POZDRAV ZE KŘTIN - náš farní a poutní občasník - Ročník 2012

18.12.2016 - poutní místo Křtiny

Ročník 23 číslo 1/2012 

 

Milí poutníci  a farníci!

 

Plným právem říkáme: Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v církevním roce. Je nám dobře u Betléma a v rodinném kruhu. Ale největšími církevními svátky jsou Velikonoce. Svátky, které slaví dvě veliká tajemství: Tajemství smrti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Obě byla hlavním a častým tématem kázání apoštolů a prvních misionářů.

Kolem roku 56 píše svatý Pavel křesťanům do Korintu: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben
a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti."
(1 Kor 15,3-4)

Tajemství smrti. Pán Ježíš vykonal řadu zázraků, pronesl překrásná podobenství, zanechal mnoho duchovních myšlenek. Nás však vykoupil svojí obětí na Kalvárii. Křížem jako klíčem nám otevřel nebe. „Beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa."

Tajemství zmrtvýchvstání. „Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou naší víry v Krista. Jako ústřední pravdu ji vyznávalo a prožívalo první křesťanské společenství."
(Katechismus katolické církve) „A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra." (1 Kor15,14)

„ Kristus vstal z mrtvých.

svou smrtí nad smrtí zvítězil,

mrtvým dal život." (byzantská liturgie)

 

                        Tajemství smrti a zmrtvýchvstání Páně je pro nás velikou nadějí!

V duchu této naděje vám ze srdce žehnáme a vyprošujeme radostné velikonoční Aleluja!

 

Mons. Jan Peňáz a P. Tomáš Prnka

 

 

 

1/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Křtinské matriky

           

Jedním z neocenitelných zdrojů poznání dějin křtinské farnosti jsou dochované matriky křtů, sňatků a pohřbů, které podrobně dokumentují více než čtyři staletí křtinské historie
z pohledu klíčových životních událostí jednotlivých obyvatel Křtin a dvanácti okolních obcí
a osad.

            Pro katolické farnosti vzešla povinnost vedení matrik z tridentského koncilu v roce 1563, ale cesta k uvedení matričního systému v život byla překvapivě dlouhá. Na Moravě tuto povinnost deklarovala olomoucká synoda teprve v roce 1591, v Čechách byla zavedena ještě
o 14 let později, v roce 1605. Ve skutečnosti však trvalo ještě dalších nejméně padesát let, než bylo vedení matrik všeobecně rozšířeno. Většina farností zavedla své první matriky až mezi léty 1650-1690.

            Křtinské matriky jsou v tomto ohledu čestnou výjimkou. Matrika narozených byla založena, stejně jako zábrdovická, v roce 1607, tedy pouhých 16 let po vyhlášení olomoucké synody, což lze, vzhledem k nepřehledné situaci krátce před bělohorskou bitvou, považovat za úctyhodné.

            Není známo, zda byly v té době vedeny ostatní druhy matrik. Spíše ne. Ale ani tato matrika narozených se nedochovala. Padla možná za oběť švédskému řádění na Novém hradě.
Z neznámých důvodů se však v roce 1641, tedy čtyři roky před novohradskou tragedií, ujal křtinský rektor Wácslaw Kryštof Czerekwitský úkolu přepsat původní matriku narozených do nové knihy. Původní matrika patrně nebyla vedena dostatečně reprezentativně nebo byla nějak poškozena. Cerekvického kopie zřejmě nebyla tak cenná, aby ji ukryli před Švédy na Novém hradě. Díky tomu zkázu přežila a sloužila pak jako matrika narozených ještě půl století, do roku 1695. Tato matrika se dochovala, jako nejstarší z křtinských matrik.

            Celkem je v Moravském Zemském Archivu uloženo dvanáct matrik, dokumentujících křty v létech 1607-1871, sňatky v létech 1656-1903 a pohřby v létech 1753-1894. Jejich digitální kopie jsou díky tomu k nalezení na internetové adrese www.actapublica.cz. Mladší matriky jsou uloženy na Matričním úřadu ve Křtinách a nejsou zatím přístupny veřejnosti,
v souladu s matričním zákonem.

            Matriky podrobně dokumentují historii duchovní správy křtinské farnosti. Lze v nich nalézt i podpisy slavného Martina Alexandra Vigsia, autora první monografie o Křtinách, "Vallis baptismi" z roku 1663, který zde však farářem nebyl, dále podpisy významného zábrdovického opata Godefrida Olenia a dalších důležitých osobností křtinského a zábrdovického života. Matriky odrážejí i těžká období, kdy četné válečné turbulence komplikovaly život farnosti.
V zápisu z 30. srpna 1634 se dovídáme, že "Od léta 1630 nebylo žádného stálého faráře ve Křtinách jenom z kláštera Zábrdovského přijížděli každau neděli mši svatau slaužiti a tak v těch letech čtyřech nejní nic zapisováno až do léta 1634."  Toto období uzavřel až nový farář Norbertus Credelius, který zde pak sloužil celých 18 let a patrně on zadal rektoru Cerekvickému úkol přepsat matriku.

           

1/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Matriky dokumentují také rodinnou historii řady starobylých křtinských rodů, z nichž nejstarší, jsou Páskové a Kotulanové, kteří se ocitli již na první straně nejstarší dochované matriky a jejichž členové zaplňují matriky dodnes. Další starobylé křtinské rody, Bezrouci, Opletalové, Farlíci, Pokorní a další, se objevovaly během 17. století.

            Z matrik víme i to, že v Olomučanech byla sklárna, jejíž Mistr a Kunstlýř díla křištálového Slowutný a opatrný Pan Klaudy Barot se v roce 1680 ve Křtinách oženil.
A dokonce z nich vyčteme i důkaz, že měsíc prosinec býval dříve prasincem, tedy měsícem zabijaček.

