Měsíční mariánská pouť Nový Jeruzalém 2020 - Březen 2020

28.11.2020 - ostatní poutě

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Milí přátelé! 7. října 2019 o svátku Panny Marie Růžencové papež František podepsal své poselství k postní době 2020.  Svět tehdy nic nevěděl o koronaviru.  Z papežova návodu na dobré prožití postní doby vyjímám, to co se zdá v souvislosti  s takřka neviditelným nepřítelem zdraví a života člověka velmi aktuální: 

Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým člověkem. Nikoli takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným nezaměstnávali než tím, co nového by si mohli povědět nebo vyslechnout" (Sk 17,21). Povídání vycházející z prázdné a povrchní zvědavosti je charakteristické pro světskou tvář každé doby. V naší době se k nám může vloudit i skrze zavádějící používání komunikačních prostředků.

K výzvě - méně zpráv a více Božího Slova -  dodám zkušenost z večera Popeleční doby s následným poučením:

Stalo se mně to při cestě z jednoho kostela do druhého.  V čase, který většina řidičů nemá ráda, protože už kvůli stmívání přestáváme vidět dobře a ještě není dobře vidět na světla z auta.  Uviděl jsem běžící ženu - běžela po pravé straně vozovky.  Neoznačená, neosvětlená, v ruce mobil od něj kabel zakončený špuntíky v uších. Těsně přede mnou si to "střihla" na správnou levou stranu. Potom jsem musel odbočit. Za deset minut jsem se vrátil na původní silnici.  Po chvíli vidím ve světle opět běžící postavu, tentokrát už na špatné straně zůstala.   Tato žena si asi chtěla buď vylepšit svou zdravotní kondici nebo vyběhat ideálnější postavu - ale mohla díky shodě okolností - nic zlého netušíc  - přijít o život.

Poučení - můžeme čas získaný odříkáním si zpráv (jsou stejně většinou stále stejné) - využít ke srovnání svých životních hodnot, které vychází z Božího Slova -  Pán Ježíš nám říká:  "Co je platné člověku, když  získá celý svět, když ztratí svou duši?  Jakou náhradu dáš za svou duši?"   

K  dobrému prožití postní doby roku Božího Slova Vám mohou posloužit slova duchovních otců  - Josefa a Stanislava ve zpravodaji NJ č. 3/2020...a pozvánka na pouť NJ do Křižanova 12.3. a na postní duchovní obnovu do Štěpánova - 4.4. 2020.  

Ze srdce  žehná a o modlitbu prosí jáhen Ladislav

 Nový Jeruzalém č. 3/2020

Zpravodaj pro 243. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

v Křižanově - ve čtvrtek 12. března 2020 v 17 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Trpíně.

V úterý 11. února přijelo a přišlo na pouť NJ do Trpína čtyřmi autobusy, auty a pěšky asi 240 poutníků. Svátost smíření udělovalo 7 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.  Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání  2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních

 3) o vzrůst víry v našem kraji                4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách

 5) o život těla a duše pro všechny počaté děti           6) na smír za hříchy celého světa

 

Kázání papežského preláta Mons. Josefa Sochy  na pouti NJ v Trpíně:

Před začátkem modlitby sv. růžence Mons Josef  Socha požehnal zrestaurované sochy sv. Antonína a sv. Terezičky - v podstavcích těchto soch jsou uloženy ostatky těchto světců, které darovala místní farnice.  Připomněl také, že před léty zde požehnal opravené varhany.  Kostel sv. Václava je už celý zevnitř a zvenku krásně opraven. 

Na začátku mše svaté otec Josef připomněl, že dnes na světový den nemocných hradecký biskup Jan a mnozí další biskupové jsou s nemocnými a těmi, kteří se o ně starají v nemocnicích.

