POZDRAV ZE KŘTIN - náš farní a poutní občasník - Ročník 2013

18.12.2016 - poutní místo Křtiny

  Ročník 24 číslo 1/2013

Milí poutníci a farníci!

„Pokoj vám!" Tak pozdravil Zmrtvýchvstalý Spasitel své apoštoly v jeruzalémském večeřadle. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Apoštol Tomáš nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána." On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím." Tak popisuje svatý Lukáš ve svém evangeliu pocity apoštolů.           Za týden znovu přišel a opětoval svůj pozdrav: „Pokoj vám."

            Prvním křesťanům se tento pozdrav Krista tak zalíbil, že jej vložili do každé mše svaté. „Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi." A také zaznívá ve svaté zpovědi při udělení rozhřešení: „Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého ducha; ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i syna i Ducha svatého.

            Dar pokoje potřebuje celý svět. Potřebují ho křesťané, kteří jsou pronásledování v různých zemích. I jim vyprošujeme klid a mír. Dar pokoje potřebuje i každý z nás. S pokojem v duši snadněji vše vyřešíme než v neklidu a stresu.

 

Velikonoce plné radosti a pokoje ve vašich srdcích i rodinách
vyprošují u trůnu Panny Marie Křtinské

                       

Mons. Jan Peňáz a P. Tomáš Prnka

 

 

 

 

1/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Panna Maria Nazeretská

 

Putování sochy zakladatele salesiánů sv. Jana Boska Českou republikou mě připomněla
a oživila putování sochy Panny Marie Nazaretské v roce 1998 a 1999. Blahoslavený Jan Pavel II., který byl velikým mariánským ctitelem chtěl, aby nás Panna Maria provázela závěrem
2. tisíciletí a zároveň do dalšího. Hmatatelným symbolem byla překrásná dřevěná socha Panny Marie Nazaretské. Jejím tvůrcem byl italský umělec Gregor Mussner (výška 172 cm o váze 128 kg). Její putování začalo v Nazaretě (8.3.1998), kde jí archanděl Gabriel zvěstoval, že se stane Matkou Boží. 15. dubna téhož roku ji slavnostně korunoval tehdejší papež ve Vatikánu. Pak putovala téměř po celém světě.  Aspoň zmíním: Egypt, Argentina Uruguay, Brazílie, Paraguay, Albánie, Bulharsko, Malta, Turecko, Rumunsko, Rusko, USA, Kanada a další a mezi nimi také naše zem. A to v týdnu od 10. do 16. května 1999. A nemohla vynechat ani naše slavné poutní místo ve Křtinách. Stalo se tak v sobotu 15. 5. v předvečer naší 1. jarní pouti. Sochu nesli
4 muži přes ambity. V kostele bylo plno, hlava na hlavě, ani se všichni do kostela nevešli.  Sochu doprovázel P. Giovanni Maria Leonardi, O.F.M.

            Přivítání bylo doprovázeno mohutným potleskem, celý kostel hřměl: „Aleluja, aleluja, Maria di Nazaret!" Mši sv. spolu s koncelebranty sloužil P. Pavel Dokládal, president Českomoravské Fatimy. V plánu byl světelný průvod se sochou. Nemohl se však uskutečnit.

Navrhoval jsem, abychom šli jako tradičně bez sochy a poutníci by se mohli aspoň sochy dotknout. Ale ani to nebylo možné. Tolik bylo poutníků, těžko by šlo je zařadit do průvodu, aby se neušlapali.

Po mši svaté následovalo zasvěcení Panně Marii. A tak jsme mohli Panně Marii otevřít svá srdce, své rodiny a náš národ. Nezapomenutelné chvíle.                                                                                                                                                                                                  

            Socha Panny Marie Nazaretské skončila své celosvětové putování o vánocích 1999
v Betlémě.

P. Tomáš Prnka

Zelené ambity

 

Loni byla dokončena revitalizace sousedního zámeckého parku. Pan profesor Ivar Otruba, její  myšlenkový otec, pak navrhl vytvořit na farní parcele živý plot z habrů, který bude kopírovat vnější obvod druhého křídla ambitů s kaplí sv. Josefa, jak je plánoval J.B. Santini Aichl. Plánovaly se dvojí ambity, zatím stojí jen jedny a zde by vyrostly tzv. zelené ambity. Podle toho návrhu namaloval Ing Ondřej Nečaský, který také projektoval úpravu zámeckého parku, půdorys živého plotu. Ten následně schválili všichni památkáři a ostatní příslušné úřady v Brně i v Blansku. Podle tohoto plánu vysázela firma Habitat z Náměště nad Oslavou pod vedením Ing Jiřího Dvořáka celkem  133  skoro dvoumetrových habříků. Během tří let se můžeme těšit na habrový živý plot, který podle pana profesora bude 4 m vysoký. V létě bude zelený, ale v jiném odstínu než tráva pod ním, celou zimu pak sytě žlutohnědý. Po celou zimu habříky krásně vykreslovaly na sněhovém podkladě půdorys ambitů i kaple.

-JP-

1/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulace věžních hodin ve Křtinách


            Také jste zvyklí mrknout na věž kostela, když třeba ráno spěcháte na autobus? Spolehlivě se dovíte, zda máte přidat do kroku nebo zvolnit. Na první pohled je to samozřejmost, ale zdání klame. Zajistit, aby mechanické věžní hodiny ukazovaly to, co mají, je pro jejich správce nikdy nekončící úkol. Kdykoli se trochu změní teplota, je třeba vylézt po
174 schodech do věže k hodinovému stroji a ručně upravit délku kyvadla.

 Před několika dny zemřel ve věku 77 let pan Milan Bezrouk, který se obětavě a s láskou věnoval tomuto úkolu čtyři desítky let. Patří mu za to poděkování všech, kteří jsme na jeho věžní čas léta spoléhali, nevědouce ani, že to byl právě on, kdo jej pro nás zajišťoval. Během té doby obohatil hodinový stroj řadou důmyslných technických vylepšení, která jsou v provozu dodnes.

 Když v roce 2003 zradilo pana Bezrouka zdraví, převzal jsem jeho hodinářský úkol já. Abych udržel chybu stroje do desíti vteřin, musel jsem i já zhruba dvakrát týdně vystoupat do věže, abych upravil délku kyvadla. A chodím tam bez reptání dodnes, protože i mne ovanulo tikající mechanické kouzlo hodinového stroje.

