Pohřeb 25.2.2020

25.02.2020 - promluvy

 

 Pohřeb Josefa Danihela úterý 25.2.2020  v 13.00 z kostela  - na nový hřbitov       

 

Začátek mše svaté:

Ve jménu Otce .... Pán s vámi.

POSADÍME SE

Začínáme tuto zádušní mši svatou za nesmrtelnou duši našeho zemřelého bratra v Kristu pana  Josefa Danihela        

Poprvé spatřil světlo tohoto světa dne  24.11.1952    v nemocnici v Novém Městě na Moravě  jako  nejmladší ze 4 dětí   Josefa Danihela   z naší obce a Anežky Dvořákové z Březí. V nemocniční kapli byl za pár dní pokřtěn a tím získal naději na věčný život v nebi.

Z jeho cesty k tomuto cíli všech našich cest připomínám   základní školu u nás a  vyučení     zámečníkem na Žďasu, kde pak  pracoval do roku 2000. Dalších deset let pak podnikal se svou manželkou a poslední dva roky před důchodem pracoval v Přibyslavi. 

Jeho zálibou byl sport a především házená, které se aktivně věnoval a zůstal pak věrným fanouškem, měl rád i přírodu a historii.

Dne    xxxxxxx  byl  v obřadní síni MěNV v Telči a pak v kostele sv.  Jakuba  oddán s xxxxxxx z Olší u Telče, neteří tehdejší hospodyně na naší faře.

Spolu snášeli všechno dobré i zlé, jak si před oltářem slíbili.  Spolu dali život       jednomu synu a těšili se z jeho rodiny se  2 vnoučaty.

Náš bratr umírá náhle  doma dne   19.2. ve věku 67  let  jako 2.  ze svých sourozenců.

Do nejsvětější oběti vložme svoji vděčnost Bohu za jeho život i prosbu za dosažení krásného cíle všech lidí - Božího království v nebi.

Mši svatou začneme tichou prosbou za odpuštění pro sebe i pro něho.

Promluva:

Čtení z NZ č. 14  1 Jan, 3,1-2  Evangelium č. 6 - Lk 12,35-40

Vážení a milí,

Úvod: Znovu myslíme nato, co pro nás náš zemřelý udělal a znamenal, jistě si mnohokrát budeme připomínat jeho moudrá slova a v situacích, které přijdou si říkat, co on by na to asi řekl, jak by nám poradil, kdybychom se ho ještě mohli zeptat přímo. Ale i příklad a vzpomínka zvláště na rodiče každému člověku pomohou.

Víme, že nikdo si nemůže určit datum a místo narození, to nám je dáno stejně pořadí v rodině, i když čtvrtý ze čtyř není tak špatné skóre. Neznáme však ani den ani hodinu opačného pólu naší pozemské pouti. Proto musíme být připraveni, jak jsme byli vybídnuti i dnešním slovem Božím. Náhlý a nečekaný odchod vašeho manžela, tatínka, tchána a dědečka zabolí všechny, kteří mu dávali tyto tituly, nejkrásnější, jaké muž na světě může dostat.

I tímto bolestným příkladem nás však tatínek a dědeček učí, i na to si můžeme vzpomenout, dnes s bolestí a po čase už v pokoji. Člověk musí být připraven, ne vždy připraven, na to nemáme, ale připravovat se stále, protože opravdu nevíme dne ani hodiny, jak nám to připomíná Pán Ježíš v evangeliu.

1) Nezapomněli jste doma nic, máte všechno, co ve škole dnes budete potřebovat - slýchávali jsme od malička a dnes to říkáme dalším, protože to pořád platí.

2) A nejde jen o školu. Počítáš s tím, že o tebe mohou mít starost, když se někam vydáváš a dal jsi možnost spojení a podání zpráv. Máš dost toho, co budeš na cestě a v cíli potřebovat. Počítáš s nenadálou změnou počasí. Počítáš s únavou, myslíš na možné zdržení nebo nečekané prodloužení.

