Měsíční mariánská pouť Nový Jeruzalém 2020 - Leden 2020

28.11.2020 - ostatní poutě

 

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Vážení a milí přátelé!  Před Vánoci je možné si připomenout svatého Jana Kentského.  Z jeho životopisu bych pro nás vybral tři  - body -  pro naše povzbuzení: 

1. každou svou činnost     vždycky začínal slovy „in nomine Domini" a končil ji „in laudem Dei". (Ve jménu Páně.....ke slávě Boží (volný překlad))

 2.  Byl profesor a děkan filosofické fakulty JU v Krakově a velký poutník - pěšky putoval 4x do Říma a jednou do Svaté země. ....... Při jedné z cest do Říma byl přepaden loupežníky, kterým na dotaz, zda nemá více peněz řekl, že ne. Když ho pustili, vzpomněl si na zašité zlaťáky v šatě a vrátil se k nim s vysvětlením, že je nechtěl klamat, ale že na mince zapomněl. Tím je, dá se říci, šokoval a toto setkání se světcem je obrátilo. Úžas nad takovou upřímností je přiměl zamyslet se nad dosavadním životem, až dospěli ke kajícímu vyznání, k němuž je Jan vyzval s příslibem nebeské útěchy. Po udělení rozhřešení prý Jan přijal jejich pohostinství a utvrzoval je v dobrém. U tohoto příběhu bývá někdy připomínán příklad Ježíše, který nezatracoval, ale jak řekl, „přišel hledat a zachránit, co zahynulo." (Lk 19,10) 

...........Ve věznicích probíhá, mimo jiné, program 3Z:  zastav se, zamysli se, změň se.  Je to něco velmi podobného, co se kdysi dávno událo srze Jana loupežníkům.  Je zde jeden zdánlivě malý, ale podstatný rozdíl - sv. Jan stavěl svůj život a svou činnost na vševědoucím a všemohoucím Bohu, který je zdrojem všeho dobra a osobním příkladu poctivého života.

 3. Byl vroucí ctitel Matky Boží Panny Marie: Podrobnější životopisy se Janovou štědrostí zabývají více. Je v nich nazýván spižírnou a živitelem chudých studentů. Za velkého hladu, kdy už nebylo kde brát, mu ve snu neznámý hlas řekl, že ráno má od prvního, koho potká, vyžádat dar na osvětlení obrazu Bohorodičky a pak prosit zbožné ženy o zrnko hrachu, hrudku soli i špetku kaše... a vše obětovat Panně Marii, která nepatrné almužny svým požehnáním rozmnoží. Jako prvního Jan ráno potkal kupce, který chtěl projevit vděčnost za obdrženou milost a přidal navíc i něco pro studenty. Také na skromnou žádost u žen dostal mnohem více a od těch dnů neměl pro chudé nedostatek.  (zdroj: catholica.cz)

 Slova zní, příklady hřmí.

 K dobrému životu o Vánocích a v roce 2020 ať Vám poslouží myšlenky a pozvánky ze zpravodaji NJ č.1/2020.  Všem vyprošuje Boží požehnání - jáhen Ladislav Kinc

Nový Jeruzalém č. 1/2020

Zpravodaj pro 241. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

ve Velkém Meziříčí - v  úterý 14. ledna  2020  v  17 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Olešnici.

Ve středu 12. prosince přijelo a přišlo na pouť NJ do Olešnice čtyřmi autobusy, auty a pěšky asi 300 poutníků. Svátost smíření udělovalo 9 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.

     Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání   2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních 

 3) o vzrůst víry v našem kraji                               4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách 

  5) o život těla a duše pro všechny počaté děti                     6) na smír za hříchy celého světa

 

Kázání P. Jaroslava Laštovičky  na pouti NJ v Olešnici:

Drazí věřící, připomínáme si dnes památku Panny Marie Guadalupské. Tak Matku Boží uctívají v Mexiku.  Možná někteří znáte historii milostného obrazu, ale i tak neuškodí, když ji vzpomeneme, pro naše poučení a povzbuzení.