 Jak se doba zrychlila, zvýšila nároky na přesnost časomíry. To přimělo postupně většinu kostelů k rozhodnutí nahradit tradiční mechanický stroj elektronickými hodinami. Malá krabička je mnohem přesnější a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Má jen jedinou vadu: nevyzařuje žádné kouzlo, natož tikající kouzlo mechanické.

 Vydal jsem se proto jinou cestou. Spojil jsem síly s dávným kamarádem, elektroinženýrem Svaťou Rusňákem a společně jsme vymyslili originální koncepci regulace hodin, která ponechává mechanický stroj v jeho nerušeném chodu a jen kontroluje, zda nedošlo k příliš velké odchylce od přesného času. Pokud ano, provede jednoduchý mechanický zásah, který vloží nebo ubere hodinovému stroji dvě vteřiny, aniž by jakkoli ovlivnil nerušený chod jeho kyvadla.

 Tuto koncepci pak Svaťa naprogramoval do integrovaného obvodu a téměř celou uvedl v život. Protože jsme oba zaměstnáni a máme spoustu jiných úkolů, trvaly přípravy a vývoj regulátoru několik let. Až před rokem, dne 28. prosince 2011, jsme prototyp regulátoru konečně uvedli do ostrého provozu. Od té doby již více než rok bezchybně udržuje věžní hodiny
v přesném chodu a já mohu konečně odjet třeba i na čtrnáct dní na dovolenou, bez obavy, že po návratu najdu na hodinách dvouminutové zpoždění.

 Dnes proto můžeme potvrdit, že věž křtinského kostela hned tak neoněmí. Nadále bije svými mechanickými hodinami, opatřenými jen malým "kardiostimulátorem", který hlídá, aby jejich chyba nepřesáhla dvě vteřiny. Neznám žádnou jinou věž, která by se mohla pochlubit podobnou raritou.

 Touto zprávou symbolicky vzdáváme hold panu Milanu Bezroukovi, který vylepšoval hodinový stroj před námi a na jehož dílo jsme navázali. Věřím, že nám tam nahoře drží palce.

 

 RNDr. Petr Švenda

 

1/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Křtinské posvícení

 

O posvícení, všechno to voní ... Celý tento zpěv patří ke kulturnímu dědictví naší vlasti. Každá obec a potažmo každá rodina má právo na posvícení se vším všudy. 

Naše křtinské posvícení má být 21. dubna. Je to datum neobvyklé. Tradičně si posvícení spojujeme s podzimem a s tlustou husou vykrmenou přes léto. A opravdu, ve starých kalendářích nejčastěji najdeme posvícení havelské (kolem 16. 10. kdy je sv. Havla) neboli císařské, protože císař pán sjednotil datum právě na konec října, aby lidé v sezoně mohli plynule pracovat. 

Posvícení je však den, kdy byl v té obci či městě posvěcen kostel, prostě výročí posvěcení kostela a to může být i jiný den. Jak víme všichni, celý náš areál byl posvěcen až 
21. 4. 1771 a posvětil ho olomoucký světící biskup František Matěj Chorinský, pozdější první biskup v Brně. 

Letos to připadne na neděli a na slavnou mši svatou v 10:30 je pozván můj synovec, novokněz P. Josef Peňáz, v současné době kaplan v Liberci. Bude to vlastně jeho opakovaná primice. Tu první měl hned po svěcení 16. 12. 2012 v naší rodné farnosti - v Jámách na Vysočině. Při mši sv. bude zpívat schola od sv. Michala  z Brna a uslyšíme gregoriánský chorál, ke kterému se budeme moci i přidat. Pak bude synovec udělovat novokněžské požehnání
a odpoledne požehná Cestu světla na nových ambitech a po ní všichni zakončíme v kostele společným svátostným požehnáním.

Co bude vonět na rodinném stole záleží  na nápaditosti kuchařek. Ve starých ambitech však rodina novokněze a místní farníci nabídnou všem účastníkům této mše svaté něco málo k občerstvení.

Bohu díky, že i můj spolužák salesián P. Josef Brtník se spolu se svou rodinou a farností Babice těší na primici svého synovce Jiřího, která bude, dá-li Pán Bůh, v sobotu 6. července. 

-JP-

 

I. pouť za oběti totalit

 

1. pouť na poděkování za svobodu s prosbou za oběti totalit a za šťastnou budoucnost našeho národa i našeho světadílu bude ve Křtinách v neděli 23. června. V tomto měsíci se připomínají smutná výročí: vyvraždění a vypálení Lidic a Ležáků, poprava nevinně odsouzených Milady Horákové a Heliodora Píky a jistě by se našlo mnoho dalších. Svým způsobem jsme obětí totality my všichni, jednak proto, že necháváme klíčit ve svém srdci nenávist ne sice rasovou ani třídní, ale v každém případě hříšnou, protože náš Pán nás vede k odpuštění a k modlitbě za nepřátele a za ty, kdo nás pronásledují. Proto bude mši svatou v 10:30 hod. generální vikář brněnský obětovat nejen za všechny nevinně popravené
a potrestané a jejich postižené rodiny, ale i za pronásledovatele a Boží slitování pro ně a také za změnu jejich i našeho smýšlení. Dopadem totalit je totiž názor (dnes žel velmi rozšířený), že za všechno mohou ti nahoře a že člověk nic nezmůže, takže nic nedělá, ani chodník si neuklidí ani okolí jeho bydliště ho nezajímá a práce pro veřejnost nebo volby už vůbec ne. Z toho vyplývá
i další úmysl, který za mého dětství říkal z kazatelny vždycky náš pan farář Josef Hladký, vězeň nacistického režimu: Za šťastnou budoucnost našeho národa - dnes dodejme -  i našeho světadílu, protože nemáme nadávat, ale modlit se. Je zajímavé, že 22. června je svátek dvou anglických mučedníků svědomí, sv. Jana Fishera a sv. Tomáše Mora, kteří byli vyhlášeni za patrony politiků. Ať i oni se za naše představitele i za nás přimlouvají, abychom si svobody vážili a dovedli jí využívat a ne zneužívat.

