POUTNÍ VÝLET DO PRAHY 17.11.2018

17.11.2018 - ostatní poutě

 

POUTNÍ VÝLET DO PRAHY 17.11.2018

Úmysl pouti: poděkování za svobodu a s prosbami za vlast a za rodiny, které jsou jejím jediným základem

 

Popis cesty po dálnici:

Hned jak vjedeme před Velkým Beranovem na dálnici uvidíme žluté číslo 119,0 km. Protože nultý kilometr neexistuje a hned od nuly začínají první metry prvního kilometru, vjedeme vlastně na 120. kilometru. Za 800 m, tedy na 118,2 přejedeme hranice diecézí mezi obcemi Jamné a Měšínem, kam dojíždí kněz z farnosti Ždírec ve vikariátu Havlíčkův Brod v diecézi Hradec Králové. Z hlediska historických panství však spadal pod Jihlavu, takže historické hranice Čech a Moravy přejedeme teprve za další 2 kilometry, přesně 115 km 720 m mezi mostem silnice od Měšína a zrušeným parkovištěm vpravo směrem do Prahy. Dálnice dále vede katastrem Heroltic, dnes jsou součástí města Jihlavy, ale vždycky patřily do Království českého a dodnes patří pod farnost Střítež za Polnou.

Na čísle 76,5 km přejedeme řeku Želivku, na 45. km řeku Blanici, ale ne tu, u které stojí Maletice a Protivín a která pramení na Šumavě a vlévá se do Otavy. Pojedeme přes Blanici, která teče přes Vlašim, proto se jí říká Vlašimská. Jméno Blanice jí dal pramen pod horou Velký Blaník Ten bychom uviděli, kdyby bylo světlo, na 78. km. Na 27. km přejedeme Sázavu a na 22. kilometru uvidíme vpravo vesničku Hrusice, kterou maloval Josef Lada na každý obrázek.

Před tím bychom ještě mohli být vidět - pokud bychom zastavili, opustili dálnici a vylezli na nejvyšší smrky na okolních kopcích - rozhlednu na Rosičce.

Odtamtud je totiž za velmi jasného počasí vidět dva kopce na levém břehu Sázavy, právě v místech, kde se do ní vlévá Blanice, která se mezi těmi kopci doslova prodírá. Oba jsou v obvodu Městského úřadu Divišov, ORP a okres Benešov.  

A kopec Klásek  503 m n m. - 67 km od Rosičky, dnes ráno napravo u výjezdu na Psáře, kde je tabule Exit 49 a vyjíždí se směrem západním na  Vlašim a směrem východním na Kácov

Kopec Březák má 533 m nad mořem, je 79 km od Rosičky, dnes ráno vlevo  u výjezdu na Šternov, kde je tabule  Exit 41 a vyjíždí se  směrem západním na Divišov a Benešov a směrem východním na Český Šternberk a Rataje nad Sázavou.  

Kdybyste měli čas a odvahu lézt na vrcholky stromů a koukat na Rosičku, ten Klásek je v katastru obce Zdebuzeves, Březák  v katastru Libosína, obě obce dnes spravuje patří Městský úřad Divišov.

Z Rosičky je uvidíte jen za velmi jasného počasí a to severozápadním směrem, za Přibyslaví mírně doleva až na samém obzoru, tam kde se jeho čáry snižuje kvůli korytu Sázavy.

 

V Praze

nás čekají v katedrále, v kapli sv. Václava máme mši sv. s o. biskupem Zdenkem Wasserbauerem, rodákem ze Sázavy, do jejíhož katastru patří rozhledna Rosička, proto od nás dostane popis všeho, co je odtamtud vidět, i těch dvou kopců, které jsou v jeho diecézi.

