Přehled roku spásy 2016

31.12.2016 - poutní místo Křtiny

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2016 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal teplou zimou, vůbec se nechumelilo, ale na jaře dost květů pomrzlo. Léto bylo také suché, podzim byl opět mírný, nebyly mrazíky, takže listí padalo skutečně až v listopadu. Vánoce byly bílé jen na Štědrý večer. 

B: Boží služebníci a služebnice

Ve farnosti slouží farář Jan Peňáz, kaplan Michal Seknička byl v červnu přeložen do Valče u Třebíče a na jeho místo nastoupil po roce kaplanské služby v Telči Lubomír Řihák, rodák z Dubňan,  kůr řídí a na varhany hraje MgA Lukáš Sotolář. V hraní se s ním  střídají František Zapletal a Marie Pospíšilíková, v Bukovince hraje Tomáš Cacek. Kostel uklízejí Jaroslava Hamerská, Ing Karel Pospíšilík CSc, Jaroslava Učňová a Ludmila Grégrová a František Opletal, o kostel v Bukovince se starají Horáčkovi a Ondráčkovi, o kostel v Březině Božena Neužilová a Alena Poláková. O nástěnky se stará Marie Pospíšilíková, praktickou pomoc v čemkoli poskytují ochotně Magulovi a Ševčíkovi, Vandasovi a Kocmanovi, dále pomáhají Zouharovi, Drápelovi a Jelínkovi.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 41 lidem - 17 chlapcům a 24 děvčatům (loni 52, předloni 53). Podle pohlaví a bydliště:  1 chlapec a 2 děvčata ze Křtin, 1+1 z Březiny, 6 chlapců z Habrůvky, 1 děvče z Bukoviny a 29 dětí odjinud.

O. Jan pokřtil 29,  o Michal 7, o. Lubomír 2 a cizí kněží pokřtili 3 děti.

2) Základem společnosti je rodina. Letos bylo oddáno 35 párů (loni 23, předloni 28), 3 ženichové a 4 nevěsty byli z farnosti, ostatní odjinud. O. Jan oddal 18 párů, o. Michal 8, o. Lubomír 4 páry a pětkrát oddávali cizí kněží.

Za všechny letos pokřtěné a oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme: O, svatá Zdislavo, stmel naše rodiny věrnou a posvátnou láskou.

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos nás na cestě k tomuto cíli všech našich cest rozloučili s 19 farníky (loni 26, předloni 10, předtím 14).  Bylo pohřbeno 10 mužů a 9 žen: ze Křtin 9 ( 5 mužů a 4 ženy), z Březiny 3 (2 muži a jedna žena), z Habrůvky 4 (3 muži a jedna žena) z Bukoviny jedna žena, z Bukovinky také a odjinud  také jedna. Do hrobu byli celkem  pohřbeni 4 lidé,  15 pohřbů bylo žehem. O. Jan pohřbíval 15 krát,  o. Michal jednou o. Lubomír dvakrát a otec opat Kosík jednou.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Maria a ve stoje zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) První svaté přijímání bylo letos podáno  6 dětem.

5) Letos nám ve školách dětí přibylo, ve Křtinách učí farář ve dvou odděleních 19 dětí na 1. stupni, v Bukovině  učí kaplan 7 dětí a a na faře 9 dětí z druhého stupně.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

 

Pošesté přišel do kostela opravdický svatý Mikuláš, ačkoli na Ďábelské večery v jeskyni  Výpustek v ty dny chodily stovky dětí. Sv. Mikuláš pěkně promluvil k dvacítce dětí, pomodlil se s nimi, požehnal jim a rozdal všem dárky.

Od Štědrého dne uždruhým rokem svítí v našem kostele Moravská vánoční hvězda.

Poutě

proběhly jako každý rok, díky Bohu, Panně Marii a andělům strážným všichni dobře doputovali a šťastně se vrátili.

Přednášky na faře

vždy na první pátek, od listopadu vždy na 2. pátek cyklus o J.B. Santinim.

Byly pořízeny nové jesličky, figurky jsou z Polska, jeskyni vytvořili naši farníci.

E: Ekonomický a stavební přehled

Pokračuje se v opravě oltáře 14 svatých pomocníků, letos jsme za restaurování  obrazu,  sochy sv. Šebestiána a zlacení sloupů zaplatili 736 tisíc, za opravu betléma v Bukovince 25 tisíc, za úpravu okolí kostela v Březině 196531,- Kč a za zateplení střechy 43545 Kč.

