Měsíční mariánská pouť Nový Jeruzalém 2023 - 24. ročník - úterý 14.3. v 17 h. v Křižanově

20.08.2023 - ostatní poutě

Chvála Kristu!  Vážení a milí přátelé! 

Včera večer udělal šťastně se usmívající mladý muž  první samostatný krok ve svém životě.  Mnozí z nás  jsme dnes také udělali první krok do letošní postní doby.   Jací budeme za čtyřicet dní – čtyřicet kroků?    

Nedávno jsem přečetl tato slova, která nám mohou pomoci v postní polepšovně:  „Udělám co mohu, zbytek nechám na Pánu Bohu.“  

 K tomu ať Vám pomohou myšlenky duchovních otců – Jiřího, Václava, Jana.   A také pozvánka – do Křižanova,  do Štěpánova a další. 

Všem Vám žehná z celého srdce jáhen Ladislav:  Ve  Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. AMEN. 

Jáhen Ladislav Kinc,  606948970

Nový Jeruzalém č. 3/2023

Zpravodaj pro 279. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

v Křižanově – v úterý  14. března  2023  v 17 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Lysicích:

V úterý 14. února 2023 na mši svaté NJ bylo asi  90 věřících. Pán Bůh zaplať za obětavou službu čtyřem kněžím při udílení svátosti smíření a za mši svatou.

Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání   2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních

3) o vzrůst víry v našem kraji                            4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách

      5) o život těla a duše pro všechny počaté děti                 6) na smír za hříchy celého světa

Promluva P. Jiřího Landy   při pouti Nový Jeruzalém ve Velkém Meziříčí:

Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Mk 8,14-21       Kde jsou lidé, tam to přirozeně zavání člověčinou. Když v těchto dnech nasloucháme úryvkům ze začátku knihy Genesis, zamýšlíme se zvlášť nad postavením člověka v řádu stvoření. Nejprve slyšíme o jedinečnosti člověka jako vrcholu Božího stvoření. Bůh tvoří člověka k svému obrazu. Člověk tak určitým způsobem dostává účast na Božím životě. Je tady, aby zrcadlil Boží lásku ve svém životě a mohl zakoušet plnost lásky v přátelství se svým Stvořitelem. Bůh s důvěrou svěřuje člověku péči a zodpovědnost za celé své stvořitelské dílo.    Bible nám však vzápětí velmi dramaticky vypráví o tom, jak člověk zneužil Bohem darovanou svobodu a začal si sám vytvářet o Bohu falešnou představu. Zasadil nedůvěru do vztahu se svým Stvořitelem. Pošpinil hříchem svou přirozenost. Člověčina přestala vonět vztahem lásky mezi člověkem a Bohem a mezi lidmi navzájem. Začala smrdět pachem hnisajících jizev, které způsobuje lidský hřích.      Hřích se pak mezi lidmi začíná šířit jako pandemie nějaké závažné nemoci. Z vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti těch, kteří museli uprchnout z válkou zasažených míst, poznáváme, jak je zlo vysoce nakažlivé.

Z dnešního úryvku První knihy Mojžíšovy nám může běhat mráz po zádech. Zvlášť když Bible připisuje Bohu lidské emoce, které ho vedou k rozhodnutí lidi zahubit. Na tomto místě bychom však měli být zvlášť opatrní při interpretaci. Nelze vykládat slovo Písma doslova. Pevně věřím, že Bůh nikdy nelitoval, že lidi stvořil. Jinak by je nestvořil. Zřejmě je ale úmyslem dnešního čtení zdůraznit ničivé důsledky lidského hříšného jednání. Bůh nechce nechat zvítězit zlo, pro které se člověk rozhodl. A tak sesílá na zemi déšť.

Vody potopy, jak už to zmiňuje kniha Genesis, neznamenají zničení celého lidstva. My křesťané vidíme ve vyprávění o potopě a o smlouvě, kterou Bůh uzavřel s Noem, předzvěst svátosti křtu, předzvěst smlouvy lásky mezi Bohem a nově pokřtěným člověkem. Při svěcení křestní vody zaznívá krásná modlitba, jejíž součástí je věta: Když jsi (Bože) v přívalech potopy zničil hřích, stala se voda znamením nové spravedlnosti a nového života.

Vodu potopy tedy můžeme vnímat jako symbol našeho křtu. Skrze svátost křtu nás Bůh očišťuje od poskvrny prvotního hříchu a my vrůstáme do společenství Kristovy církve. A církev můžeme vnímat jako společenství nové smlouvy, kterou Ježíš stvrdil svou krví prolitou na kříži. Je to společenství smlouvy, která obnovuje naše přátelství s Bohem a díky které můžeme s jistotou putovat směrem k novému Jeruzalému, do plného společenství s Bohem.