Mši sv. sloužil za poutníky a na jejich úmysly, já na děkovné i prosebné úmysly naší pouti

Pak jedeme na Letnou, do podzemí zbouraného Stalinova pomníku, kde má výstavu hnutí Post Bellum. Znamená to po válce (kdy se rychle zapomíná na poučení z ní) , proto se jejich výstava jmenuje Paměť národa. Chtějí připomenout obě totality, je to tedy období celé poloviny ze 100 let naší republiky, od roku 1939 do roku 1989.

Výstava má tři části - venku je deset panelů a velkými fotografiemi a krátkým vysvětlením. Uvnitř se promítá. V jednom z těch sklepů je lavice pro 40 lidí a trvá to asi 40 minut. Prvně jsou tam osobní svědectví z určitého období, a teprve pak ukážou zblízka toho člověka a uvedou jeho jméno a co v té době dělal. Proto vám to přečtu hned a ještě jednou až tam pojedeme.

V druhém sklepě se stojí, trvá to 10 minut a je tam bez titulků a skoro  bez přestávky celkem 9 obrazů - jeden rychle za druhým, proto se to někdy může splývat. 1939 - hitlerovci obsadili Prahu  1940 - hitlerovci bombardují Anglii  1941 - židé jsou odváženi do koncentráků 1942 - atentát na Heydricha 1945 - konec 2. světové války v Praze 50. léta - mučení politických vězňů na Borech, 1968 - ruské tanky u Československého rozhlasu v Praze, sedmdesátá léta - výslech na STB v Bartolomějské ulici 1989 - manifestace na Letenské pláni  - zhruba 10 minut ve stoje - asi pro 15 lidí najednou.

Vrátím se k většímu sálu, kde se sedí asi těch 40minut. Obrazy jedou za sebou ve smyčce, takže se může kdykoliv přijít i odejít.

 • 1. Okupace Hitlerovou Třetí říší a protektorát - vzpomínají dva muži
 • 2. Vyvražďování židů - vzpomíná žena, která byla vezena s maminkou v dobytčím vagoně a 2 muži
 • 3. Domácí odboj - vzpomínají lidé, kteří rozšiřovali protihitlerovské letáky a snažili se podávat zprávy o výzbroji německých vojsk
 • 4. Zahraniční odboj - vzpomínají 4 muži z východní i západní fronty, zvlášť působivé je, jak jeden měl zastřelit rozvědčíka, který sám a opatrně šel k němu a nevěděl o něm
 • 5. Pražské povstání - vzpomíná přímý účastník
 • 6. Divoký odsun - muž a žena vzpomínají na krutosti hned po skončení bojů a na vyhnání všech německých obyvatel
 • 7. Nástup komunismu - vzpomíná 6 lidí, odpůrců diktatury ale i těch, kteří vynášeli rozsudky smrt, protože to dostali příkazem a sami tomu věřili, třeba soudce zvaný rudý kat - Karel Vaš
 • 8. Rok 1968 - 2 ženy, 4 muži, také sovětský voják, který sem přijel na tanku a teprve pak to pochopil, teď bydlí u nás a mluví dost dobře česky
 • 9. Doba normalizace - mluví mladí hudebníci, kteří neměli hraní povoleno, mluví i ten z nich, který to všechno hlásil na STB, uslyšíme pravdu o Chartě a o falešných slibech a hrubém nátlaku tajné policie
 • 10. Sametová revoluce - vzpomínky Petra Pitharta, dvou mladých studentů, kteří byli u toho a také názor funkcionáře, jehož synek tenkrát sloužil u pohotovostního pluku, který poslali na studenty, a dnes vstoupil do politiky

Pak jedeme k Pražskému Jezulátku

Miliony lidí z jiných světadílů nevědí, jaké země jsou ve střední Evropě a pletou si je, ale vědí, že v Praze se uctívá Dětství Božího Syna jehož symbolem je Pražské Jezulátko.

Modlitby budou jen dvě a kratší  - starší od otce Cyrila ze 17. století a novější od sv. otce Benedikta XVI, z 21. století

Po přestávce a možnosti nákupu a studeného oběda

jdeme na Karlův most, kde budou litanie s krátkým životopisem svatých a vzpomínkou na dárce.

