Měsíční pouť Nový Jeruzalém 2019 - leden 2019

29.11.2019 - ostatní poutě

  Milí přátelé!

V předvečer poslední adventní neděle - po ukončení poslední adventní duchovní obnovy zn. Radujte se a jásejte! - Vám posílám zpravodaj NJ č. 1/2019 a plakátek s pozváním na pouť NJ do Velkého Meziříčí.

Blahopřání k Vánocům a k vstupu do roku 2019:  "Přeji Vám, aby náš všemohoucí Bůh Vám splnil to dobré o čem sníte a po čem toužíte. On je přebohatý a dává prosícím víc než si dokáží představit."

Ke všemu dobrému Vám žehná - Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého - jáhen Ladislav

Nový Jeruzalém č. 1/2019

Zpravodaj pro 229. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

ve Velkém Meziříčí - v  úterý 15. ledna  2019  v  17 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Olešnici.

Ve středu 12. prosince přijelo a přišlo na pouť NJ do Olešnice čtyřmi autobusy, auty a pěšky asi 300 poutníků. Svátost smíření udělovalo 8 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.

     Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání   2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních 

 3) o vzrůst víry v našem kraji                               4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách 

  5) o život těla a duše pro všechny počaté děti                     6) na smír za hříchy celého světa

Kázání P. Marka Dundy  na pouti NJ v Olešnici:

Pochválen buď Ježíš Kristus! Až na věky, amen.  Bratři a sestry, náš jáhen měl již několik oznámení, tak bych si dovolil také několik oznámení. Možná, že jste si toho už všimli,  v kostele jsou uprostřed a vzadu na stolcích brožurky, a nejen brožurky, ale i křížky, kropenky, kalendáře.  Nevydáváme to, nevozíme to na kšeft, jde nám o povzbuzení víry.  Zvlášť v těchto týdnech si mnozí objednávají velké množství těchto materiálů.  Dnes jsem přišel na oběd a maminka, která už měla hotové placky říká:  "Taky tady proběhla vedoucí pošty a řekla, že si ráda placku vezme,  jako by věděla, že nebude mít polední přestávku, kvůli balíkům, které donesou z fary - aby byly včas odeslány." Takže doporučuji tuto možnost, někteří kněží to berou i po stovkách, protože objevili, že to jsou materiály, které mohou být vhodné pro povzbuzení mnohých.

Nový Jeruzalém nás dnes dovedl do Olešnice. Prožíváme Advent, to je období, kdy jsme víc vnímaví pro Boží věci. Kéž by i díky tomu dnešnímu zastavení jsme byli lépe disponováni lépe prožít zbytek Adventu a pak i Vánoce naplno.  V evangeliu jsme slyšeli: "Pojďte ke mně, kdo jste obtíženi."  To jsme my, kteří se cítíme přetíženi úkoly, obtíženi prací, někdo je obtížen obavami, problémy, starostmi o budoucnost.  Někdo je obtížen nemocí, stářím, někdo třeba osamocením.  Tato naše obtíženost může mít různé podoby. Ale jedno to má společné: "Pojďte ke mně a já vás občerstvím." říká Pán Ježíš. 

Těsně před tím, než jsem vyjížděl sem, měl jsem telefonát - volala sestřenice: zemřela sestra mého tatínka. Tak ji také přinášíme se vším tím,   co přinášíme ve svých srdcích, ať nás Pán občerství. 

Jsou zde i někteří poutníci velehradští.  Z našeho směru, z Vranova - je mezi velehradskými hity jeden velmi oblíbený, je inspirován slovy  Izaiáše, právě z dnešního prvního čtení: "Ti, kdo věří Pánu, nabírají síly, dostávají křídla jako orli, běží bez únavy."  Tento hit se tam zpívá někdy i vícekrát denně, nejenom, že se ti poutníci potřebují povzbudit, aby došli. Ale hlavně protože to zažíváme, že když věříme víc  Pánu, tím víc máme síly, abychom nesli to co přichází.  A to co přichází, nepřichází proto, aby nás to rozdrtilo, ale, abychom jako ti, kdo jsou věrni Pánu, pro něj to mohli přinést, jemu tím udělat radost a sami sebe posvětit. Máme jít se vším tím svým těžkým k Pánu a máme si uvědomovat, že když mu důvěřujeme, že zde najdeme odpočinutí, občerstvení a nabereme síly, jak ti orli.

Přijíždím z Vranova nad Dyjí, tam také míváme Nový Jeruzalém, vždycky patnáctého v měsíci, schází se nás tam méně, ale scházíme se u Panny Marie - Matky Naděje. V Hlubokých Mašůvkách je také Nový Jeruzalém, ten se zase schází vždy na první sobotu a tam se modlíme u Panny Marie - Matky Víry. Zde je vždycky Nový Jeruzalém putovní u Panny Marie, Matky Lásky. Tak jsme kdysi o tom snili a ono to tak je. Maria nás učí žít s vírou a důvěrou. Učí nás žít s nadějí, že Pán nás nezklame.  Učí nás žít láskou, abychom byli těmi, kteří přinášejí do světa Boží hodnoty a kteří se tím sami přibližují k Pánu. Když tady byly před několika týdny Lidové misie, tak bylo opakovaně připomínáno, že do nebe přijdou ti, kdo svaté žijí svůj stav.  I to je prosba, s kterou zde přicházíme k Pánu. Svěřujeme to skrze Pannu Marii.  Ať na tom místě, kde jsem dokážu žít svatěji.  Více jako člověk, který žije z víry. Jako ten, který dělá Pánu radost.  Jako  ten, který nedělá nezdravé kompromisy. Jako ten, který vytrvá.  Při těch misiích jsem měl tu možnost, že jsem častěji pobýval v tomto kostele a přímo jsem byl fascinován výjevem, co je zde na oltáři, za mými zády.  Kostel svatého Vavřince má na tom hlavním deskovém oltáři znázorněny obrazy ze života svatého Vavřince.  Nejvíc mě upoutal ten, jak je Vavřinec opékán. Musel jsem nad tím mnoho a mnoho přemýšlet. Jak dlouho to asi trvalo? Hodinu, dvě?  On to vydržel, dokonce u toho žertoval.  Kdybychom se ho zeptali dnes jestli toho lituje - tak by řekl: „V žádném případě, díky tomu jsem mohl dojít k mučednické koruně."  Na tom prostředním obraze je znázorněn, jak je u Krista s papežem Sixtem, jak jsou v radosti, že se zvítězilo.  I když Kristus trpící je nezve na lehkou cestu, ale On je Vítězem.  Napadlo mě, jak takový Pilát, který měl obrovskou moc, takovou, že mohl odsoudit toho, koho považovali za  krále, dokonce se proslýchalo - Božího Syna - což my víme, že On to byl - tak Pilát tu svou moc použil - co by řekl dnes. Kdo z nich by chtěl dnes vzít svůj způsob jednání?  Ten co věrně vytrpěl pro Pána věrně nebo ten, který zneužil svoji moc?  Tak nějak se mohl radovat z toho, že se všichni před ním třesou.  A máme to převést do svých životů.  Někdo prožívá utrpení, někdo prožívá těžké zkoušky, ale přijde chvíle, když se nás budou ptát: "Chtěl byste to vrátit zpět?"  A my už díky tomu, že jsme to přetrpěli budeme v nebi - tak řekneme: "Ne, ne, zaplať Pán Bůh, že přišla ta zkouška."  A naopak, by nám mohlo někdy  hrozit, že na věčnosti bychom litovali,  proč jsem odhazoval ten kříž, proč jsem lpěl na tom majetku, proč jsem prosazoval to svoje.  Nebýt  toho mohlo to být se mnou úplně jinačí.

My máme teď před sebou čas milosti.  Advent je také příprava na chvíli, kdy přijde Pán do našeho života.  Už se s ním brzy setkáme. Kdy přijde jako ten, kdo nás bude soudit. My máme Advent prožít s tím vědomím - Pane dej mi milost, ať jsem připraven.  Potřebujeme odvahu, abychom v těch chvílích, kdy nastane něco těžšího, abychom v těch chvílích nehledali výmluvy, abychom si vzpomněli na svatého Vavřince, abychom dokázali zůstat těmi, kdo jsou věrni.  Kdy?  Tehdy, kdy se zdá, že se všechno prohrává - důvěřuj Pánu a zachovej se tak, jak je jediné správné v jeho očích.

Přidám ještě jeden skutečný příběh z druhé světové války. Němci zabrali také Jugoslávii. A v jednom strážním oddíle, německém, byl takový obyčejný voják - Josef Schulz. Všechno probíhalo normálně, až 19. července 1941 velitel nechal svou jednotku nastoupit  a nechal vystoupit osm vojáků, mezi nimi byl i ten Josef Schulz.  Měli si vzít samopaly  a že půjdou vykonat nějakou službu. Mysleli si, že půjdou někam strážit nějaký objekt, tak jak bývali posíláni. A když vyšli na jeden blízký vršek, zjistili, že tam u stohu stojí šestnáct Jugoslávců, žen a mužů, každý z nich měl zavázané oči, zády se opírali o stoh.  Velitel vojákům nařídil, aby se postavili dvacet pět metrů od nich, došlo jim, že mají za úkol je popravit.  A velitel zakřičel - připravit, pozor - a vtom tam něco zarachotilo, Josef Schulz odhodil svůj samopal.  Rázným krokem přešel ke stohu a stoupl si mezi Jugoslávce do řady. Velitel křičel, ať se vzpamatuje, ať se vrátí - nic.  Velitel znovu zakřičel připravit, pal.  Zhroutili se, zastřeleni, všichni ti Jugoslávci.  Kromě Josefa Schulze, jeho spolubojovníci na něj nevystřelili. Tak velitel ještě jednou zavelel - pal.  Tentokrát padl i on.  Když pak prohlíželi jeho kapsy, našli tam lístek psaný jeho rukou, kde si vypsal myšlenku z Písma Svatého, která ho inspirovala: Láska se neraduje z nespravedlnosti, láska se raduje z pravdy.

Máme mnoho příkladů těch, kteří v důležitých okamžicích se rozpomněli - chci být především věrný Pánu. Chci být tím, kdo ho nezradí, tím, kdo s jeho pomocí přijme těžkou zkoušku, těžký kříž.  Tím, kdo bude v tomto duchu druhé povzbuzovat.

A protože jsem začínal tím, že máme dobu adventní, to nás vede k přemýšlení. Tak bych zakončil krátkou básničkou, která nás má vrátit do té naší každodenní reality, která je však prosycena tou skutečností, že se chystáme na setkání s naším Pánem.  Adventní čas, máme tu zas. Kdo se ho dožije napřesrok z nás? Večer vždy přijde spíš, lidé mají k sobě blíž. S Marií, s Josefem, svou duši ztiš. S Marií rozjímej, Božím snům naslouchej. Abys byl zachráněn, Bůh ti jde vstříc. Amen.

Po zaplacení autobusů a nutné režie jsme darovali 3 937 Kč + 9 100 Kč dodatečné dary olešnických a okolních farníků - celkem tedy 13 037 Kč na Mery Meals - jídlo pro chudé děti v tzv. třetím světě.  Pro ilustraci - na jedno dítě na jeden rok je třeba 15,6 euro na rok.  Pán Bůh zaplať jménem 31 dětí, které díky vaší štědrosti budou dostávat jíst ve škole celý rok.   Poděkování patří také místnímu faráři otci Tomáši Šímovi a všem farníkům z Olešnice, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili..... A hlavně - díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Rozhovor s hlavním celebrantem poutě NJ ve Velkém Meziříčí P. Mgr. Pavlem Pacnerem, proboštem význačné kapituly v Mikulově, farářem v Mikulově, administrátorem farností: Březí, Dolní Věstonice, Klentnice, Perná a Sedlec u Mikulova.

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště: Narodil jsem se před dvaačtyřiceti roky v Třebíči opravdově věřícím rodičům jako nejmladší z pěti dětí. Jako kněz jsem v roce 2002 začínal právě ve Velkém Meziříčí a okolí. Potom Hodonín, Dolní Bojanovice, Mutěnice a teď jsem už osmým rokem v Mikulově.

Otče,  co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů? Věrnost Bohu a svému svědomí i za cenu přinášení nemalých osobních obětí. Tak dobře jako oni to zatím nedokážu.

Co bylo tím nejdůležitější  impulsem pro rozhodnutí stát se knězem? Asi osobní příklad mnohých dobrých kněží, kteří v Třebíči působili.

Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem? V současné době mě velmi oslovuje salezián Ladislav Heryán.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější? Víc naslouchat než mluvit a vážit si každého člověka.

Co může věřící člověk dělat pro to,   aby vzrostla víra v jeho okolí? Asi žít poctivě svou víru. 

Mohl byste nám  přiblížit úmysl sbírky, která je dnes obětována na Domov sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova? Tento dům provozují řeholní sestry (Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka) a snaží se doprovázet nemocné a staré lidi až k odchodu na věčnost. Moje maminka tam trávila poslední rok svého života a byla obklopena úžasnou láskou a péčí. Každá finanční i modlitební pomoc je pro tento domov moc důležitá. Děkuju srdečně za každý dar!  

Kde vás nejvíc „tlačí boty"? Nedokážu Bohu vždy plně důvěřovat.

Na co se nejvíc těšíte? Momentálně se těším na setkání s přáteli během vánočních svátků.

Co Vám udělalo v poslední době radost? Letní putování na kole.

Co je pro rodiny podstatné co potřebují, čím může církev rodinám pomáhat, jak to prožíváte ve své službě? Mít více pochopení pro jejich problémy a těžkosti a ne jenom moralizovat a poučovat.

 

Přehled míst, hlavních celebrantů, účelů a výsledků sbírek poutí NJ za rok 2018.

Místo

Hl. celebrant

Úmysl sbírky

Částka Kč

Vel. Meziříčí

P. J. Brtník

Diakonie - pomoc Sýrii

 1 000

Rad Svratka

P. L. Okurka

Cesta 121pomoc starým kněží m

 5 105

Křižanov

P. P. Vybíhal

Stacionář sv. Zdislavy v NMnM

 1 000

Měřín

P. P. Sobotka

 Oprava kostela v Hrádku u Zn.

 8 832

Bohdalov

P. J. Neliba

 Nová kaple P. Marie v Sázavě

 8 263  

Žďár n/Sáz

Mons. P. Piťha

 Azylový dům - Veselíčko

 11 780

Lísek

P. M. Kabrda

Poutě NJ

 6 542

Olešná

P. L. Kozubík

Děti z početných rodin

 8 532

Pavlov

P. T. Šíma

 Hnutí pro život

 1 155

Velká  Bíteš

P. K. Moravec

 Betlém nenarozeným

 1 121

Trpín

Mons. Z. Wasserbauer

Nová kaple P. Marie v Sázavě.

 14 755

Olešnice

P. M. Dunda

jídlo pro chudé děti v tzv. třetím světě. 

 13 037 

Děkuji dobrodincům, kteří svým dodatečným darem pomohli k tomu, že u žádné letošní sbírky nestálo číslo 0.

 

 2000 - 90 000 Kč     2001 - 121 400 Kč     2002 - 164 000 Kč         2003 - 189 020 Kč

 2004 - 168 830 Kč   2005 - 178 160 Kč      2006 - 246 900 Kč         2007 - 263 681 Kč

 2008 - 189 948 Kč   2009 - 150 948 Kč      2010 - 101 943 Kč          2011 - 161 328 Kč

 2012 - 125 618 Kč    2013 - 90 271 Kč        2014 - 52 951 Kč           2015 - 58 691 Kč

 2016 - 52 060 Kč      2017 - 81 650 Kč        2018 - 81 122  Kč

 Náš společný dobrý skutek za devatenáct roků konání poutí NJ - 2 515 570 Kč - všem poutníkům jménem obdarovaných - Pán Bůh zaplať.

 

Pozvánky.

FATYM zve na faru do Prosiměřic na duchovní obnovy exercičního typu v roce 2019  Začíná se vždy ve čtvrtek v 18:00, zakončení v neděli ve 14:00.S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně. Cena: 300 Kč (vzhledem k skutečným nákladům budeme vděční i za případné dary navíc). Přihlášky: ŘKF Náměstí 20, 671 03 Vranov n/D, e-mail:  marek@fatym.com, telefon 515 296 384. Pokud na některý z turnusů nebude 10 dní před začátkem přihlášeno alespoň 10 účastníků, bude turnus zrušen!     Nabízíme:

17. - 20. 1. - Marianky malé - P. Marek Dunda - téma: Boží blízkost;  24. - 27. 1. - Marianky větší - P. Marek Dunda - téma: Boží blízkost;   7. - 10. 2. - muži - jáhen Ladislav Kinc - téma: Radujte se a jásejte;   15. - 17. 2.(až od pátku) - Marianky dospělé - P. Marek Dunda - téma: Využitá šance;  21. - 24. 2. - maminky Marianek a Soluňáků - P.Marek Dunda - téma:  Nový pohled; 7. - 10. 3. - pro soluňáky -  P. Marek Dunda - téma: Nečekané možnosti; 14. - 17. 3. - ženy - jáhen Ladislav Kinc - téma: Radujte se a jásejte; 21. -24. 3. - ženy - P. Milan Plíšek - téma: Hovory o víře.   

 

 Plán  poutí na rok  2019:  8. 5.   poutní výlet rodin s dětmi (Litomyšl)

                                            19. - 21. 7.  - Západní Čechy III. 

                                            18. - 24. 8. -  XIX. pěší pouť na Velehrad

                                            21. 9.  - XVI. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka  

                                            28. 10. - Praha - po stopách sv. Anežky České

 

Plán poutí NJ na rok  2019:

2019   13. březen  Křižanov

           16. duben     Měřín                        14. květen     Nové Veselí     13. červen     Jimramov

           11. (16.) červenec Křoví                13. srpen      Žďár I                12. září         Radostín

           15. říjen  Bystré                             13. listopad  Trpín                  12. prosinec Olešnice

 

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... .... 

 

Srdečné pozvání na 230. pouť NJ - ve středu 13. února 2019 v 17 hodin do Lysic -

                  hlavní celebrant - P.  Mgr. Ondřej Špindler, farář v Sádku u Poličky a Korouhvi.

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2019. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

 

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém

Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.

Zodpovědný redaktor : jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

Časopis je určen výhradně pro vnitřní potřebu farností a poutníků NJ.

Pochválen buď Ježíš Kristus!

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)