POZDRAV ZE KŘTIN - náš farní a poutní občasník - Ročník 2016

18.12.2016 - poutní místo Křtiny

 

POZDRAV ZE KŘTIN

Ročník 27                                          číslo 1/2016

(č. 2/2016 následuje dole)

Postně velikonoční úvodník

Milí farníci, nedávno jsme se s dětmi v náboženství bavili o učení a zázracích Ježíše Krista. Ptal jsem se jich, co by se změnilo na naší situaci a vůbec na situaci lidstva, kdyby Ježíš neudělal žádný zázrak, kdyby se nedochoval žádný jeho výrok, kdyby se nám nedochovala žádná evangelia. Shodli jsme se na tom, že na naši spásu by to nemělo žádný vliv. Stačilo by to, co Ježíš vykonal. Těmi hlavními událostmi nezbytnými pro spásu všech lidí jsou především smrt na kříži a zmrtvýchvstání. (Jasně, důležité jsou i vtělení, narození, nanebevstoupení či seslání Ducha svatého.)

Právě na události smrti a vzkříšení našeho Vykupitele se teď 40 dní připravujeme, abychom je potom dalších 40, respektive 50 dní oslavovali. Tyto svátky jsou středem křesťanského života vůbec. To nejpodstatnější pro naši spásu se událo ve třech dnech. Na Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli.

 Co však je pro naše následování Krista rovněž velmi důležité, jsou i události Zeleného čtvrtku, především ustanovení eucharistie. A zase, i kdyby neexistoval žádný spis a tato událost by se zachovala pouze v ústní křesťanské tradici, ani to by na tomto úžasném odkazu a Božím daru nic neměnilo. Ježíš nám zanechává sám sebe v Nejsvětější svátosti. Zázrak, který se každou mši svatou neustále opakuje. Bůh nám nemohl zanechat nic většího než tělo svého Syna. I tuto událost lze zařadit do oněch třech dnů, které „otřásly" světem ba celým vesmírem.

Kristus před svým nanebevstoupením slíbil, že bude stále s námi. Když Bůh něco slíbí, vždycky to dodrží. Je s námi v modlitbách, ve společenství, ale tím nejúžasnějším způsobem právě při mši svaté, v eucharistii.

Nikdy plně nepochopíme a neuvědomíme si, co nám vlastně Ježíš odkázal. Svoje skutečné Tělo a Krev. Tělo vtěleného Boha, Tvůrce vesmíru, Spasitele světa se nám dává za pokrm. Může existovat něco většího?

Požehnaný zbytek doby postní i celou dobu velikonoční vám přeje

kaplan Michal Seknička

K svátkům Umučení a Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista vám všem i vašim blízkým přejeme zdraví pro tělo, víru, naději a lásku pro duši a pokoj Kristův doma, v okolí i ve světě a po smrti nám všem Boží království.  

Mons Jan Peňáz a Mgr Michal Seknička

7 let, 7 měsíců a 7 dní

Tolik to bude přesně na Hod Boží od chvíle, kdy mám v občanském průkazu trvalé bydliště Křtiny. Je to důvod k sedmero děkování Bohu a Panně Marii ale také k ohlédnutí. Bylo to přes 2000 mší svatých a kázání, stovky zpovědí a hodin ve škole, pár milionů za další opravy kostela, fary i nejbližšího okolí, ale také přednášky v kapli, otevřené pro všechny a následné besedy s řečníkem na faře vždy na první pátek. V jejich přehledu najdete tolik zajímavých lidí, zblízka i z dáli, známých osobností i prostých občanů, snad jen sportovci tam chybí, ale každý pěší poutník mezi ně jistě patří. S pomocí Boží budeme pokračovat, zvu srdečně všechny občany i na další přednášky.

Jan Peňáz

2009

Na 1. pátek v říjnu: prohlídka fary od sklepa po půdu - dobrodružství pro děti

6.11. Ing. Pavel Jajtner býv. velvyslanec ČR ve Vatikáně: O práci v diplomacii

4. 12. kněz polárník profesor Marek Vácha: O bioetice

2010

5. 2. manželé Šlachtovi z Brna: OD SRDCE K SRDCI

5. 3. Libor a Lenka Kabátovi: Muž a žena nejsou soupeři,

2. 4. Velký pátek

7. 5. Ing. Pavel Novotný: O ekologii

4. 6. Ing. Petr Jelínek Ph.D.: O květeně v našich rezervacích

1.10. o. Jiří Pleskač: O léčivých bylinách

5.11. Ing. Pavel Jajtner bývalý velvyslanec ČR ve Vatikáně: "Rozpad křesťanských hodnot a jeho odraz v působení Svatého stolce"

3.12. Ing. Pavel Novotný: 800 km pěšky do Compostelly.

2011

leden pozván poutník P. František Lízna, jezuita a nositel státních vyznamenání

únor Michal Příhoda ze sdružení pro pomoc dětem v Ugandě

březen  redaktor PhDr Josef Pala: O cestě do severní Koreje, kde viděl na vlastní oči diktaturu.

duben PhDr Radomír Malý: O inkvizici - věcně a s nadhledem - aneb pravda z pramenů

květen Marek Orko Vácha, kněz, polárník, biolog, přednášející bioetiku budoucím lékařům: Bible a věda o stvoření

červen Mons Martin Holík, zakladatel a ředitel Radia Proglas

říjen Josef Vlček, ředitel matice, vězeň komunismu o svém životě

listopad Růžena Fialová, která vede modlitby matek v celé republice.

