POZDRAV ZE KŘTIN - náš farní a poutní občasník - Ročník 2011

18.12.2016 - poutní místo Křtiny

    Ročník 22 Číslo 1/2011

 

 

Milí poutníci a farníci!

 

            Velikonoční svátky, i když letos opožděně, jsou již zde. Současné slavení Svatého týdne začalo v roce 1956. V té době jsem působil v Ivančicích u Brna. Mým posláním tehdy bylo vysvětlit farníkům význam obnovy obřadů. Do té doby obřady probíhaly v ranních hodinách. Pokud se chodilo „hrkat", začalo se již v poledne na Zelený čtvrtek a končilo se na Bílou sobotu ráno. Podstata obřadů zůstala stejná. Největší změna se dotkla Bílé soboty. Odpolední slavnostní průvod Vzkříšení byl velmi oblíben. V nové liturgii byl potlačen. Lidé se domnívali, že za tím stojí tehdejší režim. Vzkříšení byla krásná slavnost, na kterou starší lidé i po odstupu 55 let stále vzpomínají. Kněz vzal z „božího hrobu" monstranci, zazpíval „Vstalť jest této chvíle". Za zvuků hudby, zpěvu a hlaholu zvonů šlo procesí po návsi či po náměstí. Kněz pod baldachýnem, před ním družičky, byla to vpravdě veliká a manifestační slavnost. Účastníci měli většinou na sobě něco nového. Byl v tom zároveň symbol: žít novým životem, hledat co je shůry, jak píše sv. Pavel.

            Dnešní obřady jdou více do hloubky. Neříkáme obřady Bílé soboty, ale velikonoční vigilie. První křesťané bděli a slavili tajemství Zmrtvýchvstání celou noc. Ve známém chvalozpěvu „Exultet" se zpívá: „Dnes je slavnost veliké noci. To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vyšel z hrobu."

 

            Vyprošujeme všem, kteří se ve křtu stali Božími dětmi, ale zároveň všem farníkům
a poutníkům, jásavé a radostné velikonoční Aleluja.

 

Žehnají vám křtinští kněží

Mons. Jan Peňáz a P. Tomáš Prnka

 

 

1/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oltář Čtrnácti pomocníků

 

 

Detail z obrazu oltáře 14 pomocníků: Panna Maria a 3 světice: Kateřina, Markéta a Barbora

 

 

V padesátých letech minulého století jsem po vysvěcení sloužil u Pomocných technických praporů (PTP). Veřejně jsme nemohli celebrovat, neměli jsme příslušný státní souhlas. Jen čas od času podle nálady velitelů nám bylo umožněno jít do kostela a sloužit mši svatou. Ovšem jen za zavřenými dveřmi bez účasti lidu. Před svátky svatodušními v roce 1951 jsme krátce pobývali v Kadani, kde je krásný barokní františkánský kostel. V něm je řada bočních oltářů. Tehdy nebyla zavedena koncelebrace, (více kněží slouží zároveň
u jednoho oltáře). Sloužili jsme jednotlivě, jeden celebroval, druhý ministroval a pak jsme se vystřídali.

Tak tomu bylo před 2. vatikánským koncilem. Proto mnohé kostely postavené v dřívějších dobách měly více oltářů. Podobně i v naší mariánské svatyni. Ve zdejší premonstrátské residenci bylo více kněží a další přicházeli se svými poutníky. Dokonce celebrovali i na oratoři.

            U hlavního oltáře mohli zároveň sloužit s obou stran, zpředu i ze zadu. Zadní oltář je zasvěcen svatému Norbertovi, zakladateli premonstrátů. Tak mohli u trůnu Panny Marie zároveň sloužit dva kněží. Další oltář je za hlavním oltářem (tak zvaná evangelní strana), zasvěcený římským mučedníkům svatému Janu a Pavlovi, patronům proti nepohodě. Čtvrtý oltář stával v místě, kde v současné době konáme bohoslužbu slova a kde je umístěn veliký kříž, dílo barokního sochaře Ondřeje Schweigla. Pátý oltář je zasvěcený svaté Barboře, která byla ve zdejším kraji velmi uctívaná. Jeden čas stával také oltář v místě, kde je socha svatého Josefa. Tento oltář je dnes v kapli svaté Anny.

            Zastavme se u šestého oltáře, zasvěcenému čtrnácti sv. pomocníkům. Oltářní obraz namaloval Josef Štern asi v roce 1756. Autor pocházel ze Štýrského Hradce, kde se narodil v roce 1716. Studoval na vídeňské akademii a také v Itálii a v roce 1750 přišel na Moravu.  Tito světci a světice byli uctíváni zvláště v nouzi, nebezpečí a smrti. Jejich kult se začal rozvíjet během 14. a 15. století. Někteří uvádějí toto období, kdy Evropu postihly velké morové epidemie.

            Ústřední postavou oltářního obrazu je sv. Kryštof. Můžeme předpokládat, že umělec měl na mysli tehdejšího zábrdovického opata Matušky, který si zvolil řeholní jméno Kryštof. Jeho křestní jméno bylo Jiří. Měl v tehdejší pohnuté době velikou zásluhu, že kostel byl dostavěn a umělecky vyzdoben. Panna Maria klade malého Ježíška na ramena světce. Ostatně jméno Kryštof (Christoforos) doslova znamená: „ten, kdo nese Krista".

            Uveďme nejdříve jména všech svatých pomocníků. Vedle Kryštofa, Eustach, Jiljí, Kateřina, Markéta, Barbora, Erazim (též Erasmus), Blažej, Jiří, Achác, Cyriak, Diviš, Vít
a Pantaleon.

            Svatý Kryštof žil ve 2. století v dnešním Turecku. Je ochráncem automobilistů, proto si mnozí umisťují do svého auta jeho plaketu. Původním jménem byl asi Reprobus. Chtěl sloužit nejmocnějšímu panovníku. Na své cestě se setkal s poustevníkem, který mu doporučil, aby přenášel na svých ramenou lidi přes blízkou řeku. Jednou pomáhal malému dítěti přes vodu. Avšak uprostřed řeky bylo břímě stále těžší a těžší, jako by nesl celý svět. Když přišel na druhý břeh, řeklo mu dítě: „Ježíš Kristus byl tvým břemenem, nesl jsi víc než celý svět".
A tak Reprobus dostal jméno jak jej dnes známe. Nakonec zemřel jako mučedník. Jeho svátek slavíme 24. července. Jeho velká úcta se šířila od 5. století na západě i na východě. Je patronem těch, kteří mají něco společného s dopravou, jako jsou řidiči, vozkové, voraři, lodníci, převozníci, námořníci, dále patronem poutníků, cestujících, atletů, tesařů, proti nebezpečí ohně a vody, pomocník v nouzi.

            Zcela dole vpředu sedí svatý Eustach a naproti němu jelen s křížem mezi parožím. Narodil se v 1. století po Kristu. Byl vychován v pohanské víře a dostal vojenskou výchovu. Legenda dokonce říká, že ho římský císař Traján  jmenoval plukovníkem. Legenda vypravuje, jak na lovu v samotě lesa spatřil jelena a v jeho paroží lesknoucí se kříž (podobně jako u sv. Huberta). Tato událost změnila jeho život. Dal se pokřtít i se svou ženou a svými syny. Zemřel v roce 118 jako mučedník smrtí upálením. Je patronem Paříže a Madridu, dále myslivců, lovců, klempířů, soukeníků a pomocník v nouzi.

Vedle sv. Eustacha je sv. Jiljí. Co víme o jeho životě? Žil na přelomu 7. a 8. století. Pocházel z Athén, ale život prožil jako poustevník ve Francii. Legenda vypravuje, jak jej každý den navštěvovala laň, která ho živila svým mlékem. Později u jeho poustevny byl postaven kostel s klášterem a Jiljí byl v něm prvním opatem. Úcta ke světci se rozšířila nejen ve Francii, ale i v dalších zemích a pronikla i do naší vlasti. I několik kostelů je zasvěceno sv. Jiljí (Brno-Líšeň, Moutnice a v Praze kostel dominikánů). Je patronem myslivců, pastevců
a dalších. Je pomocníkem v nouzi.

            Nalevo od Panny Marie sedí tři panny mučednice: sv. Kateřina, Markéta a sv. Barbora (viz foto). O nich a dalších zase příště.