Uprostřed mostu bude modlitba za hlavní město (vždycky tam padnou ta hlavní rozhodnutí) za náš národ, za celou vlast ale i za Evropu, Čechy jsou srdcem Evropy, Praha jejich nejdůležitějším městem (z hlediska návštěv možná až po Římu a Paříži, ale pořád v popředí)

Na konci mostu u křížovníků to vše svěříme sv. Anežce a k ní zazpíváme.

Zakončíme společnou teplou večeří s českým národním jídlem (a kdo bude chtít i národním nápojem)

 

Modlitby na cestách

Za řidiče k sv. andělům strážným, sv. Kryštofovi a sv. Františce a další modlitby - staré i nové:

 

POD OCHRANU TVOU 

1) podle Jednotného kancionálu:

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

2) podle Brněnského kancionálu:

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v potřebách našich,
ale ode všeho zlého vysvoboď nás vždycky,
slavná a požehnaná Panno! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
Se Synem svým rač nás smířiti, Synu svému rač nás poroučeti, k Synu svému rač nás přivésti.

SVATÝ MICHAELI

 

1) podle Jednotného kancionálu:

* Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

 

2) podle Pražského  kancionálu:

* Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

 

3) podle Olomouckého kancionálu:
* Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. 
Přikážiž jemu Bůh, pokorně prosíme, a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propasti pekelné. Amen.

 

MODLITBY U PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

Papež Benedikt XVI. v Praze u Panny Marie Vítězné dne 26.9.2009

Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie.

Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel.

Stal ses chudým, abychom zbohatli z tvé chudoby: dej, ať' nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí.

Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život šťastnějším.

Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození, aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj.

Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

Modlitba otce Cyrila od Matky Boží, který v roce 1637 začal uctívat Pražské Jezulátko v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně

Ó Ježíšku,

k tobě se utíkám, skrze tvou Matku tě žádám, vysvoboď mě z této mé nouze

(možno konkrétně vyjádřit),

 neboť ti pevně a upřímně věřím, že tvé božství mě může ochránit.

S důvěrou doufám v tebe, že najdu tvou milost.
Z celého srdce a duše tě miluji, s bolestí lituji svých hříchů a na kolenou tě prosím, Ježíšku, vysvoboď mě z nich.

Mým předsevzetím je polepšit se a již tě znovu neurážet.

Proto se ti odevzdávám a chci vše trpělivě snášet a vždy ti opravdově sloužit. A svého bližního jako sebe sama chci kvůli tobě ze srdce milovat.

Ježíšku, Dítě, klaním se ti, ó mocné Dítě, prosím tě, vysvoboď mě z této mé nouze

(možno vyjádřit slovy),

bych se věčně mohl těšit z tebe, s Marií a Josefem tě viděl a se všemi anděly se ti klaněl. Amen.

 

KARLŮV MOST NA ZPŮSOB LITANIÍ K SVATÝM

(od středu města, střídavě vlevo a vpravo)

 

Sochy na Karlově mostě i jinde můžeme popisovat, určovat koho představují a kdo je udělal, zajímat se o dárce. Především se však máme modlit ke svatým, které zobrazují.