3) A nejde jen o cesty, ať pracovní či odpočinkové, i když každý jsme na cestě, každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti. Proto se máme zavčas ptát: Myslíš i na svou duši. Je v pořádku její vztah s Pánem Bohem.

4) A nejen my starší můžeme dodat: Máš urovnané vztahy s okolím, vědí, co by měli dělat, kdyby na tebe dolehla krizová situace, nezůstanou pak úplně bezradní. Moji milí, modlíme se za pokoj pro duši našeho zemřelého, sice s bolestí, ale s důvěrou. Proto zkusme zůstat klidní, pokojní, když se přece jen snažíme být připraveni.

Z: Čterní z Písma začínalo radostným oznámením z pera sv. Jana, že nás u Boha čeká příjemné překvapeni. Našemu zemřelému v jeho nové situaci přejeme a vyprošujeme pomoc Boží a ochranu Syna Božího, našeho Dobrého Pastýře, proto za něj přináším tuto Nejsvětější oběť. Sami s Boží pomocí a blízkostí Dobrého Pastýře  také v každé situaci můžeme a máme počítat, a tím  jsme připraveni ji přijmout, vždyť o ni stojíme a za ni už za sebe i za druhé děkujeme. Nakonec každá mše svatá je obětí díkůvzdání, i tato, při které děkujeme za vše, co bylo našemu zemřelému zde na zemi dopřáno i za to, že ho můžeme odevzdat do náruče milosrdného Boha, která jednou čeká i nás.

 

Po mši svaté:

Poděkujme v této chválí našemu zemřelému  za všechno, co pro nás ---- a pro obec a farnost ---- udělal, za jeho otcovskou lásku a péči. Poděkujme za něho Pánu Bohu, neboť Boží lásku poznáváme nejprve a nejvíce přes své rodiče, přes svou maminku a tatínka   a prosme Boha, aby našemu zemřelému a jednou i  nám, až se octneme   na jeho  místech, byl soudcem milosrdným.

Povstaňme k tiché modlitbě.

 -----    kropení, okouření ....ZPĚV...-- modlitba --

...........................

Pomodleme se ještě jednou za našeho zemřelého bratra, za rodiče z obou stran a všechny příbuzné, za naše dobrodince a za dobrodince tohoto kostela, za zemřelé kněze, za duše v očistci a také za toho z nás, kdo první bude následovat našeho bratra na věčnost.                 

Otče náš, Zdrávas, Odpočinutí .........

Jménem zemřelého vás prosím, abyste mu, jestli někoho ve svém životě zarmoutil, pro milosrdenství Boží na tomto posvátném místě ze srdce odpustili. 

Všichni: Odpusť mu Pán Bůh JAKO I MY MU ODPOUŠTÍME. 

Kněz:   Odpočinutí věčné dej mu a všem zemřelým, Pane,

Všichni:   a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá ve svatém  pokoji. Amen.

Kněz:  I my vyjděme v pokoji.

 Po uložení do hrobu a modlitbě:

Třetí Otče náš se pomodlíme za všechny na tomto i na starém hřbitově očekávají slavné vzkříšení, za všechny naše dobrodince, především rodiče, ,učitele, kněze, lékaře, oběti světových válek a duše v očistci. ..........

Kněz:   Odpočinutí věčné dej mu a všem zemřelým, Pane,

Všichni:   a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.

Jménem zarmoucené rodiny vám všem děkuji za vaše modlitby, zpěvy, hudbu, křesťanskou účast na pohřbu a všechny služby při něm. Potěšili jste je v jejich zármutku a prokázali jste tak úctu tělesným pozůstatkům jejich zesnulé.          

Kněz:  Požehnej vás a na všech cestách tohoto světa provázej, ode všeho zlého ochraňuj a ke šťastnému shledání ve svém království přiveď všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.   Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 23. března 2023

svátek má Ivona

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)