Pouť N.Jeruzaléma 13.1.2016 v 17.00 ve Vel. Meziříčí

26.12.2015 - poutní místo Křtiny

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Milí přátelé!

Je krásné a povzbuzující číst a prohlížet Vánoční a Novoroční přání - většina z nich je jedinečná - velmi Vám za ně děkuji.

Přání a předsevzetí - mají něco společného?

V knize NOVÝ ZAČÁTEK jsem našel větu, kterou Vám všem posílám do vánočního času a do roku 2016 - Jubilea Božího milosrdenství: 

Milovat člověka, znamená mít pro něj čas. 

 Tato věta je přáním i předsevzetím.

K  dobrému přožití posledních hodin Adventu Vám mohou posloužit slova promluvy Mons. Tichého na pouti NJ v Olešnici.

Všem dobrodincům děkuji a předávám nádhernou jistotu:

Příklady táhnou!

Všem žehná - jáhen Ladislav

Nový Jeruzalém č. 1/2016

                                 Zpravodaj  pro 193. prosebnou mariánskou pouť,

která se bude konat (dá-li Pán Bůh) ve Velkém Meziříčí - ve středu 13. ledna 2016 v 17 hodin.

                     Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb  v Olešnici.

  V pondělí 14. prosince přijelo a přišlo na pouť NJ do Olešnice čtyřmi autobusy, auty a pěšky přes 400 poutníků. Svátost smíření udělovalo 15 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.         Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání   2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních    

   3) o vzrůst víry v našem kraji                            4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách      

      5) o život těla a duše pro všechny počaté děti      6) na smír za hříchy celého světa

                 Kázání Mons. Ladislava Tichého z Olomouce na pouti NJ v Olešnici:

Milé sestry, milí bratři!

    Setkání Nového Jeruzaléma v době adventní  - je pondělí po třetí neděli adventní a Církev dnes slaví památku kněze a učitele Církve svatého Jana od Kříže. To všechno nám může pomoci, abychom se obohatili, naplnili a posvětili Božím slovem. Jistě byste všichni – aspoň doufám – správně odpověděli na otázku: „Co znamená slovo ‘advent’?“  I malé děti, které začaly chodit do náboženství, už by to asi věděly.  Věděly by, že slovo „advent“ znamená „příchod“. Kdybych se dále ptal: „Jaký příchod?“ – No přece příchod Pána Ježíše na tento svět, jak to budeme slavit o Vánocích.  Ale my dospělejší nebo dospělí víme, a víme to z liturgie především té první části doby adventní, že nejde jen o příchod, který byl před už více než dvěma tisíci lety, ale jde o příchod, na který čekáme, jak to vyznáváme ve vyznání víry, že Pán Ježíš přijde soudit živé i mrtvé.  Na tento příchod se máme těšit. Ale kdy to bude?  Může to být zítra, ale může to být i za velmi dlouho.  Ale abychom se opravdu mohli těšit na tento druhý Kristův příchod, musíme dobře zvládnout i další příchody našeho Pána do našeho života. Jaké to jsou?  Dalo by se jich vypočítat velmi mnoho, kdy máme ukázat, že jsme připraveni na jeho příchod, i když to mohou být i příchody nenápadné, příchody radostné, ale také příchody, které nemusejí být, alespoň napoprvé, na první pohled příjemné. Ale právě tehdy máme obstát. Co takový příchod dítěte do rodiny! To je jistě radostná událost. Ale co když je to neplánované – ale i tehdy to má být radostná událost!  I tehdy je třeba přijmout nového člena rodiny, radovat se a udělat všechno, abychom ukázali, že nejde jenom o člověka, ale také o Boha, který přichází. Do rodiny, do života lidí. Avšak jsou zde i skutečné příchody druhých lidí.  Jistě přicházejí ti, které jsme pozvali, na které se těšíme – ty dovedeme přivítat, přijmout, radovat se.  Ale vždycky to nemusí být bez problémů. A my musíme lidem ukázat, že jsme uvěřili v Krista a že se těšíme na jeho příchod. A co když přijde někdo, koho nečekáme.  Jak se k tomu postavíme?  I tehdy musíme ukázat, že milujeme své bližní. I když je to neočekávané, tak nás to má těšit.  Ale když přichází někdo, o kom nevíme, zda má dobré úmysly? I toho máme umět přijmout. Víme, že nás tomu učí Pán Ježíš.

