Přímluvy za hasiče, rybáře, myslivce, v čas setí a sklizně atd.

30.04.2019 - přímluvy

 

Přímluvy za hasiče

 

(kolem sv. Floriána - ochránce před ohněm - 4.5.)

 

Pane Ježíši Kriste, ty nám ve svých svatých dáváš příklady dokonalého křesťanského života i pomocníky na cestě k věčnosti.

 -- Při oslavě --

--- S důvěrou v přímluvu --

našeho patrona svatého Floriána tě prosíme:

 

1. Dej ať jeho statečné vyznání víry nám dá odvahu hlásit se k tobě a zbaví nás všeho zbytečného strachu.

2. Dej ať je celá naše farnost (oblast)  na přímluvu svatého Floriána uchráněna od ničivých požárů.

3. Na přímluvu svatého Floriána ať jsou všichni naši zemřelí vysvobozeni z očistcových muk a nikdo ať neupadne do ohně věčných trestů.

4. Pomáhej nám překonávat pokušení, které na nás někdy doléhá jako oheň.

5. Zapal ve všech pokřtěných oheň Ducha svatého, aby v jeho síle pomáhali k přetváření světa.

6. Dej, aby všechno, co děláme přispívalo Bohu k slávě, vlasti ke cti a bližnímu ku pomoci.

7. Ať dokážeme planout nadšením pro všechno krásné a čisté.

8. Ať je nám oheň vždycky dobrým sluhou a ne špatným pánem.

 

Pane Ježíši Kriste, svatý Florián tě oslavil svým životem a smrtí. Přijmi od nás projev díků a chvály a v každém trápení stůj při nás. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

Přímluvy za rolníky - v době setí

 

(v týdnu před Nanebevstoupením Páně a kolem sv. Marka 25/4)

 

Prosme s důvěrou nebeského Hospodáře o požehnání pro práci na polích i zahradách, aby setba dozrála v požehnanou úrodu.

 

l. Veď a ochraňuj svou církev.

2. Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům dej věrnost ve svatém povolání.

3. Sešli v pravý čas osvěžující déšť a blahodárné slunce, aby vyrostlo, co zaséváme a sázíme.

4. Požehnej našim polím, lukám a lesům, zahradám i sadům a chraň je plevele,

krupobití a každé jiné zkázy.

5. Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu po kněžské nebo řeholní službě.

6. Posilni ty, kteří šli za tvým hlasem, aby se nezalekli překážek.

7. Ochraňuj naše rodiny a upevni je v lásce, úctě a věrnosti.

8.Veď mocné tohoto světa, aby usilovali o mír a spravedlnost mezi národy.

9. Smiluj se nad našimi zemřelými.

 

Milosrdný Bože, náš Otče, k tobě se modlíme: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Dopřej nám tedy vše, co potřebujeme pro život pozemský a dávej nám také vše, co potřebujeme k tomu, abychom duchovně rostli a zráli a došli až do tvého království. Skrze Krista, našeho Pána.

 

Přímluvy za houbaře

 

(kolem sv. Víta, patrona časného vstávání a především tedy houbařů - 15.6.)

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi světlo, které svítí v temnotách, a my jsme stvořeni k životu ve světle. O svátku sv. Víta, kdy se ranní světlo objevuje brzy a noc nejvíc ustupuje, prosíme, abychom i na jeho přímluvu vždy jasně viděli jak po stránce tělesné, tak duchovní.

 

1. Dej, ať každý z nás na svém místě dokáže být statečný jako mladý mučedník svatý Vít.

2. Dej, ať mladí lidé si oblíbí upřímnost, poctivost a čistotu a odmítnou temnotu a škodlivost hříchu.

3. Dej, ať si celá lidská společnost váží přírody a chrání ji, abychom ji uchovali neporušenou i příštím pokolením.

4. Pomáhej nám začínat každý den ráno s vděčností k Tobě, dárci všeho dobra.

5. Dej nám dobré oči, abychom objevovali všechny krásy a plody přírody, a dej nám dobré srdce, abychom se o ně uměli rozdělit s potřebnými.

6. Dej, abychom zavčas rozpoznali jed po stránce hmotné i duchovní a s tvou pomocí se mu vyhnuli.

7. Chraň nás od hrabivosti a hamižnosti, abychom sbírali jen tolik, kolik dokážeme spotřebovat.

8. Dej, abychom Ti mohli na závěr houbařské sezóny ve zdraví přijít poděkovat.

 

Pane Ježíši Kriste, svatý Vít tě oslavil svým životem a smrtí. Veď nás na zemi svým světlem a doveď nás do svého světla věčného v nebi, kde žiješ a kraluješ na věky věků.

