Ze Křtin do Křtin ke cti sv. Jakuba přes 4 mariánská poutní místa se BOHU DÍKY PODAŘILO už 13 x - Biblický růženec

09.07.2024 - ostatní poutě

už tento měsíc

 

Biblický rozjímavý RŮŽENEC

 

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/323/18 ze dne 6. 3. 2018

 

„Česká christologická a mariologická akademie při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci doporučuje předložený text k co nejširšímu využití jak pro studium a soukromou pobožnost, tak i pro veřejnou bohoslužbu slova a modlitbu růžence v církevním společenství."

Olomouc 13.4.2015

 

Vydáno pro vnitřní potřebu farností Nové Veselí a Bohdalov a matic u českých a moravských poutních míst.

 

Biblický růženec - Rozjímání podle Písma svatého

(po slovech - plod života tvého, - vkládáme uvedené citáty)

 

I. radostný desátek:

1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji. (srov. 1. Mojžíšova 3,15)

2. Ježíš, kterého předpověděli proroci. (srov. Izaiáš 7,14)

3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn jeho předka Davida. (Lukáš 1,32)

4. Ježíš, který spasí svůj lid od všeho hříchu. (Matouš 1,21)

5. Ježíš, jehož početí ti oznámil anděl. (srov. Lukáš 1,30n)

6. Ježíš, o němž anděl řekl: „Bude veliký a nazýván Syn Nejvyššího." (Lukáš 1,32)

7. Ježíš, při jehož početí na tebe sestoupil Duch Svatý. (Lukáš 1,35)

8. Ježíš, při jehož početí tě zastínila moc Nejvyššího. (Lukáš 1,35)

9. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Jsem služebnice Páně." (Lukáš 1,38)

10. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Ať se mi stane podle tvého slova." (Lukáš 1,38)

 

II. radostný desátek:

1. Ježíš, s kterým ses po andělově zvěstování vydala na cestu. (Lukáš 1,39)

2. Ježíš, s kterým jsi spěchala do jednoho judského města v horách. (Lukáš 1,39)

3. Ježíš, s kterým jsi pozdravila Alžbětu. (Lukáš 1,40)

4. Ježíš, s kterým ses modlila: „Velebí má duše Pána." (Lukáš 1,46)

5. Ježíš, s kterým ses modlila: „Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení." (Lukáš 1,48)

6. Ježíš, s kterým ses modlila: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný." (Lukáš 1,49)

7. Ježíš, s kterým ses modlila: „Mocné svrhl s trůnu a ponížené povýšil." (Lukáš 1,52)

8. Ježíš, s kterým ses modlila: „Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou." (Lukáš 1,53)

9. Ježíš, s kterým jsi u Alžběty zůstala asi tři měsíce. (Lukáš 1,56)

10. Ježíš, kterému připravoval cestu Alžbětin syn Jan. (Lukáš 1,76)

 

III. radostný desátek:

1. Ježíš, s kterým jsi šla do Betléma, abyste se s Josefem dali zapsat. (Lukáš 2,5)

2. Ježíš, pro kterého neměli místo. (Lukáš 2,7)

3. Ježíš, kterého jsi porodila v Betlémě judském. (Matouš 2,1)

4. Ježíš, kterého jsi zavinula do plenek a položila do jeslí. (Lukáš 2,7)

5. Ježíš, který byl tvým prvorozeným synem. (Lukáš 2,7)

6. Ježíš, při jehož narození andělé chválili Boha. (Lukáš 2,13)

7. Ježíš, kterému se přišli poklonit pastýři. (Lukáš 2,16)

8. Ježíš, kterému mudrci z východu přinesli dary. (Matouš 2,11)

9. Ježíš, po kterém Herodes pátral, aby ho zahubil. (Matouš 2,13)

10. Ježíš, kterého jsi s Josefem zachránila útěkem do Egypta. (Matouš 2,14)

 

IV. radostný desátek:

1. Ježíš, který byl osmého dne obřezán. (Lukáš 2,21)

2. Ježíš, kterého jsi přinesla do Jeruzaléma, abys ho představila Pánu. (Lukáš 2,22)

3. Ježíš, za kterého byla podána oběť, jak je nařízeno v Zákoně. (Lukáš 2,24)

4. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí. (Lukáš 2,28)