                                                                                                                                   -JP-

1/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pořad poutí v roce 2013

 

21. dubna (neděle) - křtinské posvícení s novoknězem P. Josefem Peňázem a latinskými zpěvy choralistů z Brna

 

28. dubna (neděle) - Hasičská pouť (5. neděle velikonoční)

10:00 hod.        slavnostní průvod Křtinami (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách,
s technikou historickou nebo dobovou)

10:30 hod.        poutní mše sv., po bohoslužbě na náměstí ukázky zásahu hasičské techniky, během celého programu bude hrát dechová hudba

 

8. května (středa) - Brněnská pěší pouť (Panny Marie, prostřednice všech milostí)

16:00 hod.        mše svatá za účasti brněnského děkana kanovníka Mons. Václava Slouka

 

11. května (sobota) - 1. jarní pouť

8:00 hod.          první mše svatá - poutníci z Hulína

10:30 hod.        mše svatá - tradiční pouť z Břestu, Žalkovic a dalších míst

Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Dambořic a další.

16:00 hod.        mariánský akatist - byzantská modlitba podobná loretánským litaniím

17:30 hod.        májová pobožnost

18:30 hod.        koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod

 

12. května (neděle) - 1. jarní pouť

Mše svaté:        6:15 - 7:30 - 9:00 a 10:30 hod. (slouží P. Pavel Dokládal z ČM Fatimy)

Odpoledne ve 13:30 hod. adorační pobožnost.

Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, Pustiměř a další.

 

16. května (čtvrtek) - oslavy 90. výročí založení ŠLP

17:00 hod.        mše svatá za živé a + zaměstnance podniku a pak pobožnost u sochy sv. Jana Nepomuckého

18:30 hod.        slavnostní koncert - Jazzová mše Jaromíra Hniličky

 

18. května (sobota) - Hlavní pouť

(vigilie Hodu Božího svatodušního - záslibná pouť blanenské a adamovské farnosti)

8:00 hod.          první mše svatá

16:00 hod.        mše sv. s doprovodem dechové hudby, slouží profesor Mons. Ladislav Tichý

18:00 hod.        slouží brněnský generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, zpívá schola z Blanska

Večer zakončíme světelným průvodem s dechovou hudbou.

Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Boskovice, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Brodek
u Prostějova, Kojetín, Měrovice, Lipová s hudbou, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další.

 

19. května (neděle) - Hlavní pouť (Hod Boží svatodušní)

Mše svaté:        6:15 - 7:30 (bude sloužit Mons. Ladislav Tichý) - 9:00 a 10:30 hod. bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík, OPraem.

14:00 hod.        mariánská pobožnost.

Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další.

 

20. května (pondělí svatodušní) - Mše svaté: 7:30 a 17:00 hod.

 

24. května (pátek) - Noc kostelů

v 18:00 mše svatá, pak zvonění, od 19:30 hod. do půlnoci vždy v celou hodinu zazpívají česky otcové premonstráti takzvané církevní hodinky, modlitby, které se zde po půl století modlili jejich předchůdci latinsky

 

2. června (neděle) - Boží Tělo

9:00 hod.          mše svatá a po ní bude průvod v obojích ambitech s českými a latinskými zpěvy

 

9. června (neděle) - Orelská a Vyškovská pouť

7:30 hod.          1. svaté přijímání dětí

V 10:30 hod. uvítáme poutníky a členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá s trubači. Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr kněžské požehnání.

1/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23. června (neděle) - Sloupská pouť a I. pouť za oběti totalit a za šťastnou budoucnost našeho národa i světadílu, v 10:30hod. slouží generální vikář Mons. Jiří Mikulášek

 

29. června (sobota) - Hanácká pouť

10:30 hod.        drnovická pouť

18:30 hod.        mše sv. a po ní světelný průvod. Mši sv. bude sloužit P. Marcel Javora.

Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan.

 

30. června (neděle) - Hanácká pouť

Mše svaté:        7:30 - 9:00 - 10:30.

Poutníci: Ivanovice, Orlovice, Chvalkovice, Lipovec, Kulířov a další.

13:00 hod.        adorační pobožnost

 

7. července (neděle) - Tradiční votivní pouť

9:00 hod.          mše sv. pro Tištín, Koválovice, Osičany, Nezamyslice

14:00 hod.        rozloučení s poutníky

 

25. července (čtvrtek) - sv. Jakuba - pěšky ze Křtin (před východem slunce) přes všechna poutní místa Moravského krasu do Křtin (při západu slunce) - 55 km - je možné jít jen část trasy.

 

28. července (neděle) - Svatoanenská pouť

7:30 hod.          mše svatá v kostele

9:00 hod.          mše svatá v kapli sv. Anny

10:30 hod.        mši svatou slouží nový pan probošt z Mikulova, P. Pavel Pacner

Přicházejí poutníci z Bílovic n/Svit., Husovic, Obřan a další.

14:00 hod.        adorační pobožnost

 

28. - 30. července (pondělí - úterý)

zastávka pěších poutníků z Hodonína do Slavkovic k Božímu milosrdenství

 

18. srpna (neděle) - Tradiční svěcení květin a bylin i křtinského čaje

Mše svaté:        7:30 - 9:00 - 10:30; 14:00 hod. adorační pobožnost

Svěcení květin a bylin při každé mši svaté, poutní mše sv. v Bukovince bude v 9:00 hod.

 

21. - 22. srpna (středa - čtvrtek) - zastávka pěších poutníků z Prahy na Velehrad

 

1. září (neděle) - slavnostní bohoslužba k 16. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie

10:30 hod.        mši sv. budou sloužit premonstráti ze želivského kláštera

 

8. září (neděle) - Partociniální křtinská pouť

před svátkem našeho chrámu zasvěcenému Jménu Panny Marie, který připadá na 12. září

Mše svaté:        7:30 - 9:00 - 10:30 s chorálními latinskými zpěvy, odpoledne Radostná cesta

 

15. září (neděle) - pěší pouť ze Křtin do Sloupu

Po celý měsíc září přicházejí poutníci z různých míst. Každou neděli dopoledne i odpoledne.

 

21. 9. (sobota) - Den Křtin

 

20. října (neděle) - Dušičková pouť

Mše svaté:        7:30 - 9:00 hod.

10:30 hod.        slouží strahovský opat Michael Pojezdný. Budeme pamatovat na všechny + poutníky
a farníky. Přicházejí poutníci: Lysice, Drnovice u Lysic, Bořitov, Boskovice, Břest, Benešov, Doubravice a další.

 

3. listopadu (neděle) - Svatohubertská mše

10:30 hod.        mše s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťují hornisté ŠLP Křtiny.

 

Připomínáme:

Nedělní mše svaté v poutním období:   od 12. května do 20. října v časech 7:30 - 9:00 - 10:30 hod.

