Měsíční poutě Nový Jeruzalém - Květen 2021

26.11.2021 - ostatní poutě

vždy kolem 13. dne v měsíci na různých místech, vždy dle poselství PM z Fátimy

 

Vážení a milí - začíná zvláštní měsíc - alespoň u nás na Vysočině většina stromů bude kvést v květnu a ne v dubnu, jak to bývalo v létech předešlých. (Že by další opatření? - nebo     Návrat k normálu?

Pro povzbuzení k víře, naději a lásce Vám posílám vám myšlenky duchovních otců - Jiřího, Václava a mučedníka Ladislava Kubíčka ve zpravodaji NJ.

V další příloze je perla od otce Jana - na aktuální téma tzv. Manželství pro všechny.

Na májových pobožnostech, prosím nezapomeňte  prosbu o zdravý rozum - pro všechny, zvlášť pro ty, kdo nesou zodpovědnost věci veřejné.

V úctě a s požehnáním  - Váš jáhen Ladislav

Nový Jeruzalém č. 5/2021

Zpravodaj  pro 257. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Novém Veselí - ve středu  12. května 2021 v 18 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb  v Měříně.

V úterý 13. dubna 2021 na mši svaté NJ byl v té době povolený počet účastníků bohoslužeb. Pán Bůh zaplať za obětavou službu tří kněží za udílení svátosti smíření a mši svatou.

     Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání 2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních    

   3) o vzrůst víry v našem kraji                            4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách      

      5) o život těla a duše pro všechny počaté děti      6) na smír za hříchy celého světa

 

Promluva P. Mgr. Jiřího Polacha při mši svaté v Měříně:

            Skutky apoštolů nám v posledních dnech, respektive od velikonoční radosti ze vzkříšeného Krista, podávají exkurz do prvních dnů a týdnů života církevní obce. Ještě se ani nějak nenazývali, ještě ani netvořili názorové skupiny, prostě, jak čteme, "obec věřících měla jedno srdce a jednu duši". Hned bychom si mohli postesknout nad realitou dnešních dnů, kdy se my Kristovci, my křesťané, my věřící v Boha, nedokážeme pořádně shodnout, byť na nejmenších věcech, ba ani v kruhu svého farního společenství. Otázka tedy zní, co nás vede k tomuto rozkolu, k tomu, abychom brojili za věci, které nás rozdělují, místo toho, abychom hledali cesty, které nás spojují?! Myslím, že je to naše lidská nátura, kdy raději hledíme do talíře toho druhého, místo toho, abychom, jak se říká, si zametli před vlastním prahem. Ano, můžeme se vymlouvat na cokoliv, můžeme čekat na to, aby začal ten druhý, můžeme ukazovat prstem. Ale právě v tomto je ten rozkol. Vždy musíme začít od sebe. A jak? Není co více dodávat, než že stačí držet v rukou Bibli a číst - návodů na dobrý život je tam dost.

            A o tom pokračují i další slova ze Skutků: "Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na všech spočívala velká milost". Jde vidět, kde byl středobod první církevní obce. Ne v penězích, ne v majetku, ale ve zmrtvýchvstalém Kristu. Ta milost, o které čteme, nevychází tedy z lidí, ale z Krista.

            Není třeba komentovat majetek a vůbec se dotýkat finančního tématu, protože, a to bohužel, je to velice citlivé téma současného světa. Stále porovnáváme. Přesto si téměř všichni, ať chceme nebo ne, žijeme v nadbytku a ne nedostatku - nikdo v dnešní společnosti nemusí trpět hlady, o tom jsme přesvědčen - stačí mít "jedno srdce a jednu duši" - ne trezor místo srdce. Jen vzpomeňme na příběh Bible (Lk 21,1-4), kdy Ježíš stojí u chrámové pokladnice a vidí chudou vdovu, jak do ní dává dva haléře: "...tato žena dala ze svého nedostatku, ostatní však ze svého nadbytku...".

            Jen jakoby mimochodem se závěr dnešního úryvku ze Skutků apoštolů jmenovitě zmiňuje o nějakém levitovi Josefovi, kterého apoštolové nazývali Barnabáš. Dalo by se říct, že tady právě začíná jeho kariéra apoštola, spolupracovníka sv. Pavla, kariéra člověka, který se vzdává svého pozemského majetku a jde za vyšším cílem, kterým není nic jiného, než sláva Boží, život s Bohem a v Bohu.

            Dovoluji si tvrdit, že poselstvím dnešního úryvku, a vlastně celého evangelijního příběhu, je výzva k následování Krista se srdcem z masa, se srdcem na dlani, s myslí otevřenou, plnou milosti Ducha svatého.

            Na Skutky apoštolské navazuje evangelium, ve kterém vnímáme rozhovor Ježíše s Nikodémem. O Ježíši víme téměř vše, ale kdo byl Nikodém? Byl farizej, tedy takový teolog - kněz - učitel té doby, zastánce a strážce Tóry. A i když byl farizejem, přesto mu něco scházelo - víra. Když mu Ježíš vysvětluje, že se musí narodit znova, on myslí jen na to, že se nelze vrátit do lůna své matky. Vůbec ho, jako věřícího v Boha - Hospodina, nenapadalo, že je ještě něco jiného, metafyzického - něco za tím viditelným, transcendentního - něco přesažného, v co vůbec má jako duchovní věřit, tedy věřit ve věčný život s Bohem.

            Jde vidět, že Ježíš je otevřený pro dialog se všemi. I když na mnohých místech nazývá farizeje a učitele zákona pokrytci, a co si budeme vykládat, právem, přesto nad nikým neláme hůl a ochotně rád vysvětluje každému vše, co je potřeba ke spáse duše. Zvláště pak těm, kteří se ptají, kteří naslouchají.

            Náš Pán to Nikodémovi vysvětluje na větru. Všichni moc dobře víme, co to je, cítíme ho, dnes už dokážeme i říct, odkud a kam jde, přesto, stejně jako Ducha svatého jej nemůžeme uchopit. Víme, že tu je, víme, že má na nás vliv, přesto jej nevidíme. To je ta přesažnost, ke které máme inklinovat - směřovat.

            Přesto si Ježíš neodpouští znovu se dotknout zaběhlých kolejí tehdejšího světa. Mluví o povrchnosti nahlížení světa, který právě tito pokrytci sešněrovali a přikovali svým striktním dodržování lidských nařízení, která vydávali za Boží, k povrchu zemskému, místo toho, aby Izraelity houfně směřovali k nebi. Doslova říká: "Nevěříte-li, když jsem k vám mluvil o věcech pozemských, jak teprve uvěříte, až k vám budu mluvit o nebeských?"

            Celý evangelijní úryvek završuje Ježíš přirovnáním svého umučení k hadu, kterého nechal Mojžíš na příkaz Boha vztyčit na poušti, když se objevila spousta jedovatých hadů. Opět je to přirovnání k tomu, že lidé vidí fyzicky hada na kůlu, ale nevidí přesažnost Boží moci, která toto všechno působí.

 

Sbírka - po uhrazení nutné režie poutě NJ, jsme odeslali 2100 Kč na podporu A.M.I.M.S. (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei, česky: Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje) = tiskového apoštolátu Fatymu ve Vranově nad Dyjí. Poděkování patří také místnímu faráři otci Josefovi Havelkovi a farníkům z Měřína, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili.

Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hlavního celebranta NJ v Novém Veselí, kterým je P. Mgr. Václav Knotek, farář v Lipůvce a Černé Hoře:

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště; co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?      

Mládí jsem prožil v malé vesničce na Vysočině se svými rodiči a sourozenci. Děkuji jim za hezké mládí a výchovu i za to, že mi do života dali a naučili vše potřebné. Po vyučení truhlářem jsem si dodělal maturitu a v revoluční rok 1989 jsem narukoval na vojnu.

Co bylo tím nejdůležitějším  impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?

Po vojně jsem šel na teologické studium do Brna na biskupské gymnázium. V této době přišlo pozvolné povolání od Boha.

Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem? 

Mým vzorem byl P. František Kšica,  P. Michal Martínek (po roce 1980 byl kaplanem v Letovicích). A mnozí další.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější? 

Jako nejdůležitější v kněžském životě vnímám to, že kněz uzdravuje duši pro věčnost. Dnes se neustále mluví jak byt zdravý, být fit, být in... Ale člověk má také duši. Kněz s Boží spoluprací a milostí pomáhá duším uzdravovat se, být krásnější. Je to vždy něco velkého, když člověk odchází za zpovědnice zase s pokojem a radostí v srdci. Stejně tak i ostatní svátosti, které kněz uděluje. Nezaslouženě spolupracuje na spáse světa.

Co vnímám jako důležité? Důležité je mít Boha rád. Snoubencům vždy kladu na srdce, aby si říkali, že se mají rádi. Pokud toho po čase nejsou schopni, tak se z jejich vztahu láska vytratila. Stejně je to důležité vůči Bohu. Jestliže mě Bůh miluje, jak o tom mluví sv. Jan ve svých listech, tak já na tuto lásku odpovídám. Pokud člověk není schopen říci: „Bože mám tě rád" - pak je otázka, jak je to s mojí vírou a vztahem k Bohu. Z lásky k Bohu potom vyvěrá vše ostatní: modlitba, svátosti, který posilují tuto lásku a můj křesťanský život.

Co Vám udělalo v poslední době radost?

Moc mě těší, že v této době pandemie si jako lidé dokážeme pomáhat. Nedávno v televizi byl dokument o tom, jak jedni pomáhají druhým v jejich těžké situaci, tam kde stát selhává. Je to také ta obyčejná lidská pomoc, která nejvíce potěší a ujistí o svých blízkých a přátelích.

Na co se nejvíc těšíte? 

Těším se, že opět budou ve farnostech normálně probíhat všechny akce, kde se lidé setkávají, společně prožívají církev a spolupracují.

Na co určíte sbírku při mši svaté NJ v Novém Veselí? Úmysl sbírky bych věnoval konkrétním rodinám, které díky pandemii jsou v nedostatku.                                       Žehná P. Václav Knotek

 

Svoboda.

Připravuji promluvu, jejímž hlavní tématem je SVOBODA.   Myšlenky pro ni čerpám z útlé knížečky P. MUDr. Ladislava Kubíčka: O svobodě.  Tento vzácný text dopsal otec Ladislav několik hodin před svou mučednickou smrtí a podle svědectví MUDr. Marie Svatošové byl rukopis zvláštním, zázračným způsobem zachráněn před zničením.  V článku „Mají svobodu andělé?" jsem objevil text, který - i když je psán v roce 2004 - je velmi aktuální a doufám, že nejednomu čtenáři pomůže k osvobození ze strachu z nemoci a smrti - tak jak nás lékař a duchovní pastýř P. Kubíček vedl a vede při poznávání a plnění Boží vůle  v našem životě.

.....Že byly a jsou na světě epidemie, to je skutečností. Pro nás je snazší svádět tu hrůzu masového umírání na bacily než na rozumné bytosti se svobodnou vůlí.  Jenže i ty bacily a viry plní vůli Boží a je skutečností, že při žádné epidemii nezahynuli všichni lidé, vždycky někdo přežil. Náhodou?  A každá epidemie vzniká většinou náhle a také zas náhle končí. Náhodou?  Samozřejmě, že se najde nějaké vědecké vysvětlení, třebas virulencí bacilů - ale proč, kdy a kde?  Jestli je to tedy všechno řízeno a není to záležitost osudu nebo náhody, tak není problém svěřit řízení těchto bolavých událostí andělům.  Tito andělé musí zřejmě mít i školení bakteriologické a epidemiologické,  ale především dost přesný příkaz Boží.  Jestli si mohou připravit i vlastní scénář a jistou úpravu - to se dovíme až tam nahoře.

Musí nám však být zásadně jasná jedna věc, pokud připustíme tuto biblickou koncepci: je jenom jeden život, a to s dvěma fázemi, pozemskou a posmrtnou. 

Časopis je určen výhradně pro vnitřní potřebu farností a poutníků NJ.

Tudíž smrt v naší lidské terminologii je jen přechodem nebo převedením z jedné fáze života do druhé fáze.  Bacily, viry, nádorové buňky a jiné příčiny nebo prostředky tohoto přechodu jsou jen lidským a rádoby vědeckým vysvětlením.  Při pohledu „shora" to vypadá všechno jinak a ti, kteří jsou už nahoře v nebeském království, se radují a děkují za ten třebas i bolavý přechod do radosti věčné.  Kniha Zjevení nám líčí bolavá řešení pozemských historických situací, ale také zpěv - společný zpěv andělů a lidí: „To jsou ti, kteří přicházejí z velkého soužení, roucho si doběla vyprali v Beránkově krvi.  Jsou před Božím trůnem a ve dne v noci mu slouží v jeho chrámě. (Zj 7,14)  (O svobodě str. 33)

 

Pozvánky, nabídky.

Milí bratři a sestry, pokud budete potřebovat kněze pro někoho, kdo je v nemocnici: Od 1. 10. 2019 byl pověřen  katolický kněz P. Sylwester Jurczak duchovní službou a pastorací   v nemocnici v Novém Městě na Moravě.  Kněz bude přítomen v nemocnici po telefonické dohodě, on Vám poradí jak postupovat. Služba kněze: pomazání nemocných, svátost smíření,   sv. přijímání, rozhovor s pacientem.   Telefonický kontakt:  733 741 473

 

Brožurka o sv. Josefovi.  A.M.I.M.S. (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei, česky: Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje) - vydal brožurku pro prožívání Jubilejního roku sv. Josefa - jsou tam např.:      Výrobní cena je brožurky je 10 Kč, k dostání ve výše zmíněném apoštolátu, u Mons. Jana Peňáze, u P. Pavla Habrovce a jáhna Ladislava Kince.

 

Poutní výlet rodin s dětmi.  Datum tohoto výletu (který je nejen pro rodiny s dětmi) musel být z vážných důvodů přeložen na 29. května 2021.  Zatím se přihlásilo 10 účastníků.  K plánovanému programu (Dub na Moravě, Tovačov) můžeme přidat návštěvu arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Přihlášky a info u jLK.

 

Plán poutí na rok 2021 

                 16. - 18. 7. - Západní Čechy V.

                ! 22.8. - 28. 8. - XXI. pěší pouť na Velehrad !

                  11. 9. - XVIII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka

 

                 Plán poutí NJ na rok 2021:

2021   13. červenec Slavkovice    12. srpen Nová Ves u N. M. na M.      14. září Radostín n/Osl

           13. říjen Rad. Svratka        11.(16.) listopad  .........                     15. prosinec    Olešnice   

 

  Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... ....

 

  Srdečné pozvání na 258. pouť NJ - ve středu 16. června 2021 v 18 hodin do Jimramova - hl. celebrant P.  Mgr. Miroslav Kulifaj, farář v Novém Městě na Moravě.

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 5. 2020. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

 

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém; Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.

Zodpovědný redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

Chvála Kristu!

 

Komentáře:

přidej komentář

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (4)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 9 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. prosince 2023

svátek má Dana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)