prosinec historik Libor Gottfried: Karel IV, ostatky a poutě

2012

leden  přednáška o modlitbách otců,

únor MVDr František Reichel, bývalý ministr: Poutě v totalitě

březen režisér Jiří Strach, náhle onemocněl, v dubnu byl právě Velký pátek

květen Ing. Pavel Novotný: O atomových elektrárnách

červen režisér Jiří Strach, který u nás natáčel film Santiniho jazyk

říjen PhDr Radomír Malý: O pražských mučednících a o napětí mezi katolíky a protestanty,

listopad Dana Tichá: O misiích v severních Čechách z vlastní zkušenosti

prosinec RNDr Josef Gerbrich z Brna: O latinských zpěvech a chorálu

2013

leden dirigent sboru Rastislav Blansko Jaroslav Martinásek: O 150. výročí sboru

únor P. Jiří Pleskač: O staroslovanském zpěvu

březen Petr Krchňavý vystudovaný sinolog: O Číně podrobně

duben - příprava na pohřeb o. Tomáše

květen salezián P. Leoš Ryška, zakladatel a ředitel TV Noe

červen kazatel Bc Jan Titěra, ředitel Brněnské tiskové misie

listopad Pavel Ondráček, vedoucí moravské komendy: O řádu sv. Lazara

prosinec Petr Hirsch: O 16 tisíc kilometrů dlouhé pouti z domova na konec světa a pak přes Řím do Jeruzaléma

2014

3.1. sestra Svobodová z Ostrova: O národní pouti do Svaté Země

7.2. Dr Petr Badošek: O pěší pouti do Jeruzaléma

7.3. PhDr Radomír Malý: Ožehavá témata z církevních dějin

4.4. PhDr Josef Pala: Bělorusko na vlastní oči.

2.5 Ing. Výleta z Kyjova: O pletení obvazů pro malomocné v Indii

6.6. Anežka Brtníková přednáší o své roční práci v misiích v Africe

7.11. Kubíčkovi z Řícmanic: O staré poutní cestě z Brna do Křtin a film o památkách na ní

(v září a říjnu bylo "jen" posezení a v prosinci dostal přednost svatý Mikuláš)

2015

2.1. PhDr Radomír Malý: O pronásledování církve za nacismu

6.2. PhDr Radomír Malý: O Janu Husovi

6.3. Ing. Rostislav Hrubý: O pouti do Polska a Litvy

3.4. Velký pátek

1.5 první májová pobožnost

5.6. PhDr Radomír Malý: O nebezpečích genderové teorie

4.9. osobní představení nového kaplana a debata sním

2.10. P. Antonín Brychta z Bílovic: O misiích ve farnostech pod Kavkazem

6.11. PhDr Radomír Malý: O dějinách islámu

5.12. přednáška redaktorů z Radia Proglas, kteří se svými manželkami pomáhali na srbsko chorvatské hranici uprchlíkům v nouzi.

2016

leden Nový rok

únor P. Marcel Javora profesor hudby na bohoslovecké fakultě v Olomouci: O správném předčítání Božího slova

březen Salman Hasan z Iráku: Islám a křesťanství, pohled muslima a křesťana

Na duben plánujeme svědectví naší farnice z pěší pouti, pak opět pozveme odborníky na dějiny. Znát své pravdivé kořeny je tak důležité!

POUTĚ VE KŘTINÁCH V ROCE SPÁSY 2016

dá-li Pán Bůh a budeme živí a zdraví - viz 15. verš 4. kapitoly listu sv. apoštola Jakuba, patrona poutníků

17. dubna - křtinské posvícení (245. výročí svěcení kostela - 21.4.1771), slouží a káže o. František Dostál, rodák z Tištína, nyní farář v Hustopečích nad Bečvou a věrný křtinský poutník od své maličkosti, tím zahájí 807. ročník našich poutí, zpívají choralisté od Sv. Michala v Brně

24. dubna - XV. hasičská pouť, slouží a káže premonstrát Rostislav Novotný, pověřený duchovní správou hasičských sborů v v krajích Jihomoravském a Vysočina

7. 5. dopoledne pěší poutníci z Břestu a Hulína, odpoledne pěší poutníci z Husovic, večer pěší poutníci ze Šlapanic a Benešova

8. května - 1. jarní pouť, slouží a káže kanovník Karel Orlita, vrchní diecézní soudce

8. května odpoledne pěší pouť brněnské mládeže se svým knězem

14. května - pěší poutníci z Boskovic, Prostějova a Blanska, odpoledne slouží a káže profesor Ladislav Tichý, večer náš generální vikář Mons Jiří Mikulášek

15. května - Hlavní pouť, slouží a káže opat Marian Kosík z Nové Říše,

22. května - ráno 1. svaté přijímání - o. Michal Seknička, v 10.30 Orelská a pozořická, slouží a káže P. Pavel Lacina z Pozořic

29. května - Boží Tělo u nás - farář, 1. svaté přijímání v Babicích - kaplan

5. června - dopoledne vyškovská pouť, odpoledne světová premiéra skladby Stabat Mater od Davida Lukáše z Litomyšle s jejich sborem a orchestrem

10. června - Noc kostelů se zpěvy novoříšských premostrátů

19. června  - IV. pouť za oběti totalit, za smíření a obrácení podle evangelia a za šťastnou budoucnost našeho národa i světadílu a pěší pouť ze Sloupu s přinesením praporu - slouží a káže opat Filip Lobkowicz z Teplé, zpívají choralisté od Sv. Michala v Brně

25. - 26. června - Hanácká pouť, v sobotu Němčice a okolí a Vysočany se svým knězem, v neděli Ivanovice, slouží a káží kněží, kteří doprovázejí poutníky

3. července - Malá hanácká pouť Tištín a Nezamyslice

11. a 12. července - zastávka pěších poutníků z Hodonína k Božímu milosrdenství do Slavkovic

17. a 18. července - začátek pěší pouti evropské mládeže ze Křtin na Svatý Hostýn (a pak autobusem do Krakova na setkání s papežem)

24. července - Svatoanenská pouť, slouží a káže mikulovský probošt Pavel Pacner

pondělí 25. července - VI. pěší pouť ze Křtin do Křtin přes kostely Mor. krasu

14. srpna - v 10 h. pouť v Bukovince s Mons Opletalem, který zde má rodové kořeny, ve Křtinách celodenní adorační pobožnost, máme čestnou stráž za celou diecézi

