Měsíční pouť Nový Jeruzalém 2019 - září 2019

29.11.2019 - ostatní poutě

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Vážení a milí přátelé! Dnes je poslední den prázdnin v naší zemi. Zítra je neděle 1. září - den, na který se nemalá část našich bližních těší nebo také netěší, protože je to začátek školního roku. Letos je to neděle - den Páně - jdeme do školy Boží - s Bohem začni každé dílo, podaří se ti až milo! V tento den nám Církev překládá Ježíšovo Slovo  o pokoře.   ".....když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé.  A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit.  Dostaneš odměnu při vzkříšení spravedlivých." Děkuji a blahopřeji všem, kteří se stávají blahoslavení podle tohoto Kristova návodu. Je to také svátek svatého Jiljí jednoho ze čtrnácti svatých pomocníků, který je vzýván mimo jiné jako pomocním při uzdravování z rakoviny a manželské neplodnosti. Pokora je pravda. Učme se této pravdě, např. tím, že místo "spravedlivého" odsuzování bližních je budeme považovat za lepší než jsme my a ve zvlášť těžkých a nenapravitelných případech se za ně budeme modlit. V rámci našich proseb za nové dělníky na Boží žni  Vás srdečně zvu na 16. smírnou pouť P. Ladislava Kubíčka - v sobotu 21. září - prosím o šíření přiloženého plakátku.  Vše ostatní je ve zpravodaji. Požehnej Vás všechny: Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Amen - váš jáhen Ladislav

 

Nový Jeruzalém č. 9/2019

Zpravodaj pro 237. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

v Radostíně nad Oslavou -  ve čtvrtek 12. září  2019 v 18 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb ve Žďáře n/Sáz - u sv. Prokopa.

 V úterý 13. srpna 2019 přijelo a přišlo na pouť NJ do Žďáru třemi autobusy, auty a pěšky asi 500 poutníků. Svátost smíření udělovalo 6 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.

           Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání 2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních   3) o vzrůst víry v našem kraji  4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách   5) o život těla a duše pro všechny počaté děti  6) na smír za hříchy celého světa

Kázání probošta P. Mgr. Zdeňka Macha na pouti NJ ve Žďáře:

Drazí přátelé! To dnešní evangelium, které hovoří o prvním zázraku Pána Ježíše, který je uveden v Písmu, mám moc rád, protože je to takové povzbuzující a krásné. A právě v něm důležitou a krásnou roli v něm sehrála matka Pána Ježíše Panna Maria.  Určitě už každý z nás na nějaké svatbě byl.  Možná jsme prožili na svatbě spoustu krásných chvil.  Svatba je místem, kde se prožívá radost a veselí nad vzájemnou láskou. A v tomto příběhu najednou tam přichází chvíle, kdy něco došlo. My možná jsme v nějaké pozici, když je připravena nějaká oslava a najednou tam něco nevyjde, tak jak má, najednou je tam něčeho nedostatek. Co začneme dělat?  Obrátíme se k sousedovi a řekneme: „Tak se jim to nepodařilo, že jo?"   Začneme reptat na to, jak to špatně připravili, nepromysleli  to pořádně.  V tomto příběhu nic takového neslyšíme.  Ani ti druzí hosté - a bylo jich tam spousta - tento nedostatek nezpozorovali.  Zpozorovala ho Maria.  Určitě byla tou, která se zapojila do té přípravy a možná do obsluhy.  Byla tam přítomná mezi těmi, kteří to měli na starosti.  Určitě měla jejich důvěru.  Svěřili se jí s tím nedostatkem.  Panna Maria  to řeší zvláštním způsobem.  Přichází za svým synem. Přichází s tím nedostatkem. S důvěrou ho Ježíši předkládá.  Neříká co by měl Pán Ježíš udělat.  Neříká - zaskoč s učedníky do sousední vesnice. My jsme takoví, že máme tendenci řešit věci spíš tím, že něco druhému nařídíme, nadiktujeme. Možná zvlášť u dětí - jdi a takto to udělej.  Ona mu dává vlastně tu úžasnou svobodu, prostor.  I když Pán Ježíš reaguje zvláštním způsobem:  „Co mi chceš ženo?" Jakoby vyjádří takový určitý odstup od ní, že jo?  Neříká jí matko, říká jí ženo. Dokonce jí říká: „Ještě nepřišla má hodina."  Možná i za tím se skrývá něco, co my těžko uchopíme.  Co tím všechno  Pán Ježíš myslel.  A Panna Maria to určitě  v té chvíli nedokázala pochopit. Ale přesto jedná v té důvěře ve svého syna.  V jaké důvěře?  V té co vlastně prožívala celou tu dobu, když žila vedle něj.  Nebo Ježíš vedle ní.  Kdy prožívala tu Boží prozřetelnost, která jí provázela.  Která jí dala ten velký dar, že mohla žít vedle Božího Syna. Která ji vedla a chránila před různými nebezpečími.  Která jí dávala zažít jistotu, že On je opravdu tím vyvoleným.  A prožívala s ním opravdu velmi blízký osobní vztah. Vztah důvěry.  A jako on věřil jí, tak ona věřila jemu.  Věřila jemu, jako uvěřila Bohu Otci. A právě v tomto postoji velké důvěry ty věci svěřuje.  Neví jak to dopadne.  Ale ví, že její syn je tak úžasně dobrý, jako sám Bůh.  Ví, že její syn určitě najde nějakou cestu. A opravdu tu cestu nachází, spíš  má ji nějak připravenou.  Protože nakonec, když Maria oslovuje služebníky:  „Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne!"  V této veliké důvěře Ježíš jde a udělá ten zvláštní zázrak.  Nejen, že tam zachraňuje situaci,  ale On se stává požehnáním pro celou tu chvíli.  Pro celé to společenství.  Pro všechny co tam na tu svatbu přišli.  A zvlášť pro ty dva, kteří se  brali.   Kteří jsou nakonec pochváleni, že uchovali dobré víno do  poslední chvíle, aniž oni sami o tom věděli. Ale co bylo v tom důležité? Že na tu svatbu pozvali Pannu Marii a pozvali tam také jejího syna - Ježíše.  Možná v tomhle světě vnímáme a vidíme, kolik různých problémů a těžkostí je.  Nakolik i my reptáme.  Možná různě nadáváme a kritizujeme.  Ale možná zkusme se na to podívat obrazem tohoto příběhu.  Nakolik máme důvěru v Boha, že On i na naši prosbu může a chce vstoupit do těch různých těžkostí a problémů.  Možná do té situace, kdy se nám zdá, že v naší Evropě naše křesťanská víra umírá. Není to jen obraz spíš toho našeho postoje.  Že my tu víru nebo důvěru nemáme?  Nebo, že ji máme slabou?   Nechme se znovu povzbudit a posílit v té úžasné naději, kterou nám Kristus dává.  Která pramení nejen z jeho slova, ale z jeho skutků, o kterých Písmo hovoří.  Pojďme s touto důvěrou také nyní prosit modlit se.  Za nás, za naši zem, za naši Evropu.

 

Sbírka - po zaplacení autobusů, nutné režie - jsme darovali  14 845 Kč na pomoc malomocným - Likvidaci lepry. Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři otci Blažeji Hejtmánkovi a všem farníkům ze Žďáru - sv. Prokopa, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. A hlavně - díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hlavního celebranta NJ v Radostíně n/Osl, kterým je P. Mgr. Pavel Krč, farář v Horních Dunajovicích a Horních Kounicích:

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště: Je mi 40 let. Dětství jsem prožil v Letovicích, studoval jsem později gymnázium v Boskovicích a po něm byl přijat na lékařskou fakultu do Brna. Ale cítil jsem v sobě jinou touhu, a tak další životní kroky směřovaly do Litoměřic, kde býval Teologický konvikt. Poté jsem s přerušením na 1 rok základní vojenské služby byl v kněžském semináři v Olomouci. V pastoraci jsem působil ve Znojmě, ve Velkém Meziříčí a některých okolních vesnicích, v M. Krumlově a některých okolních obcích a nyní ve farnostech H. Dubňany a H. Kounice.      Otče  co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů? Lásce, modlitbě a účasti na bohoslužbách.        Co bylo tím nejdůležitější  impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?   Na jediný nejdůležitější si nevzpomínám, bylo jich dohromady více. Ale pamatuji si, že mne ve 4. ročníku gymnázia zaujal film Zapomenuté světlo. I toto si Pán Bůh použil.     Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem?   Když mi bylo 17 let, našel jsem u našich knížku o P. Piovi a ta byla rozhodující pro zrání mé osobní víry a později P. Pio zůstal i jedním z kněžských vzorů.      Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější? Hlásání evangelia, slavení eucharistie, svátostí, modlitbu, službu potřebným a také radost z kněžského společenství a přátelství.     Co může věřící člověk dělat pro to aby vzrostla víra v jeho okolí?  Snažit se přijmout Pánovu touhu, abychom žili ve spojení s Ním a ostatní už bude z toho vyplývat. On to říká, abych zůstávali v jeho lásce a že bez Něho nemůžeme dělat nic.  Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém životě?    V poslední době objevuji důležitost modlitby v blízkosti Pána v Eucharistii.

Mohl byste nám  přiblížit úmysl sbírky (ze sbírky se hradí režie, autobusy a co zbude, tak se pošle tam, kam určí hlavní celebrant)?    Na Mary´s Meals.   Kde vás nejvíc „tlačí boty"? Asi toho bude víc, ale napadá mne nepodléhat strachu.   Co Vám udělalo v poslední době radost?     Např. kniha In sine Jesu.      Co je pro rodiny podstatné. co potřebují, čím může církev rodinám pomáhat, jak to prožíváte ve své službě?  V dnešním poněkud zmateném světě možná si uvědomovat jednoduchou pravdu, že Bůh zamýšlel tvořit rodinu na výlučném vztahu lásky muže a ženy v manželství. Učit se žít s Bohem i v sekularizovaném světě, a proto se i modlit, čerpat ze slavení svátostí. Nepodceňovat nebezpečí toho, co je s křesťanským životem neslučitelné, ať už jde o filmy, hudbu a jiné vlivy. Snažit se porozumět učení církve a také hledat společenství rodin, aby si mohly být oporou, povzbuzovat se, pomáhat si, a tak vydávat svědectví. K tomu mohou napomáhat v církvi i různá setkání, konference, exercicie, poutě, konkrétní pomoc apod. Pán Ježíš přišel do konkrétní rodiny, a tak její život zvláštním způsobem posvětil. Lidé, kteří ho v rodině budou dávat na první místo, budou světlem pro tento svět. Pán bude skrze ně působit a pomáhat těm, kteří tápou a vězí v nejrůznějších temnotách. V každém ze svých působišť jsem našel příklad krásných rodin a jsem rád, že je tomu tak i v tom nynějším. Je to pro kněze opora a povzbuzení. Kde je společenství modlitby, je to velká pomoc.

V naší republice určitě hodně dlužíme docenění mateřství a také otců, kteří mají být vlastně kněžími v rodině. Této role si nejsou mnohdy vědomi a nevíme, jak se jí ujmout. Často se o to snaží, jak jen to jde, heroicky zachraňovat nebo suplovat ženy. Obrátí-li se otcové, budou se obracet i celé rodiny. Budou-li svatí otcové, budou i svaté rodiny. Je dobře, když ministrují u oltáře i dospělí muži, popř. mohou sloužit jako akolyté. Jejich místo není nutně co nejvíc vzadu pod kůrem, kde na ně není vidět a mohou případně i nerušeně pospávat, ale klidně co nejblíže oltáři. Muž je hlavou, tak může příkladem táhnout i ty ostatní. Někde mají ministranti „vychozeno" třeba i po 5. třídě. Ale uvědomuji si, jaký dobrý vliv třeba na nás v dětství v Letovicích měli dospělí ministranti a byli i vzory.

                                                                     Prosba.

V červnu, červenci a srpnu se stala při autobusové dopravě na poutě NJ nepříjemná věc.  Řidiči - neznám jejich důvody - vynechali 2x zastávku v Měříně (červen a srpen) a jednou ve Vídni (červenec).  A tam dlouho a marně na ně čekali poutníci - cestující.  I když je to v této chvíli k ničemu, přijměte omluvu a slib, že už se to snad v budoucnu nebude opakovat.  Pokud řidič ze závažného důvodu chce změnit trasu a zastávky měl by to předem konzultovat se svým vedoucím a ten s objednatelem dopravy.  Aby se předešlo podobným situacím mám na vás prosbu: V případě, že autobus nepřijede na stanovené místo podle jízdního řádu - tak prosím Vás volejte 606948970 - až do začátku mše svaté mám mobil zapnutý a možná by ještě s pomocí dispečera  šlo vše dát do pořádku. Děkuji -jáhen Ladislav Kinc

 

            19. pěší pouť na Velehrad (Vítochovský proud) -    zpráva a poděkování.

V neděli se vydalo asi 17 poutníků pod vedením P. Tomáše Kazaňského a P. Pavla Habrovce z  Radešínské Svratky na Vítochov - tam měli mši svatou a přijali pohostinství místních věřících, kteří nás vybavili jídlem na cestu. V pondělí ve Vítochovském kostele svatých Michaela, Cyrila a Metoděje P.Pavel Habrovec požehnal poutní cyrilometodějské křížky. Z Vítochova vyšlo 61 poutníků a ze Sebranic u Litomyšle už ráno vyšlo 6 poutníků, s kterými jsme se setkali v Olešnici. Na faře v Rovečném nás pohostili ženy z Nyklovic. Při mši svaté v Olešnici nás P. P. Habrovec vybídl k osobnímu svobodnému rozhodnutí pro Krista. Po mši svaté si poutníky „rozebrali" farníci do svých domovů.  V úterý z Olešnice vyšlo 67 poutníků přes Křetín (duchovní program v kostele,  občerstvení), v Letovicích byl v nemocnici vynikající oběd, duchovní program. P. Alois Sedlák v kostele sv. Václava poutníky povzbudil slovem a udělil jim svátostné požehnání. V Boskovicích P. Pavel Habrovec v promluvě při mši svaté velmi důrazně na základě přikladu sv. Bernarda povzbudil chlapce ke službě u oltáře a rodiče k poctivosti v předávání víry. Paní senátorka Vítková nás seznámila s pomníkem zbudovaným na památku Tomáše kardinála Špidlíka k jeho stým narozeninám poblíž jeho rodného domu. Následovalo přijetí poutníků v rodinách v Boskovicích a okolí.   V úterý také začal pro poutníky duchovní program. Mons. Jan Peňáz připravil podle knížečky Mons. Petra Piťhy: O svaté Anežce Přemyslovně a o listopadu 1989  texty a otázky, které jsme rozjímali celé čtyři dny.  Ve středu nás z Boskovic  a Valchova vyšlo 56. Poutníci měli možnost se pomodlit u výše zmíněného pomníku. Po modlitbě v kostele sv. Mikuláše v Němčicích jsme doputovali k Panně Marii Bolestné do Sloupu. P. Karel Chylík a jeho farníci nás krásně přijali, nasytili a dopřáli odpočinek před náročnou cestou do Ruprechtova. V Senetářově nás občerstvili místní farníci a my si dopřáli modlitbu v kostele sv. Josefa, který letos slaví 50 roků od požehnání základního kamene. Následovalo srdečné přivítání místních farníků v Ruprechtově v kostele sv. Václava.  Přede mší svatou nám P. František Opletal dal poučení na celý život: „Začněte každý den znamením Svatého Kříže." Ubytování jsme byli v rodinách a v penzionu paní Ševčíkové v Podomí.  Ve čtvrtek jsme vyšli v počtu 60 poutníků z Ruprechtova do Račic, kde jsme se spojili s proudem velkomeziříčským - a  v počtu 87 jsme došli  do Rostěnic.  Při mši svaté nás jáhen Ladislav stručně seznámil s krátkým životem nemocné Anežky, a svědectvím její maminky, která napsala  o jejím životě před a po jejím narozením knihu.  Kolik dětí je zabito před narozením, proto, že jsou neplánované, nechtěné a nebo nemocné.  Snad se toto svědectví živé víry v Boha dotklo mladých srdcí, aby vždy řekli ANO počatému životu a ze všech sil ho chránili.  Přes Kozlany (pohoštění a kulturní program u paní zubařky) jsme došli Milonic - kde nás přivítali místní duchovní otcové - P. Martin Kohoutek a P. Miroslav Slavíček a zajistili ubytování v rodinách. Poutníci, na které se nedostalo, šli na jídlo a nocleh do školy v Nesovicích. V pátek nás čekala nejnáročnější etapa - z Milonic na horu sv. Klimenta, kde jsme se setkali s proudem Vranova nad Dyjí,  Znojma, Olomouce a dalších - a společně děkovali za Cyrilometodějské dědictví.  Potom jsem došli do Boršic - zde opět velmi srdečné přijetí P. Antonem Kasanem a místními farníky. V sobotu posíleni o ty, kteří přijeli autobusy jsme putovali posledních osm kilometrů na Velehrad - 176.  Zde jsme obnovili v basilice zasvěcení našeho národa Panně Marii

 z roku 1993, přijali novou členku Společenství čistých srdcí a sv. růžencem připravili na mši svatou.  Koncelebrovanou mši svatou vedl P. Petr Přádka, provincilál Jezuitů v ČR.   Po odpoledním občerstvení a odpočinku jsme vyslechli slova papeže Františka, které řekl na závěr pěší pouti evropským skautům, která se velmi hodili i pro nás. Po slavnostním TE DEU a svátostném požehnání jsme se s pozvánkou na 20. pěší pouť na Velehrad v roce 2020 (16. - 22. 8.) rozjeli domů.

Pán Bůh zaplať - všem dobrodincům za jejich dary a pomoc (ve Vítochovském proudu bylo 25 dětí a mladých lidí z početných rodin, kteří díky darům nemuseli nic platit)  - duchovní i hmotnou. Poděkování také patří všem, kteří poutníkům jakýmkoli způsobem sloužili. 

     Podrobné informace o 19. PPnaV  najdete na WWW. poutník-jan.cz nebo www.fatym.cz

Pozvánky.

Výlet. Prosetínské hřbitovy z.s. pořádají v sobotu 14. září 2019 výlet na nejbaroknější hřbitov na ČR - ve Střílkách. Kromě toho bude na programu mše svatá na Velehradě, prohlídka basiliky, oběd v poutním domě Stojanov a prohlídka Archeoskanzenu. Cena dopravy - 50 Kč pro členy spolku a jejich rodinné příslušníky, ostatní - 200 Kč + vstupy + oběd. Přihlášky u jLK.

Blahořečení P. Richarda Henkese SAC.  Otcové pallotini srdečně zvou na slavnost blahořeční svého spolubratra, který zemřel mučednickou smrtí před koncem 2. světové války jako oběť lásky k bližnímu.  Slavnost bude 15. září 2019 v Limburku.  Cena dopravy je 1300Kč. Odjezd je 14. 9. v 21,25 z Nového Města na Moravě a návrat 16.9. asi v 5 hodin.  Přihlášky a informace na tlf.: 739 002 737 nebo info@pout.cz.

16. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Letos uplyne 15 roků co byl P. Ladislav Kubíček  11. září 2004 - na faře v Třeběnicích zavražděn. Sobota 21. září 2019 -  začátek v 8 hodin u hrobu P. Kubíčka na hřbitově v Kunštátě. Odtud putujeme pěšky do Sloupu v Moravském krasu. Během putování je možné přijmout svátost smíření. Modlitby a celý program budeme obětovat na smír za vraždy kněží v naší vlasti a nová a trvalá duchovní povolání. V Doubravici na faře bude polední zastávka s občerstvením. Ve Sloupu v Moravském krasu bude v 17 hod - mše svatá. Po mši svaté odveze autobus pěší poutníky zpátky do Kunštátu.

27. - 29. 9. 2019 - farnost Olešnice, Černovice, Rovečné pořádají třídenní farní pouť na Broumovsko, Jablonného v Podještědí, Liberce, Malých Svatoňovic. Nabízíme několik volných míst - přihlášky a informace u jLK.

28. 10. 2019 - Praha - po stopách sv. Anežky české. Farnost Nové Veselí a Bohdalov pořádá k 30. výročí svatořečení sv. Anežky. Program: Mše svatá v kostele sv. Anežky na Spořilově (Mons. Petr Piťha), Anežský klášter, kostel sv. Haštala - místo obláčky sv. Anežky, kostel sv. Bartoloměje. Informace a přihlášky u jáhna L. Kince.

Plán poutí NJ na rok 2019 a rok 2020:

2019    13. listopad  Jámy                  12. prosinec Olešnice

2020    14. leden Velké Meziříčí    13. únor      Trpín     12. březen    Křižanov

             14. duben Měřín      13. květen   Bohdalov    16. červen    Žďár n/Sáz

             14. červenec              13. srpen                   15. září          Pavlov

             13. říjen                  12. listopad   Jámy                15. prosinec  Olešnice

2021 únor - Lysice

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... ....

Srdečné pozvání na 238. pouť NJ - v úterý 15. října 2019 v 18 hodin do Bystrého - hlavní celebrant - Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář diecéze Hradec Králové 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20.9. 2019. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém

Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.

Zodpovědný redaktor : jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

Časopis je určen výhradně pro vnitřní potřebu farností a poutníků NJ.

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)