Starobylé přímluvy

05.03.2023 - přímluvy

 

Přímluvy z Etiopie, Sýrie, Arménie,  Byzance (2 x), Říma, Milána, Galie a od Keltů

S církevním schválením (tehdy ještě) biskupa Františka Tomáška daným v Praze 23.11.1974

 

Podle etiopské liturgie:

 

Prosme společně Pána: Pane, smiluj se.

 

- Za svatou tichost prosíme,

aby nás Pán ve svém milosrdenství učinil mírnými.

- Za naši víru prosíme,

aby Pán udržel naši víru v čistotě a dal nám žíznit po dobru.

- Za naši církev prosíme,

aby nás Pán zachoval až do konce ve společenství Ducha svatého.

- Pro svaté apoštoly prosíme,

aby nám Pán dal jít za dobrem, jako šli oni, a jednou nám s nimi dal podíl.

- Pro svaté mučedníky prosíme,

aby nám Pán dal vydat takové svědectví, jako vydali oni.

- Za našeho papeže N prosíme,

aby nám ho Pán dlouho zachoval a aby mu dal dobře hlásat slovo víry, v čistotě a bez poskvrny, aby byl věrným strážcem církve.

- Za naše biskupy a kněze prosíme,

aby Pán od nich neodnímal ducha svého kněžství, aby jim dal vytrvalou horlivost a bázeň Boží a aby jim dal jednou vidět ovoce jejich práce.

- Za všechny věřící prosíme,

aby jim Pán dal odpuštění hříchů a vtiskl jim pečeť posvěcení.

- Za soudce a za všechny správce veřejných věcí prosíme,

aby jim Pán dal ducha moudrosti a spravedlnosti.

- Za celý svět prosíme,

aby Pán bděl nad jeho smýšlením a aby do mysli všech lidí a každého člověka vložil touhu po tom, co je dobré a prospěšné.

- Za smutné a ztrápené prosíme,

aby jim Pán dal plnost útěchy.

- Za všechny hladové prosíme,

aby jim Pán dal jejich vezdejší chléb.

- Za nemocné a trpící prosíme,

aby je Pán brzy uzdravil a ukázal jim svou dobrotu.

- Za ty, kdo zhřešili, prosíme,

aby Pán neživil svůj hněv proti nim, ale smiloval se nad nimi a dal jim dobré svědomí a dobrou naději.

- Za ty, kdo zemřeli, prosíme,

aby jim Pán dal místo odpočinku.

- Za vláhu prosíme,

aby Pán poslal déšť na místa, která jej potřebují.

- Za řeky prosíme;

aby je Pán v hojnosti naplnil vodou života.

- Za plody země prosíme,

aby Pán dal zemi plodnost a dobrou setbu i sklizeň.

- Za nás všechny, kteří jsme v modlitbě spojeni, prosíme,

aby nás Pán naplnil duchem míru, přijal naše modlitby a vyslyšel nás.

- Za nás všechny prosíme,

abychom postaveni na základech proroků a apoštolů, v Duchu svatém poznali milost Pána Ježíše Krista a rostli v ní i v slávě jeho jména.

 

Pro tělo a krev tvého Syna tě prosíme, Bože: Přijmi naši modlitbu a vyslyš nás; zapiš naši žádost do knihy života

a pamatuj na nás v místě odpočinku svatých ve svém světle, abychom tě navěky chválili.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Podle proseb papeže Gelasia

(Řím, konec 5.století)

 

Sjednoceni Duchem svatým ve víře v jednorozeného Syna Božího říkejme všichni: Pane, smiluj se.

 

- Za svatou církev Boží po celém světě prosíme Pána,

neboť nevyčerpatelný je poklad jeho dobroty.

- Za Boží kněze a všechny služebníky stolu Páně

a za všechen pravověrný lid pokorně se modlíme ke Kristu,

neboť on je náš Kněz a Pán navěky.

- Za všechny věrné zvěstovatele evangelia snažně prosíme Pána,

neboť on je všudypřítomné Boží Slovo a Moudrost.

- Za ty, kdo se zříkají sebe samých a v potu tváře pracují pro Boží království, vzýváme Pána,

neboť on je štědrý dárce duchovních darů.

- Za spravedlnost a právo ve světě vzýváme Pána,

neboť jemu je dána všechna moc na nebi i na zemi.

- Za jasné počasí, příhodný déšť, vanutí životodárného větru a za příznivý běh ročních dob prosíme Pána,

neboť všechen čas je v jeho rukou.

- Za ty, kteří se začínají otvírat Božímu slovu a zatoužili po nebeské milosti, vzýváme Pána,

neboť on je všemohoucí a milosrdný.

- Za ty, na které doléhá lidská slabost a křehkost, které ohrožuje duch zla nebo zaslepuje svět, prosíme o pomoc Pána,

neboť on je náš Vysvoboditel.