 • 1. Sochu sv. Iva, právníka z Francie z 13. století věnovala právnická fakulta. Sv. Ivo, patrone právníků, oroduj za nás.
 • 2. Sochu Panny Marie se sv. Bernardem, zakladatelem cisterciáckého řádu z Francie z 12. století věnoval opat cisterciáckého kláštera v Oseku. Panno Maria, Matko Církve, oroduj za nás. Sv. Bernarde, oroduj za nás.
 • 3. Sousoší sv. Barbory a sv. Markéty, mučednic z Malé Asie z 3. století a sv. Alžběty Durynské, sestřenice sv. Anežky České z13. století věnoval císařský rada Jan Václav Obytecký. Sv. Barboro, patronko horníků a pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Sv. Markéto z Antiochie, patronko rodiček a pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Sv. Alžběto, patronko vdov a sirotků a nemocných, oroduj za nás. Sv. Anežko, patronko naše, oroduj za nás.
 • 4. Sousoší Panny Marie a sv. Dominika, zakladatele řádu ze Španělska z 13. století a sv. Tomáše Akvinského, významného dominikána z 13. století věnoval dominikánský klášter. Panno Maria, Matko Dobré rady, oroduj za nás. Sv. Dominiku, oroduj za nás. Sv. Tomáši Akvinský, patrone teologů, studentů a knihkupců, oroduj za nás.
 • 5. Sousoší Panny Marie Bolestné věnovala Obec pražská z veřejné sbírky. Panno Maria, Potěšení zarmoucených, oroduj za nás. Sv. Magdaleno, oroduj za nás. Sv. Jene Evangelisto, oroduj za nás.
 • 6. Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste .... Zachraň nás svým křížem, .... vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa, Tebe, spasiteli všech národů, prosíme za smíření mezi národy, mezi radami, mezi všemi lidmi. Prosíme tě ...
 • 7. Sochu sv. Josefa, pěstouna Páně, věnoval pražský obchodník Bergmann. Sv. Josefe, patrone rodin, řemeslníků, tesařů, patrone šťastné smrti a země české, oroduj za nás.
 • 8. Sochu sv. Anny, matky Panny Marie a babičky Pána Ježíše věnoval komoří a hejtman Starého Města pražského Rudolf. Sv. Ano, patronko rodin, matek a přímluvkyně za šťastný sňatek a manželství, oroduj za nás.
 • 9. Sochu sv. Františka Xaverského, jezuitského kněze a misionáře ze Španělska ze 16. století věnovala teologická a filosofická fakulta. Sv. Františku Xaverský, patrone misií, oroduj za nás.
 • 10. Sousoší svatých Cyrila a Metoděje z Řecka z 9. století, slovanských apoštolů, se sochou dívky představující naši vlast věnovalo ministerstvo školství k 10. výročí naší republiky. Svatí Cyrile a Metoději, otcové naši a patroni Moravy a Evropy, orodujte za nás. Sochu sv. Kryštofa, pomocníka v nouzi z Malé Asie z 3. století věnovalo pražské duchovenstvo a pražský purkmistr. Sv. Kryštofe, patrone řidičů, oroduj za nás.
 • 11. Sochu sv. Jana Křtitele, předchůdce Páně, věnoval pan Gemerich z Neuberku. Sv. Jene Křtiteli, oroduj za nás.
 • 12. Sochu sv. Františka Borgiáše, jezuitského kněze a misionáře z Katalánska ze 16. století věnoval pražský purkrabí František zColletu. Sv. Františku Borgiáši, oroduj za nás.
 • 13. Sousoší tří patronů země české sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu z Francie z 12. století, sv. Zikmunda, krále a mučedníka z Burgundska ze 6. století a sv. Václava, českého knížete, věnoval opat premonstrátského kláštera na Strahově. Sv. Norberte, oroduj za nás.  Sv. Zikmunde, oroduj za nás. Sv. Václave, oroduj za nás. Všichni svatí patronové země české, orodujte za nás.