 

Sestavil P. Tomáš Prnka

 

 

1/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pořad poutí v roce 2011

 

1. května (neděle) - Hasičská pouť (2. neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství)

10:00 hod. slavnostní průvod Křtinami (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách,
s technikou historickou nebo dobovou)

10:30 hod. poutní mše sv., po bohoslužbě na náměstí ukázky zásahu hasičské techniky, během celého programu bude hrát dechová hudba

 

8. května (neděle) - Pouť brněnské mládeže (3. neděle velikonoční - Panny Marie, prostřednice všech milostí)

16. ročník opět za účasti generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška

16:00 hod. mše svatá

 

27. května (pátek) - Noc kostelů

od 19:30 hod. do půlnoci, zapojí se Svatomichalská gregoriánská schola a Sbor trubačů ze ŠLP

29. května (neděle) Orelská pouť (6. neděle velikonoční)

V 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá s trubači.

Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr svátostné požehnání.

 

4. června (sobota) - 1. jarní pouť

8:00 hod. první mše svatá - poutníci z Hulína

10:30 hod. mše svatá - tradiční pouť z Břestu, Žalkovic a dalších míst

Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Boskovic, Dambořic a další

17:30 hod.

18:30 hod. koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod

 

5. června (neděle) - 1. jarní pouť

Mše svaté: 6:15 - 7:30 - 9:00 a 10:30 hod. (slouží novoříšský opat Marian Kosík, OPraem.).

Odpoledne v 13:30 hod. adorační pobožnost a ve 14:30 hod. přednáška o premonstrátech (opat Kosík)

Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, Pustiměř a další

 

11. června (sobota) - Hlavní pouť (vigilie Hodu Božího svatodušního)

8:00 hod. první mše svatá a další dle příchodu poutníků

16:00 hod. mši sv. bude sloužit Mons. Ladislav Tichý

18:00 hod. mše sv., slouží kanovník a brněnský děkan Mons. Václav Slouk

Po mši sv. světelný průvod.

Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Kojetín, Měrovice, Lipová s hudbou, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další.

 

12. června (neděle) - Hlavní pouť (Hod Boží svatodušní)

Mše svaté: 6:15 - 7:30 - 9:00

10:30 hod. bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík, OPraem.

14:00 hod. mariánská pobožnost.

Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další.

16:00 hod. bude sloužit mši sv. P. Pavel Dokládal, president Fatimského apoštolátu

 

13. června (pondělí svatodušní) - Mše svaté: 7:30 a 17:00 hod.

 

25. června (sobota) - Hanácká pouť

18:30 hod. mše sv. a po ní světelný průvod. Mši sv. bude sloužit P. Marcel Javora.

Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan.

 

1/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26. června (neděle) - Hanácká pouť

Mše svaté: 7:30 - 9:00 - 10:30.

Poutníci: Ivanovice, Drnovice, Luleč, Pístovice, Račice, Orlovice, Chvalkovice a další.

Odpoledne rozloučení s poutníky.

 

3. července (neděle) - Vyškovská pouť

7:30 hod. první mše svatá a po ní Božítělový průvod přes ambity a kapli sv. Anny.

Další mše svaté v 9 a 10:30 hod.

Během dopoledne přicházejí poutníci z Tištína, Koválovic, Osičan, Nezamyslic a Morkovic

13:00 hod. adorační pobožnost

 

31. července (neděle) - Svatoanenská pouť

7:30 hod. mše svatá v kostele

9:00 hod. mše svatá v kapli sv. Anny

10:30 hod. mši svatou slouží Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas.

Hraje dechová krojovaná hudba ze Žarošic.

Přicházejí poutníci z Bílovic n/Svit., Husovic, Obřan a další.

14:00 hod. adorační pobožnost

 

14. srpna (neděle) - Tradiční svěcení květin a bylin i křtinského čaje

Mše svaté: 7:30 - 9:00 - 10:30

(pozveme novokněze)-14:00 hod. adorační pobožnost

Svěcením květin a bylin při každé mši svaté, poutní mše sv. v Bukovince bude v ?? hod.

 

24. - 25. srpna (středa - čtvrtek) - zastávka pěších poutníků z Prahy na Velehrad

 

28. srpna (neděle) - slavnostní bohoslužba k 14. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie

10:30 hod. mši sv. bude sloužit P. Bronislav Kramár, OPraem., opat želivský

 

11. září (neděle) - Radostná cesta

 

18. září (neděle) - pěší pouť ze Křtin do Sloupu

 

Po celý měsíc září přicházejí poutníci z různých míst. Každou neděli dopoledne i odpoledne.

24. 9. (sobota) - Den Křtin

 v 8:30 hod. - bohoslužba za všechny občany, živé i zemřelé

18. 9. (neděle) v 10:30 hod. slavná mše svatá s generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem

 

16. října (neděle) - Dušičková pouť

Mše svaté: 7:30 - 9:00 hod.

10:30 hod. slouží strahovský opat Michael Pojezdný. Budeme pamatovat na všechny + poutníky
a farníky.

Přicházejí poutníci: Lysice, Drnovice u Lysic, Bořitov, Boskovice, Břest, Benešov, Doubravice
a další.

 

6. listopadu (neděle) - Svatohubertská mše

10:30 hod. mše s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř a hornisté.

 

Připomínáme:


Nedělní mše svaté v poutním období:   od 5. června do 16. října v časech 7:30 - 9:00 - 10:30 hod.

Mimo poutní období:                           do 29. května a od 23. října v časech 7:30 - 10:30 hod.

 

 

1/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U klekátka

           

            V minulém roce při příležitosti 800. výročí Zjevení Panny Marie Křtinské jsme vydali brožuru s názvem: Drobné církevní stavby na katastrech obcí farnosti křtinské. Popisuje asi 50 křížů, poklon, Božích muk a obrázků. Před několika lety vyhlásila kyjovská pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie soutěž „Kapličky na Moravě a ve Slezsku" s cílem popsání malých sakrálních staveb. Také jsme se přihlásili a v závěrečném kole jsme se umístili na prvním místě. Každá Boží muka, kříž a další mají svoji historii, svůj význam. Často stojí kříž na rozcestí. Chce nám připomenout: I my často v životě stojíme na rozcestí, před rozhodnutím a je třeba, abychom se rozhodli dobře a správně. Jít správným směrem, jít cestou, která vede k cíli. Je třeba poděkovat našim předkům za jejich vzácné dědictví, poděkovat všem, kteří se postarali o jejich zbudování, kteří je po léta udržovali a udržují, upravují okolí a nezapomínají je ozdobit kytičkou. Rádi děkujeme panu Aloisi Millerovi ze Sivic a ing. Božislavu Geršlovi, kteří věnovali mnoho času ke zdokumentování drobných památek a k vydání zmíněné publikace.

            Místní pamětníci upozornili na místo v lese, kde se říká „U klekátka". Dle vyprávění ráda na toto místo chodila zdejší baronka Adélina Offermannová. Narodila se 29.11.1860
a zemřela 15.7.1945. Měla dvě děti: Zuzanu a Edvína, který padl ve 2. světové válce. Pamětníci o ni mluví jako o zbožné ženě, která se každou neděli zúčastnila mše sv. a její místo bylo na oratoři.

            Třeba uvést majitelé křtinského panství, které patřilo zábrdovickému klášteru premonstrátů až do 24.7.1784, kdy císař Josef  II. zmíněný klášter zrušil. V roce 1830 přešlo panství do rukou hraběte Františka Xavera Dietrichsteina, po jeho smrti roku 1850 připadlo jeho třem dcerám Marii, Antonii a Terezii. V roce 1856 získal panství Alfons Mensdorf-Pouilly. V roce 1864 panství koupil hrabě Vincenc z Bubna-Litic. Dalším majitelem od roku 1882 se stal brněnský továrník Mořic Teuber, po jeho smrti je zdědila dcera Adélina, která se provdala za brněnského továrníka Edvína Offermanna. Posledním majitelem před vznikem Československa byl od roku 1894 kníže Jan II. Lichtenštein. V roce 1923 bylo panství zestátněno a dnes je užívá Mendelova univerzita v Brně.