- Za ty, kdo trpí nouzí nebo bezprávím nebo nepřátelstvím, pokorně se modlíme k Pánu,

neboť on je náš Zachránce.

- Za ty, kdo Boží pravdu nepoznali nebo nepřijali, a za ty, kdo ji hledají, prosíme Pána,

neboť on sám je pravda.

- Za ty, kdo se věnují službě lásky a pomáhají trpícím, prosíme Pána,

neboť on je pramen všeho milosrdenství.

- Za ty, kdo vcházejí do tohoto svatého domu Božího, kdo se zde shromažďují s pokorou a bázní Boží, prosíme Pána,

neboť on je Král slávy.

- Za čistotu našich duší a našich srdcí a za odpuštění všech hříchů pokorně se modlíme k Pánu,

neboť on je plný dobroty a slitování.

- Za odpočinutí věrných zemřelých, zvláště kněží Páně, kteří sloužili této obci věřících, prosíme Pána,

neboť on je nejvyšší soudce všech lidí.

- Pane, dej nám ducha kázně a život plný víry.

- Dej nám bázeň před hříchem a opravdovou lásku.

- Dej nám řádný život a dobrou smrt.

- Dej nám anděla pokoje a útěchu svatých.

 

Bože, do tvých rukou svěřujeme všechno, co jsme a co máme, neboť ty sám jsi Původce, Dárce a Ochránce všeho;

odevzdáváme se tvému milosrdenství a tvé moudré prozřetelnosti.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Podle ambrosiánské liturgie (Milán)

 

Prosme společně Boha všemohoucího: Prosíme tě, vyslyš nás.

 

- Bože našich Otců, shlédni na nás z nebe, z trůnu své svatosti.

- Chraň svoji svatou, obecnou církev.

- Prosíme za našeho papeže N , za našeho biskupa N , za všechno kněžstvo a lid.

- Prosíme za naši obec (naše město) a její (jeho) obyvatele.

- Prosíme za příhodné počasí a za úrodu naší země.

- Vysvoboď nás, jako jsi vysvobodil národ vyvolený.

- Svou mocnou rukou a svým vztaženým ramenem nás vysvoboď

- Povstaň, Bože, a pomoz nám, pomoz nám a vysvoboď nás pro své svaté jméno.

 

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Podle galikánské liturgie 

(Missale Gothicum, mezi r.690-7l5)

 

Prosme s důvěrou našeho nebeského Otce:

Prosíme tě, vyslyš nás.

 

- Pastýři našich duší, jenž neznáš spánku,

bdi nad svým lidem.

- Posvěť svůj lid svou neviditelnou přítomností

a ochraň jej před hrůzou noci.

- Posilni, co je slabé, naprav, co je zlomené, oživ, co je mdlé,

podpírej nás svou věrností, buduj svou láskou, očišťuj svou čistotou, osvěcuj svou moudrostí, uchovávej svým slitováním.

- Dej, ať tvoji věrní očekávají Krista s bdělostí;

ať vytrvají v lásce, ať žijí v čistotě a kázni.

- A v štědrosti svého slitování

nevylučuj ze svých zaslíbení žádného člověka.

 

Bože, odpusť nám a shlédni na nás,

které jsi svou milostí přijal za své syny.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Podle proseb sv. Martina, biskupa tourského

(keltská litanie, Stowe Missale, kolem r.800)

 

Z celého srdce a z celé duše společně vzývejme Boha:

Prosíme tě, vyslyš nás.

 

- Bože mocný, ty, který shlédneš na zemi, a ona se třese, smiluj se nad námi a vyslyš nás.

- Prosíme tě, Bože, za mír a pokojné časy pro svatou církev obecnou po všech končinách země.

- Prosíme tě, Bože, za našeho pastýře a biskupa N i za ostatní biskupy, za všechny kněze a jáhny a za všechny služebníky církve.

- Prosíme tě za naši obec (naše město) a za všechny, kteří zde žijí.

- Prosíme tě za všechny nositele úřadů a hodností.

- Prosíme tě za všechny bezbranné a opuštěné, za panny, vdovy a sirotky.

- Prosíme tě za všechny, kdo konají pokání, a za všechny, kteří se připravují na křest.

- Prosíme tě za všechny věřící, kteří konají skutky milosrdenství.

- Snažně tě prosíme, Bože, abychom na přímluvu svatých apoštolů a mučedníků dosáhli tvého odpuštění.

- Snažně tě prosíme, abychom v Kristu dosáhli pokoje a dovršení svého života.

- Snažně tě prosíme, aby tvůj Kristus zůstal navždy poutem naší lásky.

- Snažně tě prosíme, abys chránil čistotu a svatost naší víry.

