Na Hod Boží při východu a západu slunce - Večer

21.04.2019 - lidová zbožnost

 

 

Západ slunce na Hod Boží velikonoční 2019 nad Matějovem u Chlubnova kříže z roku 1819

 

1. Evangelium sv. Lukáše

2. Modlitba sv. Bernarda - zakladatele cisterciáků

3. Lidová večerní zbožná píseň

4. Chvalozpěv na stvoření od sv. Františka - Píseň o bratru Slunci

5. Prosby za církev, lidstvo a přírodu i úrodu  podle etiopských křesťanů

6. Velikonoční zpívaná večerní modlitba  - Pozdravení apoštolů Matce jejich Pána

 

1. Evangelium sv. Lukáše - 24. kapitola, z které se čte v kostelích dnes večer, protože popisuje událost z večera prvního dne po sobotě

A Ježíš jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?" Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil." Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?"

 

2. Modlitba sv. Bernarda - zakladatele cisterciáků

Odp: Pane, zůstaň s námi,

když se připozdívá.

Večerní světlo obzor zdobí,

o další den jsme konci blíž.

Ve světle nelásky a zloby

ty, Pane, o svých dětech víš.

Dej našim lampám záři svou,

ať ve tmách hříchu nezhasnou.

Odp: Pane, zůstaň s námi,

když se připozdívá.

Když houstne kolem soumrak noci,

mráz viny zebe lidský rod,

když smutni jsme a bez pomoci,

ty, Pane, na pomoc nám pojď.

Spása je v tobě jediném.

Kéž s hynoucími nezhynem.

Odp: Pane, zůstaň s námi,

když se připozdívá.

 

3. Lidová večerní zbožná píseň přebásněná o. biskupem Hrdličkou

Večer nad krajem se sklání,

denní skončena činnost,

zdravím, můj Ježíši, tebe

a prosím, dej dobrou noc.

Tichnou domy, lesy, pole,

ustává shon života,

když vše usne, neusíná

nikdy tvoje dobrota.

Do tvých rukou odevzdávám

celý uplynulý den,

tobě na milost se vzdávám,

chci se ukrýt v srdci tvém.

Lítostí chci smazat hříchy,

zbavit duši marných pout,

s písní díků za tvé dary

v náručí tvé spočinout.

Jako dítě v klíně matky

utiší se duše má,

dotekem tvým uzdravená,

šťastná, Pane, že tě zná.

 

4. Chvalozpěv na stvoření od sv. Františka - Píseň o bratru Slunci

Nejvyšší a mocný, dobrý Pane,

tobě ať zní chvála, čest a dík.

Přísluší jen tobě, jehož jméno

člověk není hoden vyslovit.

 

Ať tě, Pane, chválí všechna díla,

zvláště bratr slunce ve výši,

on je dárce života i světla,

je tvůj obraz Bože Nejvyšší.

 

 

Ať tě, Pane, chválí sestra luna,

všechny jasné hvězdy na nebi,

ať tě chválí svěží bratr vánek,

mraky, vzduch a každé podnebí.

 

Ať tě, Pane, chválí sestra voda,

čistá, sloužící a pokorná,

ať tě chválí jasný bratr oheň,

jehož moci obává se tma.

 

Ať tě chválí sestra matka země,

rodí pro nás trávu, plod i květ,

ať tě chválí trpící a tiší,

kteří s láskou umí odpouštět.

 

Ať tě chválí sestřička smrt těla,

které neunikne žádný tvor ,

běda těm, kdo zemřou v těžkém hříchu,

šťastní, kdo v tvé vůli mají vzor .

 

Nejvyššímu, všemocnému Pánu

vzdejte čest a chválu veškerou,

dobrořečte s díky jeho jménu,

služte jemu s velkou pokorou.

 

5. Prosby za církev, lidstvo a přírodu i úrodu podle etiopských křesťanů

Prosme společně Pána: Pane, smiluj se.

 

- Za svatou tichost prosíme,

aby nás Pán ve svém milosrdenství učinil mírnými.

- Za naši víru prosíme,

aby Pán udržel naši víru v čistotě a dal nám žíznit po dobru.

- Za naši církev prosíme,

aby nás Pán zachoval až do konce ve společenství Ducha svatého.

- Pro svaté apoštoly prosíme,

aby nám Pán dal jít za dobrem, jako šli oni, a jednou nám s nimi dal podíl.

- Pro svaté mučedníky prosíme,

aby nám Pán dal vydat takové svědectví, jako vydali oni.

- Za našeho papeže Františka prosíme,

aby nám ho Pán dlouho zachoval a aby mu dal dobře hlásat slovo víry, v čistotě a bez poskvrny, aby byl věrným strážcem církve.

- Za naše biskupy a kněze prosíme,

aby Pán od nich neodnímal ducha svého kněžství, aby jim dal vytrvalou horlivost a bázeň Boží a aby jim dal jednou vidět ovoce jejich práce.

- Za všechny věřící prosíme,

aby jim Pán dal odpuštění hříchů a vtiskl jim pečeť posvěcení.

- Za soudce a za všechny správce veřejných věcí prosíme,

aby jim Pán dal ducha moudrosti a spravedlnosti.

- Za celý svět prosíme,

aby Pán bděl nad jeho smýšlením a aby do mysli všech lidí a každého člověka vložil touhu po tom, co je dobré a prospěšné.