            Posledním zápisem, který dnes nepodléhá matričnímu zákonu a je tedy veřejně přístupný, je zápis o sňatku křtinského malíře pokojů, Jaromíra Havla se slečnou Karolínou Pelikánovou z Kravska dne 25. listopadu 1903.

            Pokud byste chtěli sami nahlédnout do této studnice křtinské historie, musíte se připravit na starobylá písma (novogotickou kurzívu i velmi obtížný kurent) a těžko čitelný rukopis, který se mění s každým novým správcem farnosti, jichž bylo od roku 1607 již více než čtyřicet. Ale úsilí, které  průzkumu matrik věnujete, opravdu stojí za to.

Dr. Petr Švenda

1/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pořad poutí v roce 2011

 

29. dubna (neděle) - Hasičská pouť (4. neděle velikonoční - den modliteb za kněžská povolání)

10:00 hod.      slavnostní průvod Křtinami (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)

10:30 hod.      poutní mše sv., po bohoslužbě na náměstí ukázky zásahu hasičské techniky, během celého programu bude hrát dechová hudba

 

8. května (úterý) - Brněnská pěší pouť (Panny Marie, prostřednice všech milostí)

za účasti generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška a P. Josefa Stuchlého, SJ

16:00 hod.      mše svatá

 

19. května (sobota) - 1. jarní pouť

8:00 hod.        první mše svatá - poutníci z Hulína

10:30 hod.      mše svatá - tradiční pouť z Břestu, Žalkovic a dalších míst

Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Dambořic a další.

17:30 hod.      májová pobožnost

18:30 hod.      koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod

 

20. května (neděle) - 1. jarní pouť

Mše svaté:      6:15 - 7:30 - 9:00 a 10:30 hod. (slouží P. Pavel Dokládal z ČM Fatimy)

Odpoledne ve 13:30 hod. adorační pobožnost.

Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, Pustiměř a další.

 

26. května (sobota) - Hlavní pouť

(vigilie Hodu Božího svatodušního - záslibná pouť blanenské a adamovské farnosti)

8:00 hod.        první mše svatá

16:00 hod.      mše sv. s doprovodem dechové hudby, slouží profesor Mons. Ladislav Tichý

18:00 hod.      mše sv. s udílením svátosti biřmování, slouží brněnský generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, zpívá schola z Blanska.

Večer zakončíme světelným průvodem s dechovou hudbou.

Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Boskovice, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Kojetín, Měrovice, Lipová s hudbou, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další.

 

27. května (neděle) - Hlavní pouť (Hod Boží svatodušní)

Mše svaté:      6:15 - 7:30 (bude sloužit Mons. Ladislav Tichý) - 9:00 a 10:30 hod. bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík, OPraem. Hrají naši i rakouští hornisté.

14:00 hod.      mariánská pobožnost.

Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další.

 

28. května (pondělí svatodušní) - Mše svaté: 7:30 a 17:00 hod.

 

1. června (pátek) - Noc kostelů

od 19:30 hod. do půlnoci; o natáčení v našem kostele promluví režisér Jiří Strach, v patřičnou hodinu vždy zazní zpívané modlitby, takzvané církevní hodinky, které se zde po půl století modlili otcové premonstráti.

 

3. června (neděle) - Orelská pouť (Nejsvětější Trojice)

V 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá
s trubači. Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr svátostné požehnání.

 

10. června (neděle) - Boží Tělo - průvod bude v obojích ambitech (stávajících i plánovaných)

1/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17. června (neděle) - Vyškovská pouť

 

24. června (neděle) - Sloupská pouť (10:30) a Drnovická pouť(11:55)

 

30. června (sobota) - Hanácká pouť

18:30 hod.      mše sv. a po ní světelný průvod. Mši sv. bude sloužit P. Marcel Javora.

Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan.

 

1. července (neděle) - Hanácká pouť

Mše svaté:      7:30 - 9:00 - 10:30.

Poutníci: Ivanovice, Orlovice, Chvalkovice, Lipovec, Kulířov a další.

13:00 hod.      adorační pobožnost

 

8. července (neděle) - Tradiční votivní pouť

9:00 hod.        mše sv. pro Tištín, Koválovice, Osičany, Nezamyslice

14:00 hod.      rozloučení s poutníky

 

25. července (středa) - sv. Jakuba - pěšky ze Křtin (před východem slunce) přes všechna poutní místa Moravského krasu do Křtin (při západu slunce) - 55 km - je možné jít jen část trasy.

 

29. července (neděle) - Svatoanenská pouť

7:30 hod.        mše svatá v kostele

9:00 hod.        mše svatá v kapli sv. Anny

10:30 hod.      mši svatou slouží Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas

Přicházejí poutníci z Bílovic n/Svit., Husovic, Obřan a další.

14:00 hod.      adorační pobožnost

 

19. srpna (neděle) - Tradiční svěcení květin a bylin i křtinského čaje

Mše svaté:      7:30 - 9:00 - 10:30; 14:00 hod. adorační pobožnost

Svěcením květin a bylin při každé mši svaté, poutní mše sv. v Bukovince bude v 9:00 hod.

 

22. - 23. srpna (středa - čtvrtek) - zastávka pěších poutníků z Prahy na Velehrad

 

2. září (neděle) - slavnostní bohoslužba k 15. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie

10:30 hod.      mši sv. budou sloužit premonstráti ze želivského kláštera

 

9. září (neděle) - Radostná cesta

 

16. září (neděle) - pěší pouť ze Křtin do Sloupu

Po celý měsíc září přicházejí poutníci z různých míst. Každou neděli dopoledne i odpoledne.