24. - 25. srpna - zastávka pěších poutníků z Vysočiny na Velehrad

28. srpna - VII. korunovační pouť a zároveň poděkování za prázdniny a žehnání žákům, učňům i studentům a jejich učitelům, mistrům a profesorům, slouží a káže Michal Šimek, opat premonstrátského kláštera v Želivi

11. září - naše domácí křtinská pouť - po svátku Jména Panny Marie, slouží a káže o. Michal Seknička, odpoledne společná Radostná cesta

18. září vrácení praporu do Sloupu při jejich podzimní pouti

25. září - Poděkování za úrodu a mše sv. za všechny živé a zemřelé křtinské občany bez rozdílu - slouží a káže kanovník Václav Slouk z Brna, zpívají choralisté od Sv. Michala v Brně

16. října - Dušičková pouť, slouží a káže strahovský opat Michael Pojezdný

6. listopadu - XVIII. svatohubertská pouť, slouží a káže o. Jan

4. prosince ve 14:14 přijde do kostela hezký a hodný Svatý Mikuláš (náš lék proti ďábelskému zneužívání tohoto svátku křesťanské dobroty)

18. prosince - Betlémské světlo

25. prosince až 1. ledna 2017 každý den v poledne a při západu slunce Vánoční zvonohra

 

Mariánské první soboty v měsíci L. P. 2016

Již 26. rokem budeme slavit pobožnosti prvních mariánských sobot v měsíci.

Tradiční program: 15:30 hod. modlitba růžence, mše svatá (16:00 hod.) a smírná adorace s prosbami za mír. Vždy příležitost k přijetí svátosti smíření.

2.4. poutníci z Komína s o. Marcelem Javorou

7. 5. poutníci z Husovic s otci františkány

4. 6. poutníci z okolí, o. František Dostál

2. 7. poutníci z blanenské a adamovské farnosti, jejich kněží a jáhni

6. 8. farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané s P. Jonczykem

3. 9. poutníci z Čejkovic s P. Miloslavem Čamkem

1. 10. poutníci z okolí se svými kněžími

5. 11. poutníci z Brna - Lesné s P.Pavlem Hovězem

3. 12. poutníci z okolí, o. Pavel Kopecký z Čebína

 

Fatimské pobožnosti L. P. 2016

V Březině v nich budeme pokračovat již po DVACÁTÉ PRVÉ.

Program tradiční: 17:30 hod. modlitba růžence, 18:00 mše svatá. Příležitost k přijetí svátosti smíření.

13. května (pátek) Lipovec s chrámovým sborem a svým novým farářem P. Pavlem Kuchyňou

13. června (pondělí) bývalý kaplan pan profesor o. Pavel Kopeček

13. července (středa) bývalý kaplan o. Pavel Buchta s farníky z Otnic a Bošovic

13. srpna (sobota) o. Kamil Sovadina, OPraem. s farníky z Křenovic u Sl.

13. září (úterý) bývalý kaplan o. Václav Novák s farníky z Kněžic, Opatova a Heraltic na Třebíčsku

13. října (čtvrtek) o. František Dostál zakončí 21. ročník fatimských poutí k Panně Marii Matce Církve

 „Ty jsi naše milá Matka, Tys naše naděje všecka!" Všechny vás srdečně zveme na tyto pobožnosti. Čím více bude sepjatých rukou, tím více i darů a milostí Božích.

Postní doba skončila, ale ...

i v době velikonoční až do Nanebevstoupení Páně budeme po Tajemství víry říkat nebo zpívat: ZACHRAŇ NÁS SVÝM KŘÍŽEM, VYSVOBOĎ NÁS SVÝM VZKŘÍŠENÍM... Podle Římského misálu mají tuto odpověď začít lidé sami. Nečekejme tedy až na kněze, ale začněme hned to správné zvolání.

V roce Božího milosrdenství se budeme na závěr mše svaté modlit i k Matce milosrdenství Zdrávas Královno .... se závěrem, který tak zdůraznil můj předchůdce: A Ježíše ... nám po tomto putování ukaž, vždyť každý z nás je poutníkem k věčnosti, všichni jsme zde na světě jak na výletě (a Bohu díky za to, i za krásu a délku tohoto výletu) a správná mariánská úcta má vždycky vést k Ježíši synu Mariinu. Pak přidáme i dodnes potřebnou modlitbu k sv. archandělu Michaelovi, tzv. malý exorcismus. Můžeme oživit i starou ale pořád platnou poutnickou modlitbu Panno blahoslavená, Matko milosti, nedej v hříších umříti bez lítosti. Poslední ať jsou slova má: Ježíš, Josef, Maria! (Nápis nad naší milostnou sochou - MATER GRATIAE znamená česky Matko milosti)

 

Práva a povinnosti

Každý věřící má právo si sednout v kostele kam chce, třeba do nejzadnějšího kouta, třeba úplně na opačnou stranu než ostatní. Každý kněz má povinnost říci: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. Pak může vyzvat k pozdravení pokoje a lidé mají podat ruce jen svým nejbližším sousedům. Tu výzvu však říci nemusí, má právo ji vynechat. Využívám tohoto práva, když vidím, že lidé sedí daleko od sebe. Nechci, aby se cítili nuceni běžet na druhou stranu kostela podávat ruku. Opravdu není vůbec hezké pobíhat po kostele v tu nejposvátnější chvíli, kdy je na oltáři Pán Ježíš v Nejsvětější svátosti. Děkuji za pochopení, jistě nám všem jde o důstojnost bohoslužeb a klidnou přípravu na svaté přijímání. Děkuji předem i za to, že se nebudete odvolávat, jak jste v televizi viděli, že nějací hodnostáři letí za jinými hodnostáři dokonce po schodech na druhou stranu katedrály. A Pána Ježíše nechají na oltáři o samotě jako v Getsemanské zahradě a ani nepokleknou, když se pak vrátí. Nemusíme přece ve Křtinách dělat všechno přesně tak jako v Praze.

V pokynech ke mši svaté vydaných v Římě a schválených naší ČBK je jasně psáno:

článek 82.

