Měsíční poutě Nový Jeruzalém - Září 2021

26.11.2021 - ostatní poutě

vždy kolem 13. dne v měsíci na různých místech, vždy dle poselství PM z Fátimy

 

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Vážení a milí přátelé! 

Mnozí z nás děkují za 21. pěší pouť na Velehrad -  pouť vděčnosti za dar víry a prosbu za její předání dalším generacím. Děkuji  jménem poutníků všem dobrodincům za jejich duchovní a materiální podporu. 

 Jak jsou velmi naléhavá slova autora knihy "Následování Krista", která jsou v dnešní modlitbě Církve:  

Já, praví Pán, jsem od počátku učil proroky3 a dosud nepřestávám mluvit ke všem. Avšak mnozí jsou k mému hlasu hluší a zatvrzelí. Mnozí raději naslouchají světu než Bohu a spíše jdou za tím, po čem touží jejich tělo, než za tím, co se líbí Bohu. Svět slibuje věci časné a nicotné, a lidé mu slouží s velkou dychtivostí; já slibuji věci nejvzácnější a věčné, a srdce smrtelníků zůstává netečné. Kdo mi vždycky a všude slouží a mě poslouchá tak pečlivě, jako se slouží světu a jeho pánům?

K duchovnímu životu ať Vám poslouží slova kněží ve zpravodaji NJ.  Srdečně Vás zvu na další pěší pouť - 11. září 2021- tentokrát kající - viz přiložený plakátek.   Také na výlet - na sv. Hostýn, kde je ještě dost volných míst.   Včera jsme byli s několika přáteli na Sázavě u sv. Prokopa.   Žasl jsem nad nákladnou opravou, která toto důležité místo naší země rozzářila a také nad výkladem, kterými nás paní průvodkyně obdařila.  Neděli 17. října mám volnou, bude po volbách a tak, kdo máte zájem poznat krásu tohoto obnoveného poutního místa a modlit se ke svatému Prokopovi  - krotitele zlého ducha - za naši vlast, přihlaste se.

Vše dobré vyprošuje a Boží požehnání - ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého - posílá - jáhen Ladislav

Nový Jeruzalém č. 9/2021

Zpravodaj  pro 261. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Radostíně nad Oslavou - v úterý  14. září  2021 v 18 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb  v Nové Vsi u N. M. na Moravě.

Ve čtvrtek 12. srpna 2021 na mši svaté NJ bylo  140 věřících. Pán Bůh zaplať za obětavou službu pěti kněží při  udílení svátosti smíření a mši svaté.

Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání 2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních

3) o vzrůst víry v našem kraji                            4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách

5) o život těla a duše pro všechny počaté děti      6) na smír za hříchy celého světa

Promluva P. Petra Václavka při pouti Nový Jeruzalém v Nové Vsi: Zvláštní mateřské požehnání:     Drazí, v dnešním evangeliu nám Pán Ježíš kladl na srdce, abychom dokázali odpouštět, opakovaně, stále. Každý jsme to už mnohokrát zažili, jak snadno nás druzí lidé, a mohou to být i ti nejbližší, jak snadno nás raní, cítíme se nepochopeni, odmítnuti, a máme snahu se uzavřít do sebe se svou pravdou, se svou bolestí a neodpuštěním. Ale Kristus nás vybízí, abychom odpustili znovu a znovu. Nikdy se nemstili, neopláceli, neživili hořkost v srdci. Není to vůbec snadné toho dosáhnout, proto bych vám chtěl nabídnout jeden prostředek, který nám může pomoci se za druhé modlit a snadněji si uchovat pokoj v srdci.

 V Medžugorji nám Panna Maria pro dnešní, tak těžkou dobu dala jedinečný dar: své zvláštní mateřské požehnání. 15. srpna 1988 modlitební skupině vedené vizionářkou Marií Pavlovičovou udělila své zvláštní mateřské požehnání a zároveň poslání a plnou moc odevzdávat je dál. Toto požehnání se uděluje jednoduchými slovy: "Žehnám ti zvláštním mateřským požehnáním Panny Marie - ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen." a má nádherné účinky. Nebeský Otec si bere za svou povinnost až do konce života provázet každou osobu požehnanou tímto zvláštním mateřským požehnáním a bude pomáhat při jejím obrácení. Někdo nám ublížil, urazil nás, může pro nás být těžké mu odpustit nebo se za něj modlit, ale požehnat mu zvl.m.pož.P.M. zvládne každý a můžeme je zopakovat pokaždé, když si na dotyčného vzpomeneme. Tak si uchováme pokoj v srdci. Každý, kdo jednou přijal zvláštní mateřské požehnání, může toto požehnání dávat dál křížkem na čele, nebo žehnáním jen v duchu, nenápadně a potichu. Čím víc však budeme žehnat, o to víc budeme my sami naplněni milostí tohoto požehnání, které skrze nás prochází. Matka Boží říká, že můžeme žehnat tolik osob, kolik chceme, ale vždy po jedné, protože se podobá objetí. Lidem nevěřícím můžeme žehnat v duchu. V tomto požehnání je odevzdávaná síla k obrácení a vnitřnímu uzdravení, ale též k uzdravení fyzickému. Je to síla mateřské lásky naší Nebeské Matky. Toto požehnání Matky Boží je podobné kněžskému požehnání, které je požehnáním Kristovým, ale není stejné, takže odevzdávat Požehnání Matky Boží může každý. V jednom poselství se říká: „Žehnejte zvláštním mateřským požehnáním hlavně ty, kteří nemají víru. Ze srdce jim žehnejte, a tak jim pomůžete k obrácení. Žehnejte jím každého, koho potkáte. Byla vám k tomu dána zvláštní milost. Toužím, abyste tuto lásku odevzdali jiným. Čím častěji se toto Požehnání dává, tím víc roste, říká Matka Boží.

1. Když někdo dostane Zvláštní mateřské požehnání, je to stejné, jako kdyby ho dostal od Matky Boží přímo.

2. Když ho přijme, zůstává v něm do konce jeho života a může ho odevzdávat dalším.

3. Jeho síla záleží na hloubce víry, ve které ho odevzdává. Čím víc je to srdcem, tím větší má moc.

4. Čím víc lidí ho bude přijímat, tím má větší moc šířit pokoj ve světě.

Několik zkušeností z praxe: Požehnání, které obírá o moc satana.   Tanja byla jednou z těch, které toho 15. srpna obdržely Zvl.M.P, pod Križevacem si všimla asi 30-letého muže s hrůzostrašným nenávistným pohledem. Popisuje to: Díval na mě jakoby pekelnými očima. Když se tento muž blížil směrem ke mně, zmocnil se mě nejprve strach, ale vzápětí nato se mé srdce naplnilo soucitem k tomuto očividně satanem posedlému bratrovi. I já jsem se mu hluboko zahleděla do očí a mlčky, ale z celého srdce jsem ho požehnala zvláštním mateřským požehnáním. Když se muž přiblížil a byl zcela blízko, ještě jednou se s nenávistí podíval na mě a šel dál. Druhý den večer po mši mě oslovil jeden mladík. Poznala jsem v něm onoho muže z předchozího dne. Ale jeho pekelný pohled vystřídal neobyčejný klid. „Co jste se mnou udělala?" byla jeho první otázka. Začala jsem vysvětlovat, jak jsem ho požehnala. „Jsem lékař z Německa," řekl. „Přišel jsem do Medžugorje z pověření satana s úkolem, abych během slavnosti Nanebevzetí Panny Marie vykonával satanistické rituály a abych dělal zlo. Když jsem vás včera viděl scházet z kopce, vstoupila do mě nepopsatelná nenávist a chtěl jsem vás zabít! Ale když jste se na mě podívala, něco se ve mně odehrálo. Byl jsem tak zmatený, že jsem vám nemohl nic udělat. A přestože tělem a duší patřím satanovi, uplynulé noci se v mém nitru neustále ozývala tato modlitba: Otče na nebesích, vím, že jsi tu, už mě nikdy neopouštěj! Bylo pro mě nemožné této modlitbě odporovat. Opakoval jsem si ji po celou noc, aniž bych na chvíli usnul. Dnes ráno jsem se vyzpovídal a požádal jsem kněze, aby se nade mnou pomodlil exorcismus." Tanja odpověděla: „Váš příběh jen potvrzuje všechno, co nás učila Gospa, když mluvila o výjimečné milosti tohoto požehnání - že si totiž nebeský Otec bere za svou povinnost až do konce života provázet každou osobu požehnanou tímto zvláštním mateřským požehnáním a bude pomáhat při jejím obrácení. Tímto požehnáním P. M. ve vás odzbrojila satana a Otec vám mohl ukázat svou lásku!"

Žehnejte každého, koho potkáte! Když Karen z Říma čekala na metro, požehnala jednu kolemjdoucí ženu. Sotva Karen vyslovila ve svém nitru požehnání, žena se vyřítila směrem k ní a nahlas křičela: „Přestaň, přestaň s tím, přestaň mě žehnat!" Někteří muži ji museli zadržet, aby Karen neudeřila. Dál ji v duchu žehnala Zvl.m.p.P.M., dokud se žena nezklidnila.

Uzdravena z depresí. Erik se vrátil z Medžugorje a přítelkyni Soňu v tichosti požehnal zvláštním mateřským požehnáním a během necelého měsíce byla opět zdravá!

Poté, co jsem takto žehnal ženám na duchovní obnově ve Slavkově, přišel tento mail: Volala mi v neděli moje křestní kmotra, čeká miminko a je už v 8. měsíci a malá přestala růst, lékařka říkala, že ji placenta asi dobře nevyživuje a tak malá Eliška neroste. Večer jsem jela za ní jim požehnat Zvl.m.p.P.M., jak kmotru, tak i malou Elišku přes břicho. Dnes šla na kontrolu a lékařka říká, že to nechápe, že je to zázrak, malá je o 400g těžší za 12 dní, což je prý naprosto   nemožné. Jak je vidět, tak v Boží režii to jde.

Jedna řeholní sestra při Zvl.m.p.P.M. cítila, jak jí od hlavy dolů sestoupil pokoj a pak v srdci zůstalo sálat teplo.

Sbírka - po uhrazení nutné režie NJ, jsme darovali 21 000 Kč na pomoc farníkům v Mikulčicích, které postihlo tornádo. -  Pán Bůh zaplať.

Poděkování patří také místnímu faráři P. Mariuszovi Leszkovi SAC a farníkům z Nového Vsi, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili.

                       Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hlavního celebranta NJ v Radostíně n/Osl, kterým je P. Mgr. Martin Hönig, kaplan ve Velkém Meziříčí, Netíně a Borech:

Stručné představení.   Narodil jsem se 6. 11. 1987 v Boskovicích. S rodiči a dvěma bratry jsem vyrůstal v Letovicích. V roce 2007 jsem maturoval na Biskupském gymnáziu v Letovicích a byl jsem přijat do kněžského semináře. Po přípravném roce teologickém konviktu jsem první dva roky studia teologie absolvoval v Olomouci a zbylé tři v Římě. V roce 2013 jsem byl vysvěcen na jáhna a roční jáhenskou službu jsem absolvoval v Brně-Zábrdovicích. V červnu 2014 jsem byl v Brně vysvěcen na kněze a sloužil nejprve tři roky jako kaplan ve Znojmě, poté tři roky v Brně u sv. Tomáše a od srpna letošního roku jsem byl ustanoven jako kaplan ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín.    Co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?   Od rodičů jsem se naučil, že to nejcennější v životě jsou vztahy, a to na prvním místě vztah s Bohem.    Co bylo tím nejdůležitějším impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?    V období mého dětství a dospívání nebylo v naší farnosti žádné společenství věřících vrstevníků. Takové společenství jsem ale našel v Církvi bratrské v Letovicích. Právě zde jsem se do Boha natolik „zamiloval", že jsem zatoužil jednou sloužit Bohu a lidem „na plný úvazek". O kněžství jsem ale začal uvažovat až po svých prvních exerciciích, které jsem prožil v 16 letech pod vedením salesiána P. Petra Barana, díky němuž jsem se cele vrátil ke katolické církvi. Tehdy jsem také začal ministrovat. Když jsem se před maturitou snažil rozlišit, zda mě Pán Bůh volá k manželství, nebo kněžství, obě tyto varianty jsem vnímal jako stejně dobré pro mě. Musel jsem se však rozhodnout pro jednu nebo pro druhou. Tehdy mi pomohla tato myšlenka Chiary Lubichové: „Když máš dvě stejně dobré možnosti a nevíš, pro kterou z nich se rozhodnout, tak si prostě jednu zvol a svěř to Bohu s tím, že mu dáváš volnou ruku, aby tě otočil o 180 stupňů, když bude chtít." Tak jsem to tedy udělal. Podal jsem si přihlášku do semináře, byl jsem přijat a během následujících šesti let jsem neměl závažný důvod něco měnit, naopak se mi různými způsoby spíše potvrzovalo, že jsem na správné cestě. Dnes děkuji Pánu Bohu, že jsem jeho knězem.     Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?    Myslím, že to jediné a nejlepší, co pro to může dělat, je prožívat svůj život tady a teď jako upřímné přátelství s Bohem. Pak už mu Pán Bůh připraví příležitosti a dá schopnosti a touhu pomáhat k tomu i druhým lidem modlitbou, slovy a příkladem života.     Co vidíte jako důležité...? Jako nejdůležitější vidím pokorně se na všechno ptát Pána Boha, očekávat jeho odpovědi a podle nich jednat.   Kde Vás nejvíc „tlačí boty"?    Právě v osobním naslouchání Božímu hlasu jsem v podstatě začátečník, protože jsem k tomu paradoxně v semináři nebyl vedený. Ale už se to pomalu učím a nacházím tak skutečně pevnou půdu pod nohama, tedy pevnou Skálu Božího Slova.   Úmysl sbírky při NJ v Radostíně: Pomoc hospici sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.

