PŘÍMLUVY PRO VŠEDNÍ DNY

31.10.2019 - přímluvy

sepsané ThDr. Josefem Bradáčem pro mezidobí, na první pátky, první sv. přijímání, při výročí posvěcení katedrály, posvěcení vlastního kostela a za zemřelé, pro dny v týdnu, doby adventní, vánoční, postní, velikonoční a pro slavnosti, svátky a památky svatých

 

Církevní schválení uděleno Biskupstvím brněnským č.j. Ep/1281/06 dne 18.10.2006

 

Zde najdete:

Všední dny v mezidobí     

První pátek   

První sv. přijímání   

Posvěcení katedrály   

Posvěcení vlastního kostela  

Za zemřelé    

Doba adventní  

Doba vánoční  

Doba postní   

Svatý týden    

Doba velikonoční  

 

Mezidobí -  dny v týdnu

 

 1. den každého měsíce v mezidobí  

 

Prosme, bratři a sestry, Stvořitele nebe i země, aby po celém světě zachoval své vyvolené skrze svého Syna Ježíše Krista.

 

Bože, v Tebe skládáme svou naději. Přispěj nám na pomoc a ujímej se nás.

 

Dej, ať všichni poznají, že jsme Tvůj lid a ovce Tvé pastvy.

 

Dej, ať všechny národy poznají Tebe i Tvého Syna Ježíše Krista.

 

Veď lidstvo po svých cestách, aby poznalo, co se Ti líbí, a co je dobré.

 

Vysvoboď ty, kdo jsou souženi, a skloň se k ubohým a nepatrným.

 

Pozvedni ty, kteří klesli, a přijď na pomoc potřebným.

 

Slituj se nad svými služebníky a odpusť nám naši nepravost a nespravedlnost.

 

Obrať k nám svoji milostivou tvář, abychom v pokoji užívali Tvých darů.

 

Ty z nás, kteří bloudí, uveď na pravou cestu.

 

+ + +

 

Bože, skrze Velekněze a Pastýře našich duší Ježíše Krista vyznáváme Tvou slávu a velebnost, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

 2. den každého měsíce v mezidobí  

 

Bratři a sestry. Nyní budeme prosit Boha za církev a za celý svět. Vzývejme jej s  vírou. Skrze jeho Syna našeho Pána Ježíše Krista.

 

Pane, drž nad svými svou mocnou pravici, aby byli vysvobozeni ode všeho zla.

 

Dej svornost a pokoj nám i všem obyvatelům země, jako jsi jej dával našim otcům.

 

Dej našim představeným a všem, kteří nám vládnou, ať poznají, co je dobré.

 

Veď myšlenky a činy lidí k spravedlnosti, aby došli milosti v Tvých očích.

 

Dej chléb hladovějícím a osvoboď zajaté.

 

Podepři slabé a potěš malomyslné.

 

Odpusť všem jejich hříchy a provinění a očisti jejich srdce.

 

Dej, ať vždycky konáme, co se Ti líbí.

 

+ + +

 

Neboť Ty jediný, Bože náš, můžeš toto všechno. Ty můžeš učinit mnohem víc

a proto Tě oslavujeme, chvá1íme, vzýváme a prosíme. Skrze Krista našeho Pána.

 

 3. den každého měsíce v mezidobí

 

Bratři a sestry! Bůh se pyšným protiví, pokorným však dává svoji milost. Prosme jej tedy s důvěrou dítěte.

 

Modleme se za všechny, kteří žijí v bázni Boží, aby nikdy nepřestali Bohu sloužit.

 

Modleme se za mír a blaho světa i křesťanských obcí, aby nám všemohoucí Bůh dal svůj věčný a neporušitelný mír a vylil na nás bohatství své milosti.

 

Modleme se za naše nemocné, aby jim Bůh dal sílu a vysvobodil je z nemoci, aby se mohli mezi nás ve zdraví vrátit.

 

Vzpomeňme na všechny naše nedospělé, aby jim Bůh dal milost dospět do plnosti Kristovy.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. V Tobě je všechna naše naděje. Buď pomocníkem svého lidu, který sis vyvolil ze všech národů země. Skrze Krista našeho Pána.

 

 4. den každého měsíce v mezidobí

 

Bratři a sestry. Prosme Stvořitele, který nás povolal ve svém Synu ze tmy do světla a z nevědomosti k poznání svého vznešeného jména.

 

Modleme se za svatou, obecnou a apoštolskou církev na celém světě, aby její stavbu založenou na skále chránil Bůh před bouřemi a vlnobitím a uchoval ji až do naplnění věků.

 

Modleme se za všechny manžele, rodiče a děti, aby je Bůh zachoval v jednotě a lásce.

 

Modleme se za všechny, kdo jsou na cestách, a za ty, kdo jsou bez domova, za vězně, zajatce a za všechny, kdo trpí.

 

Modleme se za sebe navzájem, aby nás Bůh svou milostí zachoval až do konce.

 

Modleme se, aby nás Bůh vysvobodil od zlého a chránil nás před každým pokušením a přijal nás do svého království.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. Vykoupil jsi svůj lid drahocennou krví svého Krista. Skrze něho je Tvoje všechna čest a klanění v Duchu svatém, nyní i po všechny věky věků.