     A na čem stojí víra v Krista?  Svatý Pavel to zdůrazňuje ve svých listech, hned v tom – podle všeho nejstarším listu, který se nám od něho dochoval – prvním listu Soluňanům, klade křesťanům na srdce:  „Nikdo ať neodplácí zlým za zlé, ale usilujte vždycky o dobro, mezi sebou i vůči všem.  Podobná slova opakuje i v listu Římanům: „Neodplácejte zlým za zlé, ale usilujte o dobro pro všechny lidi.“  Tedy ne jen pro ty, kteří jsou dobří, ale pro všechny.  No ale to neznamená být nějakými naivními lidmi.  Může přijít někdo, kdo nás chce okrást nebo udělat ještě něco horšího. I k tomu se máme chovat dobře, ale přitom se nemáme nechat oklamat. Znáte ta slova Pána Ježíše z evangelia, jak svým učedníkům říká: „Buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice“.  Své učedníky připravuje: „Posílám vás jako ovce mezi vlky.“ Ta slova platí i nám. Četli jsme v posledním týdnu církevního roku v hodince četby, jak svatý Jan Zlatoústý píše: „Musí být obojí, nestačí být jen obezřetní, ale je třeba být i bezelstní. Jedno bez druhého nejde.“  Tedy dobrota i vůči těm, kteří jsou těmi vlky. Ano, je to možné, protože tak jednal sám Pán Ježíš. A on dává sílu těm, kteří se ho drží.  A ti se radují z jeho příchodu, radují se z každé příležitosti, když mohou konat dobro.  Ale jsou i další příchody našeho Pána do našeho života. I ty nesmíme promeškat. Jsou příchody, které už byly, kdy nám Pán daroval tolik věcí, ale my jsme v nebezpečí na to zapomenout. K životu křesťanů patří to, že si pamatují. Mnozí říkají: Na to nikdy nezapomenu, co mně ten či onen udělal.  Ale naopak my dovedeme odpouštět, ale přitom nezapomínáme na to dobré, co jsme dostali od Pána. Právě svatý Otec František, když byl v Africe, tak především v promluvě pro kněze a řeholnice zdůraznil, jak je důležité mít paměť, nezapomenout na to, co jsme přijali od Pána. A tak jsme připraveni přijmout ještě větší věci a umět za ně děkovat. To znamená nepropást ty příležitosti, které nám Pán v životě dal. Ale samozřejmě nesmíme propást ani to, co nám Pán zde na této zemi ještě připravil, k čemu nás volá, co dobrého chce, abychom zde vykonali. My jsme v dnešním evangeliu slyšeli, jak velekněží a starší lidu se ho ptají: „Jakou mocí děláš tyto věci?“ Proč se ptají?  Protože nepoznali, kdo on je. Pán Ježíš přece dělal zázraky uzdravování a učil jako ten, kdo má moc, ne jako učitelé zákona. A přesto jim nedošlo, kdo on je. Jak jsme slyšeli v závěru dnešního evangelia, ani Pán Ježíš jim neodpověděl, jakou mocí on to dělá, protože nebyli schopní rozpoznat a přijmout Boží jednání v působení svatého Jana Křtitele.  Ale to se nám nemá stát.  My máme poznat, jak v našem životě jedná a bude jednat Bůh. Mohli bychom rozpoznat ještě další příchody našeho Pána do našeho života, ale snad tyto příklady stačí, abychom se dovedli zamyslet nad tím, zda jsme připraveni na jeho příchod, zda se radujeme ze setkání s Pánem, zda žijeme podle jeho evangelia. Kristovo evangelium má jinou logiku, než je myšlení těch, kterým jde jenom o zisk, o slávu a o pohodlí. Evangelium znamená radost, je to radostná zpráva. A proto být křesťanem znamená mít radost. A to je možné i tehdy, kdy tu radost druzí by neměli, protože víme, že Bůh je silnější než všechno zlo.  A proto se můžeme radovat, proto můžeme zvítězit. Jak nám to připomíná dnešní světec – byli jsme vykoupeni křížem našeho Pána Ježíše Krista.  Syn Boží se ponížil, byl poslušný až k smrti, smrti na kříži.  Ale to znamenalo, že byl povýšen – že vstal z mrtvých. A tak připravil cestu každému z nás – abychom se nebáli jít touto cestou, abychom přemáhali zlo dobrem. Abychom naplnili svůj život láskou.  Kéž to dá Pán. Amen.