Před příchodem Španělů v r. 1519, bylo v Mexiku pohanským božstvům obětováno spoustu lidských obětí. Někteří dobyvatelé přicházeli s úmyslem se obohatit, jiní vymýtit zlo modloslužby. To se začalo dařit až františkánům.

V roce 1531 se sv. Janu Didakovi, který pocházel z domorodého indiánského kmene nedaleko Mexika, zjevila Panna Maria. Stalo se to, když šel cestou ze svého rodiště, na ranní bohoslužby. Oznámila mu, že jako milující Matka místních obyvatel i všech, kdo se k ní utíkají o pomoc a přímluvu, bude na tom místě zjevení těšit jejich zármutek a přinášet útěchu těm, kdo ji sem budou přicházet s důvěrou prosit. Je dochovaná zpráva, kde je celá řeč Svaté Panny: „Věz, milý synu, že já jsem svatá Maria, ustavičná Panna, Matka pravého Boha, Původce života, který všechno stvořil a udržuje, Pána nebe i země. Velmi chci, toužebně si přeji, aby byl vystavěn můj chrám na tom místě, které ti ukážu. Zjevně ho proslavím, tam budu prokazovat svou lásku a přízeň, pomoc a ochranu, poněvadž já jsem opravdu vaše laskavá Matka; i tvoje a všech, kdo přebýváte v této zemi, i všech ostatních, kteří mě milují, kteří mě hledají, kteří mě zbožně a s důvěrou vzývají. Tam budu pozorně naslouchat jejich pláči a zármutkům, v jejich nouzi jim budu prokazovat dobrodiní a v každé tísni přinášet úlevu."

Tak se i stalo, a na tom místě nazývají ten vznešený obraz Pannou Marií Guadalupskou. V domorodém jazyce "de Guatlashupe" znamená "zašlapaný kamenný had". Guadalupská je tedy označení pro přemožitelku pohanského božstva, uctívaného Aztéky v podobě opeřeného hada.

Rovněž zobrazení měsíce byl symbol božstva a pro Indiány, libující si v symbolice, vyjadřoval srpek pod Madoninýma nohama jeho zánik, proto netřeba mít z něj strach. Panna Maria se zde ukazuje obklopena slunečními paprsky se sluncem za zády a tak říká, že je mocnější než tehdy uctívaný bůh slunce.

Mariin svrchní oděv zeleno-modrou barvou upozorňuje na její vznešenost, neboť jde o barvu vyhrazenou královským potomkům. Ozdobený 48 zlatými hvězdami vyjadřuje, že nositelka je mocnější než mnoho hvězd, kterým byla přisuzována božská moc. Pannu Marii takto vidíme jako vítězku nad pohanstvím. Její růžová tunika má významný vzor, se kterým je pro Aztéky znamením ráje, do kterého Maria ukazuje pravou cestu.

Vidíme tedy, moji drazí, jaký je význam obrazu Panny Marie, tolika lidem přiblížil tajemství Boží a pomohl na cestě spásy. Jeho symbolika přesahuje místo i dobu. I nám toho může mnoho říci. Vždyť jak se jenom kolem nás vzmáhá pohanství, kolik lidí uctívá různá božstva peněz, slávy, úspěchu. Jsou jiná než tehdy, ale jsou hojně rozšířená. Zde ale přicházíme za Pannou Marií a ona ukazuje, kdo je matkou svému lidu. Kdo se k ní utíká, potlačuje pověru, bojuje proti všem božstvům a pověrám, protože nejsou Bůh, vždyť jenom jemu se máme klanět. Ukazujeme na tu, která šlape po hadovi našem odvěkém nepříteli. Bojujeme v duchovním boji za vzrůst víry v našem kraji. V tom jsou tyto poutě nezastupitelné.

Moji drazí, dovolte mi osobní vzpomínku. Na plakátku jsem četl, že dnes je 240. pouť NJ. Vzpomínám na začátky v roce 2000, kdy jsem byl v září na své první pouti NJ v Lísku a poté v Jimramově, kde byl pan prelát Mikulášek. Jezdil jsem celkem pravidelně až do roku 2009, kdy jsem nastoupil do kněžského semináře. Mohu říci, že i tyto poutě mě také provázeli při volbě povolání, vždyť se přece stále modlí za nová a trvalá kněžská a řeholní povolán.

Moji drazí, díky zjevením Matky Boží a obrazu, který dala lidem v Mexiku mohlo dojít spásy tolik duší. Nemáme sice zde milostný obraz, ale Matička je s námi, zná co nás tíží a svou přímluvou nám pomáhá v boji za spásu duše. AMEN.

 

Sbírka - po zaplacení autobusů, nutné režie - jsme darovali  9 623 Kč na nadaci Cesta 121 a 4000 Kč na časopis pro novou evangelizaci - Milujte se!, celkem 13 623 Kč. Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři otci Tomáši Šímovi a všem farníkům z Olešnice, kteří celou 240.pouť NJ (v Olešnici už 21.) velmi dobře a obětavě organizačně připravili.

                A hlavně - díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hlavního celebranta NJ v  Olešnici, kterým je P. Mgr. Jiří Kupka,  ředitel teologického konviktu v Olomouci:

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště

Mé jméno je Jiří Kupka a jsem katolickým knězem 17let. Narodil jsem se roku 1971 v Zábřehu na Moravě s bydlištěm v obci Dubicko, kde jsem navštěvoval ZŠ a poté SPŠ v Mohelnici. Dva roky jsem byl na vojně. Po jejím skončení jsem pracoval v papírnách v Lukavici. Touha po kněžství přítomná již od dětství se znovu ozvala a ještě víc a intenzivněji. Proto jsem vstoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích a pak do kněžského semináře v Olomouci. Na konci 5. ročníku jsem byl vysvěcen v olomoucké katedrále na jáhna a po roce na kněze. Rok jsem působil jako kaplan v Uherském Brodě a pak jako administrátor v Kostelci na Hané a Hranicích na Moravě. Pět let jsem byl farářem v Kněždubu a Tvarožné Lhotě. Pak jsem byl poslán do kněžského semináře jako vicerektor. Po pěti letech jsem se vrátil do pastorace jako farář v Bánově, Suché Lozi a Bystřici pod Lopeníkem. Po pětiletém působení jsem k 1. červenci převzal službu ředitele Teologického konviktu v Olomouci. Jedná se o jednoroční přípravný ročník, kde se studenti z českých a moravských diecézí připravují na vstup do kněžských seminářů v Praze a v Olomouci. Nyní studuje 18 mladých mužů /8 z olomoucké, 3 z ostravsko-opavské, 2 z brněnské, 2 z pražské, 2 z hradecké a 1 z českobudějovické diecéze/ a 1 student je z diecéze Stryj na Ukrajině.

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?  

Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, spolu s mladším bratrem jsem ministroval. Zvláště rodiče a babička nás vedli k práci, poctivosti a víře. Měli jsme doma malé hospodářství, takže byla potřebná každá ruka.

Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?  Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem? 

Rád vzpomínám na kněze, který v naší obci působil. Otec Bedřich Dombek, salesián, měl už nějaký věk. Přesto sršel optimismem, hrával s námi ping-pong a všechny nás porazil, a to hrál v klericeJ Byl mým velkým vzorem. Protože už mnohé později nezvládal, protože kromě naší farnosti měl další dvě, požádal si o přeložení do farnosti menší v Ostravě-Michálkovicích. Často jsem za ním jezdil a pomáhal mu. Bylo vidět, že své kněžství opravdu a naplno žije. Bohužel jednoho dne jej na faře napadl mladík, který chtěl peníze, a který otce Bedřicha ubil kladivem. Byl to pro mne velký šok. Často se k němu modlím. Pro mne je to mučedník.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější? 