Sluší se však, aby každý projevil pozdravení pokoje střídmě jenom sobě nejbližším.

článek 154.

Lid odpoví: I s tebou. Potom, uzná-li to za vhodné, kněz dodá: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.  Kněz může dát pozdravení pokoje přisluhujícím, vždycky však zůstává v presbytáři, aby nerušil slavení mše.

 

Dvakrát Krakov

1. Národní pouť v Roce milosrdenství

Čeští a moravští biskupové vyhlásili ve Svatém roce milosrdenství Národní pouť do Krakova-Lagiewnik. Bude v sobotu 28. května 2016 a její organizace se ujalo Radio Proglas, za spolupráce ČBK. Společně s Národní poutí proběhne také tradiční Pouť křesťanských médií.

„Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!" píše papež František v bule, kterou Svatý rok vyhlásil.

Tuto mimořádnou událost můžete díky bohatým možnostem účasti prožít i vy.

Celé setkání začíná v Krakově od 9.00, mše svatá v bazilice Božího milosrdenství začíná v 10.30. Odpolední program od 13.30 se skládá z koncertu, přednášky či adorace. V 15.00 se účastníci společně pomodlí Korunku k Božímu milosrdenství, následuje návštěva Centra svatého Jana Pavla II.

Podrobnosti naleznete zde: pout2016.proglas.cz. Nabídky cestovních kanceláří hledejte tady: http://www.proglas.cz/detail-clanku/poutnici-jak-cestovat.html.

Samozřejmě lze cestovat i samostatně či autobusy organizovanými např. farnostmi.

Poutníci nad 15 let dostanou od CK, se kterou cestují, poutnický balíček v hodnotě 200 Kč (v ceně zájezdu) obsahující brožuru k liturgii, program pouti a další drobnosti. Zaplacením balíčku účastníci přispějí na úhradu nákladů potřebných k realizaci pouti. Tento set lze zakoupit i přímo na místě v Krakově, a podpořit tak tuto akci.

 

2. Dopis k Světovému dni mládeže 2016

Milí bratři kněží a mladí, v roce 2016 se od 25. do 31. 7. uskuteční Světový den mládeže v Krakově v Polsku.

U vzniku těchto setkání mladých lidí s papežem stál právě polský rodák, krakovský arcibiskup a nezapomenutelný papež Jan Pavel II.

Blízkost světce Jana Pavla II. i místa konání nám nabízí příležitost, aby se tohoto setkání zúčastnilo velké množství mladých lidí z naší země. Aby se zdařila příprava i průběh SDM, posíláme vám souhrn informací. Za přípravu, průběh a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK. Předprogram v polských diecézích od 20. 7. 2016 budou zajišťovat Diecézní centra pro mládež z jednotlivých českých diecézí.

Cena bude stanovena co možná nejnižší na pokrytí nákladů na pobyt, dopravu a režie. V rámci ČR bude poskytována podpora početnějším rodinám. Pokud z jedné rodiny pojede více dětí, platí pro ně tyto podmínky pro placení: 2 děti plná cena, 3. dítě 50%, další děti 25% z celkové ceny.

Doprava na předprogram i na vlastní setkání do Krakova bude organizována společně a bude uskutečňován princip solidarity: cena dopravy bude pro účastníky z celé ČR stejná.

Pokud nějaká skupina zvolí vlastní dopravu, budou její členové požádáni o příspěvek na režijní náklady - zajištění zázemí pro české poutníky, zdravotní služby, české katecheze apod.

Pokud se rozhodne nějaká skupina pro pobyt na předprogramu v jiném místě, než bude pobývat jejich diecéze (např. v rodišti polského kněze), je třeba, aby vše zavčas domluvili se svým diecézním centrem pro mládež.

Na sobotní vigilii a závěrečnou nedělní bohoslužbu jsou zváni i ostatní věřící z naší země. Bude vhodné se také přihlásit a zaplatit účastnický poplatek.

Milí, už dnes vám děkujeme za spolupráci a modlitby, aby SDM přineslo mnoho plodů pro českou i moravskou církev.

P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK

 

S mladými z našeho děkanství pojede náš pan kaplan, u něj se hlaste.

Můj dodatek:

Je pěkné nabídnout mladým zájemcům o Krakov, aby si něco vydělali a případně je i trochu dotovat. Investujme do lidí a do budoucnosti.

 

Velikonoce ve Křtinách L. P. 2016

Zelený čtvrtek 24. března - památka poslední večeře

16:30 a adorace Bukovinka 19:00                                Hrkání v 18 hodin

Velký pátek 25. března - památka umučení Páně, po celý den přísný půst pro katolíky od 18 do 60 let, půst od masa od 14 let do smrti, postit se mohou a mají  i mladší i starší                                               Hrkání v 6, 12 a 18 hodin

přesně v 15:00 hodin, protože je den volna: bohoslužba slova, uctívání kříže a sv. přijímání, pak tichá adorace u Božího hrobu v 18:30 a 19:00   

ve 20:00 křížová cesta po místech neštěstí a bolesti v našem okolí

Bílá sobota 26. března - Velikonoční vigilie                    Hrkání v 6 a 12 hodin

18:15 (těsně po západu slunce nad Blanskem)

v ambitech žehnání ohně, velikonoční svíce, v kostele bohoslužba slova, svěcení křestní vody, křest dospělého, bohoslužba oběti a po mši sv. krátké procesí

Hod Boží velikonoční 27. března - při každé mši sv. žehnání pokrmů

7:30 LETNÍHO ČASU a 10:30  Bukovinka 9:00  Březina 9:00

Pondělí velikonoční 28. března  

7:30 a 10:30  Bukovinka 9:00 Březina 9:00

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.

Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!

BOHU DÍKY. Panně Marii díky.

Vám, farníci i poutníci zblízka i z dáli, za všechny modlitby, dary a dobrovolnou práci a služby Pán Bůh zaplať.

Pán Bůh zaplať i za pečení misijních koláčků, díky jim a vaší štědrosti jsme o 4. neděli postní na misie přispěli 4790 Kč.

