N. Jeruzalém v Lísku u Bystř n/P v pondělí 13.4.015 v 18 h.

26.03.2015 - poutní místo Křtiny

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Milí přátelé!

Dnes oslavujeme a děkujeme za skutečnost Vtělení Ježíše Krista skrze ANO jeho Matky. Učme se svým ano, ať se stane vůle Boží,  přispět k záchraně světa.

Vyprošuji vám všem užitečné poslední dny postní doby (naší polepšovny) a krásné Velikonoce.

Srdečně Vás zvu v sobotu 28.3. do Štěpánova n/Svr - od 9 hodin - dá-li Bůh - začne P. Pavel Habrovec postní duchovní obnovu - volných míst je dost, záleží na Vás, zda se jejich počet zmenší. Čas věnovaný duši se vždy mnohonásobně - a s velkým užitkem vrátí.

K tomu všemu přijměte myšlenky a pozvánky více autorů ve zpravodaji NJ - Váš jáhen Ladislav Kinc

P.S. Pamatujte na výzvu k Velkopáteční modlitbě sv. růžence za mír a novénu k Božímu milosrdenství.

Nový Jeruzalém č. 4/2015

Zpravodaj  pro 184. prosebnou mariánskou pouť, která

se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Lísku u Bystřice n/Per - v pondělí 13. dubna  2015 v 18 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb  v Křižanově.

  Ve čtvrtek 12. března 2015 přijelo a přišlo na pouť NJ do Křižanova pěti autobusy, auty a pěšky asi 450 poutníků. Svátost smíření udělovalo  8 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.

                 Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání   2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních    

   3) o vzrůst víry v našem kraji                            4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách      

      5) o život těla a duše pro všechny počaté děti      6) na smír za hříchy celého světa

 

                                Kázání P. Mgr. Zdeňka Šilhánka na pouti NJ v Křižanově:

Je to pro mne, milí poutníci a spolubratři kněží a bratře jáhne, veliká milost, mít mši svatou v předvečer fatimského dne, v tak krásném duchovním prostředí, v rodišti svaté Zdislavy, patronky našich rodin. Prožíváme čtvrtek třetího postního týdne. První čtení z proroka Jeremiáše, pro nás bylo velkým varováním. Izraelité znali Boží přikázání, my je známe také, a oni neposlouchali. Nehledali svou spásu v Božím slově, ale ve své vynalézavosti a vytvářeli si náboženství podle své chuti. Jejich bohoslužba byla jen pouhý ceremoniál, bez věrnosti Božím požadavkům. Obětovali bez rozdílu Hospodinu i babylonské bohyni Astartě, dokonce jak můžeme číst o tři verše dál, nebáli se obětovat v ohni i své děti. I my si musíme dávat pozor, aby naše bohoslužba nebyla jen formalitou. Máme se snažit o věrnost Ježíšovým požadavkům, konat bohoslužbu v duchu a v pravdě. Podle II. vatikánského koncilu máme slavit eucharistii uvědoměle, zbožně a činně, s porozuměním, niterným usebráním a s vědomím, že konáme vrcholnou činnost církve, když se zapojujeme do Kristovy oběti. Když Izraelité poslouchali Hospodina a proroky, skrze které k nim mluvil, bylo jim dobře, požívali Boží ochrany, vyvázli z každého nebezpečí. Kdykoliv se však neřídili slovy proroků, vůli Boží neplnili, nebo pošilhávali po zvycích pohanských, - dostávali se do nesnází a pocítili i trestající ruku Boží. Bylo to nutné, aby se vzpamatovali, vždyť byli národem vyvoleným a měli od Boha veliká zaslíbení. Když zaslíbení došla naplnění, když z jejich národa vyšel slíbený Mesiáš, židé a hlavně jejich předáci jej zase nepřijali. Co by nám, moji milí, pomohlo, že máme své veliké vzory, národní světce a světice, jako je zdejší velká rodačka sv. Zdislava, že máme křesťanskou kulturu, že máme mnoho krásných náboženských sousoší, chrámů a kaplí, že zde v Křižanově vybudujete památník svaté Zdislavy, kdyby to pro nás byly jenom pouhé památky? Křesťanství není samospasitelné: Člověku nestačí ke spáse, že byl kdysi pokřtěn, že má zbožnou maminku, že nosí medailonek nebo křížek na krku, nestačí ani, když se několikrát za rok zastaví v kostele. To všechno je málo. Málo je i to, když člověk nikoho neokrádá a nikomu neubližuje, když se stará o svou rodinu po hmotné stránce. Je to málo, protože jako křesťané, jako děti Boží, máme také povinnosti k svému Tvůrci, k Tomu, který vložil nejen do celého vesmíru, ale i do našich srdcí, své zákony a který od nás požaduje, abychom se jimi řídili a ne, abychom si z nich vybírali jen to, co se nám právě hodí, co se nám zrovna líbí. Každému z nás se určitě někdy stalo, že jsme se snažili udělat něco dobrého, někomu pomoci nebo ho nějak oslovit a ten druhý to nepřijal nebo to dokonce obrátil proti nám. Jistě jsou to nepříjemné chvíle, nepříjemné rány pod pás. Podívejme se dnes na Ježíše, na tu událost, o které jsme právě četli v evangeliu. Pán Ježíš uzdravoval posedlé zlými duchy, dával nemocným zakusit velkou Boží dobrotu a lásku, lidé se divili, ale někteří z nich říkali, že démony vyhání ve jménu Belzebuba, vládce zlých duchů. Nepřátelé, když nemohou popřít Ježíšovu moudrost a zázraky, se uchylují k pomluvě, že je spolčen s ďáblem. Lidé mají okamžitě po ruce pomluvu, když potřebují někoho odstranit, zneškodnit. Bůh nestvořil svět neurčitý, chaotický, ale dal mu jasný řád. Člověk ale dokáže všechno zamlžit a pokazit. Všechno se totiž dá obrátit naruby. I nejlepší věc může být očerněna. Na Boží věci to ale nic nemění. I když Ježíše očernili a obvinili ze spolupráce s Belzebubem, nic na jeho čistotě, pravdivosti a věrnosti nezměnili. Máme, moji milí, své pevné přesvědčení, anebo se necháme snadno ovlivňovat svým okolím? Nezdůvodňujeme někdy své názory argumentem: Vždyť to říkali v televizi? Nevadí nám při tom, že to říkají lidé, kteří často nejen že Boha nepoznali, ale mají očividnou zlobu vůči všemu, co je Boží? Nepřítel nám závidí naše štěstí a snaží se nás odvést od naslouchání Božímu slovu, vytrhnout nás z Božích rukou. Tento odvěký lhář nám podsouvá pochybnosti, podezřívání. Pokud, po Mariině vzoru nerozvažujeme ve svém srdci o Božím slově, nedokážeme pak správně rozlišovat a riskujeme, že skončíme ve spárech nějakého falešného učení. Tak se nám může stát, že přestaneme myslet a žít v souladu s evangeliem, které se nám začne zdát příliš tvrdé a neschopné držet krok s dobou. Půjdeme-li touto cestou dál, ztratíme chuť Božího slova, nebudeme schopni vnímat jeho sladkost, přestaneme po něm toužit a kdykoli nám je někdo připomene, bude nám to nepříjemné. Dějiny spásy jsou dějinami Boží milosti a lidského ztroskotání. Tělo touží po něčem jiném než duch a Ježíš nás upozorňuje, že takové rozdělení může špatně dopadnout. Snahy lidí tělesných vedou ke smrti, snahy duchovních k životu. Úkolem svatopostní doby je uvědomit si, co nám v životě vládne. Nežijeme jako křesťané jen ze setrvačnosti? Měli bychom toužit po tom, mít Ježíšova Ducha, měli bychom jít tímto životem v síle Ducha svatého a chránit se i té sebemenší nadvlády zlého ducha. Duch svatý nám dává mimo jiné také dar bázně Boží, tedy schopnost chránit se hříchů z lásky k Bohu, a když se hříchů přece dopustíme, dává nám sílu hříchů litovat a kajícně se navracet k Otci. Když při denním zpytování svědomí objevíme nedostatek, který je příčinou, že Boží přikázání přestupujeme, měli bychom vždy co nejdříve nastoupit cestu léčení a tou je sebekázeň, která přináší nové uzdravení. To je ta obezřetnost, aby k nám nepronikal nepřítel naší spásy. Jak rádi bychom na sebe vztáhli Ježíšova slova o silákovi, střežícím svůj dům, aby byl v bezpečí. My jsme ale slabí, podléháme kdejakému pokušení, kolikrát jsme již neobstáli, selhali, podlehli.

Pane, buď ty sám tím naším silákem, ať žijeme vždy s tebou, ať se posilujeme modlitbou a svátostmi, vždyť ty jsi přišel na svět, abys zvítězil nad hříchem a my ve tvém jménu, ve znamení tvého kříže, chceme také zvítězit, s pomocí Tvé Matky, Panny Marie, Matky Lásky.