Od tohoto kněze si pořád nesu přání: být duchovním otcem těm, kteří chtějí, abych jim byl otcem. Nebýt jen pastýřem, ale také rybářem lidí. Prostě radovat se s radujícími a plakat s plačícími (Řím 12,15). Toto ale není jen „parketa" kněží, ale všech pokřtěných, všech, kteří mají všeobecné kněžství. Tedy naslouchat lidem, možná spíše mlčet, než mnoho mluvit, prostě být jim nablízku, zajímat se jeden o druhého.

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?

Všichni jsme pokřtění a poslaní. Poslaní žít své křestní zasvěcení pravdivě, poctivě a s vědomím, že jsme služebníci a zároveň Jeho přáteli (Jan 15,15). Ano, může nás „drtit" to, že ubývá věřících, že ubývá povolaných ke kněžství, řeholi, či do křesťanského manželství. Pořád ale platí, že Bůh povolává i dnes. Záleží jen a jen na povolaném, zda odpoví stejně, jako Panna Maria: Já jdu! Mám sice obavy, ptám se...přesto jdu. A z druhé strany přichází odpověď: Neboj se!

Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém životě?

Neboj se! Jak potřebujeme právě toto slyšet. To ujištění, že na život, se vším, co přináší, nejsme nikdy sami. Platí to jak v kněžství, tak v manželství. Nejsme nikdy sami! Bůh jde před námi, za námi, vedle nás...Nebojme se!

Mohl byste nám  přiblížit úmysl sbírky na pouti NJ ve Velkém Meziříčí?(z sbírky se hradí režie, autobusy a co zbude, tak se pošle tam, kam určí hlavní celebrant) Mám-li přiblížit úmysl sbírky, pak ji prosím /jen co zbyde/ odevzdáme bohoslovcům, budoucí naději naší církve.

Na co se  těšíte?

Milí přátelé, těším se na setkání s vámi 14. ledna 2020. Věřím, že to bude krásné modlitební setkání, kde bude On uprostřed nás. On skrytý ve Slově a v Eucharistii. On připravený dát tolik milostí, kolik kdo potřebuje a kolik potřebují ti, na které budeme v daný den pamatovat.

                                                                                                                                   Děkuji. o. Jiří

 

Přehled míst, hlavních celebrantů, účelů a výsledků sbírek poutí NJ za rok 2019.

Místo

Hl. celebrant

Úmysl sbírky

Částka Kč

Vel. Meziříčí

P.P. Pacner

Domov sv. Alžběty, Žernůvka

 4 136

Lysice

P.O. Špindler

Misie

 1 500

Křižanov

P. K. Adamec

Marys Meals

 17 500

Měřín

Opat M.R.Kosík

 Na počátku.

 6 517

Nové Veselí

P. J. Pohanka

 Likvidace Lepry

 9 450  

Jimramov

P. J. Holík

 Charita - domácí hospicová péče

 9 137

Křoví

P. T. Vyhnálek

Bohoslovci na Haiti

 5 865

Žďár-sv.Pr.

P. .Z. Mach

Likvidace Lepry

 14 845

Radostín

P.P. Krč

 Marys Meals

 9 278

Bystré

P. J. Paseka

 Hospic Duha Hořice

 7 953

Jámy

P. J. Trávníček

Marys Meals.

 4 467

Olešnice

P. J. Laštovička

 Nadace Cesta 121, Milujte se     

13 623 

 

2000 - 90 000 Kč     2001 - 121 400 Kč     2002 - 164 000 Kč         2003 - 189 020 Kč

 2004 - 168 830 Kč   2005 - 178 160 Kč      2006 - 246 900 Kč         2007 - 263 681 Kč

 2008 - 189 948 Kč   2009 - 150 948 Kč      2010 - 101 943 Kč          2011 - 161 328 Kč

 2012 - 125 618 Kč    2013 - 90 271 Kč        2014 - 52 951 Kč           2015 - 58 691 Kč

 2016 - 52 060 Kč      2017 - 81 650 Kč        2018 - 81 122  Kč          2019 - 104 271Kč

 Náš společný dobrý skutek za dvacet roků konání poutí NJ - 2 672 792 Kč - všem poutníkům jménem obdarovaných - Pán Bůh zaplať.