Díky i za finanční dary, které posíláte na náš účet č. 1361998309/0800

Janu Blažeji Santini Aichlovi, opatu Kryštofu Jiřímu Matuškovi a všem zakladatelům a dobrodincům našich kostelů, P. Tomáši Prnkovi a všem zemřelým kněžím, jejich spolupracovníkům a spolupracovnicím, farníkům, poutníkům a starším bratrům odpočinutí věčné dej, o Pane ....

 

A všem čtenářům tohoto pozdravu, všem farníkům a poutníkům a všem nemocným požehnej na přímluvu Panny Marie a všech svatých všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.

 

Sestavil Mons. Jan Peňáz, pevná linka 516 439 189, mobil 736 52 92 21, e-mail: penaz.vm@seznam.cz

P. Michal Seknička má mobil 607 767 983 email ms.langos@seznam.cz a bydlí ve dvoře

 

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, 679 05 Křtiny 72., reg.č. ČR E 11435

 POZDRAV ZE KŘTIN

            Ročník 27                            číslo 2/2016

Milí farníci a poutníci

Vinšujem vám šťastné a veselé svátky Krista Pána narození, požehnaný nový rok,  na statečku rozmnožení a všeho, co jsme si vyprosili: zdraví, štěstí, mír po celé zemi a po smrti nebeské království.  

o. Jan a o. Lubomír (slovy koledníků)

 

Už zase vánoce?

Když se řekne: „Vánoce", co se nám vybaví? Co pro mne vlastně znamenají vánoce? Čím jsou pro mne vánoční svátky. V proudu života si možná ani neuvědomujeme, že potřeba slavit je pro náš život důležitá. Zkusme si představit život bez slavení. Rychle by se nám omrzelo všechno to opakování, všechny ty povinnosti, které mají sloužit životu. A přece život nejsou jen povinnosti a dřina. Máme potřebu ještě jiných naplnění. Ze zkušenosti víme, že nejvíce naši duši uspokojuje láska. Tajemná síla, která je v nás i kolem nás. A protože pravá láska je vynalézavá, hledá způsoby jak si navzájem projevovat dobro a radost. Mezi největší příležitosti, kdy si můžeme projevovat radost a vděčnost, patří určitě připomínka našich narozenin. Narození člověka patří mezi největší lidské události, je to velký Boží dar i výsledek lásky rodičů. A to je důvod k přirozené radosti a vděčnému a radostnému slavení. A slavit se dá různými způsoby. Kolik rozmanitých jinakostí o vánocích umíme dělat, zdobíme stromky, přejeme si dobro a dáváme si dárky, jdeme do kostela, posloucháme nebo zpíváme koledy...A to jako všechny jiné oslavy vyžaduje přípravy, čas, námahy...A stojí to za to? Stojí to za to, když nezapomínáme na důvod, kvůli kterému to všechno děláme. U narozenin člověka je to radost, že se nám někdo narodil a můžeme s ním být, nebo na něj vzpomínat. A o vánocích? Zpíváme: „Nám, nám narodil se". Narodil se nám před 2016 lety. Ale narodil se pro mne? Pokud ano, pak se nemusíme obávat povzdechu: „Už zase vánoce?" Protože můžeme nejen vzpomínat na Narození, ale můžeme oslavovat i s ním.                   Lubomír Řihák, kaplan ve Křtinách

Hlavní poutě L.P. 2017

 (podrobný rozpis vyjde ve velikonočním Pozdravu ze Křtin)

Posvícení (21.4.1771) 23. dubna 2017

16. hasičská pouť 30. dubna

Brněnská pěší pouť 8. května

První svaté přijímání 21. května

První jarní pouť 27. a 28. května

Hlavní pouť 3. a 4. června

Noc kostelů - pátek 9. června

Orelská pouť 11. června

5. pouť za oběti totalit a Boží Tělo 18. června

Vyškovská, Hanácká a sloupská pouť k nám 24. a 25. června

Svatoanenská pouť 23. července

Pouť v Bukovince 13. srpna

8. korunovační pouť 27. srpna

Hody (Jména Panny Marie 12.9.) 10. září

11. den Křtin 24. září

Dušičková pouť 15. října

19. svatohubertská pouť 5. listopadu

 

Vánoční koncerty ve Křtinách (a Bukovince)

ve středu 28.12.2016 v 17 hodin: folkové rodinné trio MARIAN & ÚLETY z Velkých Bílovic zahraje autorské křesťanské písně proložené, autorskými koledami a mariánskými písněmi. Vstupné dobrovolné.

v neděli 8. ledna 2017 ve 14 hodin: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - Hej, mistře od Jakuba Jana Ryby, účinkuje Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, Dómský smíšený sbor Brno, Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla, sólisté, hraje Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař.

Prodej vstupenek 40 minut před zahájením koncertu, plné vstupné 150,- Kč, studenti, důchodci a ZTP 100,- Kč .

v neděli 8. ledna 2017 ve 16 hodin v Bukovince a v neděli 15. ledna 2017 v 16 hodin ve Křtinách: koncert naší Kantily - Rozloučení s dobou vánoční Vstupné dobrovolné.

 

100 let od zjevení ve Fatimě v Portugalsku 1917 - 2017

Toto výročí si připomene církev i v naší vlasti. Po ní bude putovat socha Panny Marie Fátimské přivezená přímo z místa zjevení, její cesta začne v Praze v sobotu 16. září, v neděli už bude v Brně, následuje okruh po českých diecézích, v neděli 24.9. bude v Olomouci, pak projde moravskými poutními místy a celý okruh se uzavře u nás v neděli 1. října 2017, musíme však se sv. Jakubem dodat: dá-li Pán Bůh, jak on píše ve svém listě 4,15. Pak bude závěrečné setkání v Koclířově a po rozloučení v hradecké katedrále odlétají se sochou ve středu zpět do Portugalska na světové výročí.

Každý z toho vidí, jak jsme byli poctění a každý jistě cítí, jaký je to pro nás závazek, protože se dá očekávat velký zájem poutníků a ctitelů.