 

 5. den každého měsíce v mezidobí

 

Náš Pán Ježíš Kristus přišel na svět, aby kázal evangelium. A my věříme, že také mezi nás přichází, aby spasil všechny. Proto jej vzývejme s pokorou a vroucností.

 

Modleme se za naši diecézi a za všechny diecéze i církevní obce, abychom všichni žili nadějí Božího království a nikdy nepřestali Bohu sloužit.

 

Modleme se za všechny, kteří pomáhají chudým a potřebným a za všechny dobrodince, aby jim Bůh stonásobně odplatil a dal jim život věčný.

 

Modleme se za všechny, kteří Krista neznají, a za ty, kdo bloudí, aby je Bůh přivedl k sobě.

 

Modleme se za svoji víru, aby ji Pán udržel v čistotě a dal nám žíznit po dobru.

 

+ + +

 

Bože, ty dáváš spásu všem a chceš, aby nikdo nezahynul. Dej svému lidu, aby Ti v pokoji sloužil a celý svět aby došel svého cíle. Skrze Krista našeho Pána.

 

 6. den každého měsíce v mezidobí

 

Volejme společně s Pannou Marií a se všemi svatými k Pánu za církev a její služebníky i za blaho celého světa.

 

Modleme se za všechny naše biskupy, aby je milosrdný Bůh svému lidu zachoval v pokoji i ve zdraví a dal jim ducha zbožnosti i svatosti, aby dobře hlásali jeho slovo.

 

Modleme se za naše kněze, aby Bůh chránil jejich důstojnost a neporušenost.

 

Modleme se také za jáhny a za všechny služebníky a služebnice církve, aby jim Bůh dal milost dobře vykonávat svěřenou službu.

 

Modleme se za všechny lidi, aby je Bůh upevnil a posi1nil.

 

Modleme se za naše nepřátele a za ty, kdo nás nenávidí a pronásledují.

 

Modleme se za nedávno pokřtěné.

 

Modleme se za nás za všechny, aby Pán přijal naše modlitby a vyslyšel nás.

 

+ + +

 

Věčný Veleknězi! Vyslyš naše prosby a dej, ať se Tvoji kněží stanou požehnáním pro veškerou zemi. Vždyť Ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků.

 

 7. den každého měsíce v mezidobí

 

Jako Kristovi učedníci jsme povoláni sloužit všem lidem. Prosme tedy Pána o pomoc pro všechny své bratry a sestry.

 

Prosme za pokoj a blaho našeho papeže N., našeho biskupa N., všech kněží a celého křesťanského lidu.

 

Prosme za všechny věřící, kteří přinášejí ovoce dobrých skutků a kteří nás žádali o modlitbu.

 

Prosme za všechny, kteří nezapomínají na strádající.

 

Prosme za příznivé počasí a za hojnou sklizeň.

 

Prosme za všechny staré a slabé, nemocné a nešťastné, aby jim Bůh dal zdraví a sílu.

 

Prosme za ty, kdo jsou mimo domov, na cestách, ve vězení a v zajetí.

 

Prosme za nás za všechny, za odpuštění našich hříchů, za vysvobození ode všech strastí, hněvu, nebezpečí a nouze.

 

Prosme za vyslyšení a přijetí našich modliteb a za dosažení Božího království.

 

+ + +

 

V Tobě, Bože, mají původ všechny úmysly i jejich naplnění. Dej, ať se Ti zalíbí naše skutky, abychom si mohli od Tebe vyprošovat Tvá dobrodiní. Skrze Krista našeho Pána.

 

 8. den každého měsíce v mezidobí

 

Vítězství našeho Pána Ježíše Krista nad hříchem a smrtí otevřelo všem lidem novou naději. S důvěrou se tedy pomodleme za celý svět.

 

Pamatuj, Bože, na všechen svůj lid, na všechny vylej svou bohatou milost a všem dej, co potřebují ke spáse.

 

Pamatuj, Bože, na ty, kdo žijí v neporušenosti a zbožnosti i v bázni a čistotě.

 

Pamatuj, Bože, na všechny obce a ochraňuj je, chraň je od hladu, nemoci, zemětřesení, povodní, požárů a válek.

 

Pamatuj, Bože, na ty, kdo pamatují na chudé, a odplať jim štědře svými duchovními dary.

 

Pamatuj, Bože, na ty, kdo se svěřili do našich modliteb; dej jim co potřebují ke spáse.

 

Pamatuj, Bože, na ty, kdo nemohli přijít. Staré podepři, malomyslné potěš a rozptýlené shromáždi.

 

+ + +

 

Pane, spoléháme na Tvé milosrdenství, neboť Ty jsi naše jediná záchrana. Budiž Ti sláva a čest na věky věků.

 

 9. den každého měsíce v mezidobí

 

Kdykoliv se shromažďujeme k modlitbě, Pán je uprostřed nás. Svěřme mu proto spásu celého světa.

 

Pamatuj, Pane, na našeho papeže N.: zachovej nám jej v pokoji a ve zdraví.

 

Pamatuj, Pane, na všechny biskupy a kněze: dej, ať požívají všude úcty a ať Tvoje slovo dobře hlásají.

 

Pamatuj, Pane, na ty, kdo vládnou: vlej jim do srdcí dobro a pokoj.

 

Pamatuj, Bože, také na ty, které nejmenujeme, protože je neznáme: vždyť Ty znáš jméno i život každého člověka.