 

22. 9. (sobota) - Den Křtin

 

21. října (neděle) - Dušičková pouť

Mše svaté:      7:30 - 9:00 hod.

10:30 hod.      slouží strahovský opat Michael Pojezdný. Budeme pamatovat na všechny + poutníky a farníky. Přicházejí poutníci: Lysice, Drnovice u Lysic, Bořitov, Boskovice, Břest, Benešov,Doubravice a další.

 

4. listopadu (neděle) - Svatohubertská mše

10:30 hod.      mše s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťují hornisté ŠLP Křtiny.

 

Připomínáme:

Nedělní mše svaté v poutním období:   od 20. května do 21. října v časech 7:30 - 9:00 - 10:30 hod.

Mimo poutní období:                           do 13. května a od 28. října v časech 7:30 - 10:30 hod.

1/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Votivní obraz

 

            Poutní kostel ve Křtinách je obohacen o rozsáhlou a vzácnou kolekci votivních obrazů. Jedná se o tak zvaná „vota publica" a „vota privata" K nejstarším a nejvzácnějším patří votivní obraz věnovaný roku 1744 zábrdovickým klášterem. Z jakého důvodu věnovali zmíněný obraz?

            V roce 1742 vpadli na Moravu Sasové a Prusové. Pronikli až do Křtin, kde se dokonce
i ubytovali. Dostali se až k Brnu, kde ohrožovali zábrdovický klášter. Hrozilo nebezpečí vypálení celého tamějšího rozsáhlého objektu, který stál vně městských hradeb. Ve velké tísni se obraceli s velkou důvěrou k Panně Marii Křtinské. Znali z historie, jak Křtinská Madona zvaná Scutum Moraviae - Záštita Moravy - uchránila město Brno v roce 1645. Jejich naléhavá prosba byla vyslyšena. Vojsko odtáhlo a klášter i řeholníci byli zachráněni. Z vděčnosti věnovali umělecký obraz. Za autora bývá označován Josef Tadeáš Rotter, malíř oltářních a závěsných obrazů (narodil se v roce 1701 v Opavě a zemřel 1763 v Brně). 

           

Monumentální plátno
o rozměrech šířka 320 cm, výška 240 cm znázorňuje široké panorama brněnské kotliny se zábrdovickým klášterem v popředí.

V levé části oblohy drží anděl stuhu s latinským nápisem. Další latinský nápis je v pravé části obrazu.Uvádíme latinské nápisy a jejich překlad:

 

Na stuze, kterou drží anděl, je nápis:

TE ADIVVANTE LAQVEVS CONTRITVS EST, NOSQVE LIBERATI SVMUS

S tvou pomocí se smyčka přetrhla a my jsme volní.

(Jedná se o text mírně přizpůsobený žalmu 123,7 podle Vulgáty.)

 

Na kameni v pravé dolní části obrazu je nápis:

IN CONTESTATIONEM GRATITVDINIS LIBERATA A SAXONIBVS ET BORVSSIS VOTO OBTVLIT CANONIA ZABRDOVICENSIS

Jako výraz vděčnosti za osvobození od Sasů a Prusů věnovala zábrdovická kanonie.

                   

Obraz byl značně sešlý. Malba přeschlá, na některých místech plátno protržené, podkladové plátno bylo zvětralé. Obraz restauruje akademický malíř Vladimír Procházka, polychromovaný dřevěný rám Petr Bortlík. Celý průběh restaurování je sledován Státním památkovým ústavem v Brně.

Sestavil P. Tomáš Prnka

1/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mariánské soboty 2012

 

Již po dvaadvacáté budeme slavit pobožnosti 1. mariánských sobot.

Tradiční program: 15:30 hod. modlitba růžence, mše svatá (16:00 hod.) a rozdávání požehnaných pokrmů. Vždy příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Termíny jsou tyto:

5. května         připutují františkáni a farníci z Brna - Husovic

2. června         připutují poutníci z Brna

7. července     bude patřit blanenské a adamovské farnosti

4. srpna           připutují farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané

1. září             tradičně přijedou poutníci z Čejkovic

6. října            připutují z Rájce - Jestřebí, Doubravice a Petrovic se svými kněžími

3. listopadu     očekáváme kněze a farníky z Brna - Králova Pole a Lesné

3. prosince      poslední sobota, povede ji P. Pavel Kopecký z Čebína

-----------------------------------------------------------

Chválu vzdejme, Moravané, nejsvětější Matce Páně!

 

 

 

 

Fatimské pobožnosti 2012

 

V Březině v nich budeme pokračovat již po sedmnácté.

Program tradiční: 17:30 hod. modlitba růžence, 18:00 mše svatá. Příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Termíny jsou tyto:

13. května (neděle)                přijede P. Josef Šiška se svými farníky a chrámovým sborem

13. června (středa)                 bude s námi P. Zdeněk Fučík s farníky z Protivanova

13. července (pátek)              povede P. Pavel Buchta z Otnic a Bošovic

13. srpna (pondělí)                bude s námi P. Kamil Hovadina, OPraem. z Křenovic u Slavkova

13. září (čtvrtek)                    povede P. Miroslav Parajka

13. října (sobota)                   uvítáme P. Václava Nováka a jeho farníky z Budišova a Pyšela

-----------------------------------------------------------

„Ty jsi naše milá Matka, Tys naše naděje všecka!"

 

 

 

 

Všechny vás srdečně zveme jak

k pobožnostem prvních mariánských sobot u trůnu Panny Marie Křtinské,

tak i fatimských zastavení v novém březinském kostele.