Proto od Nového roku začne příprava.

Fatima to znamená modlitbu O můj Ježíši, kde se jasně mluví o nebezpečí pekla ale také o ochraně před ním. Tuto modlitbu známe jistě nejen ústy ale i srdcem. Děti ji naučila Panna Maria.

Před tím je však anděl naučil jiné dvě modlitby. Měli bychom se je naučit i my všichni a hlavně je říkat společně i sami, v duchu i nahlas - a nejen v tomto roce:

 

„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují."

„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné tělo a krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků."

 

Na přípravu máme  devět měsíců a v církvi je už po staletí známá zbožnost 9 po sobě jdoucích prvních pátků v měsíci. Nic na tom nemění, že v posledních desetiletích lidé zpohodlněli a trochu na ni zapomněli. Ze zjevení pasáčkům ve Fatimě nepřímo vyplývá prožívání 9 prvních sobot v měsíci. Kdy jindy začít než 6. a 7. ledna v roce spásy 2017 a dotáhnout celou věc do cíle u příležitosti křtinského slavného dne. Není to žádné staromilství. I papež František o těchto tématech často káže a právě z jeho promluv připravil O. Pavel Havlát 18 úvah pro první pátky a soboty. Ke každé pak vybral vhodné modlitby, každá je zakončena stejně. A těmito posledními prosbami budeme od nového roku zakončovat každou mši svatou a všechny ostatní pobožnosti.

 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v tebe důvěřuji.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, tobě se odevzdávám.

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj za nás.

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, v tebe důvěřuji.

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, tobě se zasvěcuji.

 

Tato modlitba nás vede k důvěře a připomíná tajemnou jednotu Božího Syna (našeho jediného Spasitele) a jeho (i naší) milé Matky, zároveň nám pěkně připomíná rozdíl mezi klaněním se Bohu a úctou k Panně Marii a ústí v praktický závěr odevzdání a zasvěcení. Víme dobře, jak je škodlivé, když se někdo křečovitě něčeho drží a jak je smutné, když propadne něčemu, co nemá smysl ani cenu.  Knížky o tom všem si můžete kupovat už teď za výhodnou cenu.

 

Hnutí modliteb u mariánských sloupů.

I ve Křtinách je vlastně v ambitech také jeden. Ve farní kronice o něm čteme: „Uprostřed ambitu je upravený parčík se sochou Panny Marie křtinské v jeho centru. Tato socha stávala uprostřed Ústředního hřbitova v Brně. V mariánském roce 1988 ji Křtinám věnoval JUDr. Egon Vlach z Prahy. Byla přivezena již v roce 1987 a uložena přes zimu v kapli sv. Anny. Kameník Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem vyryl do podstavce sochy mariánský symbol a nápis: „Mariánský rok 1988".

Socha byla slavnostně posvěcena 21. května 1988 za velké účasti věřících. Poutníci zapalovali kolem sochy svíce, které ozařovaly ambit až dlouho přes půlnoc. Socha dobře doplňuje parčík uprostřed ambitu a krásně sem zapadá."

V neděli po 8. prosinci 2016 po hrubé mši svaté zde byla první modlitba.

A zde je ohlas jedné poutnice:

„Moji milí, škoda, že jste u toho 11.12.2016 nebyli se svými dětmi a vnoučaty, synovci a prasynovci, neteřemi a praneteřemi. Skrývala jsem dojetí, když jsem šla v krátkém procesí za O. Jiřím Koníčkem a dětmi hned po mši svaté k mariánskému sloupu v ambitech.Chvílemi se mi nedařilo ani zpívat. Ale zpívali druzí a bylo dost slyšet muže. P. Peňáz vyzbrojil děti svíčkami. Když některým dětem u m. sloupu světélko zhaslo, vytáhla jsem sirky a rozsvítila je opět. Děti, které při mši svaté přede mnou v lavici kreslily a dost se vrtěly, takže jsem je mírně napomenula - ty byly u m. sloupu jako pěny. Pak své svíčky na pokyn O. Jiřího položily na sokl pod sochu vedle kytice lilií, protože růže právě nebyly k dispozici. Zpívali jsme též píseň z kancionálu: 801, kde se o Panně Marii říká v lilii ses rozvila. V Olomouci Panna Maria dostává každý měsíc růže. Minulý rok to bývalo každého 3. v měsíci (kvůli spojení s Prahou) a od 8.12.2016 to má bývat každého 8. jako spojení s Římem. Ve Křtinách má probíhat taková pobožnost vždy po nedělní mši svaté, která je v 10.30, každou 2. neděli v měsíci. Důležité je, že to si rozhoduje pan farář každé farnosti sám. O. Jiří tak poprvé v brněnské diecézi užil modlitební příručku, ve které byl uveden v seznamu i mariánský sloup ve Křtinách. V ní se dočteme, co říkal papež Benedikt XVI. v Římě. Tam je zvykem mnohá léta, že papež vždy 8. prosince dává ve velkém shromáždění na Španělském náměstí Panně Marii věnec růží, který na sochu připevňují hasiči. Takže v procesích by mohli bývat jako čestná stráž dobrovolní hasiči. Příručka má IMPRIMATUR moravského metropolity Mons. Jana Graubnera a spolupracoval na ní o. biskup Josef Hrdlička. Tiskne je Matice cyrilometodějská.

Příští pobožnost bude 8.1.2017.

 

Páteční večery

Jsou letos ve farní knihovně, dva (o baroku a J. B. Santinim) už proběhly. Třetí bude 20.1. 2017 na téma Život architekta J. B. Santiniho Aichla a jeho dílo ve Křtinách - proměny místa, umělecká výzdoba, význam areálu

3. února je 340. výročí narození Santiniho - slavná mše sv. v pátek večer, před tím edukační program v celém areálu

Večery pokračují v kapli Božího milosrdenství a pak ve farní kuchyni

10. únor - Doc. Stanislav Pacner: O Bibli všeobecně

10. březen - Doc. Petr Chalupa: Těžká místa v Bibli - možnost zadat další místa

14. duben Velký pátek a křížová cesta po místech bolesti a utrpení

12. květen a 9. červen - další 2 večery o těžkých místech v Bibli s Doc. Petrem Chalupou.