 

Pamatuj, Bože na nás na všechny: navštiv nás ve své dobrotě a zjev se nám ve svém hojném milosrdenství.

 

+ + +

 

Bože, Ty dáváš každému, kdo prosí, a každému otevíráš, kdo tluče. Přijmi a vyslyš naše prosby. Skrze Krista našeho Pána.

 

 10. den každého měsíce v mezidobí

 

S důvěrou prosme všichni svého Pána a Spasitele, Ježíše Krista, za církev a za celý svět.

 

Prosme za mír od Boha sestupující a za spásu všech duší.

 

Prosme za blaho církve Boží a za sjednocení všech křesťanů.

 

Prosme za naši vlast a za náš národ i za všechny, kteří mu slouží.

 

Prosme za příznivé počasí, za hojnou úrodu zemskou a za pokojné časy.

 

Prosme za ty, kdo jsou na cestách, za uvězněné i zajaté: za spásu jejich duší.

 

Prosme za nemocné a trpící: za konec jejich trápení.

 

Prosme za tento chrám a za všechny, kdo do něj přicházejí s vírou a zbožností.

 

Prosme za sebe za všechny, abychom byli vysvobozeni ze všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze.

 

+ + +

 

Pane, ujmi se nás a spas nás, ochraňuj nás svou štědrou milostí, když se Ti odevzdáme s celým svým životem, neboť Tobě patří čest i sláva na věky.

 

 11. den každého měsíce v mezidobí

 

Vzývejme s důvěrou svého Pána, aby vyslyšel naše modlitby, aby splnil touhu našich srdcí a zničil naše hříchy pro svou velikou lásku.

 

Prosme Pána za zdraví a sílu pro našeho papeže N., a pro všechny biskupy, kněze a jáhny.

 

Prosme Pána za hlasatele Božího slova a za všechny služebníky církve.

 

Prosme Pána za naše obce i země a za všechny, kteří v nich s vírou přebývají.

 

Prosme Pána za pokoj celého světa a za svatost církve Boží.

 

Prosme Pána za odpuštění a prominutí veškerých hříchů.

 

Prosme Pána za ty, kdo zemřeli s pravou a upřímnou vírou.

 

Prosme za to, abychom čas této oběti i zbytek dne prožili v pokoji.

 

Prosme za to, aby moc svatého kříže zachránila naše duše.

 

+ + +

 

Bože, sešli pomoc nám i celému světu, který doufá v Tvé hojné milosrdenství. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 12. den každého měsíce v mezidobí

 

Víme, že Pán slíbil těm, kdo se shromáždili v jeho jménu, že bude uprostřed nich. V důvěře v jeho slova se budeme modlit:

 

Prosme za kněze: dej, Pane, ať kněží Tvé církve neztratí Tvého ducha, aby Tobě a Tvému lidu sloužili horlivě až do konce.

 

Prosme za naši zem: dej, Pane, ať v naší zemi vždy vládne spravedlnost a mír.

 

Prosme za víru: chraň, Pane, v lidech víru, aby stále spoléhali na Tebe.

 

Prosme za trpělivost: dej, Pane, trpělivost každému v jeho zkouškách.

 

Prosme za Ducha, kterého dal Bůh svatým prorokům: dej, Pane, ať naplníme svůj život poslušností k Tvému slovu.

 

+ + +

 

Neboť Ty jsi náš Přímluvce a Velekněz a skrze Tebe vzdáváme čest a slávu Bohu, svému Otci, v Duchu svatém nyní i na věky věků.

 

 13. den každého měsíce v mezidobí

 

Pán je milosrdný ke všem, kdo v něho doufají. Proto se k němu s důvěrou obraťme.

 

Prosme za služebníky církve: dej, Pane, ať je práce a láska služebníků Tvé církve vytrvalá a ať přináší hojné ovoce.

 

Prosme za celý svět: pamatuj, Pane, na všechny lidi a dej každému, co potřebuje.

 

Prosme za věřící na celém světě: uchovej, Pane, víru všech věřících neporušenou.

 

Prosme za Ducha, kterého dal Pán apoštolům: dej, Pane, ať se Ti líbíme, jako se Ti líbili Tvoji apoštolové.

 

+ + +

 

Pane, utíkáme se k Tobě se všemi svými starostmi a potřebami, neboť Ty jsi naše útočiště a náš život je v Tvých rukou. Zůstávej s námi na věky věků.

 

 14. den každého měsíce v mezidobí

 

Blízko je Pán všem, kteří ho vzývají, všem, kteří ho vzývají vpravdě. Prosme jej tedy s důvěrou o požehnání pro církev a pro celý svět.

 

Za naši církev prosíme, aby nás Pán zachoval až do konce ve společenství Ducha svatého.

 

Za celý svět prosíme, aby Pán bděl nad jeho smýšlením a aby do myslí všech lidí a každého člověka zvlášť vložil touhu po tom, co je dobré a prospěšné.

 

Za všechny věřící prosíme, aby jim Pán dal odpuštění hříchů a vtiskl jim pečeť posvěcení.

 

Za svatou tichost prosíme, aby nás Pán ve svém milosrdenství učinil tichými.

 

+ + +

 

Pro tělo a krev Tvého Syna Tě prosíme, Bože: zapiš naši žádost do knihy života a pamatuj na nás v místě odpočinku svatých ve svém světle, abychom Tě na věky chválili. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

 15. den každého měsíce v mezidobí

 

S důvěrou všichni prosme svého Pána a Spasitele, Ježíše Krista za církev a za celý svět.

