Měsíční mariánská pouť Nový Jeruzalém 2023 - 24. ročník - úterý 12.9. v 18 h. v Radostíně

20.08.2023 - ostatní poutě

Chvála Kristu!  Vážení a milí přátelé! 

V časopise Immaculata  č. 3/2023 je článek Dr. Radomíra Malého o koncilu v Niceji a tam také  silná slova o pokynech k ukládanému  pokání  za  těžké (dnes smrtelné) hříchy.  Mnohým se zdají tehdejší skutky pokání jako neúnosný exterém.   Představil  jsem si, co by říkali křesťané z tehdejší doby na pokání ukládaná v dnešní době.

Mezi tehdejší skutky pokání  patřily – modlitba, půst a poutě. 

Pozvánku k poutím různého druhu – které v spojují všechny výše uvedené tři prvky – přijměte – jsou ve zpravodaji a v přílohách.  Mám naději, že Pán Bůh ve svém nesmírném milosrdenství vyslyší ty, kteří chtějí odčinit pokáním následky hříchů svých i těch, kteří jsou jim svěřeni. 

Zvlášť Vás prosím o připojení se – jakýmkoli způsobem – k hvězdicové pěší pouti na Velehrad, která začíná dnes.

Na přímluvu Panny Marie, andělů, svatých a sv. Bernarda – požehnej Vás – Všemohoucí Bůh – Otec, Syn a Duch Svatý.

 

Jáhen Ladislav Kinc,  606948970

Nový Jeruzalém č. 9/2022

Zpravodaj pro 285. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

v Radostíně nad Oslavou – v úterý 12. září 2023 v 18 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Olešné:

Ve středu 16. srpna 2024 na mši svaté NJ bylo cca 130 věřících. Pán Bůh zaplať za obětavou službu šesti kněží při udílení svátosti smíření a za mši svatou.

Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání 2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních

3) o vzrůst víry v našem kraji          4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách

         5) o život těla a duše pro všechny počaté děti     6) na smír za hříchy celého světa

 

Promluva J.M.  opata P. Mariana Rudolfa Kosíka OPraem při pouti Nový Jeruzalém v Olešné: (1 Kron 15,3-č.15.16; 16,1 – 2;  Lk 11,27 – 28)

Drazí bratři a sestry!  Jsme stále v oktávu – jak jsme dříve říkávali – velikého a jednoho z nejstarších mariánských svátků – Nanebevzetí Panny Marie.  Jsou tři velké svátky během církevního roku, které nám ukazují cestu dopředu – do věčnosti a na věčnost.  Ten první svátek je Nanebevstoupení Pána Ježíše – On nám ukazuje, že nám připravil cestu, po které máme přijít do nebe.  „CESTA KŘÍŽE – CESTA SPÁSY“, bylo v jednom kostele napsáno.  Ukázal nám cestu, že do nebe vejdeme se starostmi, s bolestmi, s nemocemi, protože všichni jsem raněni dědičným hříchem.  Čili cesta křížová.  A sám vstoupil po křížové cestě do nebeské slávy a tam nás očekává.  A ten druhý svátek je Nanebevzetí Panny Marie, kdy nám Pán Ježíš ukázal, že se má dít také tak.  Sice, jinak než Panně Marii – nejdříve naše duše má vstoupit do věčnosti – do věčné radosti, a jednou – na konci věků, i naše oslavené tělo.  Díváme se v tyto dny za Pannou Marií, která odchází do nebe a máme si uvědomit, že je první z nás a my ji máme následovat.  A kam?  A to nám ukazuje ten třetí svátek. A to je slavnost Všech Svatých. Do společenství svatých v nebi, kolem Božího trůnu. Do společenství všech svatých, které známe z církevního kalendáře, ale i těch, kteří žili s námi, hovořili s námi, sedávali s námi – protože tam budou mnozí z nich.  A to je to, na co se máme těšit.  V prvé řadě na Boha, na Pannu Marii, ale i na ty, kteří nás předešli. 