 

Moje ohlédnutí po 8 letech

bude spíše osmerem otázek, které mě napadají, hlavně když se dívám před sebe - i od oltáře či kazatelny při mši svaté.

Je něco špatného na tom, že .... ?

  • 1. chci, aby to při mši svaté bylo posvátné, abychom my dospělí zbytečně nepobíhali spozdravením pokoje na druhou stranu kostela za člověkem, který si vědomě vybral místo o samotě, aby se mu lépe rozjímalo - samozřejmě nikomu z nás nevadí pobíhaní dětí, ale těch před-mateřsko-školního věku, u starších nás těší, že už vědí, včem je to vkostele jiné.
  • 2. aby lidé při příchodu před svatostánek poklekli na jedno koleno (samozřejmě, že ti, kdo nemohou, se jen poctivě ukloní do půl těla). Pokleknutí je přece biblický a hlavně katolický způsob modlitby. Kývnutí hlavou a trojí klepnutí se pod krkem, které tak často vidím dělat v kostele, je opravdu ubohé.
  • 3. aby se lidé mohli v klidu rozhodnout, jak přistoupí ke stolu Páně, zda vkleče nebo ve stoje, zda přijmou do úst nebo na ruku a že jim přeji, aby se mohli vklidu připravit a nebyli nuceni hned po tajemném setkání sNejvyšším myslet na to, že se za nimi tlačí další. A nejen starší se rádi opřou o mřížku (když ta naše je tak krásná a přežila dodnes).
  • 4. aby se úmysly mše svaté četly jen jednou, protože ti, kdo je dali, to vědí a přijdou, ostatní myslí sdůvěrou i vděčně na své radosti i bolesti, na svou duši a duše jim svěřených. Nemusíme jména dárců pořád připomínat, ale nesmíme zapomenout, kdo je vkostele a při mši svaté hlavní.To přece není žádný člověk, ani živý ani zemřelý, ale Bohočlověk Ježíš Kristus, pro nás narozený a na oltáři tajemně přítomný.

     a že si myslím,

  • 5. podobně jako svatý Jan Pavel II., že nejlepší přípravou na mši svatou je společná modlitba růžence.
  • 6. že potlesk patří do občanské společnosti a ne do Božího prostoru - totéž napsali i církevní otcové, kteří žili vtěžší době než my.
  • 7. že je pěkné pozdravení občanské (Dobrý den a Na shledanou) a také pěkné pozdravení křesťanské (Pochválen buď Pán Ježíš Kristus - pro ty, kdo spěchají, stačí: Chvála Kristu a SPánem Bohem - pro ty kdo spěchají, stačí: SBohem) a že se máme vobčanském prostoru zdravit občansky a vkřesťanském prostoru křesťansky.
  • 8. že tak vyjímečný areál, jakým je náš kostel - což uzná každý občan - a že tato Národní kulturní památka - což díky iniciativě místních farníků úředně uznala i naše vláda -, vyžaduje také vyjímečné chování: nejen to při bohoslužbě, ale i oblečení při svatbě, výběr písní, zdravení Pána Ježíše při vstupu do chrámu Páně i zdravení se vněm. Vím, že při přenosech mší svatých vtelevizi vidíte občas nějaké zlozvyky, ale copak to my u nás nemůžeme brát poctivě a zbožně a přitom sdůvěrou vBoží pomoc a ochranu Panny Marie, neboť vtom je pravá radost. Váš o. Jan

 

Opakování je matka moudrosti - i letos

Podle Římského misálu mají po výzvě kněze: TAJEMSTVÍ VÍRY odpověď začít lidé sami. Nečekejme tedy až na kněze, ale začněme hned. Ve Křtinách a celé farnosti budeme až do doby postní odpovídat: Tvou smrt zvěstujeme ...., od Popeleční středy a celou dobu postní a v době velikonoční až do Nanebevstoupení Páně: Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením ... (v adventě pak: Kdykoli jíme tento chléb.....)

Když se modlíme růženec společně, je pěkné modlit se střídavě a je dobrým moravským (i českým a slovanským) zvykem, že každý desátek předříkává někdo jiný a ostatní odpovídají. Neostýchejte se tuto službu přijmout. Vrcholem společné modlitby je, když jedna strana kostela předříkává a druhá jí odpovídá a po měsíci se to vymění.

 

Anglická koleda s českým obsahem i překladem

 

** Good King Wenceslas looked out - On the feast of Stephen

When the snow lay round about - Deep and crisp and even.

  Kníže Václav vyhléd ven večer na Štěpána,

sníh byl hustě nameten, sypal se od rána.

** Brightly shone the moon that night - Though the frost was cruel

When a poor man came in signy - Gath'ring winter fuel.

  Měsíc rozléval svůj jas, kníže žasne, vidí

chudáka v ten mrazný čas sbírat v lese dříví.

** "Hither, page, and stand by me - If thou know'st it, telling

Yonder peasant, who is he? - Where and what his dwelling?"

 „Pojď sem, páže, řekni mi, kde bydlí ten chudý,

kde je jeho chaloupka, pojď tam, víš-li kudy."

 

** "Sire, he lives a good league hence - Underneath the mountain

Right against the forest fence - By Saint Agnes fountain."

  „Cestu znám, však mám z ní strach, pochod tam je těžký.

Musíš přelézt strmý svah k studánce Anežky."

** "Bring me flesh and bring me wine - Bring me pine logs hither

Thou and I will see him dine - When we bear him thither."

 "Přines maso, víno vem, dřeva nůši celou,

s večeří hned k němu jdem, všechno berem sebou."

 

** Page and monarch forth they went- Forth they went together

Through the rude wind's wild lament - And the bitter weather.