Čím více bude sepjatých rukou, tím více i darů a milostí Božích.

 

 

 

 

 

1/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velikonoce ve Křtinách 2012

 

1. dubna                      Květná neděle            Křtiny                         7:30 a 10:30

Březina           9:00

Bukovinka      9:00

svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Marka

Křtiny                         14:00   Křížová cesta

 

5. dubna                      Zelený čtvrtek            Křtiny                         16:30 a adorace

Bukovinka      18:00

památka poslední večeře

Hrkání v 18 hod.

 

6. dubna                      Velký pátek                Křtiny                         16:30

památka umučení Páně, po celý den přísný půst

bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání

pak tichá adorace u Božího hrobu, v 18:30 a 19:00

ve 20:00 křížová cesta po místech neštěstí a bolesti

Hrkání v 6, 12 a 18 hod.

 

7. dubna                      Velikonoční vigilie    Křtiny                         19:33 (po západu slunce)

v ambitech žehnání ohně, velikonoční svíce,

v kostele bohoslužba slova, mše sv. a při ní svěcení křestní vody

zpívá chrámový sbor

Hrkání v 6 a 12 hod.

 

8. dubna                      Hod Boží velikonoční

Křtiny                         7:30 a 10:30

Bukovinka      9:00

Březina           9:00

při bohoslužbách žehnání pokrmů

 

9. dubna                      Pondělí velikonoční   Křtiny                         7:30 a 10:30

Bukovinka      9:00

Březina           9:00

 

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Díky i za finanční dary, které posíláte na náš běžný účet č. 1361998309/0800

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, č.p 72., r.č. ČR E 11435

Webový portál: http://krtiny.katolik.cz/

Odpovídají:

P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz

Mons. Jan Peňáz, tel.: 516 439 189, 736 52 92 21, e-mail:  http://www.poutnik-jan.cz/

Ročník 23 číslo 2/2012

 

 

Ročník 23 číslo 2/2012

 

Milí poutníci a farníci!

 

Začal nový církevní rok. Tradičně adventem. Advent je dobou přípravy na svátky vánoční, které právem označujeme za nejkrásnější svátky v roce. Je nám tak dobře v rodinném kruhu, ale také i v našich chrámech u Betléma.

Většinou je duchovní příprava na vánoce spojena se starostí co darovat, jaké dárky vybrat. Zvláště těm nejmenším chceme připravit překvapení. Někdy je to snadné tam, kde si děti napíší Ježíškovi. Chceme obdarovat i naše nejbližší. Máme na mysli, aby je naše pozornost potěšila, aby měli radost.

Byla by škoda, aby starost o dárky a nakupování zahlušilo pravé poslání adventu i vánoc. Vždyť každý z nás dostal veliký dar: Betlémské Dítě, Syna Božího. Jedna knížka o Betlémské události má titul: Když na svět přišla láska. „Vy milé, krásné vánoce, co štěstí v sobě máte, vy Ježíškem a Betlémem se na nás usmíváte."

Přejeme a vyprošujeme vám, abyste tuto lásku pocítili jak doma v rodinném společenství, tak i v našich chrámech při půlnoční a u Betléma.

 

                        Zplna srdce vám žehnáme s přáním

                        Božího požehnání, přímluvy Panny Marie

                        i lásky vašich nejbližších v příštím

                        cyrilometodějském roce 2013

 

Mons. Jan Peňáz a P. Tomáš Prnka

 

 

2/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hasičská pouť - 29. dubna 2012

           

Hasičskou pouť Křtiny, pořádanou již jedenáctým rokem farností Křtiny, ve spolupráci
s SDH Křtiny, Kanice, Adamov, Bukovina, Babice n.Sv. a s městysem Křtiny, navštívilo letošní prosluněnou poslední dubnovou neděli před svátkem patrona hasičů, sv. Floriána, více jak
40 sborů dobrovolných hasičů s téměř pěti sty hasiči z kraje Jihomoravského, z kraje Vysočina, ale i ze Spillernu z Dolního Rakouska.

Ze křtinského koupaliště, kde bylo seřadiště hasičů, organizované členy SDH Bukovina, vyšel v 10 hodin průvod, vedený děvčaty z taneční skupiny Glitter Stars ze Slavkova a Sivickou kapelou. Za nimi následovaly dvě koněspřežní stříkačky tažené koňmi a historická vozidla, dále pak praporečníci s prapory zúčastněných sborů a průvod všech hasičů s označením svých sborů. Nádherný průvod uzavírala padesátka hasičských vozidel, se kterými hasiči letos do Křtin přijeli.

Od 11:30 hod. byla v chrámu Panny Marie Křtinské, překrásném poutním kostele, sloužena slavností mše svatá, při které P. Tomáš Prnka, duchovní otec hasičských poutí ve Křtinách, vyzvedl účinnou pomoc hasičů při mimořádných událostech i v běžném životě. Vzpomenul mučedníka sv. Floriána, patrona hasičů, vedle jehož sochy stála skupina hasičských praporečníků s prapory. Mši doprovázela Sivická kapela.

Po mši přišel v prostoru před kostelem na pořad připravený program, ve kterém hasiči prezentovali před veřejností, co umí. Děvčata ze slavkovské taneční skupiny předvedla své úžasné akrobatické vystoupení a po zdravici starostů krajského (Jmk) i okresních (Brno-venkov a Blansko) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, br.Josefa Garguly, br.Františka Nečase
a regionálního dolnorakouského komisaře Adolfa Hubera, zhlédla asi tisícovka diváků zásah koněspřežními stříkačkami z Ořechova a z Čebína na hořící slámu. Po nich nastoupili mladí hasiči z SDH Brno-Královo Pole s ukázkou štafety jednotlivců s překonáním bariéry a kladiny. Ukázku činnosti při první pomoci předvedl hasičský potěr z Brna-Bosonoh.