 

Bože nejmocnější,

vyslyš naše modlitby,

které ti společně předkládáme.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Z byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého

 (podle Velké ektenie, zvané Irinika; Cařihrad, asi 5. století)

 

Modleme se v pokoji k Pánu: Pane, smiluj se.

 

- Prosme za mír od Boha sestupující a za spásu našich duší.

- Prosme za mír celého světa, za blaho svaté církve Boží a za sjednocení všech křesťanů.

- Prosme za tento svatý chrám a za všechny, kteří do něj přicházejí s vírou, zbožností a bázní Boží.

- Prosme za našeho papeže N , za našeho biskupa N a všechny biskupy, za naše kněze a jáhny a za všechen lid.

- Prosme za naši vlast a za náš národ a za všechny, kteří mu slouží.

- Prosme za naši obec (naše město) a za všechny obce (všechna města) a země a za všechny, kteří v nich s vírou přebývají.

- Prosme za příznivé počasí, za hojnou úrodu zemskou a za pokojné časy.

- Prosme za ty, kdo jsou na cestách, za nemocné a trpící, za uvězněné a zajaté, za konec všech jejich trápení a za jejich spásu.

- Prosme za nás za všechny, abychom byli vysvobozeni ze všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze.

 

Ujmi se nás a spas nás,

smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože,

svou štědrou milostí.

Shlédni na přesvatou, přečistou,

a nade všechny požehnanou a slavnou Paní naši,

Bohorodičku a povždy Pannu Marii

a všechny svaté, kteří se za nás přimlouvají,

a vyslyš nás,

když sami sebe i jeden druhého s celým svým životem

odevzdáváme tvému Kristu.

Neboť tobě patří všechna sláva a čest a klanění

nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

 

Z byzantské liturgie sv. Bazila Velikého 

(z jeho anafory, Kappadocie, 4.století)

 

Sjednoceni v Duchu svatém a ve společenství se všemi spravedlivými od počátku světa, se svatými patriarchy a proroky, apoštoly a mučedníky, vyznavači a učiteli, a především s nejsvětější, nejčistší, požehnanou a slavnou Paní naší, Bohorodičkou a vždycky Pannou Marií, prosme všemohoucího Boha, našeho nebeského Otce.

 (Vyslyš nás, Bože. - nebo: Prosíme tě, vyslyš nás.)

 

- Pamatuj, Bože, na svou svatou, obecnou a apoštolskou církev po celém světě a uděl jí svůj pokoj, neboť  ona je tvůj  lid, vykoupený předrahou krví tvého Krista~ a upevni ji až do skonání věků.

- Pamatuj, Bože, na ty, kdo ve tvých svatých církvích konají dobré skutky, a na ty, kdo pamatují na chudé, a odplať štědře svými dary duchovními: za pozemské jim dej nebeské, za časné věčné, za pomíjející nepomíjející.

- Pamatuj, Bože, na ty, kdo žijí v neporušenosti a zbožnosti a v kázni a čistotě.

- Pamatuj, Bože, na ty, kdo vládnou, a vlož jim do srdce dobro a pokoj, abychom žili život pokojný a tichý, zbožný a svatý.

- Pamatuj, Bože, na všechny přítomné i na ty, kdo nemohli přijít, a smiluj se nad nimi i nad námi: Domy naplň vším potřebným; manželství zachovej v pokoji a svornosti; děti nakrm; mládež vychovej; starce podepři; malomyslné potěš; rozptýlené shromáždi; zbloudilé přiveď na pravou cestu; putuj s poutníky; zastaň se vdov; chraň sirotky; zajatce vysvoboď; nemocné uzdrav; a všem, kdo mají zármutek, bídu a nouzi nebo jsou v nebezpečí, ukaž své veliké slitování.

- Pamatuj, Bože, na ty, kdo nás milují, a na ty, kdo nás nenávidí, a na ty, kdo se svěřili do našich modliteb.

- A na všechen svůj lid, Bože, pamatuj, na všechny vylij svou bohatou milost a všem dej, co potřebují ke spáse.

- Pamatuj, Bože, také na ty, které jsme nejmenovali, protože je neznáme nebo protože jsme na ně zapomněli, neboť  ty znáš život i jméno každého člověka, tys pomoc těch, kdo jsou bez pomoci, naděje těch, kdo už nemají žádnou naději, tys spása těch, kdo jsou uprostřed bouře, tys přístav těch, kdo se plaví, tys lék pro všechny nemocné, ty víš o každém, zač prosí a co ho tísní, buď tedy všechno všem.

- Pamatuj, Bože, na tuto obec (toto město) a ochraňuj ji (ho), a chraň všechny obce (všechna města), od hladu, nemocí, zemětřesení, povodní, požárů a válek.