Mimo poutní období:                           do 5. května a od 27. října v časech 7:30 - 10:30 hod.

1/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odpustky v roce víry ve Křtinách

 

V průběhu celého Roku víry, od jeho vyhlášení dne 11. října 2012 až do 24. listopadu 2013 po celý den, mohou získat z Božího milosrdenství plnomocné odpustky časného trestu za své hříchy, a to i v pro­spěch duší věrných zemřelých, všichni jednotliví věřící, kteří:

1) mají opravdu kající smýšlení

2) platně se vy­zpovídali  - v blízkém čase

3) přistoupí k svátostnému přijímání  - v ten den 

4) pomodlí se na úmysl Nejvyššího velekněze

a

5 a) pokaždé, když se zúčastní alespoň třikrát na kázání posvátných misií nebo alespoň na třech před­náškách o dokumentech Druhého vatikánského koncilu a o článcích Katechismu katolické církve v kterémkoli kostele nebo na vhodném místě;

nebo

5 b) pokaždé, když formou pouti navštíví posvátné místo ustanovené ordinářem pro Rok víry

V NAŠEM PŘÍPADĚ KŘTINSKÝ POUTNÍ KOSTEL

a zúčastní se tam na nějakém obřadu nebo alespoň setrvají přiměřený čas v usebrání při zbožné meditaci a zakončí modlitbou Otče náš, Vy­znáním víry v jakékoli právoplatné formě, invokacemi k Panně Marii a eventuálně (dle zasvěcení místa) k svatým apoštolům či svatým patronům

 

Třetí rok přípravy na cyrilometodějské jubileum - rok eucharistie

V něm pěkně ukážeme úctu k Pánu Ježíši v Nejsvětější svátosti, když:

  • 1) před svatým přijímání přistoupíme ke svátosti smíření, nejméně jednou za měsíc
  • 2) při příchodu a odchodu zkostela vždy poklekneme, a to před svatostánkem
  • 3) a při mši svaté u nás ve Křtinách, kde jako na každém poutním místě má být vzorná liturgie:
  • - pozdravení pokoje dáváme jen nejbližším sousedům, nikdy neopouštíme své místo, pokud někdo stojí daleko od nás, tak se na něj usmějeme a lehce mu pokyneme
  • - ksvatému přijímání jdeme jen s rukama sepjatýma, nikdy je nenecháme klátit
  • - i po mši svaté setrváme vkostele vtiché modlitbě

Sestavil Mons. Jan Peňáz

1/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Letošní 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje

 

 

z Byzance na Moravu musíme u nás prožít zvláště opravdově, protože je velice pravděpodobné, že u nás tito apoštolové Slovanů křtili. Vždyť už v době předslovanské přes naši obec vedla živá stezka a odedávna se tomuto místu říká Vallis baptismi  - Údolí křtu. Proto si je připomeneme dvěma bohoslužbami podle byzantského obřadu.

 

 

1) AKATIST

je to modlitba k Panně Marii podobná růženci nebo litaniím, trvající asi ¾ hodiny, při které se stojí („akatist" znamená bez sezení, protože katedra = sedadlo + řecká předpona „a" znamená „ne, bez", např. atypický).

 

Akatist bude vždy v sobotu v 16 hodin v tyto dny:

6. dubna         protože 6. 4. 885 zemřel na Velehradě sv. Metoděj

11. května      protože podle staré tradice v tento den přišli v roce 863 oba bratři na Moravu (podle juliánského  kalendáře  to vychází na 24. května a proto je v pravoslavných zemích svátek sv. Cyrila a Metoděje až tento den a v Bulharsku mají dokonce státní svátek).

 

Po zpívané modlitbě bude podáváno svaté přijímání.

 

Na každé oslavě bude každý z vás srdečně vítán, i trochu něčeho teplého se najde.

 

 

2) Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého

(lidově řečeno: mše svatá v byzantskoslovanském obřadu)

Bude v sobotu 1. června v 16 hodin, od půl čtvrté bude růženec, k sv. přijímání při ní může jít každý římskokatolík i řeckotalík za obvyklých podmínek.

 

 

Sestavil Mons. Jan Peňáz

 

 

 

1/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mariánské soboty 2013

 

Již po třiadvacáté budeme slavit pobožnosti 1. mariánských sobot.

Tradiční program: 15:30 hod. modlitba růžence, mše svatá (16:00 hod.) a rozdávání požehnaných pokrmů. Vždy příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Termíny jsou tyto:

6. dubna          připutují farníci z Brna - Komína, bude mariánský akatist, bohoslužba slova
a svaté přijímání

4. května         připutují poutníci z okolí

1. června         připutují poutníci z Brna, bude liturgie sv. Jana Zlatoústého

6. července     bude patřit blanenské a adamovské farnosti

3. srpna           připutují farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané

7. září             tradičně přijedou poutníci z Čejkovic

5. října            připutují z Rájce - Jestřebí, Doubravice a Petrovic se svými kněžími

2. listopadu     připutují farníci z Brna - Lesné a pak s nimi půjdeme společně na hřbitov

1. prosince      poslední sobota, povede ji P. Pavel Kopecký z Čebína

-----------------------------------------------------------

Chválu vzdejme, Moravané, nejsvětější Matce Páně!

 

 

 

 

Fatimské pobožnosti 2013

 

V Březině v nich budeme pokračovat již po osmnácté.

Program tradiční: 17:30 hod. modlitba růžence, 18:00 mše svatá. Příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Termíny jsou tyto:

13. května (pondělí)              přijede P. Josef Šiška se svými farníky a chrámovým sborem

13. června (čtvrtek)               bude s námi P. Zdeněk Fučík s farníky z Protivanova

13. července (sobota)            povede P. Pavel Buchta z Otnic a Bošovic

13. srpna (úterý)                    bude s námi P. Kamil Sovadina, OPraem. z Křenovic u Slavkova

13. září (pátek)                      povede profesor P. Pavel Kopeček

13. října (neděle)                   uvítáme P. Václava Nováka a jeho farníky z Budišova a Pyšela

-----------------------------------------------------------

„Ty jsi naše milá Matka, Tys naše naděje všecka!"

 

 

 

 

Všechny vás srdečně zveme jak

k pobožnostem prvních mariánských sobot u trůnu Panny Marie Křtinské,

tak i fatimských zastavení v novém březinském kostele.

Čím více bude sepjatých rukou, tím více i darů a milostí Božích.