Závěrečná ukázka součinnosti dobrovolných a profesionálních hasičů byla narušena vyhlášením poplachu pro SDH Adamov a jejich odjezdem k požáru v Olomučanech a tak návštěvníci hasičské pouti sledovali „jen" ukázku záchrany osob pomocí výškové techniky
s lezeckým družstvem z HZS Blansko. Organizaci dopravy při průjezdu Křtinami i první pomoc zajišťovali vzorně hasiči z SDH Babice nad Svitavou.

Letošní svátek hasičů navštívil poprvé v historii těchto hasičských poutí i ředitel HZS Jihomoravského kraje plk.ing. Jiří Pelikán a mnoho dalších příznivců hasičů. Celý sváteční den nám zpestřovala dechovka Sivická kapela a o pitný režim vč. naplnění žaludků účastníků pouti se mimo místní restaurace starali hasiči z SDH Sivice a Bukovina se svými polními kuchyněmi s gulášem či vynikající cigárkou z udírny. Dík patří také všem organizátorům této slavnosti.

Zajištění pouti v tak velkém rozsahu včetně malého občerstvení zúčastněných hasičů při oslavě svátku sv. Floriána by nebylo možné bez sponzorů a příznivců hasičů. Letos přispěly tyto společnosti, kterým za to patří poděkování. HAWLE ARMATURY, s.r.o., Zemako, s.r.o., Červinka,s.r.o., Komfort,a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., pivovary Starobrno, Gambrinus, společnost JASO Střelice, Coca-cola, a.s. Příspěvek poskytly i některé sbory: SDH Kanice, Hostěnice, Sivice, Mokrá, Kovalovice
a Viničné Šumice.

A jako již každoročně zvu na tomto místě všechny příznivce hasičů i hasiče na Hasičskou pouť do Křtin v příštím roce 2013.

 

Zapsal ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice, člen organizačního výboru

2/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Svatohubertská mše - 4. listopadu 2012

 

Všechno začalo před 13 roky.  Otec Tomáš Prnka se tenkrát dohodl se zástupci ŠLP Křtiny, že na svátek svatého Huberta, patrona myslivců a lesníků bude sloužit slavnostní mši sv.

Jak se tato mše stala jednou z nejkrásnějších bohoslužeb jsme mohli vidět v neděli
4. listopadu, již po čtrnácté. Otec Tomáš, který sloužil všechny mše předešlé, celebroval také tu letošní. Náhlé zlepšení jeho zdravotního stavu bylo téměř zázračné. Chrám byl zaplněn již půl hodiny před začátkem.

Jako každoročně, otec Tomáš přivítal všechny přítomné poutníky, zvláště potom delegace lesníků ze Slovenska, Polska a Rakouska. Nezapomněl přivítat představitele Mendelovy univerzity a ŠLP, Masarykův les Křtiny, hornisty, sbor z Dolních Bojanovic. Poděkoval také za to, že mu bylo dopřáno v tomto chrámě sloužit tuto mši svatou.

Ve své promluvě navázal na první čtení z knihy Mojžíšovy, kdy Bůh řekl            „učiňme člověka k obrazu svému".  Dále potom po stvoření Adama „není dobré být člověku samotnému" a stvořil mu ženu Evu. Jeho homilie byla pronesena v duchu „aby člověk člověku byl člověkem", což nyní a mnohokráte i v minulosti neplatilo. Naopak platilo  člověk člověku vlkem.

A tak, když jsme se v evangeliu zaposlouchali  do Ježíšových slov, kdy promlouval ke svým učedníkům „milujte se, jako jsem Já miloval vás", tak si uvědomujeme, že tomuto Ježíšovu příkazu zůstáváme mnoho dlužni. Pomlouváme, na cti utrháme, donášíme .....
Jak se to pak srovnává s naším přáním pokoje, ke kterému jsme při mši vyzváni?

Potom otec Tomáš pokračoval o odpuštění. Je naprosto jasné, že náš život nemůže bez toho, abychom uměli odpustit, být naplněn láskou, pokojem a nadějí. A tak, jak je nám odpouštěno, odpouštíme i my našim viníkům. Z promluvy otce Tomáše jsme pociťovali, že také on odpustil těm, kteří nestáli vždy na straně pravdy a vzájemné spolupráce.

Závěrem, jak je u otce Tomáše zvykem, všem poděkoval a na nikoho nezapomněl. V chrámu bylo mnoho přítomných, kteří víru nepraktikují, ale z jejich tváří bylo vidět, že účast na mši byla pro ně hezkým zážitkem.

     Otče Tomáši, ať se u oltáře Panny Marie Křtinské ještě dlouho setkáváme.

                                                                      

Jiří Kotas, Leoš Kubíček                                       o.s. Ora et labora 2010, Řícmanice                                                                                                                       

 

 

2/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oživlá historie

 

V posledních letech slavíme v září Den Křtin. V předvečer uvádějí zdejší ochotníci pořad  "Oživlá historie". Uvádíme jednu ukázku.

 

 

Kněz Novák

  • - nejlepší by byla nějaká stará sutana, pokud se nepodaří, tak jako starý člověk, stařeckou paruku zdivadla
  • - na spálenisku, pod kaštany naproti Santini

 

Tak vás tady pěkně vítám, tady, kde dnes rostou tyto kaštany, tak stála až do roku 1611 naše stará fara. To víte, v té době to byla spíš dřevěná s doškovou střechou. A to pak stačila malá nepozornost a hned byl oheň na střeše. A to míním doslova. A tak naše stará fara lehla popelem, všichni kněží i pan farář taktak zachránili svůj holý život. Proto se zde dodnes říká na spálenisku.

