Dopis bratra Františka

17.11.2014 - úvahy

V Chotouni 16. listopadu 2014

 

Vážení přátelé,

    srdečně vás všechny zdravím právě v těchto dnech, kdy si připomínáme 25. výročí kanonizace svaté Anežky a také vzpomínáme na to, jak nám Pán dal milost podílet se na této kanonizaci svou službou.  A tak mi i dovolte s odstupem času malé zamyšlení nad tím

Co nám přinesla kanonizace svaté Anežky

 Pán nám, kteří jsme čtyřicet let žili v ateistickém resp. protináboženském politickém prostředí, dal nádherný dar svobody. Dar, který ani nyní po dvacetipěti letech od této události neumíme pochopit a docenit. A také za něj místo častého naříkání a skuhrání být vděční a děkovat. Jedná se o svobodu nejen politickou, ale svobodu ve všech oblastech včetně svobody náboženské. 

   Úplná svoboda církve umožnila navázat na všechny dobré tradice v naší vlasti, ale také na aktuální zkušenosti, znalosti a dění v zahraničí. Při letošním výročí je vhodné a dobré si uvědomit, co všechno následovalo po kanonizaci svaté Anežky v naší církvi:

1) Církev vystupuje veřejně a její členové vstupují do společenského, politického, hospodářského i kulturního života v naší vlasti.

2) Dochází k normalizaci vztahů mezi církví a státem

* do Prahy se vrací papežský nuncius

* naše republika má velvyslance u svatého stolce

* obsazování míst (farářů atd.) nepodléhá kontrole státu ale. je pouze záležitostí církve

* papežové po prvé v historii navštěvují naší zemi - dokonce 3x a jsou plně příjimáni složkami politickými, společenskými i  v mediích

* stát uznává církevní svatební obřady a již je není třeba opakovat na úřadě atd.

3)  Obnovuje a rozvíji se liturgický život včetně plného zavedení závěrů a dokumentů II. vatikánského koncilu

4) Je velký rozmach organizační výstavby i přestavby církve

* dochází k plnému obsazení všech biskupských stolců,

* vzniká Česká biskupská konference (včetně komisí a dalších orgánů),

* členem ČBK jsou též biskupové řecko- katolické církve i biskup pro Čechy v zahraničí

* jsou založeny dvě nové diecéze,

* vznikají nové farnosti

5) Obnova řeholních řádů a řeholního života

* obnovují se řeholní komunity z členů, kteří žili mimo kláštery, na pomoc přichází řeholníci ze zahraničí, obnovují se noviciáty

* řehole a kongregace plně navazují na své nejvyšší orgány, ale také rozvíjí svou spolupráci horizontálně (regionálně)

* do naší vlasti přichází řada nových řádů a kongregací (trapisté a další) a zakládají i nové kláštery

* obnovují se i společenství laiků a vznikají i nové  církevní hnutí a komunity (např. sekulární instituty a pod)

* obnovují se exerciční domy, ale jsou i nové možnosti - např. krátkodobé pobyty laiků v řeholních komunitách

6) Rozvoj práce s mládeží

* nově vznikají diecézní centra mládeže,

* obnovuje se činnost čs. orla, skautingu,

* konají se celostátní setkání mládeže (s početnou účastí),

* mládež se plně zúčastňuje mezinárodních setkání se sv. Otcem, ale i dalších (Taize atd)

* v mnoha farnostech, kongregacích a řádech je mládeži věnována velká pozornost

* vznikají i speciální zaměření např. nízkoprahová centra pro volnočasové aktivity mládeže

7) Rozvoj činnosti ve farnostech

* obnovují se tradiční farní aktivity - duchovní cvičení, biblické hodiny, poutě a poutní zájezdy (i do zahraničí), schůzky ministrantů

* nově vznikají komunitní centra zaměřená na různé skupiny - děti, mládež, seniory, 

* mnoho činnosti je zaměřeno i pro zájemce, kteří nejsou členy církve - 

např. „Kurzy alfa", sportovní akce (zejména pro mládež), ale též pěvecké a hudební sbory, pořádání koncertů nebo divadelních představení. V poslední době se stala mimořádně populární „Noc kostelů".