   Po zaplacení autobusů a nutné režie zůstalo 23 876  Kč, které jsme poslali na stavbu památníku sv. Zdislavy v Křižanově. Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři P. Tomášovi a všem farníkům z Křižanova, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. Díky za každodenní modlitbu na  úmysly poutí NJ.

 

Představení a rozhovor s hlavním celebrantem poutě NJ v Lísku, kterým je P. Mgr. Miloslav Kabrda SDB, spirituál kněžského semináře v Praze:  

1. Stručné představení – věk, dětství, mládí, studia, působiště:          Narodil jsem se 13. ledna 1955 v nemocnici v Novém Městě na Moravě a tam jsem byl 20. ledna 1955 pokřtěn. Pokřtil mě dp. Metoděj Kotík,  který byl donedávna farářem v Křižanově, kde zemřel v 90ti letech svého života.  Dětství v Polničce, farnost Klášter – Žďár nad Sázavou II., kde je bazilika minor Panny Marie Nanebevzaté a sv. Mikuláše, a poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.

Základní devítiletá škola v Polničce, Gymnasium ve Žďáře nad Sázavou (1970-1974), Teologická fakulta v Litoměřicích (1974-1981), mezitím vojna v letech 1978-1980. Jáhenské svěcení na Petrově v Brně 22. února 1981 a kněžské svěcení rovněž na Petrově 28. června 1981,  světil vždy olomoucký biskup Josef Vrana. 1981-1983 kaplanem v Telči a Radkově; 1983-1987 kaplanem na Starém Brně u Matky Boží Svatotomské; 1987-1990 farářem Lipník, Krhov, Hrotovice; 1990-2005 farářem u sv. Augustina v Brně; 2005-2010 farářem v Újezdě u Brna a Žatčanech;  a od podzimu 2010 spirituálem v kněžském semináři v Praze.  2. Co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?              Především: „Chudoba cti netratí“ a „Co můžeš udělati dnes, neodkládej na zítřek“. Prostý život a poctivá práce. Tím ve všech dobách překvapíme téměř každého. S tím nepočítají ani vládci ani politici, ba téměř ani obyčejní lidé.   3. Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?              Mohl jsem ministrovat ve žďárské bazilice a na Zelené Hoře. Mohl jsem vidět zblízka, jak žije pan farář, jehož jsem mohl být spolupracovníkem. Příklad živého kněze byl tím nejdůležitějším impulsem.  Asi na podzim v roce 1973 se mě zeptal, jako téměř každý den: „Máš ještě něco“? Odpověděl jsem rozpačitě: „Ano. Pane faráři, chtěl bych být knězem, jako vy“. On mi řekl: „Dobře, tak začneme s latinou“. 

4. Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem?         Svatý Jan od Kříže učí (Výroky o lásce a světle 156) K tomu, co bys měla dělat, si nikdy neber za příklad člověka, ať by byl sebesvětější, protože ďábel před tebe postaví jeho nedokonalosti, ale napodobuj Krista, který je nanejvýš dokonalý a nanejvýš svatý, a nikdy nepochybíš.  Věřím, že mě dobře vede můj zpovědník, který se o moji duši stará již 34 let.  5. Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?         Možnost sloužit mši svatou.  Svými slovy a gesty mám dovoleno zpřítomnit Oběť našeho Pána Ježíše Krista; kterou On obětoval na Kalvárii a do konce světa bude obnovovat na oltářích Církve.  Tak mohu Všemohoucímu Bohu zjednat všechnu čest a všechnu chválu.  Nic většího, nic záslužnějšího, nic důležitějšího   pro lidstvo, pro člověka, pro tento svět a vesmír, nemůže člověk udělat, než:  být přítomen na mši svaté nebo sloužit mši svatou.   Takto hýbeme lidskou společnosti i vesmírem.    6. Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?   Věřit. Mít víru. Mít pravou a dobrou, skutečnou a hlubokou víru.   Konat skutky víry, které ovládnou můj život.  Budu-li mít víru, vzplane vírou svět okolo mě.  Jaká byla víra sv. faráře z Arsu, sv. dona Boska, sv. Františka Saleského,  a dalších a dalších…?   7. Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém životě, ve farnosti? Na modlitbu a na sebezápor. Konat zodpovědně svoji povinnost: „Hleď si svého“!  Povinnost života, povinnost stavu, povinnost modlitby a povinnost práce…  Sv. Terezie z Avily učí: „Modlitba a změkčilost, to nejde dohromady“.  Modlitba je těžká práce. Jestliže mě modlitba nic nestojí, za nic nestojí.  Námaha při modlitbě ústí do života, ve kterém se námaha nese snadněji.

8. Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky, která je dnes obětována na…?  Na potřeby Nového Jeruzaléma.   9. Kde vás nejvíc „tlačí boty“?           Vlastní lenost a změkčilost.   Ve světě je pronásledování křesťanů. Nám se zdá, že tady není žádné pronásledování.  Jsme na tom mnohem hůře než ti, kteří jsou ničeni vnější silou zla.  Jim může zlý vzít jen tělesný život. Může je vyhnat z domovů, může je nechat hladovět…  Může je zavírat do vězení, hnát do vyhnanství mučit a zabíjet…  Naším nepřítelem, mnohem nebezpečnějším je slast.   Nám neubližuje nikdo zvenčí. Nás tísní naše vlastní touha po slasti.  Dnes pro nás a naši společnost platí výstraha: hřešit je nesnesitelně snadné. (Nesnesitelná lehkost hřešit. – “Nesnesitelná lehkost bytí“ Milan Kundera.)  Jsme pod násilným tlakem: nestyď se za hřích!  Styď se, že ještě máš ohledy a odmítáš hřešit.   10. Na co se nejvíc těšíte?   Být sám doma.                              Děkuji  - jLK

 

O druhé neděli velikonoční si církev připomíná „Boží milosrdenství“. Na obrázcích je znázorněn oslavený a vzkříšený Pán Ježíš s uvedením prosby: Ježíši, důvěřuji ti! - Mnozí z lidí a to i pokřtěných, nechápou nebo i nechtějí chápat, tuto Boží lásku. Boží Syn Ježíš Kristus se za hříchy celého světa jak v minulosti, současnosti  i  pro celou budoucnost jednou provždy krvavě na kříži obětoval a denně se na oltářích světa obětuje nekrvavě. Svou krvavou oběť kříže stvrdil svým zmrtvýchvstáním. Každý člověk je hříšný a proto Boží milosrdenství  ho chce spasit. Není to však jednoznačné. Hlavně my pokřtění, my kteří  jsme na sebe oblékli Krista, jsme dostali tento dar křestní milostí, Bůh ale své dary nikomu nevnucuje, když o ně naše pýcha nestojí, pak Ježíšova výkupná oběť – Boží milosrdenství – zůstanou nevyužity. Boží láska je však nezměrná a to tím, že se za nás bude někdo modlitbou a obětí přimlouvat, aby naše pýcha se změnila v lítost a pokání. Až na věčnosti poznáme kdo nám vyprosil spásu, bude-li, podle Boží spravedlnosti a moudrosti,  vůle Boží. Prosme Nebe, abychom všichni pokřtění svou nedbalostí, strachem, pýchou a podobě v tomto životě nepřišli o věčné Boží království. Ježíši, důvěřuji ti, buď milostiv nám hříšným!                                                                                        Bratr Klement Maria.                     

 

Rodina a duchovní povolání – (8) – odpovídají rodiče duchovních:

Rodiče: Marie a Jindřich – děti:  P. Jindřich,  Anna, S.M. Miriam.

1. Když jste plánovala společný život – kolik jste chtěl mít dětí?  Brali jsem se mladí,  chtěla jsem mít děti  hned po svatbě.  Toužila jsem po 4 5, ale jak Pán Bůh dá.     2. Napadlo Vás, že by z Vaší rodiny byl kněz?  Od své sestry, která je řeholnicí jsem dostala modlitbu křesťanské dívky – v které jsou tato slova……Bože, pokud bych se vdala a  měla  děti a Ty bys povolal syna ke kněžství, tak ti ho ráda daruji……   3. Pamatujete, co jste cítili, když Vám syn oznámil

zprávu o povolání stát se knězem?  Příjemné překvapení.  Syn si nezvolil gymnasium, ale učební obor s maturitou, protože studovat netoužil.  Ve čtvrtém ročníku přišel a řekl: „Mami sedni si, chci si dát přihlášku do Litoměřic.“  Tatínek navrhoval, aby si ji dal až po vojně – na základě zkušenosti tíhy dvouletého přerušení semináře.  Pan kapitulní vikář naopak doporučil, aby si dal přihlášku hned po maturitě. Dnes už je knězem dvacátý šestý rok. Pán si povolal naši dceru Marii do řehole, v současné době je trapistkou  v klášteře Naší Paní nad Vltavou v Poličanech.  Dcera Anna je salesiánskou spolupracovnicí a žije s námi doma.