            Ve spolupráci se Školním lesním podnikem Křtiny se podařilo místo u klekátka, které bylo ve velmi špatném stavu, obnovit. Tradice říká: Před několika desetiletími bylo klekátko také obnoveno zásluhou stolaře Antonína Zmrzlého. Čas zapracoval, klekátko bylo v tak špatném stavu, že bylo třeba zhotovit nové. Velkou zásluhu má pan Zdeněk Šulc Celé prostranství prochází úpravou zásluhou Školního lesního podniku. Na potůčku, který kolem protéká, byly vytvořeny dva malé splávky. Kolem klekátka dojde k úpravě a výsadbě rostlin pod vedením paní Aničky Fojtíkové. Pro unavené poutníky a turisty budou sloužit lavečky. V katastrální mapě je tato část lesa pojmenována „Velegrunt."

            V sobotu 16. dubna 2011, kdy si zdejší bývalý farář P. Tomáš Prnka připomene
61. výročí kněžského svěcení, bude místo „U klekátka" požehnáno. Ve zdejším lesnickém Slavínu, který je obohacen i sakrálními památkami, přibude další. Bude nejen ozdobou našich lesů, ale i vítanou příležitostí k vycházkám do překrásného křtinského okolí.

 

    Sestavil P. Tomáš Prnka

 

 

1/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mariánské soboty 2011

 

Již po jednadvacáté budeme slavit pobožnosti 1. mariánských sobot.

Tradiční program: 15:30 hod. modlitba růžence, mše svatá (16:00 hod.) a rozdávání požehnaných pokrmů. Vždy příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Termíny jsou tyto:    .

2. dubna          přijedou farníci z Brna - Komína a Bystrce

7. května         připutují františkáni a farníci z Brna - Husovic (nebo nově ze Židenic ?????)

4. června         v rámci první jarní poutě (ale KDO ???)

2. července     bude patřit blanenské a adamovské farnosti.

6. srpna           připutují farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané.

3. září             tradičně přijedou poutníci z Čejkovic s chrámovým sborem.

1. října            připutují z Rájce - Jestřebí, Doubravice a Petrovic se svými kněžími.

5. listopadu     očekáváme kněze a farníky z Brna - Králova Pole a Lesné.

3. prosince      poslední sobota spojená s mikulášskou nadílkou.

Povede ji P. Pavel Kopecký z Čebína.

-----------------------------------------------------------

Chválu vzdejme, Moravané, nejsvětější Matce Páně!

 

 

 

Fatimské pobožnosti 2011

 

V Březině v nich budeme pokračovat již po šestnácté.

Program tradiční: 17:30 hod. modlitba růžence, 18:00 mše svatá. Příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Termíny jsou tyto:

13. května (pátek)                  přijede P. Josef Šiška se svými farníky a chrámovým sborem.

13. června (pondělí)              bude s námi P. Pavel Kopeček.

13. července (středa)            povede P. Pavel Buchta z Otnic a Bošovic.

13. srpna (pátek)                    bude s námi P. Kamil Sovadina OPraem. z Křenovic u Slavkova

13. září (úterý)                       povede P. Miroslav Parajka.

13. října (čtvrtek)                  uvítáme P. Václava Nováka a jeho farníky z Budišova a Pyšela.

-----------------------------------------------------------

„Ty jsi naše milá Matka, Tys naše naděje všecka!"

 

 

 

Všechny vás srdečně zveme jak

k pobožnostem prvních mariánských sobot u trůnu Panny Marie Křtinské,

tak i fatimských zastavení v novém březinském kostele.

Čím více bude sepjatých rukou, tím více i darů a milostí Božích.

 

1/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velikonoce ve Křtinách 2011

 

17. dubna                    Květná neděle            Křtiny                         7:30 a 10:30

Březina           9:00

Bukovinka      9:00

svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Matouše

Křtiny                         14:00   Křížová cesta

Bukovinka      18:00   Pašíjová hra (Co se stalo s Ježíšem)

 

21. dubna                    Zelený čtvrtek            Křtiny                         16:45   a po ní adorace

Bukovinka      18:00

památka poslední večeře

 

22. dubna                    Velký pátek                Křtiny                         16:30

památka umučení Páně, po celý den přísný půst

bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání

v 18:30, 19:00 a 19:30 krátké modlitby a zpěvy, mezitím tichá adorace u Božího hrobu, společné zakončení ve 20 hodin

 

23. dubna                    Velikonoční vigilie    Křtiny                         18:30

v ambitech žehnání ohně, velikonoční svíce,

v kostele bohoslužba slova, mše sv. a při ní křest dospělých,

zpívá chrámový sbor

 

24. dubna                    Hod Boží velikonoční

Křtiny                         7:30 a 10:30

Bukovinka      9:00

Březina           9:00

při bohoslužbách žehnání pokrmů.

 

25. dubna                    Pondělí velikonoční   Křtiny                         7:30 a 10:30

Bukovinka      9:00

Březina           9:00

 

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista.!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Díky i za finanční dary, které posíláte na náš běžný účet č. 1361998309/0800

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, č.p 72., r.č. ČR E 11435

Webový portál: http://krtiny.katolik.cz/

Odpovídají:

P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz

Mons. Jan Peňáz, tel.: 516 439 189, 736 52 92 21,

 

Ročník 22 Číslo 2/2011

 

Milí poutníci a farníci!

 

V minulém roce jsme slavili Velké křtinské jubileum. Radovali jsme se a děkovali za osm století putování k Panně Marii Křtinské. Krásné slavnosti stále žijí v našich srdcích. Splnilo se naše přání: Aby nás Jubileum obohatilo Boží láskou a přímluvou Panny Marie.

Aby vše krásné a působivé nezapadlo, připravili jsme elektronické čtyřalbum a nazvali jej Multimediální soubor Křtiny 2010. Obsahuje foto, audio a video, jak nám je zaznamenali naši fotografové a kameramani. Celkem 3 DVD a 1 CD nám přibližují 14 hlavních slavností Jubilea. Jednotlivé kapitoly provází průvodní slovo. Celý soubor nabízíme za 200 Kč. Vypravte se do Křtin, rádi vás uvítáme a můžete si zmíněný soubor zakoupit, případně i náš tradiční křtinský kalendář na rok 2012.

Podle programu pokračujeme v našich poutních tradičních slavnostech. Panna Maria nás volá: „Já vaše Matka, vy moje děti, chci vás viděti."

Nezapomínáme na vás, rádi na vás pamatujeme u trůnu Panny Marie Křtinské. Věříme, že i vy ve svých myšlenkách a modlitbách zalétáte k Perle Moravy do Křtin.

 

 

Žehnají vám křtinští kněží

Mons. Jan Peňáz a P. Tomáš Prnka

2/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hasičská pouť 1. května 2011 - ohlédnutí

Jubilejní desátá Hasičská pouť Křtiny připadla letos na neděli 1. května a nejen svým výročím byla výjimečnější než ty předchozí, chybělo sluníčko. Již v sobotu se schylovalo k dešti a v neděli ráno jsme si všichni na křtinském koupališti, kde bylo seřadiště hasičů, přáli, aby ze zatažené oblohy nezačalo pršet. Začalo. Chvíli před zahájením průvodu. Pořadatelé uznali, že i když hasiči nejsou z cukru a že voda je v podstatě jejich živel, na který jsou zvyklí, nemohou některé součásti průvodu zmoknout. Tak se stalo, že v čele průvodu letos nešla děvčata z taneční skupiny Glitter Stars ze Slavkova, za nimi nehrála a nepochodovala dechová hudba Bivojanka z Nerovnic Jedovnic, ani nebyla vypravena skupina hasičských praporečníků. I tak však byl pohled na průvod pro diváky s deštníky úchvatnou podívanou. V čele průvodu, který seřadili a vedli hasiči z SDH Bukovina, jely tažené koňmi koněspřežní stříkačky z Kanic a z Ořechova, následovaly historické hasičské automobily, pěší průvod hasičů, kterých se letos sjelo podle registrace 530 a zastupovali 44 sborů dobrovolných hasičů z Jihomoravského kraje i z kraje Vysočina a závěr průvodu patřil asi padesáti hasičským cisternám, dopravním automobilům a další hasičské technice. Tečkou za průvodem byla již tradičně kanická polní kuchyň s navařeným gulášem. Ze zastřešené terasy restaurace U Farlíků řízně vyhrávala dechovku Bivojanka.