Symbol křestní vody je v dnešním čtení doplněný o symbol archy, ve které Noe, jeho rodina a zástupci celého stvoření nacházejí záchranu před utonutím. Je zajímavé, že slovo archa používáme i pro archu úmluvy, kterou Izrael střežil jako znamení smlouvy mezi Bohem a vyvoleným národem. Konkrétním vyjádřením této smlouvy, která měla být pečetí věrnosti mezi Bohem a jeho lidem (a z Boží strany tato věrnost vždy platí), byly desky Desatera. Ten, kdo se držel Desatera a žil podle něho, mohl zakusit Boží blízkost a svobodu od spoutanosti hříchem.  V loretánských litaniích se setkáváme s invokací Archo úmluvy, oroduj za nás. Tradice církve nás tedy učí dívat se na Pannu Marii jako na tu, která se tím, že přijala Božího Syna, sama stala archou úmluvy. Bůh skrze Marii vstupuje novým způsobem do lidských dějin, aby s lidmi uzavřel novou a věčnou smlouvu. Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu, je prototypem člověka, v němž se tato nová smlouva, uskutečněná Kristovou obětí na kříži, naplňuje.

Proto je dobře, když pravidelně svěřujeme Panně Marii naši cestu ke svatosti. Autentická láska k Matce Boží nás totiž vnitřně obnovuje a vždycky posiluje naši lásku ke Kristu a k našim bližním. Maria nás učí žít naplno naši křestní úmluvu. Učí nás věrnosti Kristu a jeho evangeliu. Učí nás také vnímat potřeby druhých, naslouchat jim a být jim nablízku.

Kéž nám Matka Boží, archa úmluvy, pomáhá každý den říkat Bohu své ANO a rozvíjet tak Boží život, který nám Bůh ve křtu daroval! Pak naše člověčina už nebude smrdět nenávistí, lží nebo závistí, ale bude vonět vůní opravdové lásky, radosti a pokoje.

Sbírka - po uhrazení nutné režie NJ jsme darovali 10 500 Kč na pomoc mladým, kteří se v létě zúčastní Celosvětového setkání mládeže v Lisabonu - Pán Bůh zaplať. 

Poděkování patří také místnímu faráři P. Michalovi Cvingráfovi a farníkům z Lysic, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili.  

Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hlavního celebranta NJ v Křižanově, kterým je P. Mgr. BC. Václav Hejč, farář v Pozořicích:     Stručné představení – věk, dětství, mládí, studia, působiště: Jmenuji se Václav Hejč. Je mi 45 let. Pocházím z obce Šošůvka, která se nachází na severní hranici Moravského krasu na Drahanské vrchovině. Studoval jsem Střední průmyslovou školu v Jedovnicích, pak po několika letech Vyšší odbornou školu sociální Caritas v Olomouci a nakonec Teologickou fakultu v Olomouci při přípravě na kněžství. Od roku 2014, kdy jsem byl vysvěcen na kněze, jsem sloužil dva roky jako kaplan v Brně na Petrově. Poté šest let jako farář v Křižanově. Minulý rok v říjnu jsem byl jmenován farářem v Pozořicích.      Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů? Snažili se mě naučit hodně, ale např. od táty jsem se učil pracovitosti a od mámy trpělivosti.   Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?  Ježíšovo oslovení a pozvání ke službě, kterému předcházely různé životní okolnosti a události, ve kterých se jako mozaika postupně skládal obraz mého povolání ke křesťanské víře a kněžské službě.        Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem?   Pán Ježíš. Z kněží jsou sice tací, kteří pro mě v životě měli v určitém životním období větší význam, jako již zesnulý o. František Petrík, ale inspiruje mě i mnoho dalších.   Co považujete na službě kněze za nejkrásnější a nejdůležitější?    Za nejkrásnější považuji život v přátelství s Ježíšem, se spolubratry kněžími a dalšími věřícími ve společenství církve. Za nejdůležitější věrnost kněžství a jeho poslání v radostech i bolestech služby.  Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?   Líbí se mi úsloví: „Udělám, co mohu, zbytek svěřím Bohu.“ Věřící tedy může a má věřit, že jeho snaha žít křesťansky a svědčit o Ježíšově lásce svým slovem i životem má smysl pro spásu jeho i druhých a že to zároveň má Bůh vše ve svých rukách.    Mohl byste nám  přiblížit úmysl sbírky na pouti NJ v Křižanově?   Sbírka bude příspěvkem Charitě na pomoc Turecku a Sýrii zasaženými zemětřesením.  Na co se nejvíc těšíte?   Nejvíc na to, jak se mi v nebi rozjasní, budu vidět smysl všeho možného, dozvím se odpovědi na všelijaké otázky a potkám se s různými lidmi ve světle Boží lásky. Proto taky doufám, že se tam dostanu.