       Sbírka na pouti NJ v Olešnici nestačila na pokrytí autobusové dopravy a nejnutnější režie

 (- 731 Kč). Pán Bůh zaplať všem dárcům. Poděkování patří také místnímu faráři P. Pavlovi a všem farníkům z Olešnice, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

   

        Přehled míst, hlavních celebrantů, účelů a výsledků sbírek poutí NJ za rok 2015.

Místo

Hl. celebrant

Úmysl sbírky

Částka Kč

Vel. Meziříčí

P. A. L. Gazda

Pomoc pronásledovaným křesť.

             0

Rad.Svratka

P. J. Sojka

Oprava varhan v Rad. Svratce

      2 154

Křižanov

P. Z. Šilhánek

Pomník sv. Zdislavy v Křižanově

    23 876  

Lísek

P. M. Kabrda

 Potřeby NJ

             0

Nové Veselí

P. A. Kasan

 Hnutí pro život 

      6 949  

Jimramov

P. K. Skočovský

 Cena

         284

Oslavice

Mons. J.Socha

 Doprava na NJ 

             0

Olešná

P.  S. Jurczak

 Pomoc Nepálu

      9 462

Radostín

P. P. Koutský

 Hospic Vysočina

      4 066

Jámy

P. J. Gruba

 Boží Milosrdenství v o.o.diecézi

      8 267

Bystré

P. J. Linhart

 Betlém nenarozeným

      3 633

Olešnice

Mons. L. Tichý

 Početné rodiny                                                                         

             0                Děkuji dobrodincům, kteří svým dodatečným darem dorovnali  výsledek na 0.

  2000 – 90 000 Kč            2001 – 121 400 Kč            2002 – 164 000 Kč        2003 – 189 020 Kč

  2004 – 168 830 Kč          2005 -   178 160 Kč           2006 – 246 900 Kč        2007 – 263 681 Kč

  2008 – 189 948 Kč          2009 -   150 948            2010  - 101 943 Kč        2011 -  161 328 Kč

  2012 -  125 618 Kč          2013 -     90 271            2014 –   52 951 Kč        2015     58 691 Kč

Náš společný dobrý skutek  za  patnáct  roků konání poutí NJ  2 300 738 Kč – všem poutníkům jménem obdarovaných - Pán Bůh zaplať.

 

Poděkování: Paní Marcela Holeňová děkuje jménem všech obyvatel a pracovníků azylového domu Betlém nenarozeným poutníkům NJ v Bystrém za jejich dar.

 