V půl jedenácté páter Tomáš Prnka a páter Jan Peňáz sloužili slavnostní mši, při které páter Prnka pohovořil o znamení ohně a vyzvedl účinnou pomoc hasičů při mimořádných událostech i v běžném životě. Vzpomenul patrona hasičů sv. Floriána, vedle jehož sochy stála skupina hasičských praporečníků s prapory.

2/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Po mši přišel v prostoru před kostelem na pořad připravený program, ve kterém hasiči prezentovali před veřejností to, co umí. Konečně ustal i déšť a lidé se začali usmívat. Děvčata ze slavkovské taneční skupiny předvedla své úžasné vystoupení. Následovalo požehnání třem hasičským vozidlům, která byla nově pořízena, žehnalo se knize „Proč jsem se stal hasičem", kterou poutavě napsal v roce 2010 pan Červinka z Hodějic. Zdravici pronesl bratr Josef Gargula, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihomoravského kraje, který je současně i starostou sdružení okresu Brno-venkov. Hasiče pozdravil i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Václav Horák. Jménem krajského sdružení hasičů předal bratr Gargula Čestné uznání s medailí páteru Tomáši Prnkovi za dlouholetou podporu hasičstva. Vždyť s nápadem uspořádat první hasičskou pouť u příležitosti svátku sv. Floriána přišel v roce 2002 právě on a my všichni, kteří s přípravou pouti pomáháme, víme, že bez něj by to prostě nešlo. Blahopřeji mu na tomto místě k vysokému krajskému ocenění a přeji panu děkanovi pevné zdraví a stále neutuchající vitalitu.

Dechovka z terasy restaurace umocňovala dobrou náladu hasičů i návštěvníků pouti mezi jednotlivými ukázkami práce dobrovolných hasičů. Jak se hasívalo před více jak sto lety ukázala dvě historická družstva hasičů z Hostěnic a Ořechova se svými stále funkčními koněspřežkami. Po té byla k vidění ukázka štafety dvojic ze soutěže mladých hasičů z SDH Brno-Bosonohy a Tvarožná, ze hry Plamen a vyvrcholením byl společný zásah jednotek dobrovolných hasičů, kdy s vynikající koordinací, pod vedením adamovských hasičů, byly „zachráněny" osoby z úřadu městyse Křtiny, při simulovaném požáru této budovy. Nově letos byla k vidění bohatá výstava hasičských atributů ve staré škole. Řízení dopravy se dobře zhostili hasiči z SDH Babice n. Sv., jehož členové zajišťovali i stánek první pomoci. O parkování, přípravu i o průběh pouti se starali křtinští hasiči. K dobré náladě hasičů přispívá občerstvení, které obstarávali mimo místní restaurace i hasiči z Kanic a ze Sivic se svými polními kuchyněmi.

Zajištění pouti včetně malého občerstvení hasičů při oslavě svátku sv. Floriána by nebylo možné bez sponzorů a příznivců hasičů. Letos přispěly společnosti, kterým patří poděkování za to, že umožnily hasičům v tak velkém rozsahu společné setkání ve Křtinách. Byly to společnosti HAWLE ARMATURY, s.r.o., Zemako, s.r.o., Červinka,s.r.o., Komfort,a.s., Pavel Čáslava - Čáslava stav, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Inženýrské stavby Brno, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., pivovary Starobrno, Gambrinus, společnost JASO Střelice, Coca-cola, a.s. Nově letos poskytly příspěvek i některé sbory : SDH Ochoz u B., Kanice, Tvarožná, Hostěnice, Babice n.Sv., okrsek Adamov.

Každý ze zúčastněných sborů obdržel pamětní medaili k letošnímu jubilejnímu desátému výročí Hasičské pouti Křtiny.

 

Zapsal Ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice, člen organizačního výboru.

 

2/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oltář Čtrnácti pomocníků - 2. část

 

Detail z obrazu oltáře 14 pomocníků:

Panna Maria a 3 světice - Kateřina, Markéta a Barbora, níže pak sv. Kryštof s Ježíškem

 

V minulém „Pozdravu" jsem se rozepsal o oltáři Čtrnácti pomocníků. Především
o sv. Kryštofu, který je jeho dominantní postavou. Dále o sv. Eustachu a Jiljím, kteří jsou zobrazení v dolní části. Oba jsou označováni za patrony myslivců. Zároveň byl uveden detail znázorňující sv. Kateřinu, Markétu a Barboru. Právem je autor obrazu Josef Stern namaloval pospolu, neboť tradice o nich mluví jako o skupině „tří svatých dívek" nebo „tří svatých panen".

Začněme tedy sv. Kateřinou. Je znázorněna také na nejvyšší kopuli a její socha od Ondřeje Schweigla stojí na protějším oltáři sv. Barbory. Bývá nazývána Alexandrijskou, protože žila v tomto egyptském městě na přelomu 3. a 4. století. Legenda o ní mluví jako
o krásné, bohaté a vzdělané dívce. Byla si až příliš vědoma svých předností, a to ji vedlo k nadměrné pýše. Z této nectnosti ji vyléčil stařičký poustevník. Zamýšlela se nad svým dosavadním životem. Dala se pokřtít a cele se rozhodla pro Krista. V té době se konala ve městě oběť ke cti pohanských model. Svojí výmluvností a argumenty uvedla do rozpaků
50 nejlepších filosofů a řečníků. Dokonce se obrátili a dali se pokřtít a císaři prohlásili: „Ty víš, císaři, nikdy před námi nestál člověk, kterého bychom neuměli překonat. Teď už nechceme a nemůžeme bojovat proti Kristu." Dali se pokřtít a rozzlobený císař je dal umučit. Kateřina byla uvězněna, krutě mučena, bičována, přivázána na kola a nakonec sťata. Podle staré legendy bylo její tělo přeneseno anděly na horu Sinaj, kde byl později zbudován slavný

2/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

klášter. Proto bývá nazývaná i Sinajskou. Její svátek slavíme 25. listopadu. Tradičně je znázorňována s kolem a mečem. Kateřina je jméno řeckého původu, česky můžeme přeložit: „čistá". Její jméno je velmi oblíbené.

Vedle ní je sv. Markéta. Česky znamená: Perla. Vpravdě je perlou ve společenství svatých. Krásná postavou i duchem. Žila v době krvavého pronásledování křesťanů v druhé polovině 3. století. Její otec, pohanský kněz, ji dal na vychování ženě, která byla tajnou křesťanskou křesťankou . Mladé děvče vedla ke Kristu. Otec se dovídá: jeho dcera věří v jednoho Boha. Zděsil se a hned šel udat vlastní dceru soudu. Markéta je uvězněna, mučena, bičována, věšena za vlasy. Legenda vypravuje: v její cele se objevil ďábel v podobě draka a chtěl ji spolknout. Když udělala znamení kříže, drak zmizel. Tak ji zobrazovala řada malířů. Nakonec byla sťata. Žila v Antiochii v Přední Asii, proto ji nazýváme také Antiochijská. Je také znázorněna na naší nejvyšší kopuli. Naši předkové říkali: svatá Markéta hodí srp do žita.

Ke „třem pannám" (Tres Virgines Capitales) patří sv. Barbora. Markéta s drakem, Barbora s věží, Kateřina s kolem, to jsou tři svaté panny. Od 14. století patřila Barbora k nejoblíbenějším a nejčastěji znázorňovaným postavám světců. V naší mariánské svatyni ji patří boční oltář a také má své místo mezi mučednicemi na nejvyšší kopuli. Její svátek slavíme 4. prosince. Žila ke konci 3. století jako dcera zámožného Dioskura v Nikomedii, dnešním Izmitu Izmiru v Turecku. Lidé obdivovali její krásu i učenost. Otec se dověděl, že se stýká s křesťany. Snažil se tomu zabránit. Dal u svého domu postavit věž a do ní uvěznil svoji dceru. Barbora přikázala zedníkům, aby do věže vsadili tři okna místo plánovaných dvou. Na otázku svého otce co to znamená, odpověděla: To symbol Nejsvětější Trojice. Dokonce vyznala, že je i pokřtěná. Dioskuros se rozhněval, byl až nepříčetný a hned ji udal soudu. Byla uvězněna, bičována a mučena. Snad si opakovala slova sv. Pavla: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo zabití?" Nakonec vlastní otec usmrtil svoji dceru mečem. Legenda přidává: sotva odložil vražedný nástroj, byl sám zabit bleskem. Úcta ke sv. Barboře je známa od 8. století, na východě ještě dříve. Nejznámější zvyk kolem jejího svátku je uřezávání větviček, které se dají do vázy a o vánocích rozkvetou. Je patronkou především horníků, také
i patronkou dobré smrti. „Svatá Barbora může posilovat; neboť kdo stojí v jejích službách, neodejde bez svátosti." Snad i proto bývá znázorňována s kalichem a svatou hostií. Ve zdejším kraji byla velmi uctívaná. Svědčí o tom zasvěcení kostela v Adamově a v několika kostelech jsou jí zasvěceny boční oltáře. Je často také znázorňována s pláštěm, který má symbolizovat tak zvaný „ochranný plášť".