 • 14. Sochu sv. Ludmily, české kněžny a mučednice z9. století věnoval neznámý dárce. Sv. Ludmilo, patronko matek, babiček a všech vychovatelů , oroduj za nás.
 • 15. Sochu sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka ze 14. století věnoval svobodný pán Matyáš. Sv. Jene Nepomucký, patrone Vysočiny, patrone zpovědníků i kajícníků, oroduj za nás.
 • 16. Sochu sv. Františka z Assisi, řeholníka z Itálie z 13. století věnoval hrabě František Kolowrat-Liebštejnský za zachránění císaře Františka I. při atentátu r. 1853. Sv. Františku, patrone ekologů, oroduj za nás.
 • 17. Sochu sv. Antonína Paduánského, slavného kazatele v Itálii ve 13. století věnoval neznámý dárce. Sv. Antoníne, patrone hledajících ztracené věci, oroduj za nás.
 • 18. Sousoší sv. Vincence Ferrrerského, kněze ze Španělska ze 14. století a sv. Prokopa, opata kláštera na Sázavě v11.století věnoval hrabě Thun. Sv. Vincenci a sv. Prokope, vyhánějící zlé duchy, orodujte za nás.
 • 19. Sochu sv. Judy Tadeáše, apoštola věnoval rytíř Mitrovský. Sv. Judo Tadeáši, patrone v beznadějných situacích, oroduj za nás.
 • 20. Sochu sv. Mikuláše Tolentinského, kněze z Itálie z 13. století věnovali augustiniáni z kláštera na Malé Straně. Sv. Mikuláši Tolentinský, starostlivý ochránce chudých, oroduj za nás.
 • 21. Sochu sv. Augustina, biskupa ze severní Afriky ze 4. století věnovali augustiniáni z kláštera na Malé Straně. Sv. Augustine, učiteli církve, oroduj za nás.
 • 22. Sochu sv. Luitgardy, řeholnice z cisterciáckého řádu z Belgie ze 13. století věnoval opat cisterciáckého kláštera v Plasích u Plzně. Sv. Luitgardo, oroduj za nás.
 • 23. Sochu sv. Kajetána, zakladatele řádu z Itálie ze 16. století věnoval malostranský klášter kajetánů. Sv. Kajetáne, oroduj za nás.
 • 24. Sochu sv. Vojtěcha, prvního pražského biskupa z našeho rodu z 10. století věnoval konšel Starého Města Pražského Marek Joanelli. Sv. Vojtěše, patrone naší vlasti, oroduj za nás.
 • 25. Socha sv. Filipa Benicia, italského kněze z řádu servitů z 13. století je jediná mramorová socha na mostě. Sv. Filipe Benicie, oroduj za nás.
 • 26. Sousoší svatých Jana z Mathy a Felixe z Valois (valoa), francouzských kněží z 12. století, kteří založili řád trinitářů na vykupování otroků, a poustevníka Ivana, který v10. století žil v jeskyni u Berounky, věnoval hrabě Thun jménem kláštera trinitářů na Novém Městě. Sv. Jane z Mathy a sv. Felixi z Valois a poustevníku Ivane, orodujte za nás.
 • 27. Sochu sv. Víta, mladého mučedníka ze Sicilie ze 4. století věnoval vyšehradský děkan. Sv. Víte, patrone mládeže a nemocných, oroduj za nás.
 • 28. Sochu sv. Václava, českého knížete z10. století věnoval k 25. výročí založení Ústavu slepecké mládeže na Klárově Pavel Alois Klár, syn zakladatele ústavu. Sv. Václave, dědici české země, oroduj za nás.
 • 29. Sousoší Krista, vítěze nad smrtí a svatých Kosmy a Damiána, lékařů a mučedníků ze Sýrie ze 4. století věnovala pražská lékařská fakulta. Svatí Kosmo a Damiáne, patroni lékařů a lékárníků, orodujte za nás.