 

Za našeho papeže N. prosíme, aby nám ho Pán dlouho zachoval, aby mu dal dobře hlásat slovo víry a aby byl věrným strážcem církve.

 

Za všechny správce veřejných věcí prosíme, aby jim Pán dal ducha moudrosti a spravedlnosti.

 

Za ty, kdo zhřešili prosíme, aby Pán neživil svůj hněv proti nim, ale slitoval se nad nimi, aby jim dal dobré svědomí a dobrou naději.

 

Za nás samotné prosíme, aby Pán posiloval naši víru, naději a lásku.

 

+ + +

 

Neboť Pán je náš Přímluvce a Velekněz a skrze něj vzdáváme čest a slávu Bohu, svému Otci, v Duchu svatém nyní i na věky věků.

 

 16. den každého měsíce v mezidobí

 

Pán Ježíš řekl: „Za cokoli budete Otce prosit v mém jménu, učiním to." Proto se pomodleme za církev a za celý svět.

 

Za naše biskupy a kněze prosíme, aby Pán od nich neodnímal ducha svého kněžství, aby jim dal vytrvalou horlivost, aby jim dal jednou vidět ovoce jejich práce.

 

Za vláhu prosíme, aby Pán letos poslal déšť na místa, která jej potřebují.

 

Za řeky prosíme, aby je Pán v hojnosti naplnil vodou života.

 

Za smutné a ztrápené prosíme, aby jim Pán dal plnost útěchy.

 

Za všechny hladové prosíme, aby jim Pán dal jejich vezdejší chléb.

 

Za nás všechny, kteří jsme spojeni v modlitbě prosíme, aby nás Pán naplnil duchem míru a aby přijal naše modlitby a vyslyšel nás.

 

+ + +

 

Neboť Ty jsi náš Vykupitel i Soudce, Ty jsi Počátek i Konec a Tvé je království i moc i sláva na věky věků.

 

 17. den každého měsíce v mezidobí

 

Sjednoceni Duchem svatým ve víře v jednorozeného Syna Božího se všichni modleme.

 

Za svatou církev Boží po celém světě prosme Pána, neboť nevyčerpatelný je poklad jeho dobroty.

 

Za spravedlnost a právo ve světě vzývejme Pána, neboť jemu je dána všechna moc na nebi i na zemi.

 

Za ty, kteří se začínají otevírat Božímu slovu a zatoužili po nebeské milosti, vzývejme Pána, neboť On je všemohoucí a milosrdný.

 

Za ty, kdo vcházejí do tohoto svatého domu Božího, kdo se zde shromažďují s pokorou a bázní Boží, prosme Pána, neboť On je Král slávy.

 

+ + +

 

Bože, do Tvých rukou svěřujeme všechno, co jsme a co máme, neboť Ty sám jsi Původce a Dárce všeho. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 18. den každého měsíce v mezidobí

 

Dříve než budeme mít účast na Eucharistii, předložme svému Pánu potřeby a starosti všech věřících i celého světa.

 

Za všechny věrné zvěstovatele evangelia snažně prosíme Pána, neboť On je všudypřítomné slovo a moudrost.

 

Za ty, kdo se věnují službě lásky a pomáhají trpícím, prosíme Pána, neboť On je pramen všeho milosrdenství.

 

Za ty, kdo trpí nouzí, bezprávím nebo nepřátelstvím, pokorně se modlíme k Pánu, neboť On je náš Zachránce.

 

Za odpočinutí věrných zemřelých, zvláště kněží Páně, kteří sloužili této obci věřících, prosíme Pána, neboť On je nejvyšší Soudce všech věřících.

 

+ + +

 

Pane, spoléháme na Tvé milosrdenství, neboť Tys naše jediná záchrana. Budiž Ti sláva a čest na věky věků.

 

 19. den každého měsíce v mezidobí

 

Duchem Božím jsme všichni spojeni v jedno tělo, takže starosti bližních jsou i našimi starostmi. Prosme proto Pána za církev a za celý svět.

 

Za ty, kdo se zříkají sebe samých a v potu tváře pracují pro Boží království, vzývejme Pána, neboť On je štědrý Dárce duchovních darů.

 

Za spravedlnost a právo ve světě vzývejme Pána, neboť jemu je dána všechna moc na nebi i na zemi.

 

Za ty, kdo Boží pravdu nepoznali nebo nepřijali a za ty, kdo ji hledají, prosíme Pána, neboť On sám je pravda.

 

Dej nám, Pane, bázeň před hříchem a opravdovou lásku.

 

Dej nám, Pane, řádný život a dobrou smrt.

 

Dej nám, Pane, anděla pokoje a útěchu svatých.

 

+ + +

 

Bože, Ty jsi Pán všech; Ty jsi štědrý ke všem, kdo Tě vzývají. Tobě buď sláva.Skrze Ježíše Krista na věky věků.

 

 20. den každého měsíce v mezidobí

 

V každé nouzi a ve všech našich starostech stojí Pán při nás, neboť nás miluje. S důvěrou se tedy k němu obraťme.

 

Prosíme Tě, Bože, za všechny biskupy, za všechny kněze a jáhny a za všechny služebníky církve.