5. Ježíš, který je spása připravená přede všemi národy. (Lukáš 2,30)

6. Ježíš, který je světlo k osvícení pohanům. (Lukáš 2,32)

7. Ježíš, který je znamením, jemuž se bude odpírat. (Lukáš 2,34)

8. Ježíš, který je určen k pádu a pozvednutí mnohých. (Lukáš 2,34)

9. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně Anna ke všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. (Lukáš 2,38)

10. Ježíš, s kterým jste se vrátili do Nazareta. (Lukáš 2,39)

 

V. radostný desátek:

1. Ježíš, který rostl a sílil, a byl plný moudrosti. (Lukáš 2,40)

2. Ježíš, kterého jsi vzala do Jeruzaléma, když mu bylo dvanáct let. (Lukáš 2,42)

3. Ježíš, který zůstal v Jeruzalémě, a rodiče to nezpozorovali. (Lukáš 2,43)

4. Ježíš, kterého jsi s Josefem hledala mezi příbuznými a známými. (Lukáš 2,44)

5. Ježíš, kterého jsi po třech dnech našla v chrámě. (Lukáš 2,46)

6. Ježíš, který seděl mezi učiteli, poslouchal je a dával jim otázky. (Lukáš 2,46)

7. Ježíš, nad jehož odpověďmi a chápavostí všichni žasli. (Lukáš 2,47)

8. Ježíš, kterému jsi řekla: „Synu, proč jsi nám to udělal?" (Lukáš 2,48)

9. Ježíš, který řekl: „Proč jste mne hledali? Což jste nevěděli, že já musím být v tom, co je mého Otce?" (Lukáš 2,49)

10. Ježíš, který se vrátil se svými rodiči do Nazareta a poslouchal je. (Lukáš 2,51)

 

I. desátek světla:

1. Ježíš, který přišel z Galileje k Jordánu za Janem. (Matouš 3,13)

2. Ježíš, kterému Jan řekl: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně?" (Matouš 3,14)

3. Ježíš, který řekl: „Tak je třeba, abychom zcela splnili vůli Boží." (Matouš 3,15)

4. Ježíš, který se dal od Jana pokřtít v Jordáně. (Marek 1,9)

5. Ježíš, který hned po křtu vystoupil z vody. (Matouš 3,16)

6. Ježíš, při jehož křtu se otevřelo nebe. (Matouš 3,16)

7. Ježíš, který viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. (Matouš 3,16)

8. Ježíš, při jehož křtu se z nebe ozval hlas. (Matouš 3,17)

9. Ježíš, který je milovaný Syn, v němž Bůh nalezl zalíbení. (Matouš 3,17)

10. Ježíš, který řekl: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen." (Marek 16,16)

 

II. desátek světla:

1. Ježíš, který byl s učedníky pozván na svatbu v galilejské Káně. (Jan 2,2)

2. Ježíš, kterému jsi řekla: „Nemají už víno." (Jan 2,3)

3. Ježíš, který ti odpověděl: „Ještě nepřišla má hodina." (Jan 2,4)

4. Ježíš, o kterém jsi řekla: „Udělejte všechno, co vám řekne." (Jan 2,5)

5. Ježíš, který řekl: „Naplňte džbány vodou." (Jan 2,7)

6. Ježíš, který nařídil: „Teď naberte a doneste správci svatby." (Jan 2,8)

7. Ježíš, který proměnil vodu ve víno. (Jan 4,46)

8. Ježíš, který učinil v Káně počátek znamení. (Jan 2,11)

9. Ježíš, který tím zjevil svou slávu. (Jan 2,11)

10. Ježíš, v kterého jeho učedníci uvěřili. (Jan 2,11)

 

