Pohřeb 10.11.2018

10.11.2018 - promluvy

 

 Pohřeb Františky Chmelařové z Chroustova  v sobotu 10/11 2018 ve 13.30 -  do kostela a na hřbitov v Bohdalově 

Doma:  dle obřadů

Pak: Pomodleme se za naši zemřelou, (za jejího manžela) a rodiče z obou stran. Otče náš, Zdrávas, Odpočinutí ...........

U kříže na závěr:

Za všechny zemřelé občany a rodáky z Chroustova a Staje, za naše příbuzné a za duše v očistci: Otče náš, Zdrávas, Odpočinutí .........

Jménem zemřelé vás prosím, abyste jí, jestli někoho ve svém životě zarmoutila, pro milosrdenství Boží na tomto posvátném místě ze srdce odpustili.   Všichni: Odpusť mu Pán Bůh JAKO I MY JÍ ODPOUŠTÍME. 

Začátek mše svaté:

Ve jménu Otce .... Pán s vámi.

PROSÍM, POSADÍME SE

Začínáme tuto zádušní mši svatou za nesmrtelnou duši naší zemřelé sestry paní  Františky Chmelařové

Poprvé spatřila světlo tohoto světa dne  20.2.1942    ve Staji jako nejstarší  ze 4   dětí   Aloise Kourka, obuvníka ve Staji a jeho manželky Anny rozené  Potočkové, rodem ze Záborné. V chrámu Páně sv. Markéty    ve Zhoři  byla   pokřtěna a tím získala naději na věčný život v nebi.

Z její cesty k tomuto cíli všech našich cest připomínám   základní školu ve Staji a pokračování ve Zhoři, práci v podniku Snaha v Polné dlouhá léta v kuchyni v táboře pod Chroustovem.

Dne  20.10.1942 byla nejprve na matričním úřadě MNV v Novém Veselí a pak v tomto chrámu Páně oddána se svým manželem Leopoldem. Spolu snášeli všechno dobré i zlé, jak si před oltářem slíbili.  Spolu dali život   5    dětem, a těšili se z jejich rodin s 11   vnoučaty  a 2  pravnoučky.

Naše sestra umírá ve spánku  7.11. před úsvitem doma ve věku 76  let po delší těžké nemoci jako 2.  ze svých sourozenců.

Do nejsvětější oběti vložme svoji vděčnost Bohu za její život.

Jménem farnosti přidávám i poděkování za vše, co udělala pro            

Mši svatou začneme tichou prosbou za odpuštění pro sebe i pro ni.

1.  čtení č. 5 - Řím 8 Kdo by nás mohl odloučit od Kristovy lásky

Evangelium č. 11 - Jan 6, 37-40 Kdo věří v Syna, má život věčný

Promluva:

Kdo by nás mohl odloučit od Kristovy lásky? Slyšeli jsme to zde v domě Božím, krátce po posledním pozemském rozloučení s maminkou. To bylo doma, v domě, z kterého především láska matčina vytváří domov. Domov pro rodinu. Teď jsme v kostele, který je domovem pro celou farnost i okolí. Proto sem před 56 roky a 3 týdny zamířily tři páry snoubenců - dvě sestry Kourkovy - Františka a Růžena a dva sourozenci Chmelařovi, Leopold a Anna a ještě dva ženichové, a právě zde byly tyto tři páry oddány.  V kostele. Jak to uslyšíme, každý z nás si hned vybaví tu siluetu bílé věže našeho kostela s červenou buclatou bání a lesy v pozadí. Venkovské baroko na Vysočině. Může být krásnější pohled? Přitom víme dobře, že jsou i jiné stavební slohy, i starší a spousta novějších, víme, že lidé žijí a pracují a modlí se i jinde, nejenom na venkově v mírném podnebném pásmu. Ani většina katolických kostelů není barokních. Ale už každé malé dítě vám na výzvu namaluj kostelíček, namaluje právě ten bohdalovský.