Co na nás může na oltáři zapůsobit? Panna Maria předává malého Ježíška sv. Kryštofu. I nám ho předává, abychom ho nesli dalším. Poneseme ho, když budeme mít rádi všechny lidi, budeme ochotně všem pomáhat a když dovedeme odpouštět. „Láska zapomíná, když jí někdo ublíží". (sv. Pavel).

Zbývá nám ještě seznámit se s další řadou světců zvaných: Čtrnáct pomocníků. Snad zase příště.


Sestavil P. Tomáš Prnka

2/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svatoanenská pouť ve Křtinách

Pouť ve stejném čase jako v minulosti. Poutníci z Obřan, Husovic a Bílovic nad Svitavou, které dříve doprovázel P. Hebelka, později P. Dr. Princ a v posledních letech duchovní správce v Bílovicích P. ThDr. Ing. Jaroslav Filka. Pouť ale jiná v tom, že letos bez účasti P. Stanislava Krátkého. V mnoha posledních letech, byť již o berlích, celebroval mši XXV. mikulovský probošt Stanislav Krátký.

Když současný duchovní správce ve Křtinách P. Jan Peňáz vítá všechny poutníky
i oba kněze P. Martina Holíka i P. Jaroslava Filku, děkuje současně P. Holíkovi, řediteli Radia Proglas, že právě on převzal duchovní štafetu po profesoru P. Krátkém. Ostatně P. Krátký se sám aktivně podílel na založení Radia Proglas.

P. Holík ve vzpomínkovém pořadu Radia Proglas uvedl několik příběhů ze společného duchovního působení s P. Krátkým. Jednou vzpomínal, jak P. Krátký při příjezdu na dětský tábor nezapomněl každoročně vyložit z auta pytel brambor a několik hlávek zelí pro táborovou kuchyni. P. Krátký vždy při modlitbě Otče náš shromáždil všechny děti přítomné v kostele kolem oltáře. Ty držíce se za ruce se spolu s ním modlily k našemu Otci „jenž je na nebesích". P. Holík při promluvě ve Křtinách vzpomněl, jak tábor navštívili biskupové. Jejich setkání s dětmi mělo lidský rozměr, kdy se děti dozvěděli o příhodách, které prožívali před tím, než přijali biskupské svěcení.

Jistě nelze přehlédnout i tu část homilie, kdy P. Holík byl účastníkem pohřbu Dr. Otto von Habsburka ve Vídni. Po dvojím zaklepání na dveře kostela, kde je rodinná hrobka rodiny Habsburků, při vypočítávání všech titulů a ocenění světských byla slyšet odpověď „Toho neznám". Teprve, když ceremoniář po třetím zaklepání na dveře kostela, na dotaz „kdo chce vstoupit" řekl: „přichází hříšný člověk Dr. Otto Habsburk". Do úplného ticha se ozvalo: „toho znám, ať vstoupí". Ano, tak jednou bez rozdílu titulů a hodností předstoupíme před svého Stvořitele.

Když na závěr Svatoanenské bohoslužby ve Křtinách P. Tomáš Prnka děkoval
P. Holíkovi za jeho vpravdě duchovní promluvu, snad mu byl poděkováním i potlesk zaplněného křtinského chrámu. Při odchodu z kostela se ozvala Zvonohra s mariánskou písní „Tisíkráte pozdravujem Tebe", kterou jsme v závěru mše s láskou zpívali v kostele.

Znovu chceme poděkovat za bohoslužbu, která pokračuje v tradici Svatoanenských křtinských poutí, které vždy přinášely hluboký duchovní prožitek. Deo gratis otče Jane i otče Tomáši.

Za Ora et labora 2010 Jiří Kotas, Leoš Kubíček, Dana Menšíková

Žehnání klekátka

Již v minulém „Pozdravu" jsme věnovali historii tak zvaného „Barončina klekátka" celou stránku. Naše přání se naplnilo. A tak za účasti zástupců městyse, Školního lesního podniku a širší veřejnosti dne 16. dubna 2011 jej je požehnal P. Tomáš Prnka v den 61. výročí jeho vysvěcení na kněze. Tak jsme obohatili zdejší lesnický Slavín o další památku. Znovu připomínám: Bude nejen ozdobou našich lesů, ale vítanou příležitostí k vycházkám do překrásného křtinského okolí. Ale i místem k osobnímu zamyšlení. -oTP-

2/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poděkování Panně Marii Křtinské za milosti udělené

v jubilejním 800. výročí zjevení v roce 2010

 

V lednu 2010 jsem při pracovním úkonu nešťastně upadla na zledovatělém chodníku na pravý loket. Byl značně pohmožděný, velice bolestivý a oteklý. Při mém zaměstnáni bylo nezbytné mít zdravé ruce a velmi mě nutilo prosit P. Marii Křtinskou o pomoc v uzdraveni.
S bolestí jsem večer uléhala a ráno se probudila s uzdravenou rukou bez otoku, bolestí
a modřiny.

P. Maria také přispěla k záchraně mého života 8. května na svátek P. Marie, Prostřednice všech milostí. Před několika lety jsem onemocněla zánětem hlubokých žil a bércovým vředem na levé noze. V pátek večer 7.5.2010 jsem najednou pocítila bolest v nártu pravé nohy, která se stupňovala, noha začala natékat. Myslela jsem, že to do rána přejde, ale bolest celé nohy se stupňovala až do neúnosnosti. Na nártu se objevovala stále se zvětšující tmavá napuchlá céva téměř 1cm tlustá a asi 5 cm dlouhá, kousek od ní se vytvořila také vystupující se téměř černá boule velikosti 1,5 cm. Otok byl velký, bolesti stále silnější. Celou noc jsem se vroucně modlila k P. Marii Křtinské. Byla jsem sama doma, naprosto neschopná chůze nebo pohybu nohy.

Kolem 6. hodiny ráno v sobotu 8. května jsem při modlitbě růžence k P. Marii usnula. Ocitla jsem se ve snu v chrámu ve Křtinách. Prostor před oltářem s majestátní sochou
P. Marie byl značně rozměrný, kostel liduprázdný, jen jsem cítila, že za mnou stojí v řadě mé děti s vnoučaty. Pohlédla jsem na rozevřenou náruč P. Marie a Ježíška, začala jsem v radosti běhat po chrámu před oltářem a šťastná volala na děti, že mě noha nebolí, že mohu chodit. V tom štěstí jsem se probudila. Automaticky jsem vstala a při prvním kroku si uvědomila noční problém s mou nohou a v údivu jsem zjistila, že bolest, velký otok i zbytnělá černá céva zmizely a že noha je v naprostém pořádku.

Rozjímala jsem v duchu o této i jiných milostech, které mi naše Vznešená a Milosrdná Matka P. Maria prokazuje, vždyť se cítím být ta nejposlednější, ke které by se nebe tak milostivě sklonilo. V tom mi prošlo myslí, abych za tento dar poděkovala svým obětavým dětem, které s láskou pomáhají v tomto chrámu.

Je nutno podotknout, že následně při rozhovoru s mou lékařkou mi sdělila, že šlo
o závažný stav s hrozící plicní embolií a nezbytnosti rychlého lékařského zásahu. Vydržet až do rána bez lékařské pomoci a k tomu záhadné uzdraveni, bylo pro lékařku nevysvětlitelné! Od té doby nemám žádné potíže.

P. Maria neléčí jen tělo, ale i duši. Byla jsem svědkem uzdravení velmi komplikovaného vztahu mezi lidmi ze dne na den. P. Maria nás provází stále, i když si to neuvědomujeme a v loňském jubilejním roce nás obdařila velkými milostmi. Tyto povzbuzující události si nemohu nechat pro sebe a chci vybídnout i ostatní, aby se s důvěrou obraceli ve svých těžkostech na P. Marii, naši Matku, která pomáhá svým dětem. A Ježíš vždy vyslyší prosby své matky.