 

 

 

 

1/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velikonoce ve Křtinách 2013

 

24. března                   Květná neděle            Křtiny                         7:30 a 10:30

Březina           9:00

Bukovinka      9:00

svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Lukáše,

Křtiny                         14:00   Křížová cesta

 

28. března                   Zelený čtvrtek            Křtiny                         16:30 a adorace

Bukovinka      20:00

památka poslední večeře

Hrkání v 18 hod.

 

29. března                   Velký pátek                Křtiny                         16:30

památka umučení Páně, po celý den přísný půst

bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání

pak tichá adorace u Božího hrobu v 18:30 a 19:00

ve 20:00 křížová cesta po místech neštěstí a bolesti

Hrkání v 6, 12 a 18 hod.

 

30.března                    Velikonoční vigilie    Křtiny                         18:18 (po západu slunce)

v ambitech žehnání ohně, velikonoční svíce,

v kostele bohoslužba slova, mše sv. a při ní svěcení křestní vody,

po ní krátké procesí, zpívá chrámový sbor

Hrkání v 6 a 12 hod.

 

31. března                   Hod Boží velikonoční

Křtiny                         7:30 a 10:30

Bukovinka      9:00

Březina           9:00

při bohoslužbách žehnání pokrmů

 

1. dubna                      Pondělí velikonoční   Křtiny                         7:30 a 10:30

Bukovinka      9:00

Březina           9:00

 

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Díky i za finanční dary, které posíláte na náš běžný účet č. 1361998309/0800

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, č.p 72., r.č. ČR E 11435

Webový portál: http://krtiny.katolik.cz/

Odpovídají:

P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz

Mons. Jan Peňáz, tel.: 516 439 189, 736 52 92 21, e-mail:  http://www.poutnik-jan.cz/

 

Ročník 24     číslo 2/2013

 

Pozdrav a pozvání

Milí farníci a poutníci, zdravím vás všechny křesťanským: Chvála Kristu a Marii.

A zvu do Křtin všechny, kteří obdivují dílo Božích rukou - krásnou přírodu Moravského krasu, jehož branou Křtiny byly a jsou - a dílo lidských rukou, především náš barokní chrám Páně, který ke cti jeho Matky navrhl Jan Blažej Santini Aichl a který postavili jeho spolupracovníci a nám předali jejich následovníci. Zvu do kostela všechny, kteří v něm zamíří ke svatostánku a před Pánem Ježíšem poctivě pokleknou (ti, kdo ze zdravotních důvodů opravdu nemohou, se uctivě ukloní).

Zvu na mši svatou všechny, kteří jsou rádi, že kněz slouží v čele lidu, uctivě obrácen ke svému i našemu Pánu a že sedí bokem k oltáři, aby nebyl otočený zády ke svatostánku ani ke kříži.

Zvu všechny, kdo souhlasí s blahoslaveným brzy svatým Janem Pavlem II., který říká, že společná modlitba růžence je nejlepší přípravou na mši svatou.

Zvu všechny, kteří přivítají, že chvíle před přijímáním Těla Páně nejsou rušeny pobíháním po kostele, neboť ve Křtinách - jak to má být - se pozdravení pokoje dává jen nejbližším sousedům a nikdo se při něm neotáčí.

Zvu ke stolu Páně všechny, kdo rádi přijímají v klidu, ne ve frontě, ale v kruhu kolem oltáře, takže každý se může připravit a zavčas a svobodně vybrat svůj způsob: ve stoje nebo v kleče, do úst nebo na ruku.

Zvu do Křtin všechny, kteří se chtějí připravit klidnou svátostí smíření, protože při každé mši svaté jeden kněz zpovídá vzadu pod kůrem a vy si můžete vybrat klasickou zpovědnici nebo novější zpovědní místnosti, které se nám podařilo udělat z dosud nepoužívaných bočních vchodů. Ten od zvonohry je zateplen.

Zvu všechny, kteří jsou rádi, že při mši svaté také někdy zazní zpěvy či modlitby v latině, mateřské řeči církve. A zvu i všechny ostatní.

Poslední číslo Pozdravu ze Křtin chystal ještě o. Tomáš Prnka a během přípravy odjel do nemocnice v Bohunicích, kde zemřel a byl pochován 6.4. na našem hřbitově. Odpočinutí věčné dej mu a všem zemřelým kněžím a jejich spolupracovníkům a spolupracovnicím, ó Pane. .......

K Narozeninám našeho Pána Ježíše Krista a do nového roku, už 2014. od jeho Vtělení a do všech dalších, které nám budou dopřány, přeji vám všem i vašim blízkým pro tělo zdraví a pro duši víru, naději a lásku a po smrti nám všem Boží království.

Mons Jan Peňáz

 

Poutní a farní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách je otevřen každý den od 7 hodin, kdy se modlíme růženec za všechny farníky i poutníky i za vás a také za ty, kteří nás o modlitbu u Matky Boží prosí. Pak je mše svatá, většinou v kapli Božího milosrdenství - bývalé sakristii. Zavíráme při západu slunce. Po tu dobu je také otevřeno jedno skromné WC v mezipatře na faře - budova nad kostelem, čp. 72 s nápisem SALVE.

 

Od června zde slouží jako kaplan P. Mgr. Jiří Paleček, rodák z Bobrové, kde měl primici L.P. 1978. Naposledy byl od roku 2008 farářem v sousedních Babicích nad Svitavou. Bydlí v budově ve dvoře, má mobil 736529399 a email:  jipalecek@seznam.cz

 

PROČ SE NÁM NARODIL

Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu "Moje pojetí Boha". Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy nečetli) Aristotela, Augustina, Pascala - a Nový Zákon. Jakoby neexistovala postava Ježíše Krista. Jakoby on nikdy neřekl, že kdo vidí jeho, vidi Boha. Ten Nepoznatelný, nepojmenovatelný, vzdálený, ale tušený Nesmírný se dokázal představit lidem tak přesvědčivě, že veškeré tápání kolem Absolutna pominulo.

Pominulo? Kdepak! Zapomnělo se, že Vánoce, ty první Vánoce, přinesly jasný obraz toho Konkrétního, v Kristu blízkého, shovívavého Absolutního. To je první důvod příchodu Krista: abychom poznali jaký vlastně Bůh je. Druhý důvod je Jeho Pozvání, ustavičný dar pod zelený strom lidské naděje.   Jan Rybář: Kam jdeme?