  Pán i páže vyšli ven do třeskuté zimy,

oba s větrem bojují údy promrzlými.

** "Sire, the night is darker now - And the wind blows stronger

Fails my heart, I know not how, - I can go no longer."

 Pane noc se setměla, vítr skučí stále,

moje srdce zemdlelo, nemohu jit dále."

 

** "Mark my footsteps, my good page - Tread thou in them boldly

Thou shalt find the winter's rage - Freeze thy blood less coldly."

   „Stoupej, hochu, v stopy mé, s důvěrou pojď za mnou,

nepocítíš únavy, přemůžeš noc chladnou."

 ** In his master's steps he trod - Where the snow lay dinted

Heat was in the very sod - Which the Saint had printed.

   V stopách svého pána jde páže v noci, sněhu,

mrazu více necítí, jenom teplo, něhu.¨

 

** Therefore, Christian men, be sure - Wealth or rank possessing

Ye who now will bless the poor - Shall yourselves find blessing.

 Křesťane, zde příklad máš i jistotu víry,

co chudému s chutí dáš, dodá ti hned síly.

 

Autor: duchovní John Mason Neale  * 24.1. 1818 Londýn, + 6.8. 1866 Zdroj: Wikipedie a https://www.youtube.com/watch?v=N5E8CXQwtrg
Vánoce ve Křtinách L. P. 2016

Roráty při svíčkách budou před svátky od čtvrtka do soboty vždy v 6:45 h.

Na Štědrý večer 2016 budou ve Křtinách dvě mše svaté:

* první mše svatá bude pro rodiče s malými dětmi a začne hned po západu slunce t.j. v 15:58 h., budeme zpívat dětské koledy

* druhá mše svatá bude pro rodiče s velkými dětmi (dospělí vezměte sebou své starší rodiče - latinsky seniory, rodiče vezměte sebou i své velké děti, ačkoli jindy si už jdou samostatnou cestou), začne tradičně

ve 22:00 h. Před ní bude troubení z kůru a při ní zazní Česká vánoční mše koledová op. 43 od Antonína Hradila a to na počest pana Jana Opletala - dlouholetého sbormistra chrámového sboru, jež ji pravidelně provozoval, zpívá Kantila a chrámový sbor. Pojede autobus ze všech obcí

Neděle 25. 12. - Hod Boží vánoční ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod. v Bukovince v 9 h. se sbírkou na opravu kostelního Betléma a v Březině také v 9:00 hod. V 17:00 hod. pořádají skauti za přispění rodičů v Bukovince u kostela „Živý Betlém". Ve Křtinách při hrubé budou zpěvy koled z kůru.

Od Hodu Božího až do Nového roku bude Zvonohra hrát pásmo koled ve 12:06 - po poledním klekání - a pak při západu Slunce: 25/12 v 15:58:30 h. (Na Boží Narození o bleší převalení), 26/12 v 15:59 h., 27/12 v 16:00 h., 28/12 v 16:00:30 h., 29/12 v 16:01 h., 30/12 16:02 h., 31/12 v 16:03 h., 1/1 2017 v 16:03:30 hodin (Na Nový rok o slepičí krok).

V pondělí 26. 12. na sv. Štěpána mše svaté jako na Hod Boží vánoční. Odpoledne pobožnost u jesliček, a pak Radostná cesta - dle počasí.

Ve středu v 17:00 hodin rodinný koncert Mariana a jeho dvou dětí

V sobotu na sv. Silvestra 31. 12. 2016 ukončíme občanský rok v 15 hodin děkovnou mší svatou, další bude v 18:30 h. Na Nový rok budeme čekat v tiché modlitbě v kostele od 22 hodin a pak jej přivítáme všemi zvony.

Neděle 1. 1. 2017 - slavnost Matky Boží, Panny Marie, DEN MODLITEB ZA MÍR, STÁTNÍ SVÁTEK A 1. DEN OBČANSKÉHO ROKU. Mše svaté jako na Hod Boží vánoční s prosbami za MATKY, za mír, za vlast a jejího prezidenta a ostatní představitele, za dary Ducha Svatého v roce 2017 zvláště pro ty, kdo budou stát před důležitým rozhodnutím: volbou stavu nebo povolání. Za ně budeme prosit i při odpoledním svátostném požehnání a Te Deum ve 14:30 hodin. Pak Radostná cesta a z ní žehnání Městysu.

Pátek 6.1. Zjevení Páně, sv. Tří králů - doporučený svátek, mše sv. v 7.30 a v 18 h. s žehnáním vody a křídy  Sobota 7.1. v 15:30 h. růženec a mše sv.

Neděle 8. 1. - mše svaté jako v neděli, s latinskými zpěvy, po hrubé mši svaté prosby u našeho mariánského sloupu, ve 14 hodin „Rybova" mše.

BOHU DÍKY. Panně Marii díky.

Vám, farníci i poutníci zblízka i z dáli, Pán Bůh zaplať za vaše dary peněžní i hmotné, za všechnu vaši práci, pomoc a modlitby.

Díky i za finanční dary, které posíláte na náš účet č. 1361998309/0800

Sestavil Jan Peňáz, e-mail: penaz.vm@seznam.cz, tel: 516 439 189, 736 52 92 21, P. Lubomír Řihák má mobil 732 518 915 a bydlí ve dvoře.

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, 679 05 Křtiny 72., reg.č. ČR E 11435

Komentáře:

Pozdrav z Přerova a Olomouce - přání všeho dobra po celý rok 2017 | František J. Červený, Eq.FM - 28.12.2016

Vážení a milí bratři a sestry Moravané - ve Křtinách Jméno křtiny tu není jen tak, V 9. století tady křtil tu sv. Metoděj - knížete Bořivoje a kněžnu Ludmilu...a jeho exkluzivní poselství tady máte dodnes..Chcete-li o tom vědět víc, vysvětlím tuto exkluzivitu ve své přednášce, Máte-li zájem, napište mi na hejtmani@seznam.cz. F.J. Červený, Historická společnost Moravia se sídlem v Olomouci


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)