Představení a rozhovor s hl. celebrantem poutě NJ ve Velkém Meziříčí, kterým je  P. Vladimír Záleský farář ve Žďáře n/Sáz II (klášter) a Herálci, místoděkanem žďárského děkanství :    Kdy a kde jste se narodil?      Narodil jsem se na svátek sv. Ignáce z Loyoly  31. července 1965 v Havlíčkově Brodě.  V Brodě jsem po boku dvou starších bratří vstoupil do katolického skautského oddílu, který tehdy vedl br. Jestřáb. Stihl jsem jeden legální tábor pod Peperkem u Velké Losenice a jako čtyřleté vlče jsem byl nejmladší člen oddílu.  Br. Jestřáb po zrušení Junáka vstoupil tajně k jezuitům a stal se knězem. My jsme se v té době stěhovali do Jižních Čech a tak se mým duchovním domovem staly Klokoty, které dodnes miluji.  Veliké duchovní zázemí jsem měl také v několika kněžích, které jsem často navštěvoval. Později jsem začal jezdit na saleziánské chaloupky, které organizoval P. Kája Herbst, nyní pomocný biskup pražský. O víře se v naší rodině moc nemluvilo ale byla něčím samozřejmým, maminka byla z katolické rodiny, která se tím nikdy netajila. Tatínek začal pravidelně chodit do kostel až v době mého dětství po roce 1968. Ovšem saleziánská formace chaloupek, tajné tábory havlíčkobrodských skautů a společenství mládeže kolem táborského kaplana, to vše mě velmi silně ovlivnilo. V době, kdy měl primici můj bratranec P. Pavel Procházka, začal jsem se i já zabývat myšlenkou, která mne stále více přitahovala. Nakonec jsem si asi vyprosil kněžské povolání v ambitech u Panny Marie Klokotské... Po maturitě na gymnáziu jsem krátce nastoupil do ZOO v Brně a po vojně jsem byl přijat do kněžského semináře. Jsem rád, že jsem ještě stihl 4 roky starého semináře v Litoměřicích, protože ačkoli byla totalita a cesta ke kněžství byla složitá, skripta skoro žádná a knih pomálu, prožili jsme tam nádherná léta.  Po revoluci jsme ještě stihli první rok otevřeného semináře v Olomouci a v roce 1991 byli vysvěceni. Kaplanem jsem byl ve Velkém Meziříčí, pak administrátorem v Uherčicích a potom farářem v Blansku. Asi 10 let jsem byl v diecézi duchovním rádcem skautů. Od roku 2000 jsem vedl Diecézní centrum mládeže a po dvou letech jsem odcestoval do Indie na evangelizační školu komunity ICPE. Ve Žďáře nad Sázavou - Klášteře jsem již 13 let.    Co vás v poslední době nejvíc potěšilo?    Potěšilo mě když papež František vydal encykliku "Laudato sii" a současně vyhlásil Svatý rok milosrdenství. Potěšilo mě také, když otec biskup Vojtěch rozhodl, že ve žďárské bazilice bude Svatá brána a zároveň to, jak jsme s mnoha lidmi tuto bránu po celý Advent tvořili.   Co Vás nejvíc zarmoutilo?    Asi mě stále zlobí naše průměrnost a nedbalost, zvláště když proniká do naší modlitby a vztahu k Bohu. Mrzí mě předsudky lidí vůči církvi a strach odevzdat svůj život Bohu. Štve mě i naivita lidí, kteří nalítli veřejnému mínění a nebo se vystavili světu a zapomněli na slova Písma: "Opatrní buďte jako hadi, neboť váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev."   Mohl by jste nám blíže přiblížit úmysl sbírky?  Pokud to je možné, rád bych požádal o pomoc při zaplacení nových zvonů pro Zelenou horu. Budou se tam vracet po 73 letech.  Zelená hora je již několik let vidět ze všech stran a nyní bude i slyšet. Moc se na to těším.    
Na co se nejvíc těšíte?
  Těším se na mnoho věcí; na každé setkání s přáteli, na chvíle prožité v klidu někde v divoké přírodě nebo v horách, na to, že se někdy dospím. Těším se také, že uvidím plody Svatého roku a zázraky, které už má Pán Bůh připravené.

 

Pověry:

Kdo dobře rozlišuje, dobře učí, říkali staří a moudří učitelé. I my musíme rozlišovat mezi vědou a vírou a také mezi vírou a pověrou. Věda pracuje s věcmi viditelnými a měřitelnými, víra s těmi neviditelnými. Víra se opírá o Písmo svaté a o jeho výklad, který podává církev, pověra vychází z toho, co povídala jedna paní (a nejenom kartářka). Pověra chce naši zatím neviditelnou budoucnost poznat nebo i změnit. A tady také musíme důsledně rozlišovat.

Jsou různé zvyky spíše k zasmání, nebo přímo k pláči? Samo krájení vánočního jablíčka nemusí být špatná věc. Pokud ovšem zůstane hrou, když se jen upřímně radujeme z hvězdičky i z křížku, který se po jeho rozkrojení objeví. Každý dnes má mobil a ví, že křížek i hvězda jsou na něm velmi důležité. Je ale veliký rozdíl, jestli mladá holka na Vánoce třese bezem, aby se ozval pes a ukázal jí, kde její milý dnes, anebo jestli o Velikonocích dospělá matka nutí děcko spolknout posvěcené kočičky, aby v příštím roce nedostalo angínu. Obojí je nedovolená magie, tedy hřích, obojí chce hříšným způsobem proniknout za hranice našeho lidského poznání. Ale to první je spíše naivní zvědavost, to druhé skoro přinucení a vynucení.

