Měsíční poutě Nový Jeruzalém - Březen 2021

26.11.2021 - ostatní poutě

vždy kolem 13. dne v měsíci na různých místech, vždy dle poselství PM z Fátimy

 

Nový Jeruzalém č. 3/2021

Zpravodaj pro 255. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

v Křižanově - v úterý 16. března  2021 v 17 hodin.

(Tento zpravodaj - pozvánka - je psán 25. 2. 2021. Aktuální informace pro 16. 3. 2021 budou k dohledání na webu farnosti Křižanov anebo autora tohoto zpravodaje.)

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Lysicích.

Ve čtvrtek 11. února 2021 na mši svaté NJ byl v té době povolený počet účastníků bohoslužeb. Pán Bůh zaplať za obětavou službu dvou kněží - udílení svátosti smíření.

        Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání  2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních

          3) o vzrůst víry v našem kraji                4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách

                 5) o život těla a duše pro všechny počaté děti           6) na smír za hříchy celého světa

 

Kázání P. Jana  Pavlíčka při mši svaté NJ v Lysicích:

Čtvrtek 5. týden v mezidobí - Nový Jeruzalém - Lysice   Gn 2,18-25; Mk 7,24-30

Bratři a sestry, drazí poutníci,

Ježíš kvůli polemice se zákoníky a učiteli zákona o židovském zákoně, odchází od svého národa. Od těch, ke kterým byl poslán především a zahajuje dnes svoji misii u pohanů, tam kde budou jeho učedníci posláni. Budou posláni ke všem národům, tam dnes přichází dnes samotný Ježíš, aby i tam zvěstoval radostnou Boží zvěst. Aby i tam zvěstoval, že se přiblížilo Boží království.

V 5. kapitole Markova evangelia, se k Ježíšovi přibližuje žena, která trpí krvácením a je uzdravena v Ježíšově přítomnosti, když se dotkne jeho šatů. Ježíš  najednou cítí, jak z něj vyšla síla a tato žena byla uzdravena. Žena z dnešního evangelia, dostává uzdravení pro svoji dceru, aniž by ji Ježíš viděl, aniž by se jí dotkl. Její dcera je uzdravena  na základě její víry. Tak tato žena z dnešního evangelia, pohanka, je tedy vzorem pro nás pro naši víru. Pro víru nás všech, kteří žijeme po Ježíšově Nanebevstoupení a kteří očekáváme jeho druhý slavný příchod. Jen někteří Ježíšovi současníci měli možnost se ho dotknout. Fyzicky  být s ním, ale to je nezbavovalo povinnosti dotknout se a zakusit Ježíše i duchovně, právě proto, aby mohli dojít spásy.

Ježíš hovoří se ženou o chlebě. Chléb je v Písmu Svatém vždy předobrazem Eucharistie, ani dnes tomu není jinak. Tato pohanka v nás má vyvolat jakosi zdravou žárlivost protože, ona může Ježíše jako první přijímat a my nemůžeme.

V dnešní době obzvlášť, když máme uzavřené kostely, může sem jenom hrstka „vyvolených", ti na koho se dostane místo. Máme omezený přístup i ke svátostem. Tak je  přijímejme alespoň duchovně, ale hledejme i cesty, jak přistoupit ke svátostem reálně a skutečně. Většinou dnes bývají otevřené kostely - právě k modlitbě, tak se zastavme, když jdeme z obchodu, když jdeme odkudkoliv,  na 5-10 minut. Klekněme si před svatostánek a mluvme s Kristem, rozmlouvejme s sním, naslouchejme mu. Je to výzva i pro nás kněze, abychom se nebáli, abychom hledali způsob, jak hlásat a zvěstovat Ježíšovo slovo, jak hlásat a zvěstovat radostnou zvěst, právě dnes.  A to je naše nejdůležitější poslání, nás kněží, hlásat a zvěstovat radostnou zvěst.

Bratři a sestry, staňme se živými svatostánky, ať všude kam přijdeme je na nás vidět, že patříme Kristu, že Kristus přebývá v našem srdci.  Ať je našem životě vidět, že se denně dotýkáme Krista. Že ho přijímáme v Eucharistii, že s ním máme vztah.  Prosme, ať Kristus v Eucharistii proměňuje naše životy, rodiny, farnosti a diecézi.

V každém malém kousíčku chleba, který budeme za chvíli přijímat, je skutečně  přítomný Ježíš. Nechme se jím uzdravit a prosme i za ty, které máme ve svém srdci, ať Ježíš uzdraví i je.  Dnešní příběh z Evangelia není nějaká pohádka, která se stala před dvěma tisíci lety.  Ale je to živé Boží Slova, věřme mu. Věřme tomu, že i dnes může Ježíš uzdravit i ty, za které se modlíme.  Ježíšova moc,  jeho uzdravení, odpuštění, milosrdenství nezná žádných hranic, ani těch virtuálních.  Žádných hranic.  Přístup k jeho uzdravení má každý, kdo po něm touží a kdo o něj prosí.