Promluva Mons. Jana Peňáze  - únorová první sobota v Netíně.

Matko milosrdenství je nejnovější prosba, kterou papež František vložil do litanií. Nová však zas tolik není. Modlitbu Zdrávas Královno říkáme zhruba tisíc let a v ní to je hned druhé zvolání.

Modlitby nejstarší jsou žalmy, mají víc jak dva tisíce let, a žalm 136. mnohokrát opakuje, že Boží milosrdenství trvá na věky.       Nejmladší zjevení je z Krakova, není to ještě ani sto let, a z něj vyplývá pobožnost k Božímu milosrdenství. Nemusím připomínat nejmladší poutní místo mu zasvěcené ve Slavkovicích, 20 km odsud.

Buď milosrdný k nám i k celému světu. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

Matko milosrdenství, buď zdráva a obrať k nám své milosrdné oči, protože doba je dnes nemilosrdná. Vzpomínám na cesty autobusem ze Slavkovic do školy v Novém Městě. Kolikrát jsem slyšel: „Pospěš si, autobus nečeká!“ Jistě i vy jste se mockrát setkali s tím, že vám něco ujelo před nosem a nebylo to vinou nějaké dětské liknavosti.

Jízdní řády se musí dodržovat, a zákony také, padni, komu padni. Proto staří Římané však říkali: Summa iustitia, summa iniuria – kde se hledá nejvyšší spravedlnost, vede to k nejvyššímu bezpráví. Citát pěkně chlapský: „Když jsem ve službě, neznám bratra.“ není tak jasný ani tak krásný, jak by se na první pohled zdálo. A nemusíme myslet hned na takové tragické příklady či příběhy, které si vyprávěli už staří Řekové. V jednom z nich se píše, jak král rozhodl, že kdo bude krást, tomu za trest vypíchnou obě oči. A při krádeži chytili jeho vlastního syna. Jak si asi vzpomenete, královský rozsudek zněl: Vypíchnout dvě oči – a tak se stalo, jedno oko vypíchli synovi, jedno králi.

Nemusíme se nořit tak hluboko do dějin. Jak jsou dnes muži někdy nemilosrdní, když jdou za svým cílem, kolik je firem, kde spolu začínali dva nebo tři a dnes je to úplně jinak. A naše sestry: Kolikrát kolem sebe něžná žena drápe jako kočka, a neuzná nemilou pravdu o zlobivém děcku. A kolikrát rozhodne táta nemilosrdně, že to musí pryč, kolikrát se zase na druhé straně nastávající otec dozví tu nemilosrdnou pravdu, že ona další děcko za žádnou cenu nechce. A kolikrát dokonce i zbožné babičky nemají moc milosrdné komentáře, když se jim budoucí maminka svěří s radostnou zprávou: Bude nás víc.

Ať už je to následkem zpráv ze světa, kde se válčí a my se stále dozvídáme, že život tam nic neznamená, ať už to jsou podobné zprávy z našeho okolí, které někdy spíše jen tušíme, může nám z toho obojího být do pláče. A v té chvíli si můžeme říci slovy té nejstarší modlitby, která papež František přímo podtrhl: Matko milosrdenství, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.

A s důvěrou se můžeme modlit i slovy jeho předpředchůdce, Sv. otce sv. Jana Pavla II. při zasvěcení světa Božímu milosrdenství v Krakově: Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Své milosrdenství, aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen

Modlitba k Matce milosrdenství, Matce Pána Ježíše, který je viditelnou tváří milosrdného Otce, jak vyhlásil papež František, je tolik potřebná pro každého z nás, protože každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti. Při každé cestě se člověk umaže, lidé se někdy i možná i pohádají a rozhádají, může se stát, že někomu i utečou, ale mohou přes to všechno prosit Pannu Marii Matku milosrdenství: Obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. A komu by se to zdálo dlouhé, ať si to ještě zkrátí: Matko milosrdenství, oroduj za nás, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Amen.

 

Přehled míst, hlavních celebrantů, účelů a výsledků sbírek poutí NJ za rok 2022.

Místo

Hl. celebrant

Úmysl sbírky

Částka Kč

Vel. Meziříčí

P.M. Kulifaj

Hospic sv. Mikuláše ve Vel. Mez.

 19700

Bedřichov

P.F.Hubálovský

Oprava kostela v Jaroměřicích

 21 900

Křižanov

P. J. Sojka

Mateř. školka v Předbořicích

 16 100

Měřín

P. P. Bulvas

 Potravinová pomoc na Ukrajinu

 17 000

Bohdalov

P. M. Pospěcha

 Televize NOE

 53 000  

Olešná

Mons. Z. Krček

 Nemocnice Milosrd. Bratří v Brně

 15 000

Nedvědice

P. J. Rybecký

Na počátku,Betlém nenarozených

 11 900

Velká Bíteš

P. M. Leszko

Televize NOE

   5 500

Pavlov 

P. P. Klouček

Podpora početných rodin - poutě

   4 300

Křoví

P.M. Cvingráf

 Stavba kostela v Brně - Líšni

   6 400

Rad. Svratka

P. M. Macek

Na počátku

   5 100

Olešnice

P. M. Poláčik

 Klášter karmelitek v Drastech     

 10 400 2000 –   90 000 Kč     2001 – 121 400 Kč     2002 – 164 000 Kč           2003 – 189 020 Kč

2004 – 168 830 Kč     2005 - 178 160 Kč      2006 –  246 900 Kč          2007 –  263 681 Kč

2008 – 189 948 Kč     2009 - 150 948 Kč      2010 -   101 943 Kč          2011 -  161 328 Kč

2012 -  125 618 Kč     2013 -   90 271 Kč      2014 –    52 951 Kč          2015 –   58 691 Kč

2016 -    52 060 Kč      2017 -  81 650 Kč      2018 –    81 122           2019 – 104 271Kč

2020 –   44 425 Kč      2021 –108 800Kč       2022 -   186 300 

Náš společný dobrý skutek za dvacet tři roků konání poutí NJ – 3 012 317 Kč – všem poutníkům jménem obdarovaných: Pán Bůh zaplať.

 

Pozvánky a oznámení.

Duchovní služba v Nemocnici Nové Město na Moravě - katolický kněz,  P. Sylwester Jurczak, nemocniční kaplan - svátost nemocných, svátost smíření, sv. přijímání, rozhovor s pacientem. Telefonický kontakt: 733 741 473.

 

Postní duchovní obnova: sobota 1. dubna 2023 ve Štěpánově nad Svratkou, kterou povede – dá-li Bůh – P. Mgr. Ing. Pavel Habrovec.  Zahájíme ji v 9 hodin adorací, budou tři přednášky na téma; polední občerstvení na faře, sv. zpověď, křížová cesta, korunka k Božímu milosrdenství, svatý růženec, mše svatá, svátostné požehnání. Předpokládaný konec  v 16 hodin. Srdečně Vás zveme.

 

8. 5. - poutní výlet rodin s dětmi.  Jevišovice – kostel sv. Josefa a zámek, Tavíkovicenový kostel Panny Marie – matky Církve,  Slavětice - restaurace u Bohouše – oběd a májová pobožnost u rodinné kapličky,  prohlídka jaderné elektrárny Dukovany. 

Cena:  místo v autobuse – 250 Kč, tatínci a děti z početných rodin – 0 Kč, cena oběda a vstupy.

Přihlášky – zn. „čím dřív, tím líp.“  u jLK.  

 

Pouť k hrobu sv. Kunhuty – Bamberk, Norimberk a Nepomuk.  ŘK farnost Nedvědice,  duchovní doprovod Mons. Jan Peňáz,  24. a 25. června, cena – 2400 Kč a 44 Eur, přihlášky - jaroslava.kozarova@seznam.cz, tel. 723 800 537

 

Plán poutí na rok 2023:  28. – 30. 7. – Východní Čechy; 20. – 26. 8. - XXIII. pěší pouť na Velehrad;  9. 9. – XIX. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka;   16. 9. – Kutná hora                                   

Plán poutí NJ na rok 2023:

květen – Nové Veselí                       červen – Jimramov                červenec - Olešná        

srpen - Nová Ves u NMnM               září – Radostín                      říjen - Radešínská Svratka

listopad - Jámy                                  prosinec - Olešnice.

 

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - kdo dřív přijde -..

 

Srdečné pozvání na 280. pouť NJ do Měřína - v úterý 11. dubna 2023 v 18 hodin – hlavní celebrant P. Mgr. Jiří Kaňa, farář a děkan ve Velkém Meziříčí.

 Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2023. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém;

Vydává: Řím. katolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14, www. rovecne.farnost.cz Zodpovědný  redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, tel: 606948970

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)