Přehled roku spásy MMXV v naší farnosti

31.12.2015 - poutní místo Křtiny

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2015 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal teplou zimou, vůbec se nechumelilo, jaro a léto bylo velmi suché, v létě pak úmorná vedra. Podzim byl opět mírný, nebyly mrazíky, takže listí padalo skutečně až v listopadu. Vánoce byly teplé a zelené, sníh ani náledí nebyly. 

B: Boží služebníci a služebnice

Ve farnosti slouží farář Jan Peňáz, kaplan Jiří Paleček byl v srpnu přeložen do Neslovic u Rosic a na jeho místo nastoupil po roce kaplanské služby v Boskovicích Michal Seknička, rodák z Velkého Meziříčí,  kůr řídí a na varhany hraje MgA Lukáš Sotolář. V hraní se s ním  střídají František Zapletal a Marie Pospíšilíková, v Bukovince hraje Tomáš Cacek. Kostel uklízejí Jaroslava Hamerská, Ing Karel Pospíšilík CSc, Jaroslava Učňová a Ludmila Grégrová a František Opletal, o kostel v Bukovince se starají Horáčkovi a Ondráčkovi, o kostel v Březině Božena Neužilová a Alena Poláková. O nástěnky se stará Marie Pospíšilíková, praktickou pomoc v čemkoli poskytují ochotně Magulovi a Ševčíkovi, Vandasovi a Kocmanovi, dále pomáhají Zouharovi, Drápelovi a Jelínkovi.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 52 lidem (loni 53, předloni 66). Podle věku:  42 do jednoho roku, 9 do 7 let, jeden bratr  nad 14 let. Podle pohlaví a bydliště: 33 chlapcům (1 ze Křtin, 6 z přifařených obcí a 26 odjinud) a 19 děvčatům (2 ze Křtin, 5 z přifařených obcí a 12 odjinud).  O. Jan pokřtil 33, o. Jiří 8, o Michal 8 a cizí kněží pokřtili 3 děti ale ne ze své farnosti.

2) Základem společnosti je rodina. Letos bylo oddáno 23 párů (loni 28, předloni 28), 12 krát katolík a katolíkem, jednou katolík s pokřtěným jiného vyznání, 10 krát katolík s nepokřtěným. Podle obcí: 3 páry z Březiny, jedna  nevěsta z Habrůvky, ostatní odjinud. O. Jan oddal 12 párů, o. Jiří 8, třikrát oddával cizí kněz.

Za všechny letos pokřtěné a oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme: O, svatá Zdislavo, stmel naše rodiny věrnou a posvátnou láskou.

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos nás na cestě k tomuto cíli všech našich cest rozloučili s 26 farníky (loni 10, předloni 14, předtím 22).  Bylo pohřbeno 13 mužů a 13 žen: ze Křtin 8 (6 mužů a 2 ženy), z Březiny 8 (3 muži a 5 žen), z Bukoviny 2 muži a jedna žena, z Bukovinky také a ostatní odjinud. 1. Do hrobu bylo pohřbeno: ve Křtinách 6 a v Bukovince dva lidé, 18 pohřbů bylo žehem. O. Jan pohřbíval 22 krát, o. Jiří třikrát, o. Michal jednou.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Maria a ve stoje zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) První svaté přijímání bylo letos podáno  4 dětem.

5) Letos nám ve školách dětí přibylo, ve Křtinách učí farář 16 dětí na 1. stupni, v Bukovině  učí kaplan 7 dětí a a na faře osm dětí z druhého stupně.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

 

Díky precizní práci kriminalistů už  jsou všechny knihy z farní knihovny uloženy v bezpečí depozitáře diecézní knihovny v Brně. 

Vyšla stručná brožurka našem poutním místě s přehlednými plánky a krátkými popisy všech památek v kostele a celém okolí. Vyšla také knížka s rozjímáním k růženci ilustrovaná obrazy z našeho kostela. 