III. desátek světla:

1. Ježíš, který byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. (Marek 1,13)

2. Ježíš, který šel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium. (Marek 1,14)

3. Ježíš, který řekl: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království." (Marek 1,15)

4. Ježíš, který řekl: „Obraťte se a věřte evangeliu." (Marek 1,15)

5. Ježíš, který uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. (Matouš 9,35)

6. Ježíš, který řekl apoštolům: „Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království." (Matouš 10,7)

7. Ježíš, který řekl: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno." (Matouš 6,33)

8. Ježíš, který řekl: „V nebi bude větší radost z jednoho hříšníka, který se obrátí, než z devětadevadesáti spravedlivých, kteří obrácení nepotřebují." (Lukáš 15,7)

9. Ježíš, který řekl cizoložné ženě: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš." (Jan 8,11)

10. Ježíš, který jako král řekne těm po své pravici: „Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království." (Matouš 25,34)

 

IV. desátek světla:

1. Ježíš, který vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu. (Matouš 17,1)

2. Ježíš, který byl před nimi proměněn. (Matouš 17,2)

3. Ježíš, jehož tvář zazářila jako slunce a jehož šat zbělel jako světlo. (Matouš 17,2)

4. Ježíš, s kterým rozmlouval Mojžíš a Eliáš. (Matouš 17,3)

5. Ježíš, kterému Petr řekl: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany." (Matouš 17,4)

6. Ježíš, jehož učedníky zastínil světlý oblak. (Matouš 17,5)

7. Ježíš, který přijal od Boha Otce čest a slávu. (2. Petrův 1,17)

8. Ježíš, který je milovaný Syn Boží. (Matouš 17,5)

9. Ježíš, kterého máme poslouchat. (Matouš 17,5)

10. Ježíš, před kterým učedníci padli tváří k zemi. (Matouš 17,6)

 

V. desátek světla:

1. Ježíš, který řekl: „Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe." (Jan 6,51)

2. Ježíš, který řekl: „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." (Jan 6,51)

3. Ježíš, který řekl: „Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj." (Jan 6,55)

4. Ježíš, který řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. (Lukáš 22,15)

5. Ježíš, který projevil lásku až do krajnosti. (Jan 13,1)

6. Ježíš, který vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává." (1. Korinťanům 11,24)

7. Ježíš, který vzal kalich a řekl: „Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev." (Matouš 26,27-28)

8. Ježíš, který řekl: „To čiňte na mou památku." (1. Korinťanům 11,24)

9. Ježíš, který řekl: „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život." (Jan 6,53)

10. Ježíš, který řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6,54)

 

I. bolestný desátek:

1. Ježíš, který se po večeři odebral s učedníky na Olivovou horu. (Lukáš 22,39)

2. Ježíš, který se šel modlit a vzal Petra, Jakuba a Jana s sebou. (Marek 14,32-33)

3. Ježíš, který trochu poodešel a padl tváří k zemi. (Matouš 26,39)

4. Ježíš, který se modlil: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mne mine tento kalich, ale ne jak já, ale jak ty chceš." (Matouš 26,39)

5. Ježíš, jehož pot stékal na zem jako krůpěje krve. (Lukáš 22,44)

6. Ježíš, který se vrátil k učedníkům a shledal, že spí. (Matouš 26,40)

7. Ježíš, který řekl Petrovi: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?" (Matouš 26,40)

8. Ježíš, který se po druhé modlil: „Otče, ať se stane tvá vůle." (Matouš 26,42)

9. Ježíš, který shledal, že učedníci zase spí. (Matouš 26,43)

10. Ježíš, který nechal učedníky a po třetí se modlil stejnými slovy. (Matouš 26,44)

 

II. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého Jidáš zradil políbením. (Matouš 26,48)

2. Ježíš, kterého přišli zatknout s meči a holemi jako buřiče. (Matouš 26,55)

3. Ježíš, kterého opustili všichni učedníci. (Matouš 26,56)

4. Ježíš, kterého svázali a odvedli do veleknězova domu. (Jan 18,12-13)

5. Ježíš, proti kterému hledala velerada nějaké svědectví, aby ho mohla odsoudit. (Marek 14,55)

6. Ježíš, proti kterému vypovídali falešní svědkové. (Matouš 26,60)

7. Ježíš, kterého obvinili z rouhání. (Matouš 26,65)

8. Ježíš, o kterém velerada rozhodla, že propadl trestu smrti. (Matouš 26,66)

9. Ježíš, kterému plivali do tváře a bili ho. (Matouš 26,67)

10. Ježíš, kterého Petr třikrát zapřel. (Matouš 26,70-74)

 

III. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého dali velekněží spoutat a odvedli ho k Pilátovi. (Matouš 27,2)

2. Ježíš, proti kterému starší a velekněží poštvali lidi, aby křičeli: „Na kříž s ním!" (Matouš 27,20-22)

3. Ježíš, kterého se Pilát zeptal: „Jsi ty židovský král?" (Marek 15,2)

4. Ježíš, který řekl: „Moje království není z tohoto světa." (Jan 18,36)

5. Ježíš, na kterém Pilát nenašel vinu. (Jan 18,38)

6. Ježíš, kterého dal Pilát zbičovat. (Matouš 27,26)

7. Ježíš, kterému vojáci dali rudý plášť a na hlavu vsadili korunu z trní. (Matouš 27,28-29)

8. Ježíš, kterému dali do rukou rákosovou hůl. (Matouš 27,29)

9. Ježíš, před kterým s posměchem klekali. (Matouš 27,29)

10. Ježíš, jehož krvavými ranami jsme uzdraveni. (1. Petrův 2,24)

 

IV. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého vojáci odvedli, aby ho ukřižovali. (Matouš 27,31)

2. Ježíš, kterému Šimon z Kyrény z přinucení pomohl nést kříž. (srov. Matouš 27,32)

3. Ježíš, s kterým byli na popravu vedeni dva zločinci. (Lukáš 23,32)

4. Ježíš, nad kterým ženy plakaly a naříkaly. (Lukáš 23,27)

5. Ježíš, který řekl: „Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou!" (Lukáš 23,28)

6. Ježíš, který řekl ženám: „Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi!" (Lukáš 23,28)

7. Ježíš, který vynesl na sobě naše hříchy na dřevo. (1. Petrův 2,24)

8. Ježíš, který byl poraněn za naše hříchy, za naše viny byl zničen. (Izaiáš 53,7)

9. Ježíš, který šel jako beránek vedený k zabití. (Izaiáš 53,7)

10. Ježíš, kterého přivedli na místo zvané Golgota, což znamená Lebka. (Marek 15,22)

 

V. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého přibili na kříž. (Matouš 27,35)

2. Ježíš, jehož oděv si losováním rozdělili. (Matouš 27,35)

3. Ježíš, který řekl: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." (Lukáš 23,34)

4. Ježíš, kterému se posmívali a říkali: „Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže." (Matouš 27,39-40)

5. Ježíš, který řekl zločinci: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji." (Lukáš 23,43)

6. Ježíš, u jehož kříže jsi stála s učedníkem, kterého měl tolik rád. (Jan 19,26)

7. Ježíš, který vykřikl silným hlasem a skonal. (Matouš 27,50)

8. Ježíš, kterému jeden z vojáků kopím probodl bok. (Jan 19,34)

9. Ježíš, kterého pochovali do nové hrobky. (Lukáš 23,53)

10. Ježíš, který zemřel, aby zničil hřích jednou provždy. (Římanům 6,10)

 

I. slavný desátek:

1. Ježíš, který třetího dne vstal z mrtvých ve shodě s Písmem. (1. Korinťanům 15,4)

2. Ježíš, který se po svém zmrtvýchvstání zjevil ženám. (Matouš 28,9)

3. Ježíš, který se zjevil svým učedníkům. (Matouš 28,17)

4. Ježíš, který se zjevil i nevěřícímu Tomášovi. (srov. Jan 20,26-27)

5. Ježíš, který řekl: „Blahoslavení, kteří neviděli, a přesto uvěřili." (Jan 20,29)

6. Ježíš, nad kterým už smrt nemá vládu. (Římanům 6,9)

7. Ježíš, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život." (Jan 11,25)

8. Ježíš, který řekl: „Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude živ." (Jan 11,25)

9. Ježíš, který z mrtvých vstal, jakožto první z těch, kdo zesnuli. (1. Korinťanům 15,20)

10. Ježíš, s kterým se i my jednou ukážeme ve slávě. (Kolosanům 3,4)

 

