Pohřeb z domu smutku v Bohdalově

05.09.2020 - promluvy

Pohřeb   Věry Bradáčové

z domu smutku v Bohdalově čp. 23 ve čtvrtek 3.9.2020 ve 14.00 - do kostela a na hřbitov       

 

Doma:  

dle obřadů

Pak: Pomodleme se za naši zemřelou: --- Otče náš, Zdrávas, Odpočinutí

Pomodleme se za jejího manžela, syna a rodiče z obou stran: --- Otče náš, Zdrávas, Odpočinutí

Při pokropení rakve jsme si připomněli, že naše zemřelá byla ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého pokřtěna, trojím „pokleknutím" s rakví na prahu domu si to připomeneme ještě jednou, ale nejprve se pomodlíme za všechny předky, kteří přes tento práh za ta staletí chodili a také byli nošeni - za všechny, kdo v tomto domě žili, pracovali a modlili se, rodili se a umírali: --- Otče náš, Zdrávas, Odpočinutí

 

V kostele:

Ve jménu Otce .... Pán s vámi.

POSADÍME SE

Začínáme tuto zádušní mši svatou za nesmrtelnou duši naší zemřelé sestry paní  Věry Bradáčové         

Poprvé spatřila světlo tohoto světa dne  30.7.1935    v      Jersíně    

jako nejmladší  ze  3  dětí  Františka Novotného   z  Jersína   a jeho manželky  Marie rozené  Andělové také   z  Jersína. Ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Měříně byla  pokřtěna a tím získala naději na věčný život v nebi.

Z její cesty k tomuto cíli všech našich cest připomínám   základní školu v Jersíně, práci doma v hospodářství ztíženou sankcemi tehdejšího režimu proti tatínkovi i bratrům, takže na všechno byla s maminkou sama. Pak také pracovala v Polné v mlékárně a u nás v JZD a lihovaru. Zapojila se do hasičského sboru a patřila mezi aktivní farníky.

11.4. 1959 byla v Měříně na MNV a pak v kostele oddána s Emanuelem  Bradáčem z Bohdalova, s ním prožívala všechno dobré u zlé, jak si před oltářem slíbili. Z těch dobrých věcí připomínám narození dvou dcer a syna, radost ze 7 vnoučat a 9 pravnoučat, zlatou svatbu přímo v kostele v Měříně, z těch smutných  ovdovění v roce 2011 a smrt syna v roce 2013.

Naše sestra umírá  30.8.v   nemocnici v N. Městě, zaopatřena, v požehnaném věku  85 let zase jako poslední   ze svých sourozenců.

Jménem farnosti přidávám i poděkování naší zemřelé za vše, co udělala pro nás a jako hasička pro sbor i obec.

Do nejsvětější oběti vložme svoji vděčnost Bohu za její život i prosbu za dosažení krásného cíle všech lidí - Božího království v nebi.

Mši svatou začneme tichou prosbou za odpuštění pro sebe i pro ni.

Čtení: novozákonní č. 3 -  Řím 6,3-9      evangelium č. 16 - Jan 14,1-6

Promluva:

Bohu k slávě, vlasti ke cti, bližnímu ku pomoci je původní hasičské heslo, od svého vzniku mnohokrát cenzurované a zkracované. Můžeme však říci, že je pořád platné a pořád se vyplatí je naplňovat. Tak jak se podle něho řídila naše sestra Věra jako hasička. I my sami si však tuto trojici můžeme vzít za svou.

Bohu, dárci všeho, ale také cíli všeho, máme děkovat i za naději na dosažení cíle, kterou nám dává Pán Ježíš. A díky a sláva jsou velice blízké, to všichni cítíme. Vlast nemusíme brát přísně zeměpisně, úředně, ale hezky česky:

Vlast je to, co je vlastní nám, naše domy a pozemky kolem nich, naši sousedé, naše obec a její zvyklosti i nářečí, náš kraj i naše památky. To všechno ctíme, toho si vážíme i když reklama nás dneska zve hodně daleko a poznávání nového se pořád nabízí. Marně však hledá štěstí jinde, když ho doma nemá, říká české přísloví. A maminka, ta to štěstí vytváří.

Každá maminka je totiž stále připravena bližním ku pomoci, samozřejmě nejprve těm nejbližším svým dětem a pak jako babička i svým vnoučatům. A je skutečně pořád bližním ku pomoci, i když se zrovna někdo batolí s brekem, že se praštil do prstíku nebo, že dostal žihadlo. Za to právě teď děkujeme naší zemřelé sestře v Kristu Věře. Za ni děkujeme Bohu, kterého též prosíme, abychom ji dovedli na svém místě následovat, aby i náš život byl k slávě Boží, vlasti ke cti a bližním u ku pomoci.

Po mši svaté:

Poděkujme v této chválí naší zemřelé  za všechno, co pro nás ---- a pro obec a farnost ---- udělala, za její mateřskou lásku a péči. Poděkujme za něho Pánu Bohu, neboť Boží lásku poznáváme nejprve a nejvíce přes své rodiče, přes svou maminku a tatínka   a prosme Boha, aby naší zemřelé a jednou i  nám, až se octneme   na jejích  místech, byl soudcem milosrdným.

Povstaňme k tiché modlitbě.

 -----    kropení, okouření ....ZPĚV...-- modlitby dle obřadů

Pomodleme se ještě jednou za naši zemřelou sestru  a všechny příbuzné z Bohdalova i Jersína, za naši farnost a za dobrodince tohoto kostela a za duše v očistci : --- Otče náš, Zdrávas,

Kněz:   Odpočinutí věčné dej jí a všem zemřelým, Pane,

Všichni:   a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen.

Kněz:  I my vyjděme v pokoji.

 

U hrobu 

Dle pohřebních obřadů

Potom

Pomodleme se ještě jednou za naši zemřelou sestru, jejího zemřelého manžela a syna, a za všechny její zemřelé příbuzné a za hasiče. A pomodleme se také za všechny, kdo na našem hřbitově odpočívají, za oběti světových válek, přírodních katastrof, dopravních nehod a teroristických atentátů a za všechny duše v očistci

Otče náš, Zdrávas...............

Jménem zarmoucené rodiny vám všem děkuji za vaše modlitby, zpěvy, hudbu, křesťanskou účast na pohřbu a všechny služby při něm. Zvláště děkuji hasičům za čestnou službu. Potěšili jste je v jejich zármutku a prokázali jste tak úctu tělesným pozůstatkům jejich zesnulé.          

Jménem zemřelé vás prosím, abyste jí, jestli někoho ve svém životě zarmoutila, pro milosrdenství Boží na tomto posvátném místě ze srdce odpustili. 

Všichni: Odpusť jí Pán Bůh JAKO I MY JÍ ODPOUŠTÍME. 

Kněz:   Odpočinutí věčné dej jí a všem zemřelým, Pane,

Všichni:   a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.

Kněz: 

Požehnej vás a na všech cestách tohoto světa provázej, ode všeho zlého ochraňuj a ke šťastnému shledání ve svém království přiveď všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.   Amen.

Hudba, hlína do hrobu

 

U kněžského hrobu s ministranty:

za všechny zemřelé kněze, ale i varhaníky, kostelníky, ministranty a hospodyně

Zdrávas Královno

Komentáře:

přidej komentář

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (2)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 7 lidí

předchozí ankety

Dnes je 8. prosince 2023

svátek má Květoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)