                                                           Pozvánky

       Dvoudenní pouť - klášter Teplá, Mariánské Lázně a okolí. Sobota a neděle 25.-26. dubna, cena s dopravou, ubytováním a vstupy 1400 Kč. Duchovní doprovod zajišťuje o. Tomasz Kazaňski. Více informací a přihlášky (co nejdříve) u Václava Šustra, tel.: 777 640 961 nebo vaclav.sustr@post.cz.

      Medugorje  - 3. – 9. května 2015. Cena – autobus – 1500 Kč, ubytování – 40 eur. Přihlášky a informace P. Pavel Habrovec, 604143473,  pavelhabrovec@seznam.cz.

      Poutní výlet rodin s dětmi. Prostějov  - 8. května 2015.  Program:  mše svatá a prohlídka Hanácké metropole, náměstí, kostelů,   oběd, (koupaliště).  Cena: místo v autobuse – 150 Kč,  tatínci – 0 Kč, dítě 50 Kč, 3. a další dítě v rodině 0 Kč (Pán Bůh zaplať dobrodincům za jejich dary) + vstupné + oběd.  Jsou ještě volná místa. Přihlášky do 1. 5. 2014 u jLK.

      Společenství Cyrilometodějských poutníků vás srdečně zve na Pouť na slavná poutní místa Českobudějovické diecéze (Jižní Čechy III): Sušice, Písek, Hory Matky Boží, Kašperské hory, Dobrá Voda, Zbynice, hrad a zámek Velhartice, Podsrp, Bechyně a další.  Termín:  pátek 17. -  neděle 19. července 2015. V ceně pouti :  doprava, 2 x nocleh se snídaní a večeří, 3x oběd, vstupy a režie.   Přihlášky (co nejdříve – počet míst omezen) se zálohou (dospělí: 2000, děti a studenti: 1000, děti a studenti z početných rodin: 500) na adrese: jáhen Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín 79; tel. 516463315 nebo 606948970; e-mail: kinc@biskupstvi.cz   - srdečně zve Mons. Jan Peňáz a jáhen Ladislav Kinc. 

P.S. K datu vydání zpravodaje je jeden autobus  a kapacita objednaného ubytování zaplněna. Díky tomu, že – přes včasnou objednávku nevyšlo ubytování na zámku ve Štěkni – máme ubytování v Sušici. Proto také tato pouť bude zaměřena na kraj a místa kolem Sušice.  Pro děti a mládež se může stát lákadlem – kromě krás přírody, kostelů a památek v tomto kraji – nový aquapark v Sušici. Protože není jednoduché zajistit kvalitní a cenově dostupné ubytování a stravování (blízkost hranic SRN) – je třeba, aby se zájemci přihlásili co nejdříve. Pokud by nás bylo tak jako loni – dva autobusy -  pak by byla možnost vytvořit dvě skupiny – v jednom autobuse program víc zbožnější (starší poutníci)  a v druhém program veselejší (mladší poutníci). To vše záleží na včasném přihlášení. Přesný program s časovým průběhem dostanou přihlášení – až jáhen vše osobně prozkoumá a domluví.   

      Plán konání prosebných putovních mariánských poutí NJ rok  2015, 2016

2015       červen Jimramov  - P. K. Skočovský       červenec  Oslavice     srpen    Olešná

 září           Radostín     říjen          Jámy         listopad Bystré        prosinec   Olešnice

2016       leden        Velké Meziříčí        únor      Měřín                    březen      Křižanov

               duben        Rad. Svratka         květen  Bohdalov               červen                  

               červenec  Oslavice                 srpen    Olešná                 září           Pavlov

               říjen                                        listopad                              prosinec   Olešnice

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem – kdo dřív přijde - ……..….  

Srdečně Vás zveme na 185. pouť NJ – ve středu 13. května 2015  v 18 hodin do Nového Veselí – hlavní celebrant  P. Anton Kasan, farář v Boršicích u Buchlovic, se svými farníky veliký přítel  pěších poutníků, administrátor farností Osvětimany (kam patří sv. Klimentek) a Stříbrnice.  Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 4. 2015. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.        Zpravodaj NJ sestavuje, vydává, o Vaše modlitby prosí a všem čtenářům žehná –   jáhen Ladislav Kinc, 59264 Prosetín 79, tel č. 516 463 315, 606 948 970, 731136801(církevní síť)   e.mail–kinc@biskupstvi.cz     Plakátky, zpravodaje a vše ostatní také na internetových stránkách:www.rovecne.farnost.cz.

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)