II. slavný desátek:

1. Ježíš, který se čtyřicet dní zjevoval apoštolům a mluvil k nim o Božím království. (Skutky apoštolů 1,3)

2. Ježíš, který se odloučil od apoštolů, zatímco jim žehnal. (Lukáš 24,51)

3. Ježíš, kterého vzal oblak apoštolům s očí. (Skutky 1,9)

4. Ježíš, který byl vzat do nebe. (Skutky 1,11)

5. Ježíš, který je po Boží pravici a ujímá se nás. (Římanům 8,34)

6. Ježíš, který přijde právě tak, jak ho apoštolové viděli odcházet. (Skutky 1,11)

7. Ježíš, který řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků." (Jan 14,2)

8. Ježíš, který řekl: „Odcházím, abych vám připravil místo." (Jan 14,2)

9. Ježíš, který řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa." (Matouš 28,20)

10. Ježíš, který je stejný včera, dnes i na věky. (list Židům 13,8)

 

III. slavný desátek:

1. Ježíš, který byl pomazán Duchem Svatým a mocí. (Skutky 10,38)

2. Ježíš, který slíbil apoštolům Zastánce, Ducha pravdy. (Jan 15,26)

3. Ježíš, který řekl: „Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy." (Jan 16,13)

4. Ježíš, jehož Duch naplnil apoštoly, takže promlouvali z vnuknutí. (Skutky 2,4)

5. Ježíš, který v hojnosti vylil Ducha Svatého. (Skutky 2,33)

6. Ježíš, jehož Duch vedl apoštoly. (srov. Skutky 16,7)

7. Ježíš, jehož apoštolové udíleli Ducha Svatého vkládáním rukou. (Skutky 8,17)

8. Ježíš, který nám dal Ducha jako záruku. (2. Korinťanům 5,5)

9. Ježíš, jehož Duch v našem srdci volá: „Abba, Otče!" (Galaťanům 4,6)

10. Ježíš, v jehož jménu byl Duch Svatý seslán. (Jan 14,26)

 

IV. slavný desátek:

1. Ježíš, který tě od věčnosti vyvolil za svou matku. (srov. 1. Mojžíšova 3,15)

2. Ježíš, který tě uchránil od dědičného hříchu. (srov. Lukáš 1,28)

3. Ježíš, který se z tebe narodil. (Galaťanům 4,4)

4. Ježíš, který vyplnil tvou prosbu na svatbě v Káně. (srov. Jan 2,3-5)

5. Ježíš, kvůli němuž tě blahoslavili. (srov. Lukáš 11,27)

6. Ježíš, který ti svěřil svého nejmilejšího učedníka. (srov. Jan 19,26)

7. Ježíš, který tě dal za matku nám všem. (srov. Jan 19,27)

8. Ježíš, který nedopustil, aby tvé tělo podlehlo porušení. (srov. Efesanům 1,3)

9. Ježíš, který tě vzal s tělem i duší do nebeské slávy. (srov. Zjevení 12,1)

10. Ježíš, s kterým záříš v nebi krásou těla i duše. (srov. Efesanům 1,4)

 

V. slavný desátek:

1. Ježíš, který tě v nebi korunoval. (srov. Zjevení 12,1)

2. Ježíš, s kterým v nebi vládneš. (srov. Efesanům 1,3)

3. Ježíš, u kterého se za nás přimlouváš. (srov. Jan 2,3)

4. Ježíš, který nás svěřil do tvé mateřské péče. (srov. Jan 19,27)

5. Ježíš, který v tobě dal církvi příklad víry a vytrvalé modlitby. (srov. Lukáš 2,51)

6. Ježíš, který tě zahrnul slávou. (srov. Efesanům 1,4)

7. Ježíš, který přijde na konci časů. (srov. 1. Timotejovi 6,14)

8. Ježíš, který bude soudit živé i mrtvé. (2. Timotejovi 4,1)

9. Ježíš, v němž bude všechno obnoveno. (srov. 1. Petrův 5,10)

10. Ježíš, na jehož příchod čekáme. (srov. Titovi 2,13)

 

Komentáře:

Ať se daří pane faráři | Svámí Gyaneshwarpuri - 12.7.2024

zobraz komentářepřidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)