 

Kriste uslyš nás, Kriste, vyslyš nás.

 

Pomodleme se za všechny umělce, kteří sochy a nebo jejich kopie vytvořili a všechny osoby fyzické či právnické, které je pořídily.

Otče náš, Zdrávas Maria, Odpočinutí věčné

 

Orodujte za nás, naši svatí ochráncové,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Prosíme tě, Pane, ochraňuj nás pro slavné zásluhy našich svatých ochránců, abychom zůstali vždy věrní církvi a vlasti a po tomto životě dosáhli jejich společenství v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

UPROSTŘED MOSTU

ZA NAŠE PŘEDSTAVENÉ (církve) I PŘEDSTAVITELE (vlasti), ZA HLAVNÍ MĚSTO, ZA NÁŠ NÁROD A CELOU REPUBLIKU I ZA EVROPU A ZA NAŠE RODINY

 

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
a obnovíš tvář země.

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.  Amen.

 

Maria, Matko naděje, bdi nad námi; bdi nad církví v Evropě:

Královno míru, chraň lidstvo třetího tisíciletí!

Bdi nad všemi křesťany: ať pokračují s důvěrou na cestě jednoty jako kvas pro svornost kontinentu.

Bdi nad mladými, nadějí budoucnosti: kéž velkodušně odpovídají na Ježíšovo volání.

Bdi nad odpovědnými představiteli národů: ať se angažují v budování společného příbytku, v němž bude respektována důstojnost a právo každého.

Maria, dej nám Ježíše! Dej, abychom ho následovali a milovali! On je nadějí církve Evropy a lidstva. On žije s námi, mezi námi, ve své církvi.

S tebou říkáme: „Přijď, Pane Ježíši!"

Kéž naděje na slávu, kterou vlil do našich srdcí, přináší plody spravedlnosti a pokoje! Amen. 

(z modlitby Jana Pavla II. - list Ecclesia in Europa z r. 2003)

 

Svatý Benedikte,

svatí Cyrile a Metoději,

svatá Kateřino, svatá Brigito

a svatá Terezie Benedikto od Kříže

a svatý Kolumbáne,

orodujte za nás  - a za celou Evropu.

Za vlast: "Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."

S národním básníkem Josefem Václavem Sládkem můžeme říci:

Svatý Václave, české kníže slyš,

hlasy k tobě pozvedáme v nadhvězdnatou říš. 

Tisíc tomu let, cos byl kníže náš.

Ale přes tvou zem za těch tisíc let

vln jak mořem převalilo všelikých se běd.

Ale tys je znal, při svém lidu stál,

tys své země nezapomněl, tys ji miloval.

VŠICHNI ŽEHNAJÍ

To může každý pokřtěný kdykoliv a kdekoliv.

(Jen jáhen a kněz před tím může navíc říci: Pán s vámi. A čekat odpověď: I s tebou)

 

PÍSEŇ KE SVATÉ ANEŽCE ČESKÉ

Nápěv K nebesům se orla vzletem ...

1. Celá naše země jásá, oheň víry znovu vzplál - mezi sváté jaká krása, Anežku Bůh povolal.

Ref.: Vzorem nám. Anežko buď - ducha chudoby v nás vzbuď - vypros svému národu,- v pravé lásce obrodu.

2. Vyšla z rodu Přemyslova slávu světu chystal král,- jiný úmysl Bůh chová,- k službě své ji povolal. Vzorem nám  …

3. V chudobě chce žíti ráda s františkánskou pokorou, s nemocnými sama strádá,- dá Jim dům i péči svou. Vzorem nám ...

4. V klášteře též shromažďuje svatých panen družinu,- modlitbou pak naplňuje,- každou žití hodinu. Vzorem nám ...

5. Pros u Pána nebeského, aby dopřál  Čechům všem,- nalézt hlavně ducha tvého,- ať jím žije naše zem.  Vzorem nám ...

6. Moudré rady dává králi a přes dlouhý věků čas - bychom spolu svorni stáli,- volá Anežka i nás... Vzorem nám ...

7. Mnohým  z nás se z mysli ztratil pravý žití smysl, cíl,- Anežčin duch nám ho vrátil, - jasným světlem ozářil. Vzorem  nám ....  

8. Anežko, tvé svaté tělo - ukryl do neznáma čas,- kolik snah. už k tomu spělo ‚ bychom nalezli je zas. Vzorem nám ...

 

BOHU DÍKY

PANNĚ MARII DÍKY

ANDĚLŮM STRÁŽNÝM DÍKY

NAŠIM SVATÝM OCHRÁNCŮM A VŠEM SVATÝM DÍKY

Organizátoru a  průvodci br. Ladislavovi, panu řidiči za šikovnost a poutníkům za ukázněnost

PÁN BŮH ZAPLAŤ

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)