Ale požár, to byla jen předzvěst toho, co mělo postihnout naši farnost dál, v té hrozné první polovině 17. století. V celé Evropě zuřila válka, trvala dlouhých třicet let a ke konci už vůbec nikdo nevěděl, kdo s kým bojuje a proč. Hlavně to nevěděli ti obyčejní obyvatelé Křtin.

Roku 1623 sem nejprve vtrhli Turci a Tataři vedení tím ďáblovým synem Gáborem Bethlenem. To víte, všichni, kdo měli nohy, honem utíkali před tou zabijáckou bandou do lesů
a jeskyní. Jenže já jsem utéct nemohl, nohy mně už tak nesloužily, taky jsem byl tehdy hodně nemocný. Zapřísahal jsem své bratry kněze, aby zachránili alespoň své životy a mě tady nechali. Když celá farnost osiřela, nějakým zázrakem jsem se vyšplhal na věž. Věděl jsem o takové skrýši pod dřevěnou podlahou. Vsoukal jsem se do otvoru, zasunul nad sebe prkna. A už tady byli ti ďáblové. Všechno prohledávali, slyšel jsem dusot jejich těžkých bot. Celou dobu jsem se potichu modlil k naší Panně Marii. A pak najednou bylo ticho. Pomalu jsem se vysoukal ven
a obhlížel tu spoušť. To víte, co bylo cenné, to si ti neznabozi odnesli, ostatní rozbili. Ale vzácná socha naší Bohorodičky zůstala nedotčená. Úplný zázrak!

Ale nebyl všem hrůzám konec. Za patnáct let protáhli celým krajem Valaši. A pak přišel ten příšerný rok 1643. Na Moravu vtrhli Švédové. Náš pan farář Norbert neponechal tentokrát nic náhodě. Všechny cennosti a písemnosti ukryl na nedaleký Nový hrad, stejné jako mnoho jiných občanů.

A zase jsme všichni utíkali do úkrytů a modlili se. Na den Nejsvětější Trojice okolo desáté hodiny se krajem rozlehla zpráva, že Švédové jsou tady. Ale oni Křtinami jen protáhli, ani se pořádně nezastavili. Táhli totiž na Nový hrad. A přišla katastrofa. Obránci hradu den před tím pěkně slavili a v krásném dopoledni buď ještě vyspávali nebo hráli před hradem kostky.
A padací most měli spuštěný! A tak byl Nový hrad dobyt. Šestnáct vozů zlata, stříbra a různých písemností odvezli Švédové z hradu. Ztratila se tak i stará Křtinská kniha, což je veliká škoda. Ale kostel na druhou stranu zůstal uchráněn a tak v něm mohl hrdinný jezuitský obránce Brna Martin Středa již následující rok nechat sloužit děkovnou mši za záchranu Brna od švédského vpádu

 

2/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok víry a zároveň rok eucharistie
a závěrečný rok přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu

 

V roce eucharistie ukážeme víru v Ježíšovu přítomnost v Nejsvětější svátosti a úctu k němu:

1) Pozdravení pokoje dáváme jen nejbližším sousedům, protože nemůže být dobré rozprchnout se po kostele právě ve chvíli, kdy máme být celou bytostí upřeni k Pánu Ježíši přítomnému na oltáři, zvláště když on tajemně za pár chvilek přijde do našeho srdce.

2) K svatému přijímání vždy s rukama sepjatýma (složenýma v kříž na srdci), nikdy ne jako při procházce.

3) I po mši svaté setrváme v kostele v tiché modlitbě, s přáteli se pak můžeme přátelsky pobavit třeba v ambitech.

 

Ve Křtinách musíme závěrečný rok svatých Cyrila a Metoděje prožít důrazně, protože je velice pravděpodobné, že zde také křtili. Vždyť už v době předslovanské tudy vedla živá stezka a už v roce 1237 je písemně doloženo, že toto místo se jmenuje Vallis baptismi - Údolí křtu. Proto oba naše apoštoly připomeneme staroslovanským zpěvem AKATIST - je to byzantská modlitba k Panně Marii podobná růženci nebo litaniím, trvající asi ¾ hodiny, při které se stojí (akatist znamená bez sezení, protože katedra = sedadlo, řecká předpona a znamená ne, bez, např. atypický) - vždy v sobotu v 16 hodin v tyto dny:

9. února, protože 14.2.869 zemřel v Římě  sv. Cyril

9. března, protože v tento den býval svátek obou bratří, zavedený Otcem vlasti Karlem IV.

6. dubna, protože 6.4.885  zemřel na Velehradě sv. Metoděj

11. května, protože podle staré tradice v tento den přišli v roce 863 oba bratři na Moravu (podle juliánského kalendáře to vychází na 24. května a proto je v pravoslavných zemích svátek
sv. Cyrila a Metoděje až tento den a v Bulharsku mají dokonce státní svátek). 11. 5. v předvečer křtinské jarní pouti budou mše svaté v 10:30 a 18:30 h.

Poslední akatist bude v sobotu 26. října, protože 26.10.883 právě na svátek sv. Dimitrije, patrona rodné Soluně, dokončil  sv. Metoděj překlad Písma

 

Po zpívané modlitbě bude podáváno svaté přijímání, pak bude beseda (přednáška) a malé občerstvení. Na každé oslavě bude každý z vás srdečně vítán, i trochu něčeho teplého se najde.