 

Přímluvy za rybáře

 

((kolem sv. Petra, patrona rybářů - 29.6.)

 

O svátku sv. Petra, původním povoláním rybáře, prosme společně za ty, kdo se dál věnují jeho řemeslu, i za ostatní lidi, a děkujme Bohu za všechno, co stvořil.

 

1. Rybáře Šimona a jeho bratra si Pán Ježíš vyvolil za první apoštoly. Pomáhej nám poznat, co máme v životě dávat na první místo a práci i koníčky si dobře uspořádat.

2. Šimon dostal nové jméno, protože se měl stát rybářem lidí. Ať se každé práci i zábavě věnujeme s touhou prospět ostatním lidem.

3. Zkušený rybář Petr byl překvapen, když mu Ježíš dobře poradil, kde lovit. Ať máme vždycky v úctě řád, který Bůh vložil do svého stvoření.

4. Pán Ježíš uzdravil Petrovu tchyni, prosme dnes za nemocné a všechny, kdo je vyšetřují a ošetřují.

5. Petr si byl vědom své hříšnosti a nakonec upřímně litoval. Odpusť nám, Bože, naše provinění a smiluj se nad živými i zemřelými.

6. Petr zažil zázračně utišení bouře. Chraň nás před vším nebezpečím, kterým nás ohrožuje vodní živel i před nástrahami hříchu.

7. Petrovi bylo dobře v blízkosti Božího Syna. Ať u vody a v přírodě prožíváme radost ze všeho, co pro nás Bůh stvořil.

 

Vyslyš, Bože, naše prosby na přímluvu našeho patrona svatého Petra, skrze Krista, našeho Pána.

 

Přímluvy za včelaře

 

(kolem sv. Prokopa, patrona včelařů - 4.7.)

 

Svatý Prokop s uchýlil do samoty a po vzoru ostatních poustevníků se živil rostlinnou stravou a medem divokých včel. Proto je patronem včelařů. O jeho svátku prosme za ně i za ostatní lidi.

 

1. Včelí vosk má své důležité místo při bohoslužbách. Ať se ve svém životě snažíme všechno dělat k větší cti a slávě Boží.

2. Včely jsou pěkným obrazem společného úsilí. Ať lidé dokážou spojovat své síly k dosažení dobrých cílů.

3. Včelí med i kašička jsou právem považovány za léky. Prosme za lékaře i ošetřovatele, aby vždy nalezli pro nemocné správné léky a uměli jim je vhodně podat.

4. Obdivujeme řád, který ve včelstvu vládne. Ať moudře využíváme svou svobodu a jsme ochotni se podřídit ve službě dobra.

5. Ať jsme uchráněni nebezpečného hmyzu a překonáme alergie těla i nevraživost ducha.

6. Za všechny živé i zemřelé včelaře.

 

Vyslyš, Bože, naše prosby na přímluvu svatého Prokopa a ochraňuj český národ, mezi jehož zemské patrony patří, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

 

Přímluvy za řidiče a policisty

 

(kolem sv. Kryštofa, jejich patrona 25.7.)

 

Svatý Kryštof přenášel lidi přes řeku, kterou by sami těžko přešli. Dopravní prostředky nám pomáhají překonávat vzdálenosti a policisté přitom mají na starosti plynulý a bezpečný provoz. Věříme, že náš společný patron se za nás u Boha bude přimlouvat, abychom všichni dosáhli svého cíle.

 

1. Ať nezapomínáme na cíl všech našich cest, kterým je nebeské království, kde nám Ježíš připravil místo.

2. Ať ve svém životě dobře rozeznáváme věci povinné a nepovinné, odkladné a neodkladné, hlavní a vedlejší.

3. Ať umíme dobře hospodařit s časem a nikdy nepodlehneme spěchu a panice.

4. Ať vždy bereme ohled na ty, kdo jedou s námi v jednom vozidle a na stejné cestě.

5. Ať uznáváme přikázání Boží i ustanovení lidská.

6. Ať si uvědomujeme náročnost služby policistů a policistek.

7. Za všechny, kdo trpí následkem dopravních nehod.

8. Za oběti dopravních nehod.

 

Bože, tys přikázal svým andělům, aby chránili člověka na všech jeho cestách, dej, ať se tato slova starozákonního žalmu naplní i na nás. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

 

Přímluvy za poutníky a ty, kdo zůstali doma

 

(kolem sv. Jakuba Většího, patrona poutníků - 25.7.)