 

Prosíme Tě, Bože, za mír a pokojné časy pro církev po všech končinách země.

 

Prosíme Tě, Bože, za všechny nositele úřadů a hodností.

 

Prosíme Tě, Bože, za všechny opuštěné a bezbranné.

 

Prosíme Tě, Bože, za ty, na které doléhá lidská slabost a křehkost.

 

Prosíme Tě, Bože, za ty, které ohrožuje duch zla nebo zaslepuje svět.

 

Prosíme Tě, Bože, za čistotu našich duší a našich srdcí.

 

Pokorně se modleme k Pánu za odpuštění všech našich hříchů.

 

+ + +

 

Pane, spoléháme na Tvé milosrdenství, neboť Tys naše jediná Záchrana. Budiž Ti sláva a čest na věky věků.

 

 21. den každého měsíce v mezidobí

 

S důvěrou se nyní obraťme na Krista, neboť Otec jej poslal, aby byl celý svět zachráněn. Pane Ježíši, Synu Boha živého.

 

Žehnej našemu papeži N. a všem biskupům.

 

Dej věřícím ducha odpovědnosti za církev a za svět.

 

Dej všem národům mír a svobodu.

 

Uděl všem zemím spravedlivý sociální řád.

 

Dej nevěřícím poznat pravdu evangelia.

 

Ukaž se jako Otec chudých, nemocných, vdov, sirotků a všech opuštěných.

 

Shlédni milostivě na všechny zde shromážděné a na celou naši farnost.

 

Pohleď dobrotivě na všechny naše živé i zesnulé příbuzné a přátele.

 

+ + +

 

Pane Bože, nehleď na naše hříchy, nýbrž na víru své církve a vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 22. den každého měsíce v mezidobí

 

Bůh vždycky prokazoval svému lidu mnoho dobrodiní. Proto mu společně předložme své prosby. Bože pokoje a útěchy.

 

Provázej svůj lid na jeho cestě do země Tvého zaslíbení.

 

Naplň svým pokojem všechny, kdo vyznávají před lidmi Tvoje jméno.

 

Veď všechny národy k míru a vzájemné spolupráci.

 

Žehnej všem, kteří se snaží o dorozumění mezi lidmi.

 

Dopřej hříšníkům radost z návratu do otcovského domu.

 

Pomáhej rodinám v jejich starostech a každou bolest jim proměň v radost.

 

Zbav nás nesvornosti a zlé vůle, abychom byli šiřiteli pokoje.

 

Chraň všechny bratry a sestry naší farnosti před neštěstím a náhlou smrtí.

 

+ + +

 

Bože, Původce a Dárce všeho dobra! Ty jsi spásou a nadějí všech; dej svůj mír celému světu. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 23. den každého měsíce v mezidobí

 

Ten, který se slitovával nad zástupy, je náš Pán a Mistr. Svěřme proto do jeho rukou potřeby celého světa. Pane Ježíši, Spasiteli světa!

 

Dej, ať stále roste víra a jednota Tvé církve.

 

Veď své věrné, aby Tě následovali v Tvém milosrdenství ke všem lidem.

 

Daruj celému světu pokoj a mír a posiluj v lidech bratrskou lásku.

 

Dej rodičům víru, vychovatelům moudrost a dětem šťastnou budoucnost.

 

Slituj se nade všemi, kteří trpí nouzí a žijí bez domova.

 

Ujmi se našich zemřelých a dej, ať se s nimi jednou shledáme při hostině v království Tvého Otce.

 

+ + +

 

Bože, odevzdáváme se do Tvé vůle. Posiluj naši oddanost a ve své dobrotě se nad námi slituj. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 24. den každého měsíce v mezidobí

 

Shromáždili jsme se ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který před svým ukřižováním řekl: "Až budu povýšen od země, všechny potáhnu k sobě." Vložme tedy do jeho rukou život všech lidí.

 

Učiň, aby Tvá církev byla všem lidem pravdivým znamením spásy.

 

Učiň, ať spojí Tvá láska v jedno všechny, kdo vyznávají Tvoje jméno.

 

Chraň všechny národy před hrůzami války a přírodních katastrof.

 

Uděl zejména mládeži opravdovou velkodušnost.

 

Vlej novou naději těm, kdo ztratili důvěru v lidi i v Tebe.

 

Dej, ať Tě v lásce křesťanů poznají také ti, kdo v Tebe nevěří.

 

Posvěť naši práci i naše utrpení.

 

Naplň nás duchem pokání, abychom změnili svůj život.

 

+ + +

 

Bože, smiluj se nad lidem, který touží po spáse a vyslyš naše prosby, které Ti podle Tvé vůle předkládáme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 

 25. den každého měsíce v mezidobí

 

Boží je země a všechno, co ji naplňuje. Prosme tedy za celý svět, aby uzřel svoji spásu. Všemohoucí Bože!

 

Veď svou církev, aby celému světu hlásala evangelium.

 

Posiluj nástupce svatého Petra v jeho apoštolském úřadě.

 

Dej, ať všechny národy usilují o mír a spravedlivý řád.

 

Dej, ať v našem národě vyroste velkomyslná mládež.

 

Ukaž se jako zachránce těm, kdo očekávají slíbeného Mesiáše.

 

Potěš zarmoucené, uzdrav nemocné a neopouštěj umírající.