 

Z deníku pěších poutníků do Říma:

Jedenáctý den: pátek 26. května 2000

Ve všech kostelích v Korutanech si všímáme, jak zde poslouchají svého biskupa. Jmenuje se Egon Kapellari a je přesvědčen, že hlavním znakem posvátného prostoru je uspořádání věcí souměrně k hlavní ose, odborně symetrie. Před několika lety byl pozván na kněžské setkání na Moravu a tam řekl: „Od Malty až po Skandinávii ovládla Evropu nesouměrnost, tedy asymetrie v liturgickém prostoru. Ta je však výrazem toho světského, profánního." A dodal, že to pak je v kostele stejné jako v obýváku. V jeho diecézi, do které patří celé Korutany, je na oltáři všechno souměrné, stejný počet svící na každé straně, kříž uprostřed. A působí to opravdu lépe než ty naše pokusy o něco nového za každou cenu. I za tu, že se vytrácí to posvátné, tedy to podstatné z bohoslužebných prostorů. Ještě smutnější je, když se to vytrácí i z chování kněží, protože pak se to vytratí i z chování věřících.

Výpis učiněn jako vysvětlivka k tomu, proč někdo pořád chce, aby svíčky nebyly jen na jedné straně. Květiny, to je příroda, a ty už citlivá ženská ruka na vhodné místo dá. Svíce a kříž jsou věcí liturgie a za tu odpovídá farář.

 ROK SPÁSY 2013 VE KŘTINÁCH

Velikonoce

Před svými prvními velikonocemi ve Křtinách jsme obnovili dávnou tradici hrkání. Tehdy bylo potřeba, abych s hrkači šel pokaždé. Někdy jsem šel jen s dvěma kluky, někdy za poledne vyrazilo i 30 dětí. Letos na Bílou sobotu bych šel už po třicáté. Jenže právě ten den se ráno roznesla zpráva, že zemřel o. Tomáš (bylo to na Velký pátek večer, právě ve chvílích, kdy jsme se na Macoše modlili za všechny, kteří tam zahynuli a za všechny trpící a nemocné). Bylo proto potřeba domlouvat pohřeb, telefony drnčely a pípaly. Proto jsem už nemohl jít hrkat a jednomu z nejvěrnějších jsem kluků řekl, aby šli sami. A šli a všechno zvládli, což mě potěšilo, protože: „Pochodeň je předána a hoří dál".

Na Hod Boží velikonoční letos napadlo hodně sněhu, a přesto, že silničáři ještě nevyjeli, dojel jsem ke kostelu v Bukovince v pořádku. Když jsem však vystoupil z auta a vstoupil na čerstvý sníh, podjely mi nohy a skončil na zemi jak dlouhý tak široký. To už je třetí, uklouzlo jedné babičce, která stála před kostelem a vše pozorovala. Bohu díky, nic se mi nestalo, zlomila se jen velikonoční svíce, kterou jsem při pádu držel v ruce. Kostelník ji hned slepil a slavná mše sv. proběhla opravdu svátečně. A člověk nestačí děkovat.

KŘÍŽOVÁ CESTA A CESTA SVĚTLA

Ta první, latinsky VIA CRUCIS, je v ambitech směrem ke kapli svaté Anny. Obrazy byly pořízeny v 19. století. Zvláště v postní době u nich rozjímáme o utrpení Pána Ježíše od jeho odsouzení na smrt Ponciem Pilátem až po jeho smrt na kříži a pohřeb. 

Cesta světla - VIA LUCIS - má také 14 zastavení - od prázdného hrobu přes všechna setkávání apoštolů se Vzkříšeným Ježíšem až po jeho Nanebevstoupení a seslání Ducha Svatého. Kopie obrazů ze Svatého Hostýna od Zdirada Čecha z Kladna byly dány do nových ambitů před vysázený habrový živý plot letos zjara. Požehnal je při křtinském posvícení (242. výročí posvěcení chrámu Páně) 21.4. 2013 novokněz P. Josef Peňáz. Na protější stranu byl dán lidový obraz sv. Josefa a vedle něj vysazeny dvě magnolie, ke cti sv. Josefa a sv.Lazara, protože byly zasazeny při setkání Řádu sv. Lazara.

 

Pamětní nápisy

Při příležitosti 290. výročí narození J.B.Santiniho Aichla a 40. výročí příchodu otce Tomáše Prnky (6.12.1973) do naší farnosti a na naše i vaše poutní místo byly do ambitů vedle sochy Božského Srdce dány tyto nápisy zlatým písmem na modrém podkladě:

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Žid 13,7

P. TOMÁŠ PRNKA 1973 - 2013

OBNOVITEL POUTNÍHO KOSTELA A OKOLÍ

P. JAROSLAV SAMSON 1949 - 1973

P. FRANTIŠEK MAREK 1922 - 1969

P. VINCENC BUREŠ 1922 - 1932

P. BERNARD PÁTEK, synovec 1892 - 1922

P. BERNARD PÁTEK, strýc 1860 - 1892

P. FRANTIŠEK ŠVÉDA 1859 - 1860

P. VÁCLAV STŘÍŽ 1827 - 1859

P. VÁCLAV OPLETAL 1804 - 1826

P. KAREL PTÁČEK 1780 - 1803

OTCOVÉ PREMONSTRÁTI ZE ZÁBRDOVIC 1210 - 1784

 

ARCHITEKTU JANU BLAŽEJI SANTINIMU AICHLOVI + 7.12.1723

OPATU KRYŠTOFU JIŘÍMU MATUŠKOVI (*5.2.1703)

A VŠEM, KTEŘÍ NÁŠ CHRÁM PÁNĚ A CELÉ POUTNÍ MÍSTO PLÁNOVALI A STAVĚLI,

OPRAVOVALI A UDRŽOVALI, UKLÍZELI A ZDOBILI

A VŠEM ZEMŘELÝM KNĚŽÍM, VARHANÍKŮM, KOSTELNÍKŮM, ZPĚVÁKŮM A STARŠÍM BRATRŮM

ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ, O PANE, A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ, AŤ ODPOČÍVAJÍ V POKOJI. AMEN.

VĚNUJÍ VDĚČNÍ FARNÍCI A POUTNÍCI 8.12.2013

 

Sedmileté poutě do Cách

Město Cáchy, německy Aachen z latinského Aquisgranum - Lázně božstva Grána, leží na samém západě Německa, v místech, kde se jeho hranice stýkají s Belgií a Nizozemskem.