Promluva: Milí otcové, drazí přátelé! Protože je teď konec vysokoškolského semestru, ptám se profesorů naší hradecké university: „Tak jak to dopadlo, jak se studenti učí? Jakou máte radost z jejich aktivit?"  - Už jsem to slyšel několikrát, skoro stejně: „Víte, já položím otázku, chvíli ticho a potom - jo to jsem včera četl na internetu a kdybyste mně to pane profesore dovolil, a půjčil mně ten váš, tak já to tam rychle najdu."  - „To já, studente, nepotřebuju vědět, co je na internetu.  Přijďte za čtrnáct dní."  Člověk dnes spoléhá na to moderní. Zvlášť internet je takové zaklínadlo dnešního světa a člověk si říká - tam najdu všechno.  Jenže odborníci říkají, a už mají z této samovolné aktivity, které nic nestojí v cestě, strach.  Proto, že z této internetové kultury přichází mnoho otázek, velkých otázek, životních otázek, ale málo odpovědí.  Jeden z těch odborníků - právě tento týden jsem si to přečetl říká - internet změnil dnešní svět, protože vstoupil do všech aktivit člověka a do všeho, co tvoří život člověka. Říká, s politováním, že internet jistě má svoje výhody, ale také nevýhody.  Také tam připomíná, že nevýhodou tohoto nového výdobytku, je to, že oslabuje v člověku schopnost vnímat skutečnosti, tak jak jsou.  Vnímat je tak, aby dobře rozlišoval, aby si uměl vybrat. Aby věděl, co je dobré, co je špatné, aby také zanalyzoval to, co si přečte, aby věděl, že ten základní receptor pro náš život není google, ale něco jiného. Něco daleko hlubšího, krásnějšího, náročnějšího.

    Slyšeli jsme evangelium o svatbě v Káně Galilejské.  Umíme to přeříkat, známe tuto pasáž evangelia a nemůžeme přehlédnout Matku Páně. Jedna z vět, které pronesla Panna Maria, je ta první na adresu nás křesťanů - udělejte všechno, co vám řekne. Panna Maria v té chvíli, když přišla na svatbu, přišla tam se svým mateřským srdcem, do kterého všechno ukládala a rozvažovala o tom.  Dá se říci, že to byl dobrý - když to řekneme hantýrkou současného světa - dobrý server. Její vlastní srdce. Živý server, který dobře vnímal realitu světa a ty jednotlivé události v něm. Panna Maria asi jako první zpozorovala - kromě toho pořadatele svatby - co se děje.  Zachytila to svým jemným receptorem svého srdce a velmi rychle jedná. A jedná tak, jak jí velí její víra, její láska.  Její poslání.  Už nemají víno. To je konstatování Matky Páně a její lásky k lidem, tomuto světu, k jejímu synu Ježíši nebyla ničím narušená.  Ani Ježíšovou odpovědí: Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.  Jednak tady vidíme, jak Pán Ježíš, od samého počátku, střeží tu svoji hodinu, ke které všechno v jeho životě směřuje.  A to je ta hodina, ve které vyvrcholila jeho láska k člověku, světu, ke každému z nás. A Panna Maria i tuto překážku překonala svou jemnocitností, vytrvalostí a kulturou lásky svého srdceUdělejte všechno, co vám řekne. A pak se stane ten zázrak.  Je to tak zvláštní, že svatý Jan připomíná, že to byl první zázrak, neboť tím zjevil svou slávu, jako počátek znamení a jeho učedníci v něj uvěřili.  Zajímavé je, že Panna Maria vystupuje na začátku Ježíšova poslání  - u jeho prvního zázraku - a jako věrohodný a dobře otevřený svědek Ježíšova ukřižování.  Stojí pod křížem, tam slyší Ježíšovo - hle matka tvá - svatému Janovi a matce Páně - syn tvůj.

     Jsme na pouti Nový Jeruzalém v Trpíně a vy máte každý měsíc, takovou aktivitu a je to aktivita, která má co povědět našemu světu, protože tady se také odvíjí tajemství našeho života, našeho spojení s Kristem.  V tomto společenství, které vytváříte, společenství modlitby, společenství Eucharistie, společenství svátosti smíření, to je chvíle, kdy jsme Pánu Bohu zvlášť milí.  A kdy povzbuzujeme jeden druhého, abychom na této cestě, kterou jsme začali, vytrvali.  A je to také dnešní den Panny Marie Lurdské.  V tuto hodinu začíná v Lurdech požehnaný průvod tisíců poutníků a my se k nim připojujeme. Tam každý drží svíci v rukou a zpívá AVE a pozdvihuje tuto svíci.  Jsme s nimi ve společenství, tam je také přítomna Matka Páně.  Přečetl jsem si, už nevím, jak se jmenoval autor, na adresu lurdských zjevení, že jsou to zjevení, která dnešní svět zvlášť potřebuje.  A tento autor tam říká - tím se člověku otvírá nebe, velká perspektiva lidského života, ale zároveň to světlo ještě dobře a pronikavým způsobem svítí do lidského života a do celého Ježíšova díla vykoupení.    

    Protože jediná Panna Maria, která byla uchráněna dědičné viny, my jsme touto skutečností prošli a ve svátosti křtu jsme byli tohoto hříchu zbaveni, jenže zůstává nám  zraněnost, kterou si nosíme v sobě.  A právě lurdský průvod manifestuje velkou silou a mocí právě to, že člověk nemusí zůstat napospas tomu svému zranění, ale že je tady stále přítomná pomoc ze strany Boží, pomoc ze strany Božího milosrdenství. A Panna Maria tam prosí o modlitbu svatého růžence, ale také sama vyprošuje člověku a světu, aby se otevřel Boží milosrdné lásce.

     Přečetl jsem si tento týden v rakouském týdeníku, že svatého otce Františka navštívil jeden římský evangelický pastor a ptal se ho:  „Svatý otče co má dělat křesťan dnes v tomto světě, který si tak pohrává s těmi skutečnostmi základních principů křesťanství, jak máme bránit čistotu víry." Svatý otec, zvyklý na takové otázky, mu řekl: „Především tím, že budeme pevně držet základní principy našeho křesťanského života, protože my křesťané jsme jediní, kteří chrání život od početí do posledního vydechnutí.  My jsme jediní, kteří chrání čistotu manželství, v té podobě muž a žena. My jsme jediní, kteří nám mohou dát naši zemi do pořádku, jak to řekl jeden biskup z Iráku."  A to svatý otec zdůrazňuje tomuto pastorovi.  Potom zdůrazňuje - křesťanství není prázdný moralismus, musíš - nesmíš.  Křesťanství to je živý vztah s Bohem a z tohoto vztahu se rodí velké věci, které je potřebné pro náš svět.  Zdůraznil tam, že je třeba prožívat křesťanství v  jeho jednoduchosti a lidovosti.  A toto je také projev lidové zbožnosti, to co každý měsíc konáte a tím přispíváte do toho velkého fondu. 

    Jsem přesvědčený stále víc, že - slavili jsme třicet let od sametové revoluce - to bylo dílo nejen disentu, ale že to bylo dílo vás věřících, kteří jste poctivě chodívali na mši svatou, modlili se a tak připravovali tu dobu, kterou teď prožíváme.  Sám jsem to také prožíval jako mladý kluk nebo dítě - v devětačtyřicátém jsem začal chodit do školy.  To byla doba zvláštního přelomu a tehdy také říkali: Musíme napadnout správu Bible tou moderností a vědeckostí. Proto Darwinova teorie - to všechno známe, protože náboženství bylo tehdy povinné.  Mnozí spolužáci se všelijak na toto téma bavili, pro mě bylo velmi významné, že v tomto myšlenkovém zmatku, byl zde ten pevný bod. Jako ministrant jsem viděl, jak z okolních vesnic se lidé scházeli k nám do kostela a modlili se, zpovídali, přijímali Krista a věřili.  Tohle byla pro mě velká vzpruha a síla - jsou tady lidé, kteří jsou ochotni a schopni pro víru něco vytrpět. Právě tak jsem vděčný svým rodičům, že mě převedli touto dobou.  Největší reakcionář byl farář, tak toho musíme přimáčknout.  Zavřeli ho a s ním několik lidí. Jeden z nich byl táta malých dětí. Vzpomínám si, jak jsem v roce třiapadesát přišel ze školy v ten den, kdy byla měna. Babička mně přinesla 50 korun, co při ní dostala, a řekla:  Zanes to těm Šťulíkům, ta paní je tam sama s pěti dětmi, ať jim má co koupit. Tehdy jsem to tak nevnímal, ale teď zpětně na to vzpomínám.  Takhle mě učili obyčejní lidé, kteří žili z víry, co to znamená být křesťanem.  Pomáhat, žít z víry, být blízko Pánu Bohu a mít otevřené oči pro tento svět a vědět, že jak to kdosi řekl - kdybych zůstal na tomto světě sám věřící, samojediný, tak jsem v převaze proti všem ostatním, protože na mé straně je Bůh.