Hlavní chybou je, že se lidé takto snaží ovlivnit budoucnost a zapomínají, že jsme v rukou nebeského Otce. Lidově řečeno, to bude On, kdo nám sfoukne svíčku - žádná sudička ani nějaký osud! Nezáleží na horoskopech ani na čárách v dlani, ale na Bohu, našem Otci, na jeho vůli. Jen od jeho Ducha Svatého máme očekávat světlo. Prosme o ně. Děkujme za ně. Co nadto je, je nebezpečné a hříšné - i všechna zaříkávání, věštění a horoskopy, mantry a čakry, energie a zóny, kamínky a podobně. (vypsáno z www.poutnik-jan.cz)

                                                                Pozvánky: 

Netín – pobožnost první mariánské soboty.  Každý měsíc – začátek – 15 (zimní čas), 17 – letní čas – zpovídání, sv. růženec.  16 (18) – mše svatá.  Z Velké Bíteše přichází pod vedením P. Bohumila Poláčka poutníci pěšky (30 km).  Z Velkého Meziříčí vychází pěší poutníci od fary v 12,30 (14,30).  Cestou (10 km krásnou přírodou)  se modlíme sv. růženec, popř. křížovou cestu, jáhen LK odpovídá na dotazy poutníků.

Olešnice – Farní ples. Sobota 30. ledna 2016, začátek ve 20 hodin. Další informace na  www.olesnice.katolik.cz

                       Ten, kdo k Bohu přichází, řešení s ním nachází!

 FATYM zve na faru do Prosiměřic na Duchovní obnovy exercičního typu.  Začíná se vždy ve čtvrtek v 18:00, zakončení v neděli ve 14:00.S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně. Cena: 300 Kč (vzhledem k skutečným nákladům budeme vděční i za případné dary navíc). Přihlášky: ŘKF Náměstí 20, 671 03 Vranov n/D, e-mail marek@fatym.com, telefon 515 296 384.     Nabízíme:  14.   – 17. 1. pro Soluňáky – vede P. Marek Dunda. Téma: Tah na cíl;   21. – 24. 1. pro muže – vede jáhen Ladislav Kinc: Téma: Milosrdenství;    28. 1. – 31. 1. pro Marianky malé – vede P. Marek Dunda:  Téma: No toto!;  11.   – 14. 2. pro ženy – vede jáhen Ladislav Kinc. Téma: Milosrdenství;  18.   - 21. 2. pro Marianky středně velké – vede P. Marek Dunda:  Téma: Vděčné srdce?;     25.   - 28. 2. pro ženy – vede P. Milan Plíšek:  Téma: Hovory o víře 6;    10.    - 13. 3. pro Marianky dospělé – vede P. Marek Dunda:  Téma: Máme proč se radovat!;   21.  – 24. 4.  pro maminky Marianek a Soluňáků – téma: Prožíváme mateřství.

Plán  poutí na rok  2016: 30. 4.– poutní výlet rodin s dětmi (co vy na  datum ? a kam?děkuji za Vaše návrhy)                  15. – 17. 7.  – Jižní Čechy IV. 

                                            21. – 27. 8. -  XVI. pěší pouť na Velehrad

                                            10. 9.  – XIII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka     

     Plán konání prosebných putovních mariánských poutí NJ rok  2016

2016       březen      Křižanov

               duben       Rad. Svratka          květen      Bohdalov            červen      Bystřice              

               červenec  Oslavice                 srpen       Olešná (200)      září           Pavlov

               říjen          Jámy                      listopad     Budišov              prosinec   Olešnice

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem – kdo dřív přijde -  . . . . . . .    

Srdečné pozvání na 194. pouť NJ – v pondělí 15. února 2016  v  17 hod. do Měřína – hlavní celebrant: P. Petr Vrbacký, spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.   

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 2. 2016. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.    Zpravodaj NJ sestavuje, vydává, o Vaše modlitby prosí a všem čtenářům žehná –   jáhen Ladislav Kinc, 59264 Prosetín 79, tel č. 516 463 315, 606 948 970, 731136801(církevní síť)   e.mail–kinc@biskupstvi.cz     Plakátky, zpravodaje a vše ostatní také na internetových stránkách: www. rovecne.farnost.cz.

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)