P. Maria, děkuji Ti za Tvoji starostlivou péči!

Ludmila, ctitelka P. Marie

2/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program v další části roku 2011:

28. srpna (neděle) - Slavnostní bohoslužba k 14. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie

10:30 hod. mši sv. bude sloužit P. Bronislav Kramár, OPraem., opat želivský

3. září - 1. mariánská sobota - tradičně přijedou poutníci z Čejkovic

11. září (neděle) - Radostná cesta

13. září (úterý) - fatimská pobožnost - povede P. Miroslav Parajka.

18. září (neděle) - Pěší pouť ze Křtin do Sloupu

trasa je dlouhá 18 km, vycházíme po ranní mši svaté, můžete za námi dojet autobusem v 9:49 do Jedovnic (12 km), ve Sloupě navrácení praporu, společná odpolední pobožnost a svátostné požehnání a návrat pěšky anebo auty do Jedovnic a pak autobusem.

24. 9. (sobota) - Den Křtin

1. října - 1. mariánská sobota - připutují z Rájce - Jestřebí, Doubravice a Petrovic se svými kněžími

13. října (čtvrtek) - fatimská pobožnost - uvítáme P. Václava Nováka a jeho farníky
z Budišova a Pyšela.

16. října (neděle) - Dušičková pouť

Mše svaté: 7:30, 9:00 hod. a v 10:30 hod. slouží strahovský opat Michael Pojezdný Budeme pamatovat na všechny + poutníky a farníky.

5. listopadu - 1. mariánská sobota - očekáváme kněze a farníky z Brna - Králova Pole a Lesné.

6. listopadu (neděle) - Svatohubertská mše

10:30 hod. mše s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř a hornisté.

3. prosince - 1. mariánská sobota - poslední sobota spojená s mikulášskou nadílkou

Povede ji P. Pavel Kopecký z Čebína.

 

Srdečně zveme!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Díky i za finanční dary, které posíláte na náš běžný účet č. 1361998309/0800

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, č.p 72., r.č. ČR E 11435

Webový portál: http://krtiny.katolik.cz/

Odpovídají:

P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz

Mons. Jan Peňáz, tel.: 516 439 189, 736 52 92 21, e-mail: , http://www.poutnik-jan.cz/

 

Ročník 22 Číslo 3/2011 

 

„Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním a bude v onen den světlo velké, aleluja." Tak zpívali naši předkové, tak zpíváme i my. Je advent. Očekáváme příchod Pána Ježíše. Adventní písně mluví o čtverém jeho příchodu: „Krista čtvero příští Písmo svaté jistí: Nejprvnější v těle, druhé v duši cele a třetí při smrti, čtvrté o vzkříšení." Nám zde na zemi jde především o „druhý příchod jeho do srdce lidského".

            Vzpomínky starší generace mluví o rorátech, které se sloužili v ranních hodinách ještě za tmy. Chodívali s rozžatými lucerničkami, malby starých mistrů vypovídají o zasněžené krajině. Roráty od latinského slova „rorate" - česky: Rosu dejte nebesa. (vzato z proroctví Izaiáše 45,8). Mše svaté byly ke cti Panny Marie. Stará liturgická učebnice říká: Roráty se konají před úsvitem, protože lidé před příchodem Spasitele žili ve tmách a zasvitla jim naděje, když se narodila „Hvězda jitřní" Panna Maria. I dnes na některých místech se vrací ke staré tradici. Děti zapalují svíce nebo kalíšky.

            Naše doba obohatila předvánoční dobu o adventní věnce. Mají být nejen ozdobou, ale příležitostí ke společné modlitbě a to nejen v kostele, ale i v našich rodinách. Adventní věnec má plno symbolů. Jeden velmi důležitý: má upevňovat a posilovat rodinné společenství.

            Advent otevírá církevní rok. O svatém Ondřeji se říká, že je vrátným církevního roku. Totiž neděle nejbližší tomuto svátku, je vždy 1. nedělí adventní a tím i církevního roku. Letos svátek připadá na středu, proto advent začal 27. listopadu. Tak letošní advent má celé 4 týdny. V příštím roce (bude přestupný) připadne svátek na pátek a tak advent začne až 2. prosince.

            Prožívejme advent tak, abychom mohli o vánocích zpívat: „Narodil se Kristus Pán, veselme se" nejen v Betlémě, ale i v naší duši.

 

Přejeme vám milostiplné prožití času adventního a ještě ve větší míře vánočního. Budeme na vás pamatovat u trůnu Panny Marie Křtinské. Láska Boží i přímluva Panny Marie ať vás a vaše drahé provází i v novém roce 2012. To vám vyprošujeme a k tomu žehnáme - vaši křtinští kněží.


Mons. Jan Peňáz a P. Tomáš Prnka

3/2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hlavní kříž na křtinském hřbitově

 

            Při hlavní cestě hřbitova za kněžským hrobem stojí starobylý kříž. Je tvořen dvěma patry pískovcových podstavců. Do prvního patra je zasazeno těleso kříže s korpusem z ocelolitiny. V horní části podstavce jsou ve stěnách hranolů málo zřetelné reliéfy postav světců. Na čelní stěně podstavce je vyryto datum původu 1799.

            K udržování tohoto kříže se váže následující nadace: Marave, nadace na udržování kříže. „Známo buď tímto každému, zvláště ale tam, kde bude třeba, že já Michal Marave, opat zrušeného kláštera v Zábrdovicích, rozhodl jsem se k větší cti Boží založiti nadaci na udržování kříže na křtinském hřbitově a věnoval jsem na to kapitál 30 zlatých rýnských, které byly uloženy v moravské stavovské Památce pod čís. 12894 ze dne 27. září 1769 na 4% a to takovým způsobem, aby z ročních úroků 1 zl.12 kr. ramenný kříž na křtinském hřbitově byl udržován na věčné časy.

            Na dodržování toho byla sepsána přítomná nadační listina ve 2 stejně znějících exemplářích, z nichž jeden veledůstojnému biskupskému úřadu, druhý pokladně farního úřadu ve Křtinách má býti dán k uschování a jeden opis této listiny po schválení konsistoří a po obdržení potvrzení od vysokého gubernia odevzdán vysokému zemskému úřadu.

            Nejen řádně sepsaný, ale také ode mne a dvou vyžádaných svědků vlastním podpisem
a pečetí je stvrzen.

Ve Křtinách dne 5. ledna 1807.

Fr.Gregor, nadlesní               Michal, opat

Tadeáš Liška, svědek             jako zakladatel

 

Já níže podepsaný vyznávám tímto, že jsem nadační kapitál třicet zlatých v moravské zemské Památce č. 11419 ze dne 27. září 1769 na 4% správně obdržel k řádnému uschování v kostelní pokladně. Zavazuji sebe a své nástupce ku vždy přesnému plnění nadačních povinností.

Ve Křtinách 5. ledna 1807 Václav Opletal, farář.

                          

            V současné době je kříž ve špatném stavu. A také místo, kde stojí, neodpovídá jeho významu. Proto hledáme vhodné a důstojné umístění na zdejším hřbitově.

Popis kříže a jeho zobrazení je uvedeno v brožurce: Drobné církevní stavby, kterou jsme vydali v roce 2010. Náklad je téměř rozebrán, proto připravujeme 2. doplněné vydání. Máme přislíbeno, že bude dodáno k letošním vánocům.

 

Sestavil P. Tomáš Prnka

3/2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Svatohubertská mše svatá, třináctá v pořadí

 

Celý týden bylo zamračeno, ale neděle 6. 11. 2011 byla prozářená sluncem. Listí zářilo zlatou barvou a příroda se začala ukládat k zimnímu spánku. Na svatohubertskou mši přijít jen půl hodiny před začátkem znamená, že musíte hledat místo k stání, abyste viděli alespoň část prostoru před oltářem.

Vždyť mši, jako každoročně slouží otec Tomáš Prnka, služebník, který u oltáře Panny Marie Křtinské slouží neuvěřitelných 38 roků. Na začátku nezapomněl přivítat, zástupce Mendelovy univerzity, delegace lesníků ze Slovenska, Polska, Rakouska, Španělska ... Přivítal také hornisty univerzity a mužský pěvecký sbor z Dolních Bojanovic.