Při pohřbu maminky také vzpomínáme na své dětství. A kdyby nám tenkrát řekli: Namaluj něco na téma láska, asi bychom se zastyděli, přitulili se k mamince, protože láska nejde namalovat, ani vyjádřit. A mateřská láska je ten základ, vzor a pravzor každé lásky, jako je venkovský barokní kostelíček vzorem každého místa modlitby.

Přesto nás čas a život, tyto drahé dary, které jsme od Boha dostali zadarmo díky našim rodičům, od maminky odloučily, i od její lásky, na kterou můžeme jen už  jen s vděčností vzpomínat a na svém místě se ji svým způsobem napodobovat. To je Boží řízení, to je Boží tajemství. Proto kéž nás potěší Boží slovo, že nikdo nás nemůže odloučit od lásky Kristovy. On miloval až do krajnosti, miloval až k smrti kříže, miloval bez rozdílu, nikoho nevyjímaje, jak sám slavnostně vyhlásil. Za všechny zemřel, poslušný až k smrti na kříži. A proto nás ani naše zemřelé nemůže nic odloučit od Jeho lásky, jak potvrdil sv. Pavel Římanům. Proto za Kristovu lásku děkujeme, tak jako nejen teď a nejen u hrobu nepřestaneme vy děkovat své mamince, babičce a manželce za její lásku. Proto říkejme u každého kříže Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět,. Vykoupil i svou služebnici Františku, vykoupil i nás, každého z nás. Proto spolu  s vámi lásce Kristově odevzdáváme vaši manželku, maminku a babičku, a proto se odvažujeme na setkání v této Boží lásce se těšit. A na tento cíl nikdy nezapomenout.

Po mši svaté:

Poděkujme v této chvíli naší zemřelé  za všechno, co pro nás ---- a pro obec a farnost ---- udělala, za její mateřskou lásku a péči. Poděkujme za něho Pánu Bohu, neboť Boží lásku poznáváme nejprve a nejvíce přes své rodiče, přes svou maminku a tatínka   a prosme Boha, aby naší zemřelé a jednou i  nám, až se octneme   na jejích  místech, byl soudcem milosrdným.

Povstaňme k tiché modlitbě.

 -----    kropení, okouření ....ZPĚV...-- modlitba --

...........................

Pomodleme se ještě jednou za naši zemřelou sestru      za rodiče z obou stran a všechny příbuzné, za naše dobrodince a za dobrodince tohoto kostela, za zemřelé kněze, za duše v očistci a také za toho z nás, kdo první bude následovat naši sestru na věčnost.                 Otče náš, Zdrávas....................

Jménem zarmoucené rodiny vám všem děkuji za vaše modlitby, zpěvy, hudbu, křesťanskou účast na pohřbu a všechny služby při něm. Potěšili jste je v jejich zármutku a prokázali jste tak úctu tělesným pozůstatkům jejich zesnulé.           

Kněz:   Odpočinutí věčné dej jí a všem zemřelým, Pane,

Všichni:   a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen.

Kněz:  I my vyjděme v pokoji.

Na závěr - u hrobu:

Pomodleme se ještě jednou za naši zemřelou sestru     a za všechny její zemřelé příbuzné, rodáky, za všechny zemřelé občany naší obce, zvláště za A pomodleme se také za všechny, kdo na našem hřbitově odpočívají, za oběti světových válek, přírodních katastrof, dopravních nehod a teroristických atentátů a za všechny duše v očistci

Otče náš, Zdrávas.................... (Anděle Boží)

Kněz:   Odpočinutí věčné dej jí a všem zemřelým, Pane,

Všichni:   a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.

Kněz:  Požehnej vás a na všech cestách tohoto světa provázej, ode všeho zlého ochraňuj a ke šťastnému shledání ve svém království přiveď všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.   Amen.

Komentáře:

přidej komentář

?

- (2)

 

- (0)

 

- (0)

 

- (3)

 

celkem hlasovalo 5 lidí

předchozí ankety

Dnes je 4. října 2022

svátek má František

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)