 

Bože, tys přikázal svým andělům, aby nás chránili na všech našich cestách, veď nás, ať bezpečně kráčíme cestou tvých přikázání. 

 

1. Ať jako Tobiáš máme stále v archandělu Rafaelovi mocného průvodce.

2. Ať podle slov žalmisty zažijeme, že Bůh žehná těm, kteří se vydávají na svatou pouť.

3. Ať je náš příchod domů tak požehnaný, jako byl příchod Panny Marie k svaté Alžbětě.

4. Ať si ve všech těžkostech uvědomujeme, co musila na svém útěku vydržet Svatá rodina.

5. Na přímluvu svatých apoštolů, zvláště svatého Jakuba, nám dopřej, abychom na poutích i jinde vždycky dávali dobrý příklad.

6. Odměň všechny naše dobrodince a dopřej nám šťastné shledání s našimi doma.

7. Přikaž svým svatým andělům, aby se nás na konci naší pozemské pouti ujali a dovedli nás do rajské vlasti.

8. Těm, kteří už svou pozemskou pouť ukončili, dopřej dosažení cíle.

 

Bože, ty jsi stále na cestě se svým lidem a vedeš jej do zaslíbené země. Dopřej poutníkům, ať zakoušejí tvou blízkost, šťastně dosáhnou cíle své cesty a navrátí se domů posíleni ve víře a obnoveni v lásce. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 

Přímluvy za rolníky - v době sklizně

 

I při dnešním děkování prosme pokorně Boha, dárce všeho dobra.

 

1. Abychom správně užívali Tvých darů a dobrodiní a ze svého dostatku dokázali podporovat chudé a potřebné.

2. Abychom ve štěstí nezpychli a na Tebe, Bože, nezapomněli.

3. Abychom se v neštěstí pokorně podrobovali Tvým úradkům.

4. Abychom chválili Tvé jméno, když dáváš nebo bereš, když žehnáš nebo káráš.

5. Abychom toužili nejen po pokrmu tělesném, ale i po Tělu Páně a pokrmu Tvého slova.

6. Abychom se odebrali na věčnost bohatí na dobré skutky.

 

Bože, jenž dáváš svému slunci svítit na dobré i na hříšníky, sesíláš déšť na pole spravedlivého i nespravedlivého a žehnáš naší práci a staráš se o naši obživu, Ty, jenž sytíš naše tělo vezdejším chlebem a duši sílíš Chlebem nebeským, přijmi naše nejvroucnější díky za letošní úrodu. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

Přímluvy za myslivce

 

(kolem sv. Huberta, patrona myslivců - 3.11.)

 

Svatý Hubert uviděl na lovu světlo a kříž mezi parohy jelena a to byl začátek změny v jeho smýšlení. Poprosme Boha, abychom kolem sebe viděli více stop jeho Otcovské lásky a lépe poznávali vanutí jeho Ducha ve své duši.

1. Pomoz církvi, aby vedla všechny lidi k vnitřnímu obrácení a obnově vztahu k tobě, Stvořiteli a Pánu.

2. Dej, ať se v přístupu k ohrožené přírodě neřídíme zištnými a sobeckými zájmy.

3. Za odstranění pýchy a nevěry z lidských srdcí, abychom si uvědomili, jak potřebujeme tvou pomoc.

4. Za odvahu k pokání a nápravě škod, které jsou páchány na rostlinách i zvířatech, na půdě, ovzduší i vodách naší planety.

5. Za soucit s každým živým tvorem, abychom v případě nutnosti dovedli zabít, ale netrápit.

6. Za správný cit, abychom zvláště děti uchránili nebezpečí, která hrozí jejich duším.

7. Za Boží pomoc a ochranu při všech honech, lovech a cestách v terénu.

8. Za všechny živé a zemřelé lesníky, myslivce a přátele přírody.

 

Co stvořil Bůh, to chraň a opatruj, buď myslivče první zákon tvůj, čteme někdy na různých listinách či památnících. Kéž nás tato slova stále naplňují úctou a vděčností k Bohu a odpovědností ke všemu živému. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)