    Buďme vděčni, za to, že se tak navzájem povzbuzujeme - vy nás kněze a my vás věřící, že v tomto společenství můžeme pro náš svět, náš národ, naše rodiny, naše farnosti udělat veliké věci. A že můžeme svoji víru předávat dál.  Jak se říká - tou aktivitou od srdce k srdci.  Panna Maria nám v tom pomáhá.  Ona je naší matkou a dobrou matkou.  Myslím, že každý z vás už mnohokrát to poznal.  Kolikrát jsme se jako mladí kněží pohoršovali nad tím, že člověk, který přijde do kostela, místo, aby poklekl před svatostánkem, hned letí k Panně Marii a nese tam nějakou kytičku.  Teď už se člověk nepohoršuje, protože tam, kde je živý vztah k Matce Boží, není ohrožení víry. Tam je dobrý vztah i k jejímu Synu - Ježíši Kristu. Svatá Maria, oroduj za nás.

Sbírka - po zaplacení autobusů, nutné režie - zůstalo 5 586 Kč které jsme rozdělili a poslali 2793 Kč na Adopci na dálku a 2 793 Kč na Betlém nenarozeným. Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři otci Josefovi Matrasovi a všem farníkům z Trpína, kteří celou 242. pouť NJ velmi dobře a obětavě organizačně připravili.

        A hlavně - díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení hlavního celebranta NJ v Křižanově, kterým je P. IULic. Stanislav Tomšíček, farář ve Svojanově a Bělé nad Svitavou:

Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště:  Jmenuji se Stanislav Tomšíček, s mým bratrem jsme prožili krásné dětství, vyučil jsem se tesařem, potom jsem odmaturoval a nastoupil na náhradní vojenskou službu ve farnosti Litomyšl, poté jsem dva a půl roku pracoval jako tesař. V roce 2000 jsem nastoupil do teologického konviktu v Litoměřicích a pak do kněžského semináře v Praze. V roce 2006 jsem přijal kněžské svěcení a následně jsem byl poslán do Nového Města nad Metují. Po dvou letech mi byla svěřena farnost Sádek u Poličky, poté jsem působil pět let ve Zbraslavicích u Kutné Hory a nyní jsem přes dva roky ve farnosti Svojanov.        Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?      Bylo by toho hodně. Rád bych především rodičům poděkoval za to, jaký příklad mi dali do života. Viděl jsem, že se mají opravu rádi a to i přes různé nelehké životní situace. Maminka se i přes těžkosti, které jí způsobovala její nemoc, o nás s láskou starala. Tatínek nás vedl k poctivé práci, k péči o domácí zvířata, k pomoci v domácnosti. Velkým darem, který jsem od rodičů dostal, byl dar víry, povídání si o tom, jak tuto víru prakticky žít, podpora v životě ve farnosti i ve společenství mládeže.    Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?   Boží povolání, které jsem zaslechl. Bylo to na brigádě u sester karmelitek v Dačicích. Toto pozvání jsem zvažoval, účastnil jsem se duchovních obnov, mluvil jsem o tom s různými kněžími. V neposlední řadě jsem také poznal svatého Pia z Pietrelciny a jeho duchovní syny.   Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem?     Jak už jsem napsal, Bůh mi poslal do cesty různé kněze. Nejprve to byli faráři v našem okolí: P. Fišer, P. Franc, P. Čihák, P. Heblt, potom kněží ze Sebranic, Pardubic. Velkou pomocí mi byli, a stále jsou, kněží ze sekulárního institutu Servi della sofferenza (duchovní synové P. Pia).     Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?      Nejkrásnější je být blízko Božímu působení.  Vidět jak si Bůh přitahuje lidi k sobě, jak je uzdravuje, vede a posiluje. Jakou s námi má trpělivost a jak i přes naše pády nás vždy znovu k sobě pozvedá.    Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?   Čerpat z pokladů, které nabízí Kristus skrze církev a svátosti, Slovo Boží, růženec, společenství věřících. Tedy aktivně žít víru nejprve sám a potom o Kristu svými slovy i skutky svědčit. Je důležité, aby naše slova byla v souladu s našimi skutky, protože to jim dává věrohodnost. Nechci, aby to vyznělo jako fráze, ale je potřeba se opravdu modlit, protože takto vstupujeme do společenství s Bohem i s druhými a můžeme jim předat to, co jsme jim u Boha vyprosili.  Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém životě?   Společenství s Kristem, s věřícími. Podpora různých způsobů, jak se věřící mohou posilovat ve víře, ve vzájemném přátelství a pomoci. Spolupráce. Papež František mluví o doprovázení. Nejen, že kněží mají doprovázet věřící. Také manželé, kteří mají uzavřenou svátost manželství, mají doprovázet další manžele.  Všimnout si jich, pozvat je na návštěvu, společnou modlitbu, procházku, výlet,... a pomoci jim sdílet nejen víru, ale také budovat a upevňovat vzájemné vztahy.   Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky (ze sbírky se hradí režie, autobusy a co zbude, tak se pošle tam, kam určí hlavní celebrant)? Na oblastní Charitu  v Poličce   Kde vás nejvíc „tlačí boty"?  Na palci.   Na co se nejvíc těšíte?    Až se lidé zamilují do Krista a budou žít víru a pěkné vztahy.   Co Vám udělalo v poslední době radost?  Když mne jeden pán požádal, že by chtěl být pokřtěn.    Co je pro rodiny podstatné co potřebují, čím může církev rodinám pomáhat, jak to prožíváte ve své službě?  Díky studiu kanonického práva a následně studia rodiny a manželství jsem si začal hlouběji uvědomovat důležitost doprovázení manželů. Vzorem je pro mě sv. Jan Pavel II., který se snažil rodinám naslouchat a ve svých katechezích shrnul Boží plán s lidskou láskou. Právě skrze prožívání manželské lásky, života v rodině, objevujeme novým způsobem konkrétní Boží lásku a učíme se tuto lásku dávat jeden druhému. Tak jako Ježíš se nám z lásky daroval, učíme se být darem jeden pro druhého. V tom nám velmi pomáhá reálná Kristova přítomnost skrze svátost manželství.   Vnímám, že je nezbytné tento ideál uskutečňovat v našich rodinách konkrétními skutky. Bohužel se setkávám s mnohými rodinami, kde se vytratily konkrétní skutky lásky. V těchto rodinách jsou velká zranění.   Skrze poznání Božího plánu s lidskou láskou manželé objevují cestu, která jim pomáhá se vzájemně darovat. Zároveň se otevírá cesta k překonání mnohých těžkostí, vzájemného odcizení. Otevírá se zde velký potenciál pomoci ze strany církve. Vnímám, jak je potřebný zájem kněží i laiků o rodiny.   Vidím jako velmi důležitou formaci manželů, která jim pomůže růst ve svém vztahu, naučit se žít ze svátosti manželství, a která otevírá jejich potenciál pro pomoc dalším rodinám.  Ze zkušeností jsem přesvědčený, že rodiny je třeba doprovázet a také rodiny se mají snažit doprovázet další rodiny. Prosme Ducha svatého, ať nám ukazuje cestu a uschopňuje nás ke službě druhým.