Hlavním bodem města je osmiboký chrám Panny Marie, který dal postavit císař Karel Veliký kolem roku 800. Uložil do něj tzv. Látkové ostatky - košili Panny Marie, plenky Pána Ježíše a jeho bederní roušku a plátno z mísy, na které byla položena hlava sv. Jana Křtitele.

Náš otec vlasti Karel IV. zahájil přístavbu kněžiště ve stylu Svaté kaple v Paříži. Dnes je tato takzvaná Chórová kaple větší než původní chrámová loď a na první pohled připomíná pražskou katedrálu. Do Cách se od nás putovalo už před ním, ale první pravidelná pouť od nás do Cách se konala v roce 1349, Karel IV. se jí osobně zúčastnil a byl při ní (podruhé) korunován na římského krále. Už tenkrát rozhodl, že se do Cách bude chodit jednou za 7 let a jen tehdy se ostatky budou dávat k uctívání. Určil také, že z jeho říše se bude putovat dvěma směry a to Českou a Uherskou cestou. A lidé (nejen) od nás to pravidelně dodržovali. Putování zakázal Josef II. a totalitní režimy jej úplně znemožnily. Uherskou cestu obnovili maďarští poutníci už v roce 1993 a pak v roce 2000, kdy přijelo několik autobusů. Po České cestě se poprvé od Josefa II. poutníci vypravili pěšky až v roce 2007. Z Velkého Meziříčí vyšli 25. dubna, v Praze dostali požehnání od pana kardinála a těsně před Cáchami se 1.6. po 1048 km spojili s těmi, kdo přijeli autobusy, takže do poutního chrámu Páně vešli společně, uctili ostatky a prožili celou pouť. L.P. 2014 budou ostatky uctívány od 20. do 30. června.

Křtiny - cíl i křižovatka poutních cest

Klub českých turistů po dohodě se spolkem našich svatojakubských poutníků označí ještě letos v naší republice poutnické trasy ve směru Santiaga de Compostela malou mušlí. Poutník se tak po barevných turistických značkách snadno dostane z Polska přes Olomouc a Brno až do Mikulova, kde může pokračovat dál až do Španělska. Tato trasa vede přes Křtiny. Proto jsme ve dvoře fary upravili část budov na malý poutnický útulek, který je ve Španělsku nazývám albergue. Na památku sester dominikánek, které tyto prostory před lety upravily z bývalých sýpek, jsme jej nazvali Poutnický útulek sv. Dominika - pro poutníky z ciziny i španělsky Albergue S.Domingo.

VÁNOČNÍ PROGRAM

Betlémské světlo přinesou naši skauti v neděli 22. 12. v 11:30 hod.

Opravdické roráty:

V pondělí 23.12. v 06:00 hod. začneme společnou modlitbou Anděl Páně u sv. Anny, pak je růženec v zimní kapli, sejdou se děti se světýlky a v 06:30 bude rorátní mše svatá, pak jdeme na faru a bude adventní snídaně a zdobení stromečku pro zvířátka a ptáčky.

Úterý 24. 12. 2013 - Štědrý den

Ráno zase začneme v 06:00 hod. - mše sv. se světýlky v 6:30 hodin. Mše sv. s elektrickým světlem bude v 7:30 hodin.

Narození Páně oslavíme nadvakrát:

 v 15:56:30 (kdy u nás zapadá slunce) mší svatou. Těšíme se na vás všechny.

„Půlnoční" začíná už ve 22:00 hod. Mši svatou doprovází Kantila a křtinský chrámový sbor s orchestrem. Pro farníky zajišťujeme autobus.

Středa 25. 12. - Hod Boží vánoční ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod. v Bukovince a v Březině v 9:00 hod.V 17:00 hod. pořádají skauti za značného přispění rodičů v Bukovince u kostela „Živý Betlém". Od Hodu Božího až do Nového roku bude Zvonohra hrát 17 minutové pásmo koled ve 12:06 - po poledním klekání - a pak při západu Slunce: 25/12 v 15:57 h.( Na Boží Narození o bleší převalení), 26/12 v 15:58 h., 27/12 v 15:58 h., 28/12 v 15:59 h., 29/12 v 16:00 h., 30/12 16:01 h., 31/12 v 16:02 h., 1/1 2014 v 16:02:30 hodin (Na Nový rok o slepičí krok).

Na Silvestra a na Nový rok budou ještě další koledy ve 14:14, protože o půl třetí začne pobožnost a ve 3 hod. bude mše sv. potažmo Radostná cesta.

Ve čtvrtek 26. 12. na sv. Štěpána mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Odpoledne pobožnost u jesliček, Ježíškova pošta a pak Radostná cesta - dle počasí.

V neděli 29. 12. na svátek Svaté rodiny mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Při nich bude obnova manželských slibů.

V úterý na sv. Silvestra 31. 12. 2013 ukončíme občanský rok v 15 hodin děkovnou mší svatou, kterou budou sloužit oba naši kněží a při které bude čten přehled roku spásy 2013 a výhled do roku budoucího.

Mše svatá bude také v 18:30 hodin i s přehledem a výhledem, po ní se zahřejeme na faře a na Nový rok budeme čekat v tiché modlitbě v kostele od 23 hodin a pak jej přivítáme všemi zvony. Těsně před tím se zvonohrou rozloučíme se starým rokem.

Středa 1. 1. 2014 - slavnost Matky Boží, Panny Marie, DEN MODLITEB ZA MÍR, STÁTNÍ SVÁTEK A 1. DEN OBČANSKÉHO ROKU. Mše svaté jako na Hod Boží vánoční s prosbami za MATKY, za mír, za vlast a jejího nového prezidenta a za dary Ducha Svatého v roce 2014 zvláště pro ty, kdo budou stát před důležitým rozhodnutím: volbou stavu nebo povolání. Za ně budeme prosit i při odpoledním svátostném požehnání a Te Deum ve 14:30 hodin. Pak Radostná cesta - dle počasí.

Pátek 3. 1. Mše svatá v 18 hodin, po ní setkání s poutnicí Zdenou, která byla na národní pouti ve Svaté zemi.  Pěší poutník Petr bude přednášet 7.2.

Neděle 5. 1. - na ni bude přeložena slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů, mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Při nich žehnání vody, kadidla a křídy a také zlatých předmětů. Přineste si je. Odpoledne ve 14 hodin Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání sboru a orchestru brněnské katedrály.

Neděle 12. 1. - svátek Křtu Páně, mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Odpoledne v 16 hodin koncert naší Kantily a našeho chrámového sboru na rozloučení s dobou vánoční. Srdečně zveme!