8)  Mezinárodní spolupráce

* především byla obnovena misijní činnost - modlitby, sbírky, vysílání misionářů, dobrovolnická činnost, voluntaristé, vlastní projekty i spolupráce na mezinárodních projektech

* mnohočetná je účast členů naší církve v ústředních orgánech církve a v mezinárodních organizacích

* účast na zahraničních a mezinárodních akcích již nelze ani zmapovat,

* čeští kněží spolupracují s krajany

* v naší republice jsou bohoslužby pro cizince a na četných místech i společenství cizinců. Vznikají i celé farnosti (polská, německá a další)

* četné a oblíbené jsou zájezdy na poutní místa v zahraničí (Svatá země, Lurdy, Fatima, Medžugorie Mariazell a další)

* pestrá a různorodá je spolupráce se Slovenskou republikou (semináře, symposia, noviciáty, vydavatelská a publikační činnost, poutě, návštěvyi i společné akce)

 

 

9)   Media a vydavatelská činnost

* církev vydává vlastní noviny a časopisy a to na úrovni celostátní, diecézní i farní (mnohé se speciálním zaměřením např. na mládež)

* církev má svou vlastní televizní stanici i rozhlas

* náboženská tématika je v řadě pravidelných programů ve veřejnoprávních mediích, ve kterých často vystupují i církevní představitelé 

* velká pozornost je u mimocírkevních medii tradičně věnována průběhu vánoc a velikonoc, ale také velkým církevním událostem např. návštěvě papeže, jeho volbě, nebo průběhu blahořečení apod.

* v neděli jsou čs. rozhlasem přenášeny bohoslužby 

* církev má svá nakladatelství a vydavatelství takže bylo vydáno vše, co v předchozím období nebylo možné a průběžně se vydávají novinky.

10) V oblasti školství

* byly obnoveny teologické fakulty v Praze a Olomouci a začleněny zpět do univerzit

* byla založena nová teologická fakulta v Českých Budějovicích v rámci Jihočeské univerzity

* na těchto fakultách byly zavedeny další obory i nové formy studia např. kombinované (při zaměstnání)

* byly obnoveny semináře (i řádové)

* plně je využívaná možnost studia normálního i postgraduálního na zahraničních školách a institutech

* byla  obnovena církevní gymnázia a další  odborné střední školy

* byly obnoveny i nově založeny základní i mateřské církevní školy

* bylo obnoveno vyučování náboženství

* vznikla Česká křesťanská akademie s řadou lokálních poboček

* řada kněží - vysokoškolských profesorů a docentů vyučuje i na dalších fakultách   

11) V oblasti zdravotnictví

* obnoveny církevní nemocnice

* obnovena duchovní služba v nemocnicích

* v zaměření na nevyléčitelně nemocné zavedla církve  novou specializaci - hospice, které si získaly respekt i u státních orgánů 

12) V sociální oblasti 

* Charita rozvinula svou činnost po celém území ČR (jako diecézní, oblastní, městské a farní) s mnohačetným zaměřením zejména na jednotlivce i rodiny v tíživých životních situacích včetně cizinců, uprchlíků a humanitární činnosti směřované do zahraničí

* v sociální oblasti (neziskovém sektoru) došlo k velkému propojení a pochopení mezi křesťany a ostatními lidmi, ale také mezi organizacemi, institucemi i jednotlivci

 

13) Nové okruhy činnosti církve

* služba kaplanů v čs. armádě - zejména v jejich zahraničních misích (URNA - Útvary rychlého nasazení)

* služba kaplanů v policejních složkách včetně hradní stráže

14) Obnova,nová výstavba a údržba kostelů, farních budov a dalších památek

* církev spolupracuje se státem na obnově a údržbě církevních památkových objektů (projekce, financování atd)

* církev spolupracuje s městskými a obecními úřady při obnově a údržbě kostelů, farních budov a často také při jejich společném využívání

* mnoho objektů - kaplí, kapliček, křížů a pod je opravováno a udržováno různými spolky nebo i jednotlivci

* byla postavena řada nových kostelů, kaplí i dalších budov např. komunitní centra

15) Ekumena

* spolupráce se výrazně prohloubila na všech úrovních - celostátní, diecézní i farní

* v mediích jsou  často společné pořady i postupy  

* běžnou je spoluprácecírkví v  nemocnicích a armádě (kaplani)

* Česká biblická společnost - vydává publikace pro všechny křesťanské církve

16) Majetek a finance

* stát vrátil v roce 1990 (v I. etapě) církvi potřebné a požadované prostory - zejména kláštery, kostely ale i další

* církev využívá granty i jiné finanční podpory k činnosti zejména v oblasti sociální, zdravotní a kulturní.

* V poslední době (2012-14) dochází  i k naplnění  dohody o konečném vypořádání církevního majetku a financování.

 

Závěrem: Díky Bohu za toto vše - po vzoru svaté Anežky a na její přímluvu se mnoho podařilo. Dokonce i ukázat většinové ateistické společnosti, že křesťanům nechybí tvůrčí láska. Kéž by se nám ještě podařilo právě v této době zvěstovat všem radost - radost pro všechen lid (Lk 2,10).

Dr František Reichel

Komentáře:

Díky | Pavel Novotný - 27.11.2014

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)