 

Pozvánky.

       Postní duchovní obnova 4. dubna 2020 ve Štěpánově nad Svratkou, kterou povede - dá-li Bůh - P. Mgr. Ing. Pavel Habrovec. Zahájíme ji - dá-li Bůh - v 9 hodin adorací, budou tři přednášky na téma Osmero blahoslavenství podle encykliky papeže Františka: Povolání ke svatosti; polední občerstvení na faře, sv. zpověď, křížová cesta, korunka k Božímu milosrdenství, svatý růženec, mše svatá, svátostné požehnání. Předpokládaný konec - v 16 hodin. Srdečně zveme.

    Plán poutí na rok 2020: 8. 5. poutní výlet rodin s dětmi; 17. - 19. 7. - Západní Čechy IV.; 16.-22. 8. - XX. pěší pouť na Velehrad; 12. 9. - XVII. pěší smírná pouť P. MUDr. L. Kubíčka

Plán poutí NJ na rok 2020 a rok 2021:

2020  13. květen  Bohdalov - arcibiskup Jan Graubner   16. červen  Žďár n/Sáz

          14. červenec     13. srpen        15. září        Pavlov

          13. říjen    Velká Bíteš     12. listopad     15. prosinec Olešnice

2021  11.(16.) února - Lysice

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -... ....

Srdečné pozvání na 244. pouť NJ - v úterý 14. dubna 2020 v 18 hodin do Měřína - hlavní celebrant - P. Ing. Mgr. Miloslav Čamek, farář v Čejkovicích.

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2020. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém; Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14. Zodpovědný redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

Časopis je určen výhradně pro vnitřní potřebu farností a poutníků NJ.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.9.2021:

- (15)

 

- (4)

 

celkem hlasovalo 26 lidí

předchozí ankety

Dnes je 27. zaří 2021

svátek má Jonáš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)