Pohřeb em. pana prorektora MendlU

22.10.2022 - promluvy

 Pohřeb z bohdalovského kostela na kremaci 22/10 2022

Vstupní píseň (děkuji mužům, že se všichni přidali)

Znamení kříže, pozdrav podle Pohřebních obřadů.

Posadíme se.

V kostele vždy vzpomínáme na všechny naše drahé a nejen ty, co žijí a žili v lidském těle, ale i na Božího Syna (za pár týdnů o vánocích na jeho narození)  a Boží anděly, proto tady v Bohdalově máme tolik jejich soch. V kostele také plánujeme budoucnost, tu pozemskou, když se třeba mladý muž a mladá žena rozhodnou, že spolu půjdou věrně životem, začnou právě tady. Můžeme plánovat i budoucnost po smrti, protože z Bible víme o existenci nebe a celý náš život je cestou k tomuto cíli. Jak se zpívá v české i polské písni: Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti.

Začneme tedy vzpomínkou na 91 let trvající pozemskou pouť dva našeho zemřelého drahého bratra v Kristu pana docenta inženýra Jana Schwarzera, Csc, emeritního prorektora Mendlovy univerzity v Brně  jeho krátkým životopisem:

Poprvé spatřil světlo tohoto světa --------  základní školu v Petřvaldě, kde zažil jazykové změn způsobené válkou, střední školu v Opavě a Vysokou zemědělskou školu v Brně, kde pak pracoval po celý život..

Oddán byl ----- Spolu snášeli všechno dobré i zlé, jak si před oltářem slíbili.  Spolu dali život   2 dcerám a těšili se z jejich rodin se 4 vnoučaty a 9 pravnoučaty, spolu oslavili vzácné 65. výročí svatby.

Od 70. let pobývali v Bohdalově, ------ umírá jako první ze svých sourozenců 14. října.

V několika řádcích a troše čísel je však ukryto tolik lásky, že nestačíme děkovat. A když už to nemůžeme udělat přímo, uděláme to přes Pána Boha, který je nade vším a času nepodléhá, protože žije a kraluje na věky věků.

A proto modleme se slovy církve:

Modlitba z Pohřebních obřadů

 

Je velice pěkné, že jste na parte dali otevřenou knihu, ačkoli smutný pozorovatel a smuteční řečník by mohl sáhodlouze mluvit o tom, že životní kniha našeho drahého se zavřela. Pod tou knihou si nemusíme představovat ani památníček z dětství, ani životní deník, dokonce ani vědecké publikace jím napsané a vydávané Vysokou školou zemědělskou později Mendlovou univerzitou.

V této chvíli je to pro nás kniha knih – Bible Starého i Nového Zákona, jak se přesně vědecky nazývá Písmo svaté, o kterém s úctou říkáme právě v kostele, že jsme slyšeli slovo Boží.

Jsme na pohřbu vědce a někdo by mohl namítnout: Slovo Boží přece nemůžeme pitvat pod mikroskopem anebo zkoumat rentgenovými či jinými paprsky nebo nějakými izotopy. A víte, že můžeme. A že se nalezly jeho útržky staré skoro 2 tisíce let a nejmodernějšími metodami byla ověřena jejich pravost a co je hlavní, při srovnání s dnešními texty bylo zjištěno, že při opisování nedošlo k žádným chybám. Poselství Boží moci nad smrti a možnost žít u něho bez omezení je hlásáno stejnými slovy od chvíle, kdy apoštolové viděli Ježíše zmrtvýchvstalého  a začali o tom kázat. A dodnes se o tom káže, dodnes si slova Písma píšeme na pomníky a  také do paměti a do srdce. Dodnes můžeme sobě i našim zemřelým přát, aby se na nich ta Boží zaslíbení, daná Biblí, naplnila, proto je t známá modlitba: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Proto otevřme Písmo a poslyšme, co psal svatý Pavel v 2. dopise svému žáku Timotejovi:

(1. čtení a žalm)

Pavlovo slovo  - Boží slovo - platí dosud a všude a pro nás všechny. A proto můžeme i teď i my popřát našemu zemřelému šťastnou cestu a dosažení cíle. A sobě přejme šťastné shledání v Božím království, protože tímto směrem našeho zemřelého vyprovázíme. To jen tělesné pozůstatky pietně uložíme na hřbitově, kde se za nesmrtelnou duši našeho bratra Jana budeme modlívat.

Přímluvy  z dodatku č. 5

Pomodleme se ještě jak nás naučil Pán Ježíš.

Otče náš, Zdrávas....................

Bože, s důvěrou svěřujeme našeho bratra do tvých rukou. Tvá láska ho provázela po celý život: Věříme, že ho také teď vysvobodíš ode všeho zlého a dáš mu svůj věčný mír. 

A v této víře prosíme, abys ho uvedl do svého království.  Vždyť co minulo, bylo časné a nebude pláč ani nářek ani bolest, ale jen pokoj a radost, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Kněz:  Požehnej vás a na všech cestách tohoto světa provázej, ode všeho zlého ochraňuj a ke šťastnému shledání ve svém království přiveď všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.   Amen.

Píseň k Panně Marii

 

Pokropením rakve křestní vodou si připomeneme slova, která zazněla při křtu našeho zemřelého a platí pořád: Kdo se narodí z vody a z Ducha, může vstoupit do Božího království. A proto: Rosou nebeskou občerstvi duši tvou všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.

Pomodleme se ještě jednou za našeho zemřelého bratra, za jeho rodiče, rodiče manželky a za všechny zemřelé předky a ostatní příbuzné, rodáky z Petřvaldu a zvláště za profesory a studenty VŠZ a Mendlovy univerzity.

Podruhé se pomodleme, jak nás naučil Pán Ježíš: Otče náš, Zdrávas....................

Bože, víme, že náš život je krátký a že neznáme hodinu své smrtí. Ale víme také, že ty jsi věčný a že tvé milosrdenství je nekonečné.

Dej nám svého svatého Ducha, abychom ti ve společenství tvé církve po celý život poctivě a svatě sloužili, abychom v tebe vždycky věřili a spoléhali na tvou pravdu, abychom v tobě měli svou naději a prokazovali lásku všem lidem.

A když náš pozemský život skončí, otevři nám své věčné království. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána, který žije a kraluje na věky věků.   Amen.

 

U auta:

Třetí Otče náš se  pomodlíme se také za všechny občany našeho městyse, za ty, kdo na našem a na petřvaldském hřbitově odpočívají, za své rodiče, učitele, lékaře, kněze, katechety a další dobrodince, za oběti světových válek, přírodních katastrof, dopravních nehod a teroristických atentátů a za všechny duše v očistci: Otče náš, Zdrávas....................

 Pane Ježíši, náš živote a naše vzkříšení,

ty ses nikdy neodvrátil od nikoho, kdo tě prosil.

Vyslyš tedy také nás, hříšné, když se k tobě utíkáme ve svém zármutku:

Zachraň svého zemřelého služebníka Jana před smrtí věčnou

a dej, ať se těší s tvými svatými z krásy nebeského Jeruzaléma na věky věků.    Amen.

 Odpočinutí věčné ………….

I my vyčkáme v pokoji, až auto s naším drahým zemřelým odjede.

Zádušní mše svatá bude v našem kostele sloužena tento čtvrtek v šest večer.

 

Všechny zvony

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 20. dubna 2024

svátek má Marcela

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)