- Za smutné a ztrápené prosíme,

aby jim Pán dal plnost útěchy.

- Za všechny hladové prosíme,

aby jim Pán dal jejich vezdejší chléb.

- Za nemocné a trpící prosíme,

aby je Pán brzy uzdravil a ukázal jim svou dobrotu.

- Za ty, kdo zhřešili, prosíme,

aby Pán neživil svůj hněv proti nim, ale smiloval se nad nimi a dal jim dobré svědomí a dobrou naději.

- Za ty, kdo zemřeli, prosíme,

aby jim Pán dal místo odpočinku.

- Za vláhu prosíme,

aby Pán poslal déšť na místa, která jej potřebují.

- Za řeky prosíme;

aby je Pán v hojnosti naplnil vodou života.

- Za plody země prosíme,

aby Pán dal zemi plodnost a dobrou setbu i sklizeň.

- Za nás všechny, kteří jsme v modlitbě spojeni, prosíme,

aby nás Pán naplnil duchem míru, přijal naše modlitby a vyslyšel nás.

- Za nás všechny prosíme,

abychom postaveni na základech proroků a apoštolů, v Duchu svatém poznali milost Pána Ježíše Krista a rostli v ní i v slávě jeho jména.

 Otče náš ...

Zdrávas Maria

Pro tělo a krev tvého Syna tě prosíme, Bože: Přijmi naši modlitbu a vyslyš nás; zapiš naši žádost do knihy života

a pamatuj na nás v místě odpočinku svatých ve svém světle, abychom tě navěky chválili.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Prosba za zemřelé a požehnání přítomným, jejich rodinám, našim farnostem, našemu děkanství a okresu, kraji a diecézi, sousední diecézi královéhradecké, zemi české, celé naší republice i Evropě

 

Velikonoční zpívaná večerní modlitba - Pozdravení apoštolů Matce jejich Pána

1. Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.

2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, / aleluja.

3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / u něho za nás přimluv se, / aleluja.  Tx N: Michna 1661

K Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
L neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

K Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.

 

Zastavení u Chlubnova kříže z r. 1819

je nad obcí na místní silnici vedoucí mezi poli do Újezda

Před sebou dole vidíme část Nového Veselí, za ním několik pásem lesů, před tím posledním jsou vidět Suky

Dále doprava za lesíkem, který má uprostřed malou mezeru je vidět stožár nad Ostrovem

Dále doprava za prvním pásmem lesů vykukují Kotlasy

Dále doprava v nejbližším lese vidíme stožár u silnice mezi Novým Veselím a Újezdem, na obzoru vlevo od něj je kopec nad Cyrilovem a na něm dva vysílače, napravo od něj jsou na obzoru také menší lesíky a stožáry - jsou v prostoru mezi Olším nad Oslavou a Netínem

Úplně blízko vidíme obec Újezd, nad ní lesíky nad Pavlovem, nad hospodářskými budovami vpravo od Újezda vidíme za bližšími lesy pole a louky se stožáry na vysoké napětí směrem od Bohdalova k Pavlovu, dále doprava nad bližšími lesy vršek věže bohdalovského kostela, která nám pomůže vyznat se v Kyjovech. Vlevo od ní je kopec Kyjov a přímo za ní je obec Kyjov a napravo od ní je na obzoru les trochu přerušen - silnice vedoucí ke Kyjovu od Chroustova

Pak je jasně vidět červenobílý vysílač na kopci Havlina nad Chroustovem

Úplně před námi v prodloužení osy panelu je malý lesíček a na jeho pravém okraji kouká za prvními velkými lesy věž kostela v Sirákově. Za ní vidíme na obzoru dva kopce, vlevo od ní je v dáli asi Špičák jižně od Jihlavy a vpravo od ní je ještě ve větší dáli a tedy ve světlejším je Javořice s vysokým vysílačem, který je za jasného počasí jasně vidět.

Vedle nás jsou pole zvaná Na hranicích, protože tam končí katastr Matějova a začíná katastr Rosičky, která už patří do Čech, diecéze Hradec Králové, farnost Nížkov.

Směrem doprava od sirákovské věže poměrně blízko před námi vyčnívá z lesa vysílač u Poděšína, za ním trošku doleva hodně v dálce by mohl být vidět kopec Čeřínek a od něj kousek dále doprava je na samém obzoru kopec s nějakou stavbou, snad Křemešník. Doprava ale trochu blíže k nám je větší kopec se stožárem, odhaduji na Skalky za Jihlavou anebo Strážník u Větrného Jeníkova. Ve všech těchto svých čtyřech odhadech se dám rád poučit či opravit. A děkuji předem.

Dále doprava, ale blíže k nám jsou 2 větrné elektrárny u Věžnic(e) a za nimi je nižší kopec se stožárem - Vysočina u Štoků. Dále doprava ale hodně daleko je možná  vidět Orlík severně od Humpolce, ale to odhaduji jen podle mapy a rád se opět dám poučit. Dále doprava je trochu blíže kopec s lesem, který je jakoby ukousnutý z pravé strany, pak je ještě blíže další les, za kterým je večer vidět více stožárů na kopci Vysoká u Šlapanova. Velice blízko před námi stojí v poli osamělý strom. A to už vidíme kopec s rozhlednou v lese na vrcholu, podle obce pod ním se jmenuje Rosička, ale katastrem však patří do Sázavy.

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 17. zaří 2019

svátek má Naděžda

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU