Měsíční poutě Nový Jeruzalém - Srpen 2021

26.11.2021 - ostatní poutě

vždy kolem 13. dne v měsíci na různých místech, vždy dle poselství PM z Fátimy

 

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Vážení a mílí přátelé! 

Dnes si připomínáme sv. Šarbela - divotvůrce - doporučuji Vám  pro povzbuzení přečíst a rozjímat jeho životopis na http://www.catholica.cz/.  Jeden příklad pro dnešní dobu: Hrozilo nebezpečí, že kobylky zpustoší klášterní zahradu - Šarbel po půstu a modlitbě pokropil svěcenou vodou zahradu a Bůh pohromu odvrátil.  Je to příklad pro dnešní dobu, kdy se při různých hrozbách újmy na zdraví - společná modlitba byla  znemožněna a svěcená voda z většiny kostelů zmizela.

Jeden novokněz při své prosbě o modlitbu ke službě Bohu a lidem připomněl slova spirituála (duchovního  otce) na začátku přípravy ke kněžství: "Duchovní život.  Bohoslovec a kněz nemůže bez duchovního života obstát.  Bez duchovního života vám radost z kněžství vydrží pět let, za dalších pět let budete žádat o laicizaci.  Amen.

Je rozdíl mezi duchovním životem  klerika, řeholníka  - toho kdo je povolán  a poslán vést duše a toho, kdo má být veden (Více o tom např. učitel církve sv. František Saleský v knize "Úvod do zbožného života.") ........ Ale i  pro  "vedené"  platí výše zmíněná slova duchovního otce:  buď povedeš duchovní život nebo (možná dřív než za pět let) se z tebe stane pohan.   Kdo se nemodlí, jakoby nebyl - slova, která zazněla na cyrilometodějské pouti na Vítochově.

K dobrému duchovnímu životu ať Vám mohou také přispět myšlenky ze zpravodaje, pozvánky a nabídky. 

Boží požehnání a krásnou neděli Vám všem vyprošuje jáhen Ladislav  

Nový Jeruzalém č. 8/2021

Zpravodaj  pro 260. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Nové Vsi u Nového Města na Moravě - ve čtvrtek  12. srpna  2021 v 18 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb  v Jimramově.

V úterý 13. července 2021 na mši svaté NJ bylo  165 věřících. Pán Bůh zaplať za obětavou službu pěti kněží při  udílení svátosti smíření a mši svaté.

Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání 2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních 3) o vzrůst víry v našem kraji                            4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách  5) o život těla a duše pro všechny počaté děti      6) na smír za hříchy celého světa

 

      Promluva novokněze P. Mgr. Milana Werla Ph.D. při mši svaté NJ ve Slavkovicích:

Úterý 15. týdne, cyklus 1, čtení   Ex 2,1-15a:

Bratři a sestry, nejdříve něco málo k prvnímu čtení. Když byl v Egyptě Josef, Izraelci se měli v Egyptě dobře a u faraona měli dobrou pozici. Po Josefově smrti izraelský národ v Egyptě dále rostl. Pak ale nastoupil nový faraon, který se cítil být ohrožený rostoucím počtem Izraelců ve vlastní zemi. Naložil tedy na ně břemeno, že museli velmi tvrdě pracovat. Přesto jejich počet dále rostl. Faraon ještě přitvrdil a mimo jiné nařídil, aby každý nově narozený izraelský chlapec byl usmrcen. S Izraelci to začalo vypadat špatně, ale Bůh se jich zastal. K záchraně Mojžíše, který později vyvedl svůj národ z otroctví, použil dokonce faraonovu dceru, pod  jejíž ochranou Mojžíš vyrostl. Navíc Mojžíšova matka, místo aby o dítě přišla, mohla se o něj starat a ještě za to dostala zaplaceno z faraonovy kapsy.

    Takovéto řešení svízelné situace izraelského národa dokáže vymyslet jen Bůh. Možná také někteří z nás prožívají něco, co se jeví jako bezvýchodné. Můžou to být pokažené vztahy v rodině, špatné zdraví, problematická situace v zaměstnání, problémy s nalezením zaměstnání nebo nám může připadat, že je velmi málo duchovních povolání.

   Bratři a sestry, všichni jsme sem přijeli na pouť. Jedním z cílů poutě bývá, abychom si něco důležitého vyprosili a abychom prohloubili naši důvěru v Boha. Bůh pro izraelský národ našel cestu, jak ho vyvést z egyptského otroctví. Už jenom způsob, jak byl po porodu zachráněn Mojžíš, se nám může zdát jako velmi nepravděpodobný, ale u Boha není nic nemožného. Můžeme tedy Bohu svěřit vše, za co chceme prosit. On nejlépe ví, co potřebujeme, a také kdy to potřebujeme. Proto nám potřebné věci jistě dá v pravý čas. V pravý čas znamená ne příliš pozdě, ale ani ne příliš brzy. Pravý čas je ten, kdy to přinese největší užitek. Od nás je často vyžadována trpělivost, protože se často naše představa o tom, kdy má pravý čas nastat, neshoduje s Boží představou.

    Na pouť také chodíme, případně jezdíme, nejen s úmyslem si něco vyprosit, ale také Bohu poděkovat. Možná se někdy může zdát, že se věci nevyvíjí dobře a těžko se hledá, za co bychom Bohu mohli poděkovat. Na toto téma jeden krátký příběh. Je to starý židovský příběh.

   Za rabínem přišel zoufalý otec šestičlenné rodiny. „Rabi, my už to nemůžeme vydržet! Je to strašné! Bydlíme v jediné malé místnosti. Jsme tam tak namačkaní. Pořád o sebe zakopáváme a už si doslova lezeme na nervy. Jsme na sebe čím dál víc zlí. Nevím, co mám dělat." Rabín odpověděl: „Máte kozu, ne? Tak si ji vezměte dovnitř do místnosti a bydlete s ní. A za týden zas přijď." Člověk vykulil oči, ale protože rabín byl pro něj skutečnou autoritou, nastěhoval kozu do místnosti. Takže nyní jich tam žilo sedm. Za týden přišel opět k rabínovi: „To je hrozné, to se nedá vydržet. Ta koza nám tam tak strašně smrdí. Všude plno hnoje. Tak se nedá žít." Rabín mu na to řekl: „No, tak kozu zase vraťte do chlívku." Za několik dní se oba znovu potkali a rabín se ptá: „Jak se daří tvé rodině?" „Je to vynikající," povídá ten člověk. „Nic nám doma nesmrdí. Nemusíme se trápit s kozou, máme více místa a víc času na sebe navzájem. Život je hned radostnější. Vychutnáváme si každý okamžik."

   Příběh poměrně radikálním způsobem ukazuje, že je stále za co děkovat. Velmi záleží, na co se člověk zaměří, čemu věnuje pozornost. Otec šestičlenné rodiny nejdříve věnoval pozornost tomu, co schází, co se jeví jako nepříjemné. Po rabínem naordinované léčbě kozou, která zařídila, že rodina ztratila mnohem víc pohodlí než předtím, si otec uvědomil, kolik toho ve skutečnosti dostali, a že předchozí problémy byly malicherné.

   Kromě proseb můžeme Bohu na této pouti také předložit naše díky. Mnoho věcí se nám může zdát samozřejmých, automatických, že si je zasloužíme nebo že na ně máme nárok. Teprve když člověk o něco takového přijde, často si uvědomí, co všechno měl. Bohu tedy můžeme poděkovat i za zdánlivé maličkosti, které ve skutečnosti maličkostmi nejsou.

Sbírka - po uhrazení nutné režie NJ, jsme darovali 20 700 Kč na  Marys Meals -  Pán Bůh zaplať.   Poděkování patří také místním duchovním otcům Vojtěchovi a Slavomírovi a farníkům ze Slavkovic a Jam, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili.

                       Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hlavního celebranta NJ v Nové Vsi u Nového Města na Moravě, kterým je P. Mgr. Petr Václavek, farář v Rouchovanech, Dukovanech a Mohelně:

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště   Dětství jsem prožil na Vysočině, v malé vesničce Jasenice. Vyučil jsem se nástrojařem a dva roky pracoval v Horáckém kovodružstvu Třebíč. Do vojny jsem také jezdil závodně motokros, po vojně jsem to zkoušel s kulturistikou. Přestěhoval jsem se do Brna, kde jsem 12 let ve firmě Zetina montoval šicí stroje. V současnosti jsem farářem v Rouchovanech, Mohelnu a Dukovanech.

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?     Pracovitosti a poctivosti. 

Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?  Po obrácení, ke kterému došlo v 25 letech, jsem 7 let rostl ve víře, očišťování, posvěcování a pak došlo k takové nevinné věci, jako je žehnání nového bytu, při kterém otec J. Bláha, kterému jsem se „chlubil", že dělám teologický kurz a bude ze mě akolyta, začal hovořit o jáhenství, aby ta služba byla posvěcená. Kulil jsem na něj oči, o čem to mluví, ale do 14 dnů jsem se hlásil na dálkové studium, abych získal maturitu. Říkal jsem si: dá-li Pán a zvládnu maturitu, mohl bych pak zkusit ještě dálkově teologii, abych mohl být tím jáhnem. Ale už ve druháku mě to došlo: „Hošánku, máš to sice hezky namyšlené, ale takhle by ses dával Pánu Bohu napůl, ale on tě nechce jen půlku, on tě chce celého. A když mi tohle došlo, tak jsem prosil Pána Boha, jestli to opravdu se mnou myslí vážně a chce, abych byl knězem, byť je mi už 35 let, tak mi to povolání musí nějak potvrdit, jinak do toho nejdu. A po téhle modlitbě se roztrhl pytel s Božími znameními a dotyky, takže po půl roce mi bylo zcela jasné, že mě chce mít Bůh opravdu knězem. Po maturitě jsem nastoupil do semináře a po vysvěcení působil jako kaplan v Příměticích a od roku 2015 jsem v Rouchovanech.  

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?   Nejdůležitější je, aby se kněz snažil věrně následovat Krista, aby se snažil o důvěrné spojení s Ním, tedy o život v čistotě, pokoře, poslušnosti, k čemuž vede mnoho modliteb a času stráveného před Nejsvětější svátostí. Pak může prožívat radost z kněžství, protože se jeho rukama denně dějí zázraky. Ve mši svaté rozdává Tělo a Krev Krista věřícím, ve svátosti smíření uzdravuje duši odpuštěním hříchů, vysluhuje další svátosti, je otcem farní rodiny. Nikdy v životě bych nevykonal tolik dobra, jako teď, když jsem knězem. 

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?  Hodně se modlit, s velkou důvěrou a žít poctivě svou víru. Když mám radost z víry, když mám pokoj v srdci i když je někdy život těžký, takové svědectví života, takový příklad oslovuje. V dnešní době je vírou a náboženstvím tak opovrhováno i proto, že ji jen málo křesťanů žije opravdu naplno, bez ohledu na to, co tomu řekne okolí. Kolik z nás má jen odvahu se pokřižovat, když míjíme kříž u cesty, nebo se zastavit a pomodlit Anděl Páně, když právě zvoní zvony. Žít svou víru jen v kostele, nebo za zavřenými dveřmi nestačí. Nesmíme se za svou víru stydět. Je to poklad!

Na co se nejvíc těšíte?   Na nebe.

Co Vám udělalo v poslední době radost?  Že se po měsících zákazů a omezení život vrací do normálu a můžeme zase normálně ve farnosti fungovat. Že už nejsou jen pohřby a to ještě v omezeném počtu, ale i křty a svatby. Velkou slavností a milostí pro mě byla možnost účastnit se třech letošních primicí v Kyjově, Vyškově a Starém Městě u Uherského Hradiště.

Na co nasměrujete náš společný dobrý skutek - sbírku na NJ v NVuNMnM?  Kam jinam, než na pomoc lidem na Jižní Moravě po ničivém orkánu.

 

Pozvánky, nabídky.  (Dá-li Pán Bůh....)

Milí bratři a sestry, pokud budete potřebovat kněze pro někoho, kdo je v nemocnici: Od 1. 10. 2019 byl pověřen katolický kněz P. Sylwester Jurczak, farář na Fryšavě, duchovní službou a pastorací   v nemocnici v Novém Městě na Moravě.  Kněz bude přítomen v nemocnici po telefonické dohodě, on Vám poradí, jak postupovat. Služba kněze: pomazání nemocných, svátost smíření,  sv. přijímání, rozhovor s pacientem.   Telefonický kontakt: 733 741 473.

 

21. pěší pouť na Velehrad. Severozápadní proud (Do tohoto společenství jsou pozváni a účastní se ho poutníci z oblastí kolem měst a míst: Sebranice u Litomyšle, Bystré, Žďár n/Sáz, Nové Město na Moravě, Bystřice, Olešnice, Kunštát, Letovice, Boskovice, Ruprechtov). Jsou také zváni všichni ostatní, kteří chtějí poznat trasu která vede krásnou krajinou: Českomoravská vysočina, Boskovická pánev, Moravský kras, Drahanská vrchovina, Ždánický les, Chřiby.

Začíná se v neděli 22. 8. ve 13 hodin v Radešínské Svratce - pod vedením Tomáše Mahela - je třeba se u něj přihlásit. Ve Vítochově bude v 19 hodin mše svatá. Vítochov v pondělí 23. 8. V 11,30 hodin - žehnání poutních křížků novým poutníkům a požehnání na cestu ze starobylého, krásného poutního cyrilometodějského Vítochova přes Vír (sv. Sedmipočetníci) do Olešnice.úterý 24. 8. ráno z Olešnice přes Letovice do Boskovic   Ve středu 25. 8. z Boskovic přes Sloup, Senetářov do Ruprechtova  Ve čtvrtek 26. 8. z Ruprechtova přes Kučerov do Milonic  V pátek 27. 8. z Milonic, přes Koryčany, horu sv. Klimenta do Boršic  V sobotu 24. 8. posíleni poutníky, kteří přijedou za námi autobusy z Boršic na Velehrad. Mše sv. s biskupem Antonínem Baslerem je v 11:30 hodin, před ní společný růženec a příležitost ke svátosti smíření.

Je třeba se přihlásit co nejdříve u jáhna Ladislava Kince na níže uvedených kontaktech. Záloha na dopravu zavazadel, pití na cestě a další - 200 Kč, děti 100 Kč (děti z početných rodin a jejich rodiče neplatí - díky podpoře dobrodinců).              

Sobotní pouť autobusem na závěrečnou etapu 19. pěší poutě na Velehrad - 28. 8. 2021 - do Boršic a společná poslední etapa na Velehrad. Záloha 250 Kč. Také na tuto pouť je nutné se co nejdříve přihlásit u jLK.

 

Západní proud 21. PPnV: Na hranicích diecézí v Újezdě za Novým Veselím začínáme pouť v neděli 18/7 v 16.00, z Nového Veselí vycházíme v pondělí 19/8 v 8.00, v Netíně je mše sv. v 15.15, z Velkého Meziříčí vycházíme od Špitálku v úterý 20.8. v 6.30 h.

 

18. diecézní pouť rodin ve Žďáře n/Sáz - 28. 8. 2021. Začátek v 9.20, mše svatá s otcem biskupem v 10 hodin, bohatý program, zakončení v 15.30 požehnáním na cestu.

 

Sázava - sv. Prokop. Poslední prázdninovou neděli 29. 8. 2021 - program poutního výletu: v 9 hodin prohlídka kláštera a kostela; v 10 hodin - modlitba sv. růžence; v 10,30 hodin mše svatá.  V poledne oběd, odpoledne prohlídka zámku Jemniště.  Cena: doprava - 400 Kč, dítě - 200 Kč, děti z početných rodin - 0 Kč;+ cena oběda + cena prohlídek. Přihlášky - co nejdříve u jáhna LK.

 

XVIII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka - sobota: 11. září 2021. Začínáme ráno v 8 hodin na hrobě umučeného kněze P. L. Kubíčka v 8 hodin ráno, polední přestávka v Doubravici nad Svitavou a zakončení kající pouti plánujeme v 17 h. mší svatou u Bolestné matky Boží ve Sloupě v Moravském krasu.

 

Mše svatá s papežem Františkem v Šaštíně na Slovensku - 15. září 2021 (středa). Odjezd v brzkých ranních hodinách, návrat večer, předpokládaná cena asi 500 Kč. Nutné dvě dávky očkování!!! (Slováci PCR testy ani jednu dávku očkování neuznávají). Přesný program bude

zájemcům zaslán ihned po zveřejnění oficiálního programu. Přihlášky a informace: Václav Šustr, vaclav.sustr@post.cz; tel.: 777 640 961.

Medugorje - 23.9. - 28.9.2021 - zbývá ještě asi 10 volných míst. Není nutné očkování, stačí PCR test. Cena 3500 Kč + 60 euro ubytování s polopenzí. Duchovní doprovod zajišťuje P. Tomasz Kazaňski SAC. Přihlášky a informace: V. Šustr, vaclav.sustr@post.cz; tel.: 777 640 961.

Výlet. Prosetínské hřbitovy z.s. pořádají v sobotu 18. září 2021 pořádají výlet na sv. Hostýn, Bystřici pod Hostýnem, Laudonský hřbitov. Cena dopravy - 50 Kč pro členy spolku a jejich rodinné příslušníky, ostatní - 250 Kč + vstupy + oběd. Přihlášky u jLK.

 

Svatá Ludmia - 1100 roků do její mučednické smrti. Farnost Olešnice připravuje poutní výlet po stopách sv. Ludmily a sv. Václava.  Tak jako i v létech minulých rádi s sebou vezmeme další poutní výletníky.  Předpokládaný program:  Neděle 26. - 28. 9.2021.  Neděle - Stará Boleslav a Mělník. Pondělí - Levý Hradec, Praha - kostel sv. Ludmily, hrob sv. Ludmily, sochy sv. Ludmily - Karlův most a Václavské náměstí.  Úterý - Loděnice, Tetín, Karlštejn.  Zájemci z řad čtenářů zpravodaje NJ se mohou přihlásit u jLK.

 

Mons. Petr Piťha: Křížová cesta se sv. Ludmilou. U Mons. Jana Peňáze a jáhna Ladislava Kince je možno pořídit tuto knížečku za doporučenou cenu 90 Kč. Jako „ochutnávku" Vám předávám moudrá slova kněze, který se zasloužil  o její vydání a  autora z jejího úvodu:

 Život je krásný, říkají lidé,  když jim nic nechybí.  Život je těžký, když všechno tlačí a bolí.   Život je kříž, který musime nést,  říká člověk, který věří.  A víra to je, co všechno snese i unese.     V Ludmilině případě to platí tak,  jako u každého. Nemusíme se  srovnávat. Její křížová cesta je jiná a jiné není ani těžší ani lehčí.  Je to prostě jiné.  „Jen láska utáhne pluh kříže."    P. Mgr. Jakub Karel Berka OPraem.,  farář kostela sv. Ludmily  na Královských Vinohradech

Kdokoli vezme tuto knížku do ruky, ať už  proto, že se text chce modlit soukromě či  veřejně, nebo proto, že si ji chce přečíst  jako beletrii, měl by si uvědomit, že to není  odborná práce. Čtenáři mohou být dobře  historicky připraveni, a stále pak budou  narážet na omyly a soudit je jako nepravdy  a výmysly. Může je to jednou rušit, jednou  pobuřovat. Ty druhé to povede ke kritikám  až i vášnivě nenávistným: To je církev!  Lže, vymýšlí nesmysly a cpe to lidem, aby  z nich tahali peníze. Ti ze čtenářů, které  by faktografie rušila, měli by se opřít o to,  že nejde o odborný text. Ti druzí by měli  knihu rychle odložit, a nerozčilovat se  a svůj emoční potenciál si zachovat pro  vážnější případy. Je jich kolem nás dost  a dost. Navrch víme, že emoční vzplanutí

všechno jen zkomplikuje a vyhrotí.  Legendy, pro sv. Ludmilu vlastně jediný  historický pramen, nebyly nikdy  psány jako zcela věrohodný životopis... Mohly se mu velmi přiblížit, ale jejich

účelem bylo pointovat to, co světce činilo světcem. Kvůli tomu také měly být čteny. Slovo legenda znamená to, co má být čteno. Je třeba rovněž říct,  že obraz světců se v průběhu staletí mění. Různé doby zdůrazňují různé rysy odpovídající stavu a potřebám společnosti. Lze říct, že se tvář světců dotváří a jaksi vyjasňuje. ......hezkou četbu - Petr Piťha

                                               Plán poutí NJ na rok 2021:

2021   13. říjen Rad. Svratka           11.(16.) listopad  .........                     15. prosinec    Olešnice   

  Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... ....

 

  Srdečné pozvání na 261. pouť NJ - v  úterý 14. září 2021 v 18 hodin do Radostína nad Oslavou,  hl. celebrant P.  Mgr. Martin Hönig, kaplan ve Velkém Meziříčí.

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 8. 2020. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém; Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.                   www. rovecne.farnost.cz

Zodpovědný redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

 

Komentáře:

přidej komentář

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (4)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 9 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. prosince 2023

svátek má Dana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)