- Pamatuj, Bože, zvlášť na našeho papeže N ,na našeho biskupa N a na všechny pravověrné biskupy: zachovej nám je v pokoji a ve zdraví a dej, ať požívají úcty a ať dobře zvěstují slovo tvé pravdy.

- Pamatuj, Bože, na všechny kněze (přednáší-li prosby někdo jiný než celebrant: zejména na našeho Otce N ) a na všechny služebníky církve a nedopusť, aby byli zahanbeni ti, kdo slouží u tvého stolu.

- Pamatuj, Bože, na nás na všechny, navštiv nás ve své dobrotě a zjev se nám ve svém hojném milosrdenství, dej nám příznivé počasí a dobrou úrodu a žehnej naší práci; učiň nás syny světla a přijmi nás do svého království; daruj nám svůj mír a svou lásku a dej, ať jedněmi ústy a jedním srdcem chválíme tvé svaté jméno.

 

Prosíme tě o to, Bože náš, Dárce všech darů, skrze milosrdenství a lásku tvého jednorozeného Syna.

Skrze něho tě chválíme a velebíme v jednotě tvého svatého a životodárného Ducha

nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

 

 

 

Podle „Závěti našeho Pána Ježíše Krista" (Syrie, 5.století)

 

Z celé duše a z celého srdce všichni prosme:

Pane, smiluj se.

 

- Prosme za mír, který je darem Božím: Dej nám, Pane, ve svém slitování pokoj a mír.

- Prosme za víru: Chraň, Pane, naši víru, abychom na tebe

spoléhali až do konce.

- Prosme za jednotu srdce i mysli: Upevni, Pane, a zachovej nás všechny ve své jednotě.

- Prosme za trpělivost: Dej nám, Pane, ve všech zkouškách trpělivost až do konce.

- Prosme za ducha, kterého dal Bůh apoštolům: Dej, Pane, ať se ti líbíme, jako se ti líbili tvoji apoštolové, a jednou ať s nimi dostaneme tvé dědictví.

- Prosme za ducha, kterého dal Bůh svatým prorokům: Dej, Pane, ať naplníme svůj život poslušností k tvému slovu.

- Prosme za našeho biskupa: Zachovej, Pane, našeho biskupa N ve zdraví a chraň jeho víru, aby nám podle tvé vůle lámal chléb života a vedl tvou církev v čistotě a bez poskvrny.

- Prosme za kněze: Dej, Pane, ať kněží tvé církve neztratí tvého ducha, aby tobě a tvému lidu sloužili horlivě až do konce.

- Prosme za jáhny a ostatní služebníky církve: Dej, Pane, ať je práce a láska služebníků tvé církve vytrvalá a ať přinese hojné ovoce.

- Prosme za věřící na celém světě: Uchovej, Pane, víru všech věřících neporušenou.

- Prosme za naši zem: Dej, Pane, ať v naší zemi vždycky vládne spravedlnost a mír.

- Prosme za celý svět: Pamatuj, Pane, na všechny lidi a dej každému, co potřebuje.

 

Vyslyš nás, Bože, spáso naše a naděje všech končin země, a přijmi chválu, kterou ti vzdáváme.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Podle arménské liturgie

 

V této svaté hodině prosme a vzývejme s důvěrou našeho Pána a Vykupitele, Ježíše Krista, aby nás přijal, aby slyšel hlas naší modlitby, aby splnil touhu našich srdcí, aby zničil naše hříchy, aby se nad námi smiloval a vyslyšel nás pro svou

velikost a slávu.

(Pane, smiluj se.)

 

- Prosme Pána za pokoj celého světa a za svatost církve Boží.

- Prosme Pána za všechny biskupy.

- Prosme za zdraví a sílu pro našeho papeže N

- Prosme za zdraví a sílu pro našeho biskupa N

- Prosme za hlasatele Božího slova a za všechny služebníky církve.

- Prosme za ty, kdo zemřeli s pravou a upřímnou vírou.

- Prosme Pána za svornost, opravdovost a svatost naší víry.

- Prosme za pomoc, abychom žili spravedlivě a přinášeli ovoce dobrých skutků.

- Prosme za to, abychom čas svaté oběti i zbytek dne prožili a naplnili v pokoji a ve víře.

- Prosme za odpuštění a prominutí našich hříchů.

- Prosme za to, aby veliká síla a moc svatého kříže zachránila naše duše.

 

Přijmi, Bože, modlitby svých služebníků,

kteří sami sebe i jeden druhého s celým svým životem odevzdávají do tvých rukou:

Smiluj se nad námi podle svého velikého slitování

a sešli svou pomoc nám i celému světu, který doufá v tvé hojné milosrdenství.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Komentáře:

Jak je ten svět stejný | pavel - 29.9.2009

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)