V listopadu nahrál Hradišťan a spolu se stovkou  zpěváků v našem kostele vánoční pásmo, které pak dvakrát vysílala Česká televize.

Popáté přišel do kostela opravdický svatý Mikuláš, ačkoli na Ďábelské večery v jeskyni  Výpustek v ty dny chodily stovky dětí. Sv. Mikuláš pěkně promluvil k dvacítce dětí, pomodlil se s nimi, požehnal jim a rozdal všem dárky.

Od Štědrého dne poprvé svítí v našem kostele Moravská vánoční hvězda.

Poutě

proběhly jako každý rok, díky Bohu, Panně Marii a andělům strážným všichni dobře doputovali a šťastně se vrátili.

Přednášky na faře

vždy na první pátek, kdy je odpolední adorace a večerní mše svatá, po ní následuje přednáška a pak debata a posezení na faře:

 

Pátek  2.1. 2015 - přednáška Dr. Radomíra Malého o pronásledování církve za nacistické okupace u nás

Pátek 6.2. - přednáška Dr. Radomíra Malého o Janu Husovi

Pátek 6.3. - přednáška Ing. Rostislava Hrubého  o pouti do Polska a Litvy

Pátek 3.4. - Velký pátek, křížová cesta po místech bolesti a utrpení, též příprava na pěší pouť Křtiny - Rajhrad - Mikulov, ráno pak vyšlo 20 poutníků

Pátek 1.5  - první májová pobožnost

Pátek 5.6. - přednáška Dr. Radomíra Malého o genderové teorii

Pátek 4.9. - osobní představení nového kaplana a debata  sním

Pátek 2.10. - přednáška P. Antonína Brychty o misiích ve farnostech pod Kavkazem

Pátek 6.11. - přednáška historika Dr. Radomíra Malého o islámu

Pátek 5.12.  přednáška redaktorů z Radia Proglas, kteří pomáhali na srbsko chorvatské hranici uprchlíkům.

(V únoru nám bude přednášet poutnice do Compostelly a ve čtvrtek 10. března ve společenském domě promluví irácký křesťan, který se obrátil na víru a zažil kvůli tomu pronásledování.)

E: Ekonomický a stavební přehled

Ze zákona byly letos farnosti Křtiny vráceny v katastru Březina 3 parcely, v katastru Bukovinka také 3 a  v katastru Křtiny  5 parcel orné půdy o ploše něco přes  5 hektarů  a dalších 7 parcel s travnatým porostem, celkem tedy 21 parcel s plochou 8 hektarů a 54 arů. O využití parcel se stará oddělení správy majetku při Biskupství brněnském, které také uzavírá smlouvy s nájemci.

Pokračuje se v opravě oltáře 14 svatých pomocníků, letos jsme za restaurování  mramorů v pozadí a zlacení sloupů zaplatili 370 tisíc, za opravu malby kostela v Bukovince 23 tisíc, za opravu všech komínů  na faře 142 tisíc, za opravu střechy na faře 38 tisíc a za doplnění chybějících radiátorů 26 tisíc.Za 95 tisíc byl pořízen uklízecí stroj.

Pojištění nás stojí 30 tisíc, elektřina pro kostel 78 tisíc, všechny výdaje činily celkem 1 milion 187 tisíc korun. Na opravu oltáře přispělo Ministerstvo kultury  200 tisíc, Jihomoravský kraj 50 tisíc, na kostel v Bukovince přispěla obec 23 tisíc, na uklízecí stroj  Městys Křtiny 50 tisíc. Zbytek  - tedy 864 tisíc jsme dali z vlastních zdrojů, ze sbírek a darů.

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Popeleční středa - 10.2. 2016

Hod Boží velikonoční - 27.3. 