Pozvánky.

FATYM zve na faru do Prosiměřic na duchovní obnovy exercičního typu v roce 2020 s heslem: Kdo se řádně obnovuje, ten zbytečně nestagnuje!.  Začíná se vždy ve čtvrtek v 18:00, zakončení v neděli ve 14:00. S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně. Cena: 300 Kč (vzhledem k skutečným nákladům budeme vděční i za případné dary navíc). Přihlášky: ŘKF Náměstí 20, 671 03 Vranov n/D, e-mail:  marek@fatym.com, telefon 515 296 384. Pokud na některý z turnusů nebude 10 dní před začátkem přihlášeno alespoň 10 účastníků, bude turnus zrušen!    

Nabízíme:  16. - 19. 1. - pro muže - jáhen Ladislav Kinc - téma: Pán Ježíš: Horské kázání;

                   23. - 26. 1. - pro soluňáky -  P. Marek Dunda - téma: Duchovní boj;

              6. -   9. 2. - pro Marianky malé - P. Marek Dunda - téma: Učím se od Panny Marie;

                   13. - 16. 2. - pro  ženy - P. Milan Plíšek - téma: Hovory o víře.

                   20. -  23. 2. - pro ženy - jáhen Ladislav Kinc - téma: Pán Ježíš: Horské kázání;

                   27. 2. -1. 3. - pro Marianky větší - P. Marek Dunda - téma: Život a víra;

                 12. - 15. 3. - pro maminky Marianek a Soluňáků - P.Marek Dunda - téma:  Stopy

 

Plán  poutí na rok  2020:  8. 5.   poutní výlet rodin s dětmi

                                            17. - 19. 7.  - Západní Čechy IV. 

                                            16. - 22. 8. -  XX. pěší pouť na Velehrad

                                            12. 9.  - XVII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka

  

Plán poutí NJ na rok 2020 a rok 2021:

2020   12. březen   Křižanov

           14. duben    Měřín                              13. květen   Bohdalov     16. červen    Žďár n/Sáz

           14. červenec                                        13. srpen                        15. září          Pavlov

           13. říjen   Velká Biteš                          12. listopad                     15. prosinec Olešnice

2021   11.(16.) února - Lysice

 

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... .... 

 

Srdečné pozvání na 241. pouť NJ - ve  čtvrtek 13. února 2020 v 17 hodin do Trpína -

hlavní celebrant - P.  ICLic. Mgr. Stanislav Tomšíček, farář ve Svojanově a Bělé nad Svitavou, spolupracovník diecézní pastorace manželů, advokát Diecézního církevního soudu.

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2020. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

 

..... a nakonec blahopřání:            Vážení a milí!

Na otázku pana učitele ve škole:  „Co budeme dělat o Vánocích?" Odpověděl s úsměvem sedmiletý žáček:  „Budeme na sebe hodní." 

Jeden starý kněz - jezuita s oblibou opakoval rozhovor ze života:  Potkal jsem malého chlapce a dal mu otázku: „Jak se máš?" ..... „Dobře." .... „Jak se to dělá?" ....... „Jsem hodný."

Všem vám přeji a vyprošuji k Vánocům a do celého roku 2020: ODVAHU BÝT HODNÍ.

                                                                                                                 Váš jáhen Ladislav Kinc.

 

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém

Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.

Zodpovědný redaktor : jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

Časopis je určen výhradně pro vnitřní potřebu farností a poutníků NJ.

 

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.9.2021:

- (15)

 

- (4)

 

celkem hlasovalo 26 lidí

předchozí ankety

Dnes je 27. zaří 2021

svátek má Jonáš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)