Děkování

1.Organizace Mary's Meals děkuje všem poutníkům NJ, kteří přispěli do sbírky 13. července 2021 ve Slavkovicích. Vybrané dary v celkové hodnotě 20 700,- Kč zajistí výživné jídlo na celý školní rok pro 45 dětí. Mary's Meals (v překladu Mariina jídla) pomáhá dětem v 19 nejchudších zemích světa, kde organizuje a financuje školní stravování. Jedno teplé jídlo denně nejen nasytí, ale také umožní dětem chodit do školy a spolu se vzděláním získat naději na lepší budoucnost pro své rodiny a svou zemi.

2. Jménem zdejších farníků, kterým při tornádu vznikla materiální škoda, vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať za dar poutníků NJ v Nové Vsi u Nového Města na Moravě.
A dodávám ujištění, že často v modlitbách i u oltáře pamatujeme na všechny naše dobrodince.
                                                              P. Michael Špaček, farář v Mikulčicích

 

3. Děkujeme za 75 roků života našeho diecézního biskupa:  Biskup Vojtěch Cikrle: Aby byla diecéze živým organismem.  Jaký měl  a má ve své biskupské službě cíl? „Cíl mám stále jediný - aby diecéze byla živým organismem. Všichni jsme stále na cestě, ale protože cíl není statický, není možné dívat se na "tachometr" a říkat si, jak pěkně nám to jde. Diecéze je mnoho lidí a cesta je pro každého jedinečná." Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle je třináctým sídelním biskupem na brněnském biskupském stolci, který zůstal po smrti pana biskupa Mons. Karla Skoupého 18 let neobsazen.  Dnes již svatý papež Jan Pavel II. jmenoval   Mons. Vojtěcha Cikrleho  brněnským biskupem dne 14. února 1990, biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990.  V roce 2020 oslavil biskup Vojtěch Cikrle 30. výročí své biskupské služby a stal se tak nejdéle působícím brněnským sídelním biskupem v historii diecéze od jejího založení v roce 1777. (Na druhém místě je šestý brněnský biskup Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche, který vedl diecézi dvacet osm let: 1842-1870.) V letech 1990 až 2021 vysvětil biskup Cikrle celkem 249 kněží, z toho v roce 2012 čtyřtisícího kněze brněnské diecéze od jejího založení. Je hlavním světitelem brněnských pomocných biskupů Mons. Petra Esterky a  Mons. Pavla Konzbula a spolusvětitelem dalších sedmi biskupů, např. současného vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. K 1. 7. 1999 provedl reorganizaci uspořádání diecéze - byly zrušeny vikariáty a místo 37 děkanství jich bylo zřízeno 20, což stále trvá. V letech 200 až 2020 založil 4 nové farnosti, z toho tři v Brně (Žabovřesky - 2000, Lesná - 2005, Nová Líšeň - 2021). V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně Svatého otce Benedikta XVI., prvního papeže, který navštívil brněnskou diecézi. V Brně zahájil  tři kanonizační řízení (boromejky Vojtěchy Hasmandové, babických mučedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly a těšitelky S.M. Rosy Vůjtěchové).  Ke schválení  Českou biskupskou konferenci letos doporučil také žádost jezuitů k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy.  V roce 1990 zahájil činnost obnoveného Biskupského gymnázia v Brně (k němuž v roce 2014 přibyla ještě mateřská škola), o rok později i Církevního domova mládeže Petrinum ve Veveří ulici. Založil Katolické gymnázium Třebíč, základní a střední odbornou školu v Jihlavě, Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu v Brně a podpořil vznik dalších církevních škol jiných subjektů. Založil Knihovnu Biskupství  brněnského, Diecézní archiv, Diecézní muzeum, Centrum pro rodinu a sociální péči a řadu dalších center (mládeže, pastorační.) V roce 1990 obnovil činnost Charity založením Diecézní charity Brno, podporoval obnovení činnosti řádů a kongregací, do brněnské diecéze pozval také nové komunity zasvěceného života. V roce 2012 zavedl v Brně stálou zpovědní službu.
Vysvětil nebo požehnal přes padesát novostaveb kostelů a kaplí, nový klášter sester klarisek a několik nových duchovních center.  Od konce devadesátých let se Vojtěch Cikrle aktivně věnuje tiskovému apoštolátu a vydal  dvě desítky titulů. Při České biskupské konferenci je předsedou Komise pro kněžstvo a členem Liturgické komise ČBK. Jeho  biskupské heslo  Non ego, sed tu, česky "Ne já, ale Ty" je zkratkou ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, je to vyjádření touhy odevzdat svůj život do Božích rukou.