Chrám prozářený sluncem, nazývaný Perla Moravy. Kolik času otec Tomáš věnoval službě u oltáře a kolik při opravách chrámu, to ví jen sám Bůh. V myšlenkách se vracíme k dobám, kdy služba u oltářů byla všemožně bojkotována totalitním režimem. Přesto otec Tomáš v chrámu organizoval výměnu oken, nové oplechování střechy, zlacení soch, restaurování obrazů a přitom ještě křtil, sezdával, sloužil smuteční obřady, vítal poutníky a sloužil a sloužil.

Nyní tu stojí před námi. Člověk, který má u lidí obrovský kredit služebníka. Promluva otce Tomáše o přírodě je vyvážená a srozumitelná pro každého. Všechno dění v přírodě má svůj řád a tak v závěru kázání vyzývá všechny k aktivnímu přístupu a ochraně přírody, i všeho živého, co k ní patří.

Hornisté doprovázejí celou mši. Hudba je krásná a naplňuje celý chrám. Dětský hlas začíná zpívat píseň Ave Maria. Nasloucháme se zatajeným dechem. Zpěvákovi je 12 let a ve skupině hornistů hraje na lesní roh. Je to syn MUDr. Cahy, jáhna, který je společně s otcem Tomášem u oltáře.

Ve chvíli, kdy páter Prnka pozvedá kalich, sluneční paprsky ozáří nad ukřižovaným Ježíšem anděla nesoucího ve svatozáři nápis IHS (Ježíš Kristus, Spasitel). Nechce se uvěřit v náhodu. „Vše má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas." (Kazatel) Je známo, že Santiny byl velkým mistrem, když rozmísťoval v kopuli chrámu jednotlivá okna tak, aby paprsky ozařovaly oltář se sochou Panny Marie, sochy svatých a ukřižovaného Krista ve všech ročních obdobích.

Nejen chorál Svatý Václave, v podání pěveckého sboru z Dolních Bojanovic, bylo mistrovské obohacení nádherné mše.

Je jisté, že dlouholetá spolupráce otce Tomáše s vedením ŠLP Masarykův les přináší dobré ovoce. Každý, kdo byl přítomen na mši, byl tímto duchovním ovocem obdarován.  A jak je již u pátera Prnky zvykem, všem poděkoval. Na nikoho nezapomněl. Jak sám říká, „chrám ve Křtinách je nejkrásnější, když je zaplněn". Ve spolupráci s organizátory ze ŠLP Masarykův les, se podařilo otci Tomášovi při svatohubertské mši vytvořit v chrámu atmosféru, na kterou se nezapomíná. Deo gratias také Vám otče Tomáši.

os. Ora et labora 2010, Řícmanice

3/2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oltář Čtrnácti pomocníků - 3. část

 

Na přání mnohých pokračuji v popisu dalších postav ze 14 pomocníků. V prvním čísle „Pozdravu ze Křtin" (1/2011) jsme se seznámili se svatými Kryštofem, Eustachem a Jiljím.

V Pozdravu č. 2/2011 se svatými Kateřinou, Markétou a Barborou.

            Dalším v pořadí je svatý Erazim, také se uvádí jméno Erasmus, v Itálii Elmo. Bývá  zobrazován v biskupském rouchu, jak drží hřídel s namotanými vnitřnostmi. Připomíná  mučednictví, které podle legendy podstoupil, když mu vytrhávali navijákem útroby z těla. Toto podání vedlo k tomu, že byl vzýván při porodních bolestech
a bolestech břicha.

            Pravděpodobně pocházel z Antiochie (dnes území Syrie), kde byl později biskupem. V době pronásledování křesťanů uprchl z města a uchýlil se na vysokou horu  v  Libanonu.  Jednou  se  mu

Obraz z oltáře 14 pomocníků

zjevil anděl a poručil mu, aby se vrátil do své diecéze. Při návratu byl zajat a krutě mučen. Poté se dostal až do Itálie. Během plavby na moři přišla silná bouře a zmítala malým člunem, v němž byl světec a další cestující. Všichni mysleli: Je to naše poslední hodinka. Erasmus v důvěře v Boha, rozepjal ruce a modlil se. Moře se uklidnilo a loď bezpečně přistála v cíli. Zemřel ve vysokém věku kolem roku 303. Úcta ke sv. Erasmovi se datuje od 6. století. Ke 14 pomocníků v nouzi se počítá asi od roku 1300 Je patronem námořníků, provazníků, tkalců, domácích zvířat, proti kolikám, nemocem žaludku, při porodu, proti dobytčímu moru. V církevním kalendáři má místo 2. června.

            Nad ním snadno poznáme biskupskou postavu svatého Blažeje, jak drží dvě rozžaté svíce. Legenda vypravuje, že byl původně lékařem. Na začátku 4. století působil jako biskup v Sebaste v Armenii v dnešním Turecku. V té době rozpoutal císař Dioklecián krvavé pronásledování křesťanů. Svatý Blažej byl zatčen, uvězněn a krutě mučen  a  nakonec  roku  316

3/2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


mečem sťat. Na cestě k popravišti ho prosila jedna matka, aby uzdravil jejího chlapce, kterému uvízla rybí kůstka v krku. Svatý Blažej se za něho pomodlil, požehnal mu a kost se uvolnila
a chlapec byl zachráněn. Na základě této legendy je sv. Blažej uctíván jako ochránce při onemocnění krku. Na východě je tento Blažejův patronát znám od 6. století. Později se zavedlo svatoblažejské požehnání. Dříve se udělovalo s rozžatými svícemi v podobě Ondřejova kříže. Později jen se svícemi a dnes většinou vzkládáním rukou.

            Je patronem lékařů, pekařů, zedníků, ochráncem domácích zvířat, je vzýván proti bolestem krku, proti kašli, proti krvácení, vředům, kolikám, a celé řadě dalších nemocí. Pranostika říká: Na svatého Blažeje, kamének se ohřeje. Jeho svátek slavíme 3. února. V ten den roku 1677 se narodil Jan Blažej Santini, barokní architekt naší mariánské svatyně. Proto dostal druhé jméno Blažej.

            Vedle něj ve zbroji je znázorněn svatý Jiří jak zabijí draka. Žil ve 3. století v Kappadokii v dnešním Turecku. Byl umučen kolem roku 305. S jeho jménem je spojena řada legend. Podle nejznámější historie pocházel z urozené rodiny a byl nejprve vojákem a později tribunem v římském vojsku za císaře Diokleciána. V té době trápil zemi drak, kterému byly obětovány denně dvě ovce. Když už nebylo ovcí, žádal drak lidské oběti. Los, který měl určit první oběť, padl na dceru krále. Vydala se na cestu oblečená jako nevěsta. Tu Jiří zaútočil na draka kopím. Zranil a předvedl jej před lid. Slíbil, že netvora usmrtí, když se všichni nechají od něho pokřtít. Král i lid byli s tím srozuměni. Jiří zabil draka a tisíce lidí se dalo pokřtít. Později byl světec vězněn a mučen. Zemřel kolem roku 305.

            Od 13. století je sv. Jiří patronem Anglie, kde je mu zasvěceno 160 kostelů. Země Gruzie (Georgie) má po něm jméno. Na Hradčanech je umístěna starobylá socha sv. Jiří. V našem kostele je zobrazen na fresce v nejvyšší kopuli. Možná i proto, že opat Kryštof Matuška, který se tolik zasloužil o dostavbu našeho kostela, dostal na křtu jméno Jiří. Kryštof je jeho řádové. Také i v životě rolníků má sv. Jiří důležité místo. Známá pranostika říká: „Na svatého Jiří vylézají hadi a štíří." Je patronem skautů, rytířských řádů, horníků, kovářů, koní a dobytka, vojáků, v bojích proti válečným nebezpečím, proti pokušení. Svátek slavíme 24. dubna.

Zcela na vrcholu se tyčí postava svatého Acháce, která se opírá o kříž a drží palmovou ratolest. Byl váženým důstojníkem v římském vojsku. Když mladý křesťan poznal, že jeho císař nařídil kruté pronásledování křesťanů, vypověděl věrnost panovníkovi a přiznal se ke svému „císaři" k Ježíši Kristu. Žádná muka ho neodvrátila od jeho víry. Nakonec byl rozsápán trnovými větvemi a potom ukřižován. Bylo to v první polovině 2. století. Je patronem proti strachu ze smrti, při zoufalství, v bezvýchodných situacích. Jeho svátek připadá na 22. června.