 

Každý pátek večer probíráme lidovým způsobem katechismus. Uvažuje se také o kurzu Alfa, který je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím, více o tom se dozvíte zde: www.kurzyalfa.cz.

 

Víra má být spojena s dobrými skutky. Je možné třeba odstříhávat známky z dopisů a pohlednic, sbírat staré brýle nebo uzávěry od PET lahví anebo ještě použitelné oblečení nezahazovat, ale věnovat Charitě. Tím vším můžeme někomu pomoci. Neplatné peníze a mince jakéhokoli druhu je možné odevzdat ve prospěch nového kostela v Lesné.

 

Modlitba pro Rok víry, poslední rok přípravy na 1150. výročí a rok eucharistie:

"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje,

aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem.

Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství,

řídíme se jím ve svém životě

a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."  (z Českého misálu)

 

- oJP -

2/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poděkování

 

Letoší rok nebyl příznivý mému zdravotnímu stavu. Třikrát jsem byl hospitalizován v nemocnici v Brně - Bohunicích. Dvakrát se o mě pokoušel zápal plic. Třetí pobyt se týkal srdeční činnosti. Prý to bylo na hranici.Velmi klesla také tělesná váha. Provázela mě veliká nechuť k jídlu. Takovou averzi ať ke snídani nebo obědu či večeři jsem předtím nepoznal.

Letoší vedra měla velmi negativní vliv na mé dýchání. Kolikrát jsem v noci místo na lůžku seděl v křesle. Do nemocnice mimo jiné jsem si vždy vzal i breviář a růženec. Při třetí hospitalizaci, která byla nejtěžší, jsem neměl sílu k delší modlitbě. Tak zůstala možnost kratších střelných modliteb. Často zazněla v mém srdci známá mariánská prosba: „Maria, pomoz, přišel čas." Nebo refrén z písně: „Ó královno nebeská, celý svět to dosvědčuje, že kdo v tebe důvěřuje, dobrou Matku v tobě má, ty slyšíš a vyslyšíš ve své lásce přečisté jeho prosby zajisté." Také mi pomáhaly jednotlivé invokace z litanie loretánské.

Přinášeli mi i Katolický týdeník a jiný tisk, ale neměl jsem sílu něco si přečíst.  Byla možnost sledovat televizi, i zde byla veliká nechuť. Všechno šlo mimo mě. Požádal jsem nemocničního kaplana, aby mě zaopatřil. Asi třikráte jsem s ním v nemocniční kapli v neděli koncelebroval. Pastorační asistentka podle možností mi přinášela svaté přijímání.

Navštívila mě řada farníků, příbuzných i poutníků. Zvláště mě potěšily zprávy
o časté modlitbě u trůnu Panny Marie Křtinské, ale i na jiných místech. Jakoby prosili: Vraťte se nám. To byla veliká posila.

S pomocí Boží, Panny Marie a modliteb, ale také ochotné pomoci celého zdravotního personálu se zdravotní stav podstatně zlepšil. Chutná mi jíst, chodím do kostela, mohu i nadále sloužit Bohu a lidem.

Využívám této příležitosti, abych všem, kteří mi pomáhali jakýmkoli způsobem, zplna srdce poděkoval, patří vám mé upřímné Pán Bůh zaplať. Pamatuji při mši svaté, kterou sloužím na poděkování.

Dej Bůh, abychom se mohli i nadále setkávat u trůnu Panny Marie Křtinské.

 

                                                                                              P. Tomáš Prnka

 

 

Moje začátky ve Křtinách

           

Dekretem Kapitulního Ordinariátu v Brně byl jsem ustanoven od 1.12.1973 duchovním správcem křtinské farnosti. Oficielní předání se uskutečnilo na den sv. Mikuláše 6.12. t.r. Farnosti jsem se představil v neděli 9. prosince 1973. Na závěr kázání jsem se obrátil k Panně Marii s prosbou: „Křtinská Panno Maria, cele a plně se svěřuji do tvé veliké ochrany a prosím, ať jsem věrným strážcem tohoto poutního místa, dovolávám se tvé veliké přímluvy, ať jsem dobrým pastýřem křtinské farnosti, ať ve mně najdou mojí farníci vždy milého duchovního otce. Maria buď mou Matkou, Matkou i mně svěřeného lidu."

Poslání kněze v duchovní správě je také vyučování náboženství. V té době v každé obci
(Křtiny, Březina, Bukovina, Bukovinka a Habrůvka) byly v provozu všechny školy.
V Bukovince dokonce dvě třídy, vyučovali manželé Kupkovi. Někdy jsem dojížděl autem, v zimě většinou pěšky. Posláním každého ředitele v době normalizace bylo, aby co nejméně dětí se přihlásilo do náboženství. Prostředky k tomu byly různé. Většinou je máme ještě v paměti.

 

2/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Děti nebudou moci studovat, nikdo se nepřihlásil, tak vyučování nebude, rodiče to pocítí v zaměstnání a podobně. Mojí snahou zase bylo získat co nejvíce dětí. Nakonec opadlo prvotní vzrušení, tak jsme se domluvili aby nenastaly nějaké mimořádné konflikty. Děti, které nebyly přihlášené a chtěly jít k 1. sv. přijímání jsme vyučovali mimo školu i když to bylo riskantní. Ale hlásat evangelium je naším posláním

Náboženství se mohlo vyučovat až po skončení vyučovacích hodin. Děti byly po obědě, již unavené, nebylo vždy snadné je zaujmout. Byla důležitá náležitá příprava. A také bylo dobré, že ve škole zazněla modlitba. Je třeba i po letech všem rodičům i dětem poděkovat. Radostí
a odměnou pro kněze bylo, když se děti na náboženství těšily.     