Mons .Jan Peňáz, Mgr. Jiří Paleček

Přehled dotací a oprav v letech 2009 - 2013

Rok 2009

* dotace z prostředků Ministerstva kultury 80 tisíc Kč, z prostředků městyse Křtiny 70 tisíc Kč, 

* náklady: oprava sochy anděla 320 tisíc Kč, oprava čekárny u lékařů 200 tisíc Kč, splátka části ceny za parcelu pro nové ambity 150 tisíc Kč,

VÝDAJE CELKEM 670 000 KČ, Z TOHO MY 520 000 KČ

Rok 2010

* dotace z Min. kultury 25 tis. Kč, příspěvek městyse 150 tisíc Kč, 

* náklady: oprava sochy sv. Vendelína a trámů 140 tisíc Kč, oprava signalizace 44 tisíc Kč, výdaje na zakoupení letenky a katalogy, náklady na restaurování znaku a výdaje na realizaci koncertu k 800. výročí 92 tisíc Kč, splátka části kupní ceny za parcelu pro nové ambity 250 000 Kč,

VÝDAJE CELKEM 526 000 KČ, Z TOHO MY 401 000 KČ

Rok 2011

* dotace z Jihom. kraje 200 tisíc Kč, příspěvek městyse 50 tisíc Kč, 

* náklady: oprava záchodů 431 tisíc Kč, výdaje na první etapa opravy votivního obraz ze Zábrdovic 100 tisíc , splátka části kupní ceny za parcelu pro nové ambity 100 tisíc Kč,

VÝDAJE CELKEM 631 000 KČ, Z TOHO MY 381 000 KČ

Rok 2012

* dotace z prostředků Ministerstva kultury 100 tisíc Kč, z Jihomor. kraje 60 tisíc Kč, které jsme však v lednu 2013 museli vrátit

* náklady: výdaje na dokončení opravy zábrdovického obrazu 100 tisíc Kč, oprava soch andělů z bočního oltáře - 1. etapa 340 tisíc Kč, výsadba živého plotu v ambitech 100 000 Kč, nákup elektron. varhan 228 tisíc Kč,

VÝDAJE CELKEM 768 000 KČ, Z TOHO MY 668 000 KČ

Rok 2013

* dotace z prostředků Ministerstva kultury 130 tisíc Kč, z prostředků Jihomoravského kraje 77.850,-Kč

* náklady: oprava soch andělů z bočního oltáře - 2. etapa 340 tisíc Kč, 3. etapa 233 tisíc,

VÝDAJE CELKEM 573 000 KČ, Z TOHO MY 365 000 KČ

 

Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary, každou pomoc, hmotnou i duchovní.

Dovolím si však bez nějakých výčitek uvést pár obecných (i občanských) nabídek, po kterých asi mohla být větší poptávka: Vycházka na Radostnou cestu na Nový rok odpoledne spojená s požehnáním Křtinám i České republice, když měla narozeniny, - 5 lidí, divadelní představení o knězi pronásledovaném za obou totalit - 6 lidí z farnosti, celkem 14, promítání a přednáška o J.B. Santinim doplněná barokní varhanní hudbou z doby, kdy on žil, - 4 lidi. Tato čísla nás asi zabolí všechny.
POUTĚ VE KŘTINÁCH V ROCE SPÁSY 2014

dá-li Pán Bůh a budeme živí a zdraví - viz 15. verš 4. kapitoly listu sv. Jakuba, apoštola, patrona poutníků

15. února - společná pouť do Prahy, na Levém Hradci začneme pěší putování na Velehrad, ostatní si mezitím prohlédnou pražské kostely

29. března - 1. výročí úmrtí o. Tomáše Prnky - mše svatá a vzpomínání

17. - 19. dubna - hrkání před Velikonocemi

21. dubna - naše křtinské posvícení - přesně 343 let od posvěcení našeho chrámu Páně

27. dubna - XIII. hasičská pouť

8. května - pěší pouť brněnské mládeže

18. května - orelská pouť           23. května - Noc kostelů

31. května a 1. června - 1. jarní pouť (káže P. Pavel Dokládal)

7. - 8. června - Hlavní pouť (káže opat Marian Kosík)

15.6. pouť pozořických a sloupských a předání praporu ze Sloupu

22. června - II. pouť za oběti totalit, za smíření a obrácení a za šťastnou budoucnost našeho národa i světadílu, Boží Tělo v obojích ambitech,

28. - 29. června - Hanácká a vyškovská pouť

6. července - Malá hanácká pouť

18. - 20.7. autobusem na mariánská poutní místa v jižních Čechách

Léto: v kapli sv. Anny výstava grafiky Mil. Slámy k výročí J.B. Santiniho

25. července - ze Křtin do Křtin pěšky přes kostely Moravského krasu

27. července - Svatoanenská pouť (káže mikulovský probošt)

14. srpna - celodenní adorační pobožnost

17. srpna - společné putování do Bukovinky na jejich pouť

20. - 21. srpna - zastávka pěších poutníků z L. Hradce na Velehrad

31. srpna - V. korunovační pouť a zároveň poděkování za prázdniny a žehnání žákům, učňům i studentům a jejich učitelům, mistrům a profesorům (káže želivský opat)

14. září - naše domácí křtinská pouť - po svátku Jména Panny Marie - s latinskými zpěvy, odpoledne společná Radostná cesta

21. září - Poděkování za úrodu a mše sv. za všechny živé a zemřelé křtinské občany bez rozdílu, odpoledne vrácení praporu do Sloupu

19. října - Dušičková pouť (káže strahovský opat)

26. října - slavnost u nových soch sv. Cyrila a Metoděje v parku (26.10.883 dokončil sv. Metoděj překlad Písma)

9. listopadu - XVI. svatohubertská pouť

28. listopadu - koncert Marty Kubišové na rozloučení s církevním rokem

30. listopadu - přijde do kostela opravdický Svatý Mikuláš

Za všechny Vaše modlitby a dary upřímné Pán Bůh zaplať! Díky i za finanční dary, které posíláte na náš účet č. 1361998309/0800

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, 679 05 Křtiny 72., reg.č. ČR E 11435

Sestavil Mons. Jan Peňáz, 516439189, 736529221, e-mail:

 

Komentáře:

Pozdrav z Přerova a Olomouce - přání všeho dobra po celý rok 2017 | František J. Červený, Eq.FM - 28.12.2016

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)