Pojištění nás stojí 30 tisíc, elektřina pro kostel 78 tisíc, všechny výdaje činily celkem 1 milion 575 tisíc korun. Na opravu oltáře přispělo Ministerstvo kultury  300 tisíc, Jihomoravský kraj 140 tisíc, na betlém v Bukovince přispěla obec 15 tisíc, na úpravu okolí kostela v Březině přispělo Ministerstvo zemědělství 135 tisíc. DĚKUJEME. Zbytek  - tedy 985 tisíc jsme dali z vlastních zdrojů, ze sbírek a darů. PÁN BŮH ZAPLAŤ

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Popeleční středa - 1.3. 2017

Hod Boží velikonoční - 16.4. 

Posvícení (21.4.1771) 23. dubna 2017

16. hasičská pouť 30. dubna

Brněnská pěší pouť 8. května

První jarní pouť 27. a 28. května

Hod Boží svatodušní a hlavní pouť 3. a 4. června

Orelská pouť 11.června

5. pouť za oběti totalit a Boží Tělo 18. června

Vyškovská pouť, Hanácká pouť, Sloupská pouť  24. a 25. června

Svatoanenská pouť 23. července

6.pěší pouť ze Křtin do Křtin  - na sv. Jakuba  - v úterý 25. července

Pouť v Bukovince 13. srpna

8. korunovační pouť 27. srpna

Hody (Jména Panny Marie 12.9.) 10. září

Dušičková pouť 15. října

19. svatohubertská pouť 5. listopadu

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Přijď, Duchu Svatý .....

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za vše, čím nám pomáháte sloužit  na naší pouti za Božím královstvím.

Pán Bůh zaplať všem varhaníkům a varhanicím a všem zpěvákům a zpěvačkám. Pán Bůh zaplať všem ostatním, kdo hrají v kaplích.

Pán Bůh zaplať za zpívání žalmů a vedení zpěvu každý den za stále nové nástěnky.

Velké Pán Bůh zaplať za zdobení kostela, udržování výzdoby a obětavé a nezištné uklízení zde i v dalších kostelích a kaplích i na faře. Pán Bůh zaplať zvoníkům a všem, kdo stavěli Betlém, a zdobili kostel.  

Pán Bůh zaplať za každou práci pro kostel, faru i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také Ministerstvu kultury, Ministerstvu zemědělství, Jihomoravskému kraji a obci Bukovinka za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

Děkujeme  také všem našim zemřelým dobrodincům, data úmrtí těch nejznámějších z nich jsou zde:

11. února 1929 zemřel JAN II. Z LICHTENŠTEJNA

10. března 1230 zemřel LEV Z KLOBOUK, zakladatel s manželkou RICHENZOU - REJČKOU

29. března 2013  zemřel P. Tomáš PRNKA

8. dubna 1691 zemřela ZUZANA KATEŘINA LIBORIE MOŘKOVSKÁ ZE ZÁSTŘIZL

17. července 1850 zemřel FRANTIŠEK XAVER DIETRICHSTEIN Z BOSKOVIC

26. července 1687 zemřel JAN BOHUŠ VÁCLAV MOŘKOVSKÝ ZE ZÁSTŘIZL

22. srpna 1969 zemřel P. František  MAREK

26. srpna 1329 zemřel JINDŘICH Z LIPÉ

3. listopadu 1777 zemřel opat KRYŠTOF JIŘÍ MATUŠKA

7. prosince 1723 zemřel JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL

17. prosince 1990 zemřel P. Jaroslav SAMSON

 

SMILUJ SE NAD NIMI I NAD OSTATNÍMI KNĚŽÍMI, ŘEHOLNÍKY A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE,

SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM.

SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA.

AMEN.

Na poděkování  zazpíváme 1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

Doporučuji zapomenout na dobu před 25 a více lety, kdy se při slavnostních příležitostech hrály všechny naše 4 hymny (česká, slovenská, sovětská, internacionála) a k tomu ještě Píseň práce. Ani na nejzapadlejší vísce nemohla při pohřbu hrát kapela, která by z nich nebyla zkoušena. Přesto všechno teď zazpíváme více závěrečných slavnostních písní.

Nejprve zazpíváme 2 sloky písně č. 828. První sloka  - Bože, cos ráčil - bude prosbou za Evropu ( k jejím patronům)  a poslední - Víře vždy věrní budou Moravané - bude prosbou za to hlavní pro naši zem i pro nás. Tím vyjádříme lásku k vlasti i církvi, k rodné zemi i k Evropě, které chceme vyprošovat oživení křesťanských kořenů.

Pak máme na výběr:

Původní píseň KDE DOMOV MŮJ (František Škroup, Josef Kajetán Tyl)


1. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :)

2. Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)

3. Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)

4. Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :)


Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.


Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.


JSEM MORAVAN

1. Jsem Moravan — toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!


2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená


3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená:!


4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)


Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)