První větší setkání s farníky se uskutečnilo o vánocích. Půlnoční tradičně začala ve
22 hodin. Při Gloria se rozsvítila všechna světla a přede mnou plný kostel. V té chvíli jsem si řekl: I když křtinský kostel je nazýván Perla Moravy, když je plný je nejkrásnější.

Samozřejmě jsem se těšil na poutníky, kteří přicházejí jednotlivě stále, ale hlavní brána se otevírá dokořán až po Nanebevstoupení Páně.

 

P. Tomáš Prnka

 

 

Vánoční program

 

Betlémské světlo přinesou naši skauti v neděli 23. prosince v 11:30 hod.

 

Opravdické roráty:

V sobotu 22.12. v 06:00 hod. začneme společnou modlitbou Anděl Páně u sv. Anny, pak je růženec v zimní kapli, sejdou se děti se světýlky a v 06:30 bude rorátní mše svatá, pak jdeme na faru a bude adventní snídaně a zdobení stromečku pro zvířátka a ptáčky.

 

Pondělí 24. 12. 2012 - Štědrý den

Ráno zase začneme v 06:00 hod. - mše sv. se světýlky v 6:30 hodin. Mše sv. s elektrickým světlem bude v 7:30 hodin.

Narození Páně oslavíme nadvakrát:

  • v v15:56:30 (kdy u nás zapadá slunce) mší svatou, při které bude posvátná hra pro děti
    i dospělé. Těšíme se na vás všechny.
  • v „Půlnoční" začíná už ve 22:00 hod. Mši svatou slouží oba naši kněží a doprovází Kantila a křtinský chrámový sbor s orchestrem. Pro farníky zajišťujeme autobus.


Úterý 25. 12. - Hod Boží vánoční

ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod.

v Bukovince a v Březině v 9:00 hod.

V 17:00 hod. pořádají skauti za značného přispění rodičů v Bukovince u kostela „Živý Betlém".

 

Od Hodu Božího až do Nového roku bude Zvonohra hrát 17 minutové pásmo  koled ve 12:06 -  po poledním klekání - a pak při západu Slunce:  25/12  v 15:57 h.,  26/12 v 15:58 h., 27/12 v 15:58 h.,  28/12 v 15:59 h.,  29/12 v 16:00 h., 30/12 16:01 h.,  31/12 v 16:02 h., 

1/1 2013 v 16:02:30 hodin.

Na Silvestra a na Nový rok budou ještě další koledy ve 14:14, protože o půl třetí začne pobožnost a ve 3 hod. bude mše sv. potažmo Radostná cesta.

(pokračování na další straně)

2/2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ve středu 26. 12. na sv. Štěpána mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Odpoledne pobožnost
u jesliček, Ježíškova pošta a pak Radostná cesta - dle počasí.

 

V pátek 28. 12. mše svatá v 18:00 hodin a po ní setkání bývalých ministrantů.

 

V sobotu 29. 12. má naše farnost službu při modlitbě růžence na Radiu Proglas, odjezd všech od fary v 19:30 hodin.

 

V neděli 30. 12. na svátek Svaté rodiny mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Při nich bude obnova manželských slibů.

 

V pondělí na sv. Silvestra 31. 12. 2012 ukončíme občanský rok v 15 hodin děkovnou mší svatou, kterou budou sloužit oba naši kněží a při které bude čten přehled roku spásy 2011
a výhled do roku budoucího.

Mše svatá bude také v 18:30 hodin i s přehledem a výhledem, po ní se zahřejeme na faře a na Nový rok budeme čekat v tiché modlitbě v kostele od 23 hodin a pak jej přivítáme všemi zvony.

 

Úterý 1. 1. 2013 - slavnost Matky Boží, Panny Marie, DEN MODLITEB ZA MÍR, STÁTNÍ SVÁTEK A 1. DEN OBČANSKÉHO ROKU. Mše svaté jako na Hod Boží vánoční s prosbami za MATKY, za mír, za vlast a jejího nového prezidenta a za dary Ducha Svatého v roce 2013 zvláště pro voliče a kandidáty a pro ty, kdo budou stát před důležitým rozhodnutím: volbou stavu nebo povolání. Za ně budeme prosit i při odpoledním svátostném požehnání
a Te Deum ve 14:30 hodin. Pak Radostná cesta - dle počasí.

 

Pátek 4. 1. Mše svatá v 18 hodin, po ní setkání s herečkou Martinou Pavlíkovou z olomouckého Rapsodického divadla, která přednáší bohoslovcům o správném čtení a vede Poutě umělců.

 

Neděle 6. 1. - Zjevení Páně, sv. Tří králů, mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Při nich žehnání vody, kadidla a křídy a také zlatých předmětů. Přineste si je. Odpoledne ve 14 hodin Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání sboru a orchestru brněnské katedrály.


Neděle 13. 1. - svátek Křtu Páně, mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Odpoledne v 16 hodin  Missa  brevis Jiřího Pavlici od velkomoravského Velehradu v podání naší Kantily a našeho chrámového sboru na rozloučení s dobou vánoční.

Srdečně zveme!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Díky i za finanční dary, které posíláte na náš běžný účet č. 1361998309/0800

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, č.p 72., r.č. ČR E 11435

Webový portál: http://krtiny.katolik.cz/

Odpovídají:

P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz

Mons. Jan Peňáz, tel.: 516 439 189, 736 52 92 21, e-mail:  http://www.poutnik-jan.cz/

 

 

Komentáře:

Pozdrav z Přerova a Olomouce - přání všeho dobra po celý rok 2017 | František J. Červený, Eq.FM - 28.12.2016

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)