnou čarou za kopci směrem mezi Matějovem a Rosičkou.

 

TEXT LASKAVĚ POSKYTLA MATICE SVATOANTONÍNSKÁ. DĚKUJEME.

 

 

Komentáře:

Zdravím také | Jan Peňáz - 5.4.2019

Srdečný pozdrav v Bohu | Marek Gyaneshwarpuri - Šenkyřík - 4.4.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 22. října 2020

svátek má Sabina

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)