A tak ještě zpět k tomu prostřednímu svátku.  Panna Maria je a byla prvním člověkem, který šel po cestě Ježíšově.  V tomto životě i do věčnosti k oslavení.  Když říká žena ze zástupu, jak veliká je matka Ježíšova, tak Pán Ježíš na to odpovídá: … ne, že není taková, jak ona říká, „blahoslavený život, který tě nosil“, ale on říká, v čem je velikost Panny Marie. A v čem je velikost i naše, budeme-li chtít jako její děti – nebo jak často říkáme – mariánští ctitelé – ji následovat.  Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží Slovo a zachovávají ho. A Panna Maria byla první z těch, která absolutně naslouchala Božímu Slovu – dnes bychom mohli říct Starému Zákonu, od svaté Anny - která naslouchala Ježíšovu Slovu   a svůj život podle tohoto Božího Slova si zařídila a tímto životem prošla na cestě k věčnosti. A ta její životní cesta byla těžká. 

My kolikrát vidíme Pannu Marii ve slávě Nanebevzaté. Ale než přišla do tohoto cíle…  Jeden pan farář, který působil na jednom poutním místě blízko Brna, tak říkal: „Kolem Brna jsou tři poutní místa: Vranov, kde je Panna Maria jako dívenka při Zvěstování – co ta o životě tenkrát věděla.  Křtiny – tam drží Ježíška plná radosti mateřské.  Stala se Matkou Boží, raduje se ze svého Dítěte.  Ale potom je také Sloup.  A ve Sloupě už všechno prožila.  Tam už ví, co to je bolest lidského srdce. Co to je nenávist lidská vůči jejímu Synu. A co to je držet vlastní mrtvé dítě na klíně.  Panna Maria prožila celý náš život a ona nám dobře rozumí. Volá nás na cestu následování.  Do úst jí Církev klade slova Starého Zákona: …“Kdož jdeš kolem, pohleď, zda bolest tvá, jako bolest má“

Tak pojďme tou cestou životní. Každý na tom místě, kde žijeme.  Plňme si ty svoje povinnosti, ke kterým nás Bůh volá. Ale nezapomeňme – jako Panna Maria - na Boha. Že to Pán Bůh si to od nás žádá a přeje.  Žádný život extra, výjimečný.  Ale poctivý život podle učení Pána Ježíše, podle jeho Slov abychom se řídili, abychom touto životní cestou prošli a dívali se, kam jdeme!  Abychom pozvedli oči od těch pozemských starostí a trápení, kdy se díváme, abychom nepadli, kdy stále hledáme cestu.  Podívejme se také vzhůru k nebi. Abychom viděli, že touto cestou prošel Pán Ježíš a za ním jako první člověk Panna Maria.  My máme jít také touto cestou. Hlavně mít před sebou cíl. 

Když byli za totality řečníci pohřební, tak měli různé promluvy.  Někdy z toho bylo až úzko. Někdy to bylo beznadějné. Vím, že jedna taková promluva byla, že: „SMRT je přirozenou tečkou lidského života. Že smrt patří k životu jako jeho ukončení. Kdyby tomu tak bylo, marné by bylo učení svatých apoštolů, marná by byla naše víra. Pán Ježíš ukazuje, že je život věčný.  A do tohoto života věčného nás vede a zve. Nechce, abychom měli před sebou hrob, který je konec všeho.  Že smrt je ukončení lidské existence.  Ale abychom měli před sebou svůj cíl.  A tím cílem je věčná radost v Božím království nebo můžeme říct, v našem nebeském domově.  A my se povzbuďme v tomto pohledu na náš život. Nežijeme proto, abychom umřeli, ale žijeme tento život, abychom jednou šťastně žili ve společenství Panny Marie, svatých.  Těch, které jsme milovali zde na zemi a oni nás předešli a my všichni ve společenství Nejsvětější Trojice.

A tak se radujme, že naše nebeská matka byla vzata s tělem i duší do NEBE. A že zůstává zde s námi, jako matka, kterou nám Spasitel dal, když umíral na kříži.  Jako matka, která nás vede tímto životem.  Má pro nás pochopení, jako dobrá matka, pro své dítě, které padá do bláta, do špíny a ona mu pomáhá povstat, očistit ho.  Ona má tuto trpělivost s námi – abychom vždy povstali – je útočiště hříšníků – a šli zase dál svým životem.  A tak plni naděje slavme tento svátek.  Plní Naděje odejděme z této dnešní poutě.  Plní NADĚJE A RADOSTI, že před námi se stále otvírá radost života věčného. Amen. 

„Poslední slovo.“:

Bratr jáhen Ladislav připomněl při adoraci naději, v níž vyústila i dnešní promluva. Nesme si naději v srdci. Po únorovém puči v r. 1948 totalitní moc poprvé sáhla na den Páně na poslední neděli v říjnu, kdy se slavil svátek Krista Krále, vyhlásila první pracovní neděli. A kněží řekli: „Jejich moc padne! Vztáhli ruku na neděli.“ A s touto nadějí prožívali dobu totality, dobu útlaku a pronásledování církve. I my jsme později měli naději, že donekonečna zde tato nesvoboda nebude. A dočkali jsme se. Ať také nás naděje sílí a vede ve všech těžkostech života, protože naděje dává sílu.  Odcházejme dnes s nadějí, že nás Pán Bůh a Matka Boží neopustí, dokud nedoputujeme do Božího království.

 

Sbírka: Po uhrazení nutné režie NJ jsme darovali 11 100 Kč na pomoc početným rodinám. Poděkování patří také místnímu faráři P. Mariuszovi Leszkovi SAC a farníkům z Olešné, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili. Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hl. celebranta poutě NJ v Radostíně, kterým je P. ThLic. Jiří Brtník, farář v Letovicích a Rozhrání:

Stručné představení – věk, dětství, mládí, studia, působiště: Milí přátelé, už mi táhne na čtyřicet. Dětství jsem díky Bohu a svým rodičům prožil krásné, v mládí jsem byl veden nejen k víře, denně praktikované osobně i společně, ale také jsem byl v kontaktu s běžným vesnickým životem (hody, ochotnické divadlo ap.). Studoval jsem Biskupské gymnázium v Brně, rok po maturitě pak teologii, ve které jsem pokračoval i během kněžské služby.

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?    Zodpovědnosti, vztahům k bližním i k Bohu.

Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?  Boží milost.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?  Nejdůležitější je být v kontaktu s Pánem a zároveň ve službě lidem, nejkrásnější pro mě je vidět Boží plody, na jejichž zasévání jsem mohl mít podíl.

Co může věřící člověk dělat pro to aby vzrostla víra v jeho okolí?  Vidět v každém člověku toho, koho mě posílá Pán milovat a svědčit o něm. Neměl bych se ale považovat za lepšího než on.

Mohl byste nám  přiblížit úmysl sbírky, která je dnes obětována na …(ze sbírky se hradí část režie poutě NJ a co zbude, tak se pošle tam, kam určí hlavní celebrant)?   Jsem pro nějakou pomoc pro potřebné na Ukrajině, v nějakých afrických místech postižených válkami a hladomory či v Sýrii.

Kde vás nejvíc „tlačí boty“?  Tam, kde si věci dělám po svém.

Na co se nejvíc těšíte?  Že mi Pan dá svou milostí povyrůst.

Co Vám udělalo v poslední době radost?  Farní tábor.

Co je pro rodiny podstatné co potřebují, čím může církev rodinám pomáhat, jak to prožíváte ve své službě?    Jako podstatné pro naše rodiny vidím to stejné, co jsem psal k otázce, co mohu udělat pro vrůst víry v okolí. Rodiny potřebují být v kontaktu s ostatními, neuzavírat se. Jako církev tedy máme hledat příležitosti k setkání s nimi, ať už s jejich dětmi, mladými, dospělými, otci i maminkami. Mám zkušenost, že je dobré s nimi strávit i více dní.

 

Pozvánky a oznámení.

Křižanov: Kostel sv. Václava je otevřen k modlitbě věřících každý den od rána do večera. Každou neděli od 15 – do 17 hodin je zde přítomen místní farář P. Josef Pohanka a nabízí věřícím přijetí svátosti smíření (sv. zpověď) nebo duchovní rozhovor.

 

Slavkovice: Poutní kostel Božího milosrdenství: svatá zpověď v sobotu a v neděli od 14 do 17 hodin, na první a třetí sobotu v měsíci už od 10 hodin.

 

Duchovní služba v Nemocnici Nové Město na Moravě - katolický kněz,  P. Sylwester Jurczak, nemocniční kaplan - svátost nemocných, svátost smíření, sv. přijímání, rozhovor s pacientem. Telefonický kontakt: 733 741 473.

 

XX. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka – sobota: 9. září 2023.  Začínáme ráno v 8 hodin na hrobě umučeného kněze P. L. Kubíčka na hřbitově v Kunštátě. Polední přestávka s občerstvením je na faře v Doubravici nad Svitavou. Zakončení kající pouti plánujeme v 17 h. mší svatou u Bolestné Matky Boží ve Sloupě v Moravském krasu. Přihlášky na noclehy – u pana faráře P. Petra Košuliče v Kunštátě – 604538482.

 

Výlet. Prosetínské hřbitovy z.s. pořádají v sobotu 16. září 2023 výlet po památkách UNESCO – na dvě hory -  Zelenou (u Žďáru n/Sáz) – mše svatá a prohlídka a Kutnou – oběd, prohlídka chrámu sv. Barbory, kostela a kostnice v Sedlci. Cena - místo v autobuse - 400 Kč, děti – 100 Kč + vstupy + oběd. Přihlášky u jLK.

 

Švařec – kaple Nejsvětější Trojice: Tichá adorace neděle 20.8. a  24. 9. 2023 od 18 – 19 hodin.

 

Pouť do Jižních Čech.  Farnost Olešnice zve na pouť do Jižních Čech v termínu – pátek 29.  září - neděle 1. října 2023.  Plánovaný program: pátek – mše svatá a prohlídky v Klokotech u Tábora, město Tábor,  opravené poutní místo Římov – kostel Ducha Svatého, Loretánská kaple,  ambity, část křížové cesty, ubytování v klášteře Vyšší Brod.

Sobota: Vyšší Brod – možnost tradiční mše svaté v klášteře, prohlídka kláštera, mše svatá na poutním místě Panny Marie Sněžné – odpočívající na kameni, Kájov, zámek Kratochvíle, večeře a ubytování na zámku u řeholních sester  ve  Štěkni. 

Neděle: mše svatá, hřbitov v Albrechticích nad Vltavou, prohlídka kláštera v Milevsku,  poutní místo Sepekov. 

V předpokládané ceně bude místo v autobuse, režie, sobotní oběd a  večeře, nedělní snídaně, a oběd, vstupy.  Dospělý – cca 4000 Kč, děti -  3000 Kč, děti z početných rodin – 500 Kč. Cena – bude upřesněna až budou známy ceny ubytování, stravování, vstupů a noclehů ve VB.  Přihlášky u jáhna Ladislava Kince; kinc@dieceze.cz; 606948970.               

 

Plán poutí NJ na rok 2023 a 2024:

                      listopad  -  Jámy                     prosinec  -  Olešnice.

2024:  leden  - Velké Meziříčí     únor – Bedřichov       březen – Křižanov

duben -  Měřín             květen – Bohdalov               červen –

červenec               srpen                      září – Pavlov

říjen - Křoví                listopad             prosinec - Olešnice.

 

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - kdo dřív přijde -..

Srdečné pozvání na 286. pouť NJ do Radešínské Svratky - v úterý 10. října 2023 v 18 hodin – hlavní celebrant P. Mgr. Mariusz Jósef Sierpniak, farář v Jimramově, Dalečíně a Sulkovci.

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 9. 2023. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém;

Vydává: Řím. katolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14, www. rovecne.farnost.cz Zodpovědný redaktor: jáhen Ladislav Kinc.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)