Po boku sv. Acháce vidíme jáhna svatého Cyriaka. Podle legendy byl arcijáhnem papeže Marcelina. Kolem roku 304 za pronásledování křesťanství císařem Diokleciánem byl zatčen a musel vykonávat nucené práce v římských jílových dolech. Legenda vypravuje, že ve vězení vyléčil z posedlosti Artemii, dceru císaře. Nakonec podstoupil pro křesťanskou víru mučednickou smrt. Je patronem proti posedlosti, proti pokušením, v hodině smrti, dělníků na nucených pracích. Jeho památka připadá na 8. srpna.

Ještě nám zbývají: sv. Diviš ( Dionýsius), Vít a Pantaleon. Dále na oltáři jsou dvě sochy: sv. Šebestiána a sv. Rocha.

                                               Podle knihy „Rok se svatými" sestavil P. Tomáš Prnka

Zvěstování

(Marie Anna Urdi)

 

 

Na noční obloze hvězdiček svit,

v krajině Betlémské milostný klid,

zvonečky na krku ovcí zní

do ticha noci, dnes nevšední.

 

 

Hle, náhle pastýřům před zraky

dějí se převelké zázraky,

 andělé z nebes tu sestupují

radostnou novinu vypravují.   

 

 

„Pohleďte pastýři k Betlému

pospěšte k Ježíšku malému.

Našel dnes Syn Boží příbytek,

v přítmí sluje, kde je dobytek.

 

    

Matka Maria Jej tam povila,

 v plenkách do jesliček vložila.

I když je Králem a stále bude," 

je Jeho lůžko bídné, chudé.

 

 

Po celé Zemi jde zvěstování,

všichni se po novém Králi shání,

po dítku, Jehož nám vydala Zem,

Ono dnes přineslo spásu lidem. 

 

 

Nad kopci Betléma

(Marie Anna Urdi)

 

 

Nad kopci Betléma záře se chvěla,

v ní poslal na Zem Bůh svého anděla,

k chudičkým pastýřům, co tu bděli,

aby všem novinu vyprávěli.

 

 

Ve chlévě Betlémském se to stalo,

na seně v jesličkách dítě spalo,

zvířata dechem Ho zahřívala,

to dítě nebesa lidem dala.

 

 

V náruč svou Maria Syna vzala,

neb Jej porodila, milovala,

kolem nich andělé s pastýři stáli,

na strunné nástroje písně hráli.

 

 

Ke Hvězdě Betlémské lidé spěchali,

přišli se poklonit chudému Králi

všichni, kdo mohli, velcí i malí,

dary Mu dávali a chválu vzdali.

 

 

3/2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok biřmování

 

Letos se máme zaměřit na svátost biřmování. 8. ledna a pak každou první neděli v měsíci budeme probírat jeden ze sedmi darů Ducha Svatého. O ně budeme prosit v modlitbě č. 003, kterou bychom se během roku měli naučit nazpaměť:

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země.

Modleme se:  Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Všichni potřebujeme dary Ducha Svatého: dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty,  dar rozumu, abychom pravdám Božím správně porozuměli, dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích správně rozhodovali, dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co od nás Bůh žádá,  dar umění, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána, dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou a dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.

Kdo ještě není biřmován, bude moci přijmout tuto svátost s ostatními věřícími z děkanství v předvečer hlavní pouti, v sobotu 26. května u nás. Kromě nedělních bude ještě zvláštní příprava. Vše bude ohlášeno. 

Kdo by nemohl do kostela přijít, tomu ji udělí kněz doma, otec biskup nám všem k tomu dal své povolení - všem kněžím.

Ti, kdo už biřmováni byli, mají příležitost, aby si uvědomili, jak velké dary dostali a aby v sobě oživili tuto milost. Veřejně to vyjádříme při obnově biřmování na Hod Boží svatodušní - 27. května.

- oJP -

Svatý Mikuláš ve Křtinách

 

Opravdický svatý Mikuláš přišel do křtinského chrámu Páně už v neděli 4.12. ve
14 hodin a 14 minut. Doprovázeli ho jen dva andělé a v kostele je čekalo 122 lidí. Mikuláš rozdal dárky dětem z 19-ti rodin a ještě k tomu 10-ti dospělým. Andělé krásně zpívali, Mikuláš všechny povzbudil duchovním slovem a nakonec požehnal přítomným i celému okolí. Pán Bůh zaplať tatínkovi a jeho dcerám za nádherné zvládnutí biskupské a andělské role a jejich rodině za zázemí a přípravu kostýmů. Děkujeme křtinským dobrodincům za sponzorské dárky.

 

- oJP -

Vánoční program

 

Betlémské světlo přinesou naši skauti v neděli 18. prosince v 11:30 hod.

 

Opravdické roráty:

Pátek 23.12. v 06:00 hod. začneme společnou modlitbou Anděl Páně a růžencem, v 06:30 hod. se sejdou děti se světýlky u sv. Anny, jdeme do kaple, kde bude rorátní mše svatá, pak jdeme na faru a bude adventní snídaně a zdobení stromečku pro zvířátka a ptáčky.

 

(pokračování na další straně)

 

 

3/2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sobota 24. 12. - Štědrý den

Ráno zase začneme v 06:00 hod. - se světýlky v 6:30 hod., postavíme  stromeček pro ptáčky před kostel a stromeček pro zvířátka za faru.

Narození Páně oslavíme nadvakrát:

  • v v15:57 (kdy u nás zapadá slunce) mší svatou, při které bude posvátná hra pro děti
    i dospělé. Těšíme se na vás všechny.
  • v „Půlnoční" začíná už ve 22:00 hod. Mši svatou slouží oba naši kněží a doprovází Kantila a křtinský chrámový sbor s orchestrem. Pro farníky zajišťujeme autobus.


Hod Boží vánoční v neděli 25. 12.

ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod.

v Bukovince a v Březině v 9:00 hod.

V 17:00 hod. pořádají skauti za značného přispění rodičů v Bukovince u kostela „Živý Betlém".

 

V pondělí 26. 12. na sv. Štěpána mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Při nich bude obnova manželských slibů. Odpoledne pobožnost u jesliček s lidovými koledami a předáváním děkovných dopisů Ježíškovi (nejen od dětí). Pak Radostná cesta - dle počasí.

 

Na sv. Silvestra v sobotu 31. 12. 2011 ukončíme občanský rok v 15 hodin děkovnou mší svatou, kterou budou sloužit oba naši kněží a při které bude čten přehled roku spásy 2011
a výhled do roku budoucího.

Mše svatá bude také v 18:30 hodin i s přehledem a výhledem, po ní se zahřejeme na faře a na Nový rok budeme čekat v tiché modlitbě v kostele od 23 hodin a pak jej přivítáme všemi zvony.

 

Neděle 1. 1. 2012 - slavnost Matky Boží, Panny Marie, DEN MODLITEB ZA MÍR, STÁTNÍ SVÁTEK A 1. DEN OBČANSKÉHO ROKU. Mše svaté jako na Hod Boží vánoční s prosbami za MATKY, za mír, za vlast a za dary Ducha Svatého v roce 2012 zvláště pro ty, kdo budou stát před důležitým rozhodnutím: volbou stavu nebo povolání. Za ně budeme prosit
i při odpoledním svátostném požehnání a Te Deum ve 14:30 hodin. Pak Radostná cesta - dle počasí.

 

Pátek 6. 1. Mše svaté v 7:30 a v 18:00 hod., při nich žehnání vody, kadidla a křídy a také zlatých předmětů. Přineste si je.


Neděle 8. 1. - svátek Křtu Páně, odpoledne koncert na rozloučení s dobou vánoční.


Srdečně zveme!

 

 

Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Díky i za finanční dary, které posíláte na náš běžný účet č. 1361998309/0800

 

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, č.p 72., r.č. ČR E 11435

Webový portál: http://krtiny.katolik.cz/

Odpovídají:

P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz

Mons. Jan Peňáz, tel.: 516 439 189, 736 52 92 21,  http://www.poutnik-jan.cz/

 

 

Komentáře:

Pozdrav z Přerova a Olomouce - přání všeho dobra po celý rok 2017 | František J. Červený, Eq.FM - 28.12.2016

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)