Pozvánky, nabídky.

Milí bratři a sestry, pokud budete potřebovat kněze pro někoho, kdo je v nemocnici: Od 1. 10. 2019 byl pověřen katolický kněz P. Sylwester Jurczak, farář na Fryšavě, duchovní službou a pastorací   v nemocnici v Novém Městě na Moravě.  Kněz bude přítomen v nemocnici po telefonické dohodě, on Vám poradí, jak postupovat. Služba kněze: pomazání nemocných, svátost smíření,  sv. přijímání, rozhovor s pacientem.   Telefonický kontakt:  733 741 473.

 

XVIII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka - sobota: 11. září 2021. Začínáme ráno v 8 hodin na hrobě umučeného kněze P. L. Kubíčka, polední přestávka je v Doubravici nad Svitavou a zakončení kající pouti plánujeme v 17 h. mší svatou u Bolestné Matky Boží ve Sloupě v Moravském krasu.

 

Výlet. Prosetínské hřbitovy z.s. pořádají v sobotu 18. září 2021 výlet na sv. Hostýn, Bystřici pod Hostýnem, Laudonský hřbitov. Cena dopravy - 50 Kč pro členy spolku a jejich rodinné příslušníky, ostatní - 250 Kč + vstupy + oběd. Přihlášky u jLK.

 

Svatá Ludmila - 1100 roků od mučednické smrti - poutní výlet. Koncem září plánuje Římskokatolická farnost Olešnice putování po stopách sv. Ludmily v naší vlasti.  Někteří čtenáři zpravodaje NJ s námi jezdí a tak zveřejňuji jeden z návrhů na tuto akci. Datum: 26. - 28. září 2021.  1. den - neděle:  Stará Boleslav a Mělník. 2.den - pondělí: Levý Hradec, Praha - kostel sv. Ludmily na Vinohradech, hrob sv. Ludmily v basilice sv. Jiří na Pražském hradě, sochy sv. Ludmily - Karlův most a Václavské náměstí.  3. den - Tetín, Loděnice, Karlštejn. Ubytování:  domov sv. Ludmily v Praze nebo Svatý Jan pod Skalou. Informace a závazné přihlášky (máme ještě pět volných míst)  - u jáhna Ladislava.

 

                                               Plán poutí NJ na rok 2021:

2021   16. listopadu Velká Bíteš                 15. prosinec    Olešnice  

  Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... ....

  Srdečné pozvání na 262. pouť NJ - ve  středu 13. října 2021 v 18 hodin do Radešínské Svratky,  hl. celebrant P.  Mgr. 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 9. 2020. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

 

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém; Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.                   www. rovecne.farnost.cz

Zodpovědný redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

 

Komentáře:

přidej komentář

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (4)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 9 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. prosince 2023

svátek má Dana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)