Sbírka - stačila na úhradu nutné režie poutě NJ. Dva anonymní dárci darovali 25 000 Kč na stavbu kostela v Bulharsku. Autor zpravodaje předal tento dar P. Janu Pavlíčkovi a ten dar přeposlal P. Petru Cvrkalovi SDB, který má stavbu kostela na starosti - Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři otci Michaelovi Cvingráfovi a farníkům z Lysic, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili.

Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hlavního celebranta NJ v Křižanově, kterým je R.D. Jaroslav Laštovička, kaplan ve Velkém Meziříčí:

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště

Narodil jsem se v roce 1989. Vyrůstal jsem ve vesnici Míchov, patřící do farnosti Jimramov. Tam jsem prožil dětství. Maturoval jsem na střední škole v Rosicích u Brna v oboru umělecký truhlář a potom rok pracoval u svého otce v truhlárně. Po šesti letech studia bohosloví jsem byl v roce 2015 vysvěcen na jáhna. První působiště bylo ve Znojmě. Po roce jsem šel už jako kněz na poutní místo do Žarošic a také do Archlebova a Želetic, kde jsem mohl tři roky sloužit. Nyní jsem jako druhý kaplan ve Velkém Meziříčí.

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů? 

Vedli mě k víře a také k práci. Tak to jsem se od nich naučil.

Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?

Dobrý příklad kněží, kteří v Jimramově působili.

Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem?

Nejvíce mě ovlivnili dva kněží. Důstojný pán Miroslav Bičiště, který na důchod šel do sousední farnosti Dalečín, kde bydlel na faře. Do Jimramova jezdil sloužit mše svaté ve všední dny a jednou do měsíce nedělní a také zpovídat. Učil mě ministrovat, také úctě k Nejsvětější Svátosti, pomáhal mě při rozhodování pro kněžství. A dalším byl Msgre. Josef Laštovica, který pocházel z Jimramova a byl i vzdálený příbuzným.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?

Sloužit mše svaté, zpovídat, to patří k důležitým úkolům kněze zvláště v této době. Díky tomu budou lidé připraveni, ať přijde cokoli.

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?

Žít podle víry ve všední den, ve své práci, rodině, jak nejlépe mi to jde.

Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém životě?

To, co mě říkali staří kněží: modlitba, svátosti.

Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky, která je dnes obětována na ...(ze sbírky se hradí režie, autobusy a co zbude, tak se pošle tam, kam určí hlavní celebrant)..........?

Co zůstane po nutném vydání, chtěl bych věnovat vznikajícímu Domácímu hospici sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Je to dobré dílo, které může být velmi prospěšné v našem okolí.

Kde vás nejvíc „tlačí boty"?

Různé chyby, hříchy, se kterými musím stále bojovat.

Na co se nejvíc těšíte?

Těším se na obřady velikonočního třídení.

Co Vám udělalo v poslední době radost?

Že lidé v těchto těžkých časech chodí, jak to jde, ke zpovědi, ke sv. přijímání, k Nejsvětější oběti, z které čerpají sílu, aby zvládly všechny těžkosti. 

Co je pro rodiny podstatné, co potřebují, čím může církev rodinám pomáhat, jak to prožíváte ve své službě?

Nyní je důležité, aby se v rodině společně modlili, zvláště sv. růženec a modlitbu ke sv. Josefovi, a tak posvěcovali společně strávený čas, kterého je mnohdy víc než dříve.

 

 Dopis od otce biskupa Vojtěcha Cikrleho:

Milé sestry, milí bratři,

žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy, které vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající tomu, který většina lidí opravdu prožívá. Zahlcováni všemi možnými informacemi nemáme často ani čas  v klidu rozlišit jejich důležitost a vstřebáváme negativní balast, který nás zneklidňuje  a ubírá vnitřní pokoj a životní energii. A právě do naší aktuální situace znějí osvobozující slova evangelia: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu..." Stojíme na prahu doby zvláštní přípravy na slavení velikonočních událostí. Doby pokorné pravdivosti k sobě, k druhým i k Bohu. Doby, , kdy máme pravdivě poznávat trpícího Pána a sebe v jeho službě. Toto poznání pravdy na jednu stranu bolí, na druhou stranu nás činí svobodnými. Čtyřicet dní teď před námi stojí jako velká příležitost k obnově jedinečného  a zcela základního vztahu s Trojjediným Bohem, který započal naším křtem. Obnova křestního vyznání o Velikonoční vigilii má tento náš proces postní obnovy dovršit.

Po prohloubení našeho obrácení a po smíření s Bohem v upřímně přijaté svátosti pokání by nás Bůh měl nalézt jako společenství svých přátel, které chce po Ježíšově vzoru odmítat každé pokušení a růst ve vzájemné lásce a věrnosti nebeskému Otci.

Sestry a bratři: „Obraťme se a věřme evangeliu." Ze srdce Vám k tomu žehnám.

                                                                                                                          Váš biskup Vojtěch

Pozvánky (dá-li nám Pán Bůh život v době „pocovidové").

Milí bratři a sestry,  Pokud budete potřebovat kněze pro někoho, kdo je v nemocnici.   Od 1. 10. 2019 byl pověřen  katolický kněz P. Sylwester Jurczak duchovní službou a pastorací   v nemocnici v Novém Městě na Moravě.  Kněz bude přítomen v nemocnici po telefonické dohodě, on Vám poradí jak postupovat. Služba kněze: pomazání nemocných, svátost smíření,   sv. přijímání, rozhovor s pacientem.

                            Telefonický kontakt: P. Sylwester Jurczak  733 741 473

 

Postní pátky se svatým Josefem

Od 8. prosince 2020 běží Rok sv. Josefa, který vyhlásil papež František. Proto i postní pátky chceme prožít s touto výjimečnou postavou. Diecézní katechetické centrum zve na duchovní promluvy ke sv. Josefovi, které si můžete poslechnout přes Youtube kanál Katedrála Petrov  v postní pátky od 18:15 (online) nebo později ze záznamu.

Program:

19. 2. 2021 - sv. Josef v Písmu svatém - R. D. Zdeněk Drštka 26. 2. 2021 - sv. Josef v církvi - Mons. Jiří Mikulášek 5. 3. 2021 - sv. Josef a práce - jáhen Jiří Dyčka 12. 3. 2021 - sv. Josef a rodina - jáhen Josef Múčka 19. 3. 2021 - sv. Josef a duchovní život - R. D. Jindřich Kotvrda

 

Vydavatel knih POUSTEVNÍK v edici Chvilka klidu vydal brožurku „POSTNÍ DOBA" - autor Mons. Petr Piťha. Pokud o tuto knihu máte zájem můžete ji získat v jakémkoli počtu (cena je 80 Kč za kus) u jáhna Ladislava Kince

 

Plán poutí na rok 2021  15. 5.  poutní výlet rodin s dětmi

                 16. - 18. 7. - Západní Čechy V.

 

                ! 22.8. - 28. 8. - XXI. pěší pouť na Velehrad !

Zdravím pěkně, vážení a milí.

Vinou mé nedůslednosti se stalo, že v řádném termínu našich poutí jsou na Velehradě zamluveny už tři svatby, za týden zatím ještě žádná, proto  vše posouváme

XXI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD bude vrcholit mší sv. v bazilice v sobotu 28/8 2021 v 11.30
 Začíná se  v pondělí 23/8 v N. Veselí, na Vítochově, na Vranově a dalších místech (z Újezda a Rad. Svratky se jde už v neděli 22 / 8  další proudy se postupně přidávají

Sraz na Klimentku v pátek 27/8 po poledni, z Tupes vycházíme v sobotu  v 9 hodin pak kolem památníku sv. Jana Pavla II.  u poutního kříže pod hřbitovem cca .45, po 0. hodině přivítání, přijetí do Společenství čistých srdcí, růženec a v 11.30 mše sv. s o. biskupem (pozváni jsou olomoučtí)

PROSÍM OPRAVTE SI TO VE SVÝCH DIÁŘÍCH.

Děkuji za pochopení a omlouvám se za další starosti.

A přeji zdraví, ale i víru, naději a lásku!

Mons. Jan Peňáz, V Ulici 91, 59214 Nové Veselí, mobil: 736 52 92 21, http://www.poutnik-jan.cz/

 

                  11. 9. - XVIII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka

 

                 Plán poutí NJ na rok 2021:

2021   12. květen   Nové Veselí    16. červen  Jimramov

  13. červenec Slavkovice 12. srpen Nová Ves u N. M. na M. 14.září Radostín n/Osl

     13. říjen Rad. Svratka 11. (16.) listopad  .........  15. prosinec    Olešnice   

 

  Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... ....

 

  Srdečné pozvání na 256. pouť NJ - v úterý 13. dubna 2021 v 18 hodin do Měřína - hl. celebrant

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2020. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém; Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.

Zodpovědný redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

Časopis je určen výhradně pro vnitřní potřebu farností a poutníků NJ.

 

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)