Posvícení (21.4.1771) 17. dubna 2016

15. hasičská pouť 24. dubna

První jarní pouť 7. a 8. května

Brněnská pěší pouť 8. května

Hod Boží svatodušní a hlavní pouť 14. a 15. května

Orelská pouť 22. května

Vyškovská pouť 5. června

4. pouť za oběti totalit 19. června

Hanácká pouť 25. a 26. června

Svatoanenská pouť 24. července

6.pěší pouť ze Křtin do Křtin  - na sv. Jakuba  - v pondělí 25. července

Pouť v Bukovince 14. srpna

7. korunovační pouť 28. srpna

Hody (Jména Panny Marie 12.9.) 11. září

Dušičková pouť 16. října

18. svatohubertská pouť 6. listopadu

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Přijď, Duchu Svatý .....

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za vše, čím nám pomáháte sloužit  na naší pouti za Božím královstvím.

Pán Bůh zaplať všem varhaníkům a varhanicím a všem zpěvákům a zpěvačkám. Pán Bůh zaplať všem ostatním, kdo hrají v kaplích.

Pán Bůh zaplať za zpívání žalmů a vedení zpěvu každý den za stále nové nástěnky.

Velké Pán Bůh zaplať za zdobení kostela, udržování výzdoby a obětavé a nezištné uklízení zde i v dalších kostelích a kaplích i na faře. Pán Bůh zaplať zvoníkům a všem, kdo stavěli Betlém, a zdobili kostel.  

Pán Bůh zaplať za každou práci pro kostel, faru i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také Ministerstvu kultury, Jihomoravskému kraji, městysu Křtiny a obci Bukovinka a Školnímu lesnímu podniku Křtiny za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

Děkujeme  také všem našim zemřelým dobrodincům, data úmrtí těch nejznámějších z nich jsou zde:

11. února 1929 zemřel JAN II. Z LICHTENŠTEJNA

10. března 1230 zemřel LEV Z KLOBOUK, zakladatel s manželkou RICHENZOU - REJČKOU

29. března 2013  zemřel P. Tomáš PRNKA

8. dubna 1691 zemřela ZUZANA KATEŘINA LIBORIE MORKOVSKÁ ZE ZÁSTŘIZL

17. července 1850 zemřel FRANTIŠEK XAVER DIETRICHSTEIN Z BOSKOVIC

26. července 1687 zemřel JAN BOHUŠ VÁCLAV MORKOVSKÝ ZE ZÁSTŘIZL

22. srpna 1969 zemřel P. František  MAREK

26. srpna 1329 zemřel JINDŘICH Z LIPÉ

3. listopadu 1777 zemřel opat KRYŠTOF JIŘÍ MATUŠKA

7. prosince 1723 zemřel JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL

17. prosince 1990 zemřel P. Jaroslav SAMSON

 

SMILUJ SE NAD NIMI I NAD OSTATNÍMI KNĚŽÍMI, ŘEHOLNÍKY A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE,

SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM.

SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA.

AMEN.

Na poděkování  zazpíváme 1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

Doporučuji zapomenout na dobu před 25 a více lety, kdy se při slavnostních příležitostech hrály všechny naše 4 hymny (česká, slovenská, sovětská, internacionála) a k tomu ještě Píseň práce. Ani na nejzapadlejší vísce nemohla při pohřbu hrát kapela, která by z nich nebyla zkoušena.

Přesto všechno teď zazpíváme více závěrečných slavnostních písní.

Jsme občané ČR, žijeme na Moravě, jsme katolíci a patříme do Evropy.

To vše vyjádříme posledními 3 písněmi. Nejprve zazpíváme 2 sloky písně č. 828. První sloka  - Bože, cos ráčil - bude prosbou za Evropu ( k jejím patronům)  a poslední - Víře vždy věrní budou Moravané - bude prosbou za to hlavní pro naši zem i pro nás. Pak zazpíváme obě sloky tzv. papežské hymny č. 931 a pak bez varhan hymnu naší republiky. Tím vyjádříme lásku k vlasti i církvi, k rodné zemi i k Evropě, které chceme vyprošovat oživení křesťanských kořenů.

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)