 

Dej starým lidem, aby se mohli radovat z ovoce svojí práce.

 

Obnovuj nás stále milostí našeho křtu a biřmování.

 

+ + +

 

Bože, zjev své milosrdenství lidu, který k Tobě volá, naplň jej, svým pokojem a dej mu hojnost života. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 26. den každého měsíce v mezidobí

 

Kristova láska je tak veliká, že přesahuje veškeré naše chápání. Proto mu s důvěrou předložme prosby celé církve. Pane Ježíši:

 

Dej, ať Tvá církev žije z Tvého slova a je plná útěchy a síly.

 

Odpusť své církvi její slabost a dej jí sílu, aby Ti vydávala svědectví.

 

Dej, ať duch evangelia pronikne všechna společenství a národy celého světa.

 

Dej všem lidem, aby lačněli a žíznili po spravedlnosti a po míru.

 

Obrať nevěřící a hříšníky na cestu spásy.

 

Pomáhej všem, na něž doléhá utrpení a nauč je chápat jeho smysl.

 

+ + +

 

Bože, Ty všechny lidi dobře znáš a ty víš, co potřebujeme. Slituj se nad námi a dej nám hojnost svých darů. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 27. den každého měsíce v mezidobí

 

Bratři a sestry! Pamětliví slov svého Pána, přednášejme mu svoje společné prosby. Pane Ježíši, Prostředníku u Otce!

 

Posiluj všechny věřící ve věrnosti ke Tvé církvi.

 

Povzbuzuj své věrné v úctě k jejich představeným.

 

Učiň, ať občané naši vlasti požívají stálého míru a blahobytu.

 

Připomínej lidem v jejich starostech povinnosti stavu a povolání.

 

Vlej sílu k nesení svého kříže všem zarmouceným a sklíčeným.

 

Daruj všem nemocným a umírajícím naději i trpělivost v bolestech.

 

Rozněcuj v nás všech stále více jasné světlo svojí milosti.

 

Uchraň nás tvrdosti srdce i před veškerou nelaskavostí.

 

+ + +

 

Pane Ježíši Kriste! Přijmi naše prosby a posilni naši naději v Tvou ustavičnou lásku. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

 28. den každého měsíce v mezidobí

 

Prosme Boha, který posiluje všechny slabé a pomáhá těm, kteří se k němu utíkají. Bože, naše útočiště a sílo!

Zachovej své církvi svobodu při hlásání Tvé pravdy.

 

Požehnej práci a úsilí našeho svatého Otce N.

 

Povzbuzuj představitele států, aby neochabovali ve snaze zajistit světu pokoj.

 

Chraň naši vlast od zlého a obdař ji mírem.

 

Stůj při všech trpících v hodině soužení a malomyslnosti.

 

Nauč nás posvátné bázni před Tvým spravedlivým soudem.

 

Pomoz nám věrně plnit Tvoji svatou vůli v rodině i na pracovišti.

 

Posiluj nás ke skutkům blíženské lásky.

 

Zkrať duším v očistci dobu jejich bolestného pokání.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. U Tebe je nevyčerpatelný poklad pokoje a štěstí. Potěš nás tedy splněním všech našich proseb. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 29. den každého měsíce v mezidobí

 

Bratři a sestry! Volejme ke Kristu, který je z Otcovy vůle Spasitelem lidstva. Pane Ježíši, Synu Boha živého!

 

Žehnej svatému otci a biskupům.

 

Vyburcuj věřící k vědomí odpovědnosti za církev a za svět.

 

Dej všem zemím sociální řád, který je spravedlivý k rodinám.

 

Uděl naší vlasti i všem národům pokoj a svobodu.

 

Přiveď nevěřící ke světlu evangelia.

 

Ukaž se jako dárce chudých i nemocných vdov i opuštěných dětí.

 

Shlédni milostivě na tento Boží dům a na celou naši farnost.

 

Pohleď milostivě na naše zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince.

 

+ + +

 

Bože, bez Tebe není nic silné a svaté. Veď nás pozemskými dobry, abychom neztratili dobra věčná. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 30. den každého měsíce v mezidobí

 

Bratři a sestry! Pamětliví dobrodiní svého Pána a jeho úmluvy prosme o jeho dary. Bože veškeré útěchy.

 

Provázej putující církev ochranou andělů do zaslíbené vlasti.

 

Dej, ať jsou jednotní v pravdě všichni, kdo nesou jméno Kristovo.

 

Nedopusť, aby manželství bylo narušováno špatnými příklady.        

 

Pomáhej mládeži všech zemí, ať se jí dostane dobrého vzdělání.

 

Posiluj všechny kněze, kteří v Tvé službě zemdleli nebo onemocněli.

 

Dej nové srdce a nového ducha těm, kdo jsou od Tebe daleko.

 

Nedej, abychom malomyslněli, když je Tvá církev tupena a pronásledována.

 

Učiň, ať následujeme Ježíše Krista a žijeme jako Tvé milované děti.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Kéž se Ti zalíbí naše životní cesta, abychom dosáhli oč Tě prosíme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 31. den každého měsíce v mezidobí

 

Bratři a sestry! Od Stvořitele hvězdného světa dostáváme jen dobré věci. Proto společně prosme o jeho milost.

 

Posiluj všechny, kdo vyznávají Tvé jméno před lidmi.

 

Žehnej všem věřícím, kteří prokazují milosrdenství.

 

Dej našemu národu věřící rodiče a vzorné vychovatele.

 

Pomoz národům budovat sociální řád podle evangelia.

 

Vzbuď novou naději ve všech, kdo ztratili důvěru v Tebe nebo lidi.

 

Proměň starosti a bolesti rodin ve vděčnost za Tvoji pomoc.

 

Odstraň zlo z našeho středu a nauč nás sjednávat pokoj mezi lidmi.

 

Dopřej spásu těm, které nejdříve povoláš z našeho středu.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože! Pokorně Tě prosíme, abys od nás odvrátil všechno škodlivé a dopřál nám všechno, co je prospěšné. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  První pátek - I.  

 

Bratři a sestry! V lásce Kristově jsme poznali plnost Boží. Prosme tedy svého Spasitele, aby nám zprostředkoval lásku Otcovu.

 

Doplň svou silou slabost církve a jejích služebníků.

 

Pošli dělníky na svou žeň a učiň z nich svědky lásky.

 

Vypěstuj v srdcích všech lidí péči o mír a spravedlnost.

 

Žehnej službě lékařů a osvěcuj je při těžkém rozhodování.

 

Pomoz všem, kdo nesou svůj kříž, aby jej nesli s Tebou jako pokání.

 

Sešli všem znaveným a obtíženým ducha své lásky.

 

Učiň naše srdce dobrou půdou k setbě svého slova.

 

Povolej naše zemřelé ke světlu, které nezná večera.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Kéž Duch svatý zapálí naše srdce oním plamenem, který náš Pán poslal na zem a chtěl, aby se rozhořel. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 

  První pátek - II.  

 

Bratři a sestry! Bůh Otec odevzdal všechno svému Synu. Proto s důvěrou prosme svého Prostředníka o milost.

 

Postav svou církev jako znamení spásy mezi národy.

 

Dej, ať všichni pokřtění jsou jedno v pravdě a lásce, kterou jsi Ty sám.

 

Požehnej mladým národům, aby budovaly sociální řád podle evangelia.

 

Dej, ať v našem národě vyroste velkomyslná mládež.

 

Potěš a posiluj ty, kdo jsou nejponíženějšími z lidí.

 

Ukaž se lidu staré úmluvy jako zaslíbený Mesiáš.

 

Požehnej životnímu večeru starých lidí z naší farnosti.

 

Dej, ať užíváme volného času ke zdraví duše i těla.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Posiluj svou milostí srdce svých věřících, abychom Ti věrně sloužili, zbožně se modlili a zůstali mezi sebou spjati nezištnou láskou. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  První svaté přijímání

 

Bratři a sestry! Kde se dva nebo tři shromáždí v Ježíšově jménu, tam je On mezi nimi. Prosme tedy o jeho milost na úmysly obecné i zvláštní pro rodinu.

 

Uděl všem lidem živou touhu po duchovním pokrmu.

 

Učiň rodiče prvními hlasateli víry pro jejich děti.

 

Pomoz, abychom zanechali budoucím pokolením chléb a ne kameny.

 

Pomáhej všem, kteří musí žít bez řádného domova.

 

Dej, ať se v hojnosti dostává každodenního chleba všem, kdo hladoví.

 

Učiň, aby lidé lépe znali Eucharistii jako oběť i jako svátost.

 

Pomáhej všem, aby svým domácím projevovali upřímnou lásku.

 

Veď naše děti k hojné účasti u Tvého stolu.

 

Dej, ať zachováváme všechna Tvá slova, a nedopusť, aby nás zmátl svět.

 

Buď věčnou odměnou obětavým otcům a matkám, kteří nás předešli na věčnost.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Dej, ať Tvůj lid dostává útěchu ve vezdejším životě a dospěje k věčné radosti. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Posvěcení katedrály

 

Bratři a sestry! V den slavnosti posvěcení katedrálního chrámu prosme Boha o pomoc pro naši diecézi a pro všechny lidi, kteří jsou povoláni stát se Božím chrámem.

 

Dej, ať náš vrchní Pastýř ve spojení se všemi biskupy požehnaně vede dům Boží.

 

Proměň naši diecézi v živou buňku ve společenství Tvé církve.

Opatři rodinám požehnaným dětmi přiměřené bydlení.

 

Udržuj v našem národě smysl pro domácí krb.

 

Obrať hříšníky, ať v nich přebývá Duch svatý.

 

Potěš lidi bez přístřeší nadějí na nebeský otcovský domov.

 

Naplň nás vděčností nad působením milosti v naší diecézi.

 

Nauč nás pociťovat spoluodpovědnost za celou naši diecézi.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! O svátku posvěcení chrámu Tě prosíme: prokazuj církvi neustále své milosrdenství, aby dospěla k věčné blaženosti v Tvém světle. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Posvěcení vlastního kostela

 

Bratři a sestry! Vzývejme společně Trojjediného Boha, který nás shromáždil v tomto kostele kolem svého oltáře.

 

Ukaž všem národům církev jako místo Tvého setkání s člověkem.

 

Zachovej jednotu srdcí všech, kteří Tě v tomto kostele oslavují a chválí.

 

Dopomoz k chápání věčných hodnot těm, kdo jsou zaujati vnější krásou chrámů.

 

Dej, ať umění povznáší mysl věřících ke zbožnosti.

 

Zavítej ke všem lidem, kteří Tě upřímně hledají.

 

Daruj ve svém chrámě bloudícím světlo a hřešícím odpuštění.

 

Pouč nás, ať žijeme jako společníci svatých a příslušníci Tvé rodiny.

 

Přijmi do svého království všechny, kteří Tě přicházeli v tomto kostele hledat.

 

+ + +

 

Bože, jedině u Tebe jsme všichni doma. Dej, ať je nám zárukou věčného života právo na pobyt v Tvé blízkosti. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 

  Za zemřelé - I.  

 

Bratři a sestry! Putujeme sice ještě na zemi, ale v Kristově lásce zůstáváme spojeni se všemi, kteří zesnuli ve znamení kříže. Jim nechť zvlášť prospějí naše přímluvy.

 

Dej, Pane, ať Tebou žijí všichni, za které jsi zemřel i vstal z mrtvých.

 

Uveď ke světlu své slávy věřící, kteří jdou životem daleko od Tebe.

 

Zachovej ve své otcovské lásce všechny národy země.

 

Žehnej práci lékařů, ošetřovatelů a zdravotních sester.

 

Požehnej všem, kdo prokazují jiným dobro, přestože jsou sami potřební.

 

Vzpomeň zvláště na duše zemřelých, které toho nejvíce potřebují.

 

Pomoz, abychom pochopili, že naše vlastní svatost spočívá ve všedním životě.

 

Přijmi svého služebníka N. /svou služebnici N./ do jasu svého světla.

 

Vezmi na milost jeho zemřelou manželku /jejího zemřelého manžela/, jejich rodiče, příbuzné, přátelé a dobrodince.

 

Smiluj se ve své dobrotě i nad ostatními dušemi v očistci.

 

Když Tě smíme nazývat svým Otcem, prosíme Tě, dopřej nám všem společenství v nebeském domově s Tebou.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Přijmi do věčné radosti naše zemřelé a dopřej podíl na svém dědictví těm, které jsi přijal za své děti. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Za zemřelé - II.  

 

Nejvýš spravedlivý Bože! Jsi věrný ve svém slovu: plníš, co jsi slíbil a odměňuješ i trestáš podle zásluhy. Jsi také milosrdný a vyslyšíš ty, kdo k Tobě volají.

 

Odpusť pro své milosrdenství viny zemřelým a uveď je do církve oslavené.

 

Dej milost těm, kteří jsou v nebezpečí věčné smrti, aby došli spasení.

 

Dopřej věčný pokoj duším všech obětí válek.

 

Uveď do svého království ty, kteří náhle zemřeli při dopravních nehodách.

 

Vzpomeň zvláště na duše zemřelých, které toho nejvíce potřebují.

 

Přijmi k sobě duše zemřelých v tomto roce.

 

Přijmi svého služebníka N. /svou služebnici N./ do jasu svého světla.

 

Vysvoboď nás od náhlé smrti, abys nás shledal připravené a přijal do své slávy.

 

Vysvoboď z očistce duše našich zemřelých příbuzných, přátel a dobrodinců.

 

 + + +

 

Pane, stvořil jsi člověka, aby dospěl ke slávě vzkříšení a tak se zaskvěl odleskem Tvé velebnosti. Kéž se i na nás naplní přemíra Tvého milosrdenství. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Doba adventní

 

  Pondělí po 1. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Bůh nám dává časná dobra, aby v nás probudil touhu po nepomíjejícím štěstí. Prosme jej o pomoc v potřebách těla i duše.

 

Naplň církev mateřskou péčí o časný i věčný život lidí.

 

Posiluj a osvěcuj zpovědníky v jejich svaté službě.

 

Pomáhej národům, ať mohou v pokoji budovat spravedlivý sociální řád.

 

Pomoz mládeži všech zemí k dobrému vzdělání ve škole i v povolání.

 

Vyslyš modlitby rodičů za jejich ohrožené syny a dcery.

 

Dej, ať ochotní lidé rádi pomáhají mladým lidem, kteří se dostali na scestí.

 

Ochraňuj děti naší farnosti od špatného příkladu a svodů.

 

Nedopusť, aby naši nemocní odmítali svátosti.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Nedůvěřujeme ve své zásluhy a proto Tě prosíme: zahrň nás svým nekonečným milosrdenstvím. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Úterý po 1. neděli adventní

 

Všemohoucí Bože! Vyvolil jsi nás z tohoto světa a povolal jsi nás ke štěstí jaké svět nedovede chápat. Prosíme Tě:

 

Dej, ať svým životem svědčíme světu o Tobě, o Synu a o Duchu svatém.

 

Posiluj naši víru v Tvé mocné působení zde na zemi.

 

Uděl nám světlo v temnotách našeho nedostatečného rozumu.

 

Povznes všechny lidi k touze po Tobě i po věčném životě.

 

Dopřej lidstvu v jeho víře odpuštění veškerých hříchů.

 

Osvěcuj nestálé ve všech jejich pochybnostech.

 

Dej nám sílu k životu podle víry ve slovech i ve skutcích.

 

Uděl dary své božské lásky celé naší farnosti.

 

+ + +

 

Bože, protože nás miluješ a chceš nás zachránit, veď nás na nerovných cestách života a osvěcuj nás svou milostí. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 1. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Bůh je náš ochránce, