Měsíční pouť Nový Jeruzalém 2019 - březen 2019

29.11.2019 - ostatní poutě

  NJ v Křižanově - v úterý 12. března 2019 v 17 hodin.

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Vážení a milí přátelé!

V dnešním evangeliu nám Pán Ježíš dává na vybranou:  Chceš to co chci já?  Přijímáš mou vůli s tvým životem jako dar nebo břemeno?   Známe to dobře - každé skutečné a tím pádem věčné dobro říkáme a děláme na trojí způsob:  a) jde to samo, těší nás to, je to za odměnu   nebo za b) je to těžké, ale ještě to jde, je to za pokání  nebo......c) je to nemožné, je to za trest.  Co z dnešního evangelia kam patří: odměna x pokání x trest?  Většinou je to spíš ne co, ale  pro koho to je!  Komu chceme ..... pomůžeme, komu nechceme .....nemůžeme.

K tomu ať nám mohou posloužit tři citáty:

Slovo kněze, který stojí na počátku kněžské dráhy -  z včerejší primice  ve Velké Losenici trapisty kněze-mnicha P.br. Marie Adama Hrůzy: "Kněz dostává dary, které jeho osobu nesmírně přesahují. Je zde na to, aby je rozdával."

Slova kněze, kterému ukončili život a službu v tzv. nejlepším věku,  umučením - nepřátelé Boha a Církve v naší zemi -  P. Josefa Toufara (+ 25.2. 1950): "Žijme tak, jako bychom dnes zemřít měli. Pečlivě a moudře vezdejším časem vykupujme věčnost."

"Ano;      ano a rád;        ano a rád, i když je to těžké." Zaznívají jako doprovod k dnešním slovům Pána Ježíše slova, která nám často opakoval P. Stanislav.

K nadšení a vytrvalosti k dobrému dílu a životu - ať Vám poslouží myšlenky P. Ondřeje a P. Karla ve zpravodaji.

Všem vyprošuji Boží požehnání - Váš jáhen Ladislav Kinc

Nový Jeruzalém č. 3/2019

Zpravodaj pro 231. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

v Křižanově - v úterý 12. března 2019 v 17 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Lysicích.

Ve středu 13. února přijelo a přišlo na pouť NJ do Lysic čtyřmi autobusy, auty a pěšky asi 250 poutníků. Svátost smíření udělovalo šest zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.

       Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání  2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních

 3) o vzrůst víry v našem kraji    4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách

 5) o život těla a duše pro všechny počaté děti    6) na smír za hříchy celého světa

 

Kázání P. Ondřeje Špinlera na pouti NJ v Lysicích:

Drazí věřící, kteří jste doputovali na mariánskou pouť Nový Jeruzalém, vítejte a společně těchto pár minut spojme s díky, chválami a prosbami, které svěřujeme do svatých rukou Panny Marie, aby ona je dala svému Synu, neboť její ruce i ústa jsou Boha hodnější než ty naše ubohé.

 Nad námi visí zvony. Na dvou z nich, pokud mi je známo, je nápis z velikonočního chvalozpěvu Regina caeli laetare a text je následující: Raduj se, královno nebeská, aleluja! Protože splnil Pán slova svá, aleluja! Z mrtvých vstal, matko, Ježíš tvůj, aleluja, u něho za nás oroduj, aleluja. Tato slova přesně vyjadřují křesťanskou radost a naději. Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých. Toto poznání by nás mělo provázet i ve všech našich těžkostech, které každý má, avšak v různé míře.

Vidíme, že se ve světě mění mnoho věcí a nemá si cenu namlouvat, že ne. Vidíme mnohé útoky na základ lidské pospolitosti - na rodinu. Vidíme, že naše vzdělaná kultura nemá problém brát život maličkým dětem a bezbranným a je schopna to vydávat za ctnost. Mohli bychom dlouho pokračovat, vždyť my věřící máme vyvinutý cit pro to, abychom zjistili, že něco je špatně. Ale uvědomme si, že bitva na této zemi je sváděna již od chvíle, kdy Adam s Evou byli vyhnáni z ráje a začali svět obývat podle toho, jak oni uznali za správné.

O všech dobách v historii by se dalo říci, že byly krizové, či dokonce úplně tragické. Ale naše jistota je v tom, že nás nikdy Bůh nenechal osamocené. Že si stále své stádce vede, nakolik ono chce být jím vedeno. On ho opečovává svými svátostmi, které vycházejí ze zmrtvýchvstalého Krista, který již definitivní bitvu o tento svět vyhrál. Chceme se k němu připojit, k jeho vítězství? Tím, že jsme zde na pouti, říkáme svých chováním rozhodné ANO. Uvědomujeme si, že pouze On, Ježíš Kristus, je ten, kdo tento svět může zachránit. A čím? Svou nezměrnou láskou, která je nevyčerpatelná. Vždyť jeho Otec ho z mrtvých vzkřísil. Ježíš poznává na svém těle hřích světa a my se připojíme buď k ukřižovanému po pravici, nebo k ukřižovanému po levici.

A víte, co ten jeden ukřižovaný, ten, který vešel do Božího království, viděl? Viděl hřích, který způsobil, a viděl hřích i svého spolubratra. Dokázal rozlišit dobro od zla. Vždy, když v dějinách bylo nějaké zlo, vždy se objevil někdo, kdo to zlo usvědčil. V dnešní době si především musíme dávat pozor na to, abychom nepřijali podivné učení o tom, že nic není dobré a že nic není vlastně zlé. Protože pokud nebudeme schopni toto rozlišit, přestaneme být solí země a světlem světa. Staneme se účastníky světa, který se někam řítí a nikdo neví kam. My křesťané jsme tu od toho, abychom se podíleli na tom, aby svět směřoval do Boží náruče. A každý to může pojmout po svém. Máme mnohé dary od Hospodina.

V evangeliu dnes zaznělo vypravování, jak Maria s Josefem nalezli Ježíše v chrámě, když pokládal otázky učencům. A Maria i Josef byli zaskočeni tím, co od Ježíše slyší. Užasli. Už na něho nebyli rozzlobení, že jim zmizel z očí. Protože oni ho nalezli. Nalezli ho jako většího, jako toho, jehož poznání není pouze pozemské.

Stejně tak i my hleďme na Ježíše jako na někoho, kdo je vždycky víc, než si my myslíme. Nám se může zdát, že mnohé věci jsou totálně špatně, úplně vykolejené, ale všechno, co se děje, se děje pod dohledem Božím. Bez něho se nestane nic. Naše naděje spočívá v tom, že On dokáže napravit i mnohé bezvýchodné situace. Pro nás je bezvýchodnou situací těžký hřích. To je konečná pro náš duchovní život. Oddělili jsme se svou vinou od Boží lásky. Žijeme si po svém. A nic nám nepomůže, nebe je nám uzavřeno. Ale co pro nás dělá Ježíš? Volá nás k vyznání, lítosti a napravení stavu. Volá nás ke svaté zpovědi a s láskou a radostí nám odpouští, neboť nalezl ovečku, která se zatoulala.

Bez Boha jsou všechny cesty bezvýchodné. Avšak my víme, kde ho hledat. Stejně jako Maria ho našla v chrámu, i my ho tam nacházíme. Ve svatostánku. A každému z nás „mudrců" pokládá Ježíš jasné otázky. Ptá se nás: Opravdu si myslíš, že žiješ správně? Snažíš se opravdu žít pro mne? Učíš se rozlišovat dobro od zla? Dokážeš napnout dostatečně síly, aby ses držel mne? Věříš mi, že já tě nikdy neopustím? Věříš tomu, že i kvůli tvým hříchům jsem byl ukřižován? Věříš mi, že ti nic nevyčítám? Věříš mi, že tě miluji? I kdybys šel temnotami, já budu s tebou, já ti budu tvou svítilnou. Já ti pomůžu. Protože já jsem přišel, abys měl život a měl ho v plnosti. Já jsem přišel, abys mohl být svatým, avšak beze mne to nezvládneš.

Maria uchovávala Ježíšova slova ve svém srdci, protože věděla, že On je větší, než ona může pochopit. Ona byla ve svých soudech opatrná, protože věděla, že lidské poznání je omezené. A tak se opřela o Ježíše. Protože On prochází středem našeho myšlení a očišťuje ho. V hodinách ticha před vystavenou Nejsvětější svátostí On dává každému poznání vyšší, takové, které není z tohoto světa.

Svět byl stvořen jako dobrý, avšak člověk se ho zmocnil a spolu s ďáblem ho pustoší. My jsme Církev. My jsme neposkvrněná nevěsta Kristova. My jsme jím očišťováni, světu se nemusíme za nic omlouvat. Jsme těmi, kteří patří na Boží tvář a jsou schopni na svého ženicha čekat i v protivenstvích. Jsou schopni tento svět usvědčit z hříchu. Ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, že nám na světě záleží, jako záleželo Ježíši, který pro něj zemřel. Odějme se do zbroje lásky a pravdy. Staňme se vojíny Kristovými, kteří budou napájeni Duchem svatým. Bojujme modlitbou svatého růžence, často se zúčastňujme Oběti nejsvětější. Vstupme do bitvy za tento svět, očišťujme se a budujme s pomocí Boží ctnosti, které k člověku patří. Ano nebude se nám mnohdy dařit, ale budeme na cestě svatosti. Možná i na kříž budeme muset dojít, ale budeme viset na stejném kříži, jako visel náš Pán. A jako s ním zemřeme, tak také s ním budeme vzkříšeni.

Láska je ochota bojovat za druhého. Láska je ochota bojovat za toho, kdo pro nás udělal všechno. Láska nedbá ran. Láska je vždy pravdivá. Pravá láska vždy usvědčuje hřích. Amen.

 

Po zaplacení autobusů a nutné režie jsme darovali 1 500 Kč na misie.  Poděkování patří také místnímu faráři otci Michalovi Cvingráfovi a všem farníkům z Lysic, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. Děkujeme všem, kteří se připojují svou každodenní modlitbou svatého růžence na úmysly poutí NJ.

 

Rozhovor s hlavním celebrantem poutě NJ v Křižanově P. Mgr. Karlem Adamcem, kaplanem ve Velkém Meziříčí, Borech a Netíně

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště

Jmenuji se Karel Adamec, narodil jsem se roku 1987, pocházím z Olešnice (tam, kde bývá NJ v prosinci). Po studiích na místní mateřské a základní ???? škole, jsem maturoval na střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně a ihned poté jsem byl přijat do semináře. Po druhém ročníku jsem na rok studium přerušil a dělal němčinu na jazykové škole, abych mohl lépe rozumět německým spolubratřím v Schönstattském hnutí, které jsem poznal a do kterého patřím. Po tomto roce jsem se vrátil, dostudoval, 2013 jsem byl vysvěcen na jáhna, a působil jsem v Brně-Židenicích. Rok nato přišlo kněžské svěcení a novokněžský rok v Telči, Mrákotíně a Urbanově, odkud jsem putoval na tři roky do Osové Bítýšky, Březí a samozřejmě na tamější Diecézní centrum života mládeže Mamre - byly to náročné, ale mimořádně krásné tři roky. Loni v létě jsem se pak přesunul asi o 12 km do Velkého Meziříčí, Borů a Netína. Dlouhé roky jsem přemýšlel, jestli je moje místo v mé rodné diecézi. Postupně jsem objevil svoje povolání v diecézi plzeňské. Otec biskup mi tam dovolil odejít v roce 2021. Proto bych vás chtěl tímto poprosit modlitbu, aby moje rozhodnutí bylo opravdu od Něho a ne ode mne. Moc díky!

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů? Táta je pro mě vzorem v pracovitosti a taky v tom, že se nebojí jít, popř. jet na pouť. Maminka mě učila pracím v domácnosti a takové té ženské citlivosti a empatičnosti, která nám mužům není tolik vlastní, ale o to více ji potřebujeme...

Co bylo tím nejdůležitějším impulsem pro rozhodnutí stát se knězem? Zní to divně, ale nejdůležitější pro mě bylo přijít na to, že bych se nemusel oženit!!! Vždy jsem měl takové ty idealistické sny o tom, jak budu žít v rodině a bude to úplně dokonalé. Strašně pozdě - asi v půlce třetího ročníku střední školy mnou úplně otřáslo uvědomění si, že by mi ty moje vysněné plány nemusely vyjít a že by mohlo přijít cokoli jiného, co by způsobilo, že bych se neoženil. To byl ten prvotní a nejdůležitější impuls. Vím, že to zní podivně a dost nezbožně, ale bylo to tak...

Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem? Asi nejvíce mě ovlivnil pan farář, který byl v mé rodné farnosti v době, kdy jsem se rozhodoval jít do semináře. On je trochu posedlý opravdovostí, věci nepřechází, ale věnuje se jim až s nepříjemnou důsledností. To je pro mě důležité, já takový nejsem.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější? Nejdůležitější je to, aby kněz byl nablízku lidem, aby se od nich nevzdálil do svého světa, a přesto byl blízko Bohu. Aby ho blízkost k lidem nevedla od Boha, ale naopak! Nejkrásnější? Občas vysluhování některé svátosti, občas služba slova, pokaždé něco jiného, ale vždy nečekaně!

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí? Jen se upřímně snažit žít poctivě tu svoji víru a nespokojovat se v ní s kompromisy, také se nebát o své víře mluvit. Ale naproti tomu ke druhým projevovat veliké milosrdenství, to ale neznamená, že je mi jedno, co dělají!

Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém životě? Osobní vztah k Panně Marii, bez ní jsme ztracení!

Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky, na pouti NJ v Křižanově (ze sbírky se hradí režie, autobusy a co zbude, tak se pošle tam, kam určí hlavní celebrant)? Na organizaci Mary's Meals, která zajištuje dětem v Africe základní jídlo, pokud přijdou do školy.

Kde vás nejvíc „tlačí boty"? Často špatně zvládám boj s únavou...

Na co se nejvíc těšíte? Nevím, na co nejvíc. Někdy na nějakou farní akci, co je před námi, na zklidnění se při modlitbě, jindy na volno a odpočinek, pak zase na svoje působení v plzeňské diecézi, nebo na setkání se spolubratry nebo přáteli...

Co Vám udělalo v poslední době radost?  Sníh a možnost jít na běžky.

Co je pro rodiny podstatné, co potřebují, čím může církev rodinám pomáhat, jak to prožíváte ve své službě?  Zásadní je, aby mezi sebou manželé i ostatní členové rodiny mluvili, komunikovali jako rovný s rovným. Církev má toto připomínat a o rodiny se zajímat, žít s nimi a respektovat, že každá rodina je jiná. A hlavně se za rodiny modlit!

                          Děkuji za odpovědi.

 

Pozvánky.

FATYM zve na faru do Prosiměřic na duchovní obnovy exercičního typu v roce 2018. Začíná se vždy ve čtvrtek v 18:00, zakončení v neděli ve 14:00.S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně. Cena: 300 Kč (vzhledem k skutečným nákladům budeme vděční i za případné dary navíc). Přihlášky: ŘKF Náměstí 20, 671 03 Vranov n/D, e-mail: marek@fatym.com, telefon 515 296 384. Pokud na některý z turnusů nebude 10 dní před začátkem přihlášeno alespoň 10 účastníků, bude turnus zrušen!   Nabízíme:

 7. - 10. 3. - pro soluňáky - P. Marek Dunda - téma: Nečekané možnosti; 14. - 17. 3. - ženy - jáhen Ladislav Kinc - téma: Radujte se a jásejte; 21. -24. 3. - ženy - P. Milan Plíšek - téma: Hovory o víře. 

Postní duchovní obnova sobota 13. dubna 2019 ve Štěpánově nad Svratkou, kterou povede - dá-li Bůh - P. Mgr. Ing. Pavel Habrovec.  Zahájíme ji - dá-li Bůh - v 9 hodin adorací, budou tři přednášky na téma - exhortace svatého otce Františka: Radujte se a jásejte - pozvání ke svatosti; polední občerstvení na faře, sv. zpověď, křížová cesta, korunka k Božímu milosrdenství, svatý růženec, mše svatá, svátostné požehnání. Předpokládaný konec - v 16 hodin. Srdečně Vás zveme.

 

Farnost Olešnice, P. Tomáš Šíma a CK VOMA vás srdečně zve na Českou národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České. Termín: 10. - 16. 11.2019. Navštívíme společně s českými a moravskými biskupy čtyři hlavní basiliky města Říma, basiliku sv. Vavřince a sv. Klementa, Římské památky, generální audienci s papežem Františkem, basiliku sv. Rity v Cascii. Doprava autobusem, noclehy v hotelu, cena 8200 (9200 Kč). Přihlášky a informace na ckvoma@ckvoma.cz nebo tomjansima@gmail.com.

           Termín uzávěrky přihlášek je 20. 3. 2019!

 

Nabídka z Prahy. U příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky Přemyslovny vyřezal student P.Š. její sošku z dubového dřeva. Soška je inspirována Madonou z Hejnic ze 14. století. Je 53 cm vysoká a je upravena tak, že může stát i viset. Podařilo se rovněž zhotovit odlitky z tvrzené sádry, takže jsou podstatně méně zranitelné, ne ovšem nerozbitné. Ale neroztříští ani se neurazí při skácení. Soška je jednobarevná a má barvu dubového dřeva. Odlitek je tak dokonalý, že zachycuje i strukturu dřeva z originálu. Cena odlitku je 1300 Kč. Je to nejenom krásný doplněk jakéhokoli interiéru, ale vede k upevnění úcty této naší přední patronky. V případě zájmu se obraťte na jáhna Ladislava Kince.

 

 Plán poutí na rok 2019: 8. 5.  poutní výlet rodin s dětmi (Litomyšl)

                      19. - 21. 7. - Západní Čechy III.

                      Je možné se už přihlašovat. - na 8.5. i na 19. - 21. 7.

                      18. - 24. 8. - XIX. pěší pouť na Velehrad

                      21. 9. - XVI. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka 

                      28. 10. - Praha - po stopách sv. Anežky české

 

Plán poutí NJ na rok 2019 a rok 2020:

2019  14. květen  Nové Veselí       13. červen Jimramov - P. Jakub Holík

          16. červenec Křoví               13. srpen     Žďár I     12. září          Radostín

          15. říjen Bystré                     13. listopad Jámy       12. prosinec   Olešnice

2020  14. leden  Velké Meziříčí      13. únor     Trpín        12. březen      Křižanov

          14. duben  Měřín                  13. květen  Bohdalov  16. červen

          14. červenec                         13. srpen                     15. září          Pavlov

          13. října                                 12. listopad Jámy     15. prosinec   Olešnice

 

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... ....

 

Srdečné pozvání na 232. pouť NJ - ve čtvrtek 11. dubna 2019 v 18 hodin do Měřína - hlavní celebrant - opat P. Marian Rudolf Kosík z Nové Říše.

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2019. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém

Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.

Zodpovědný redaktor : jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

Časopis je určen výhradně pro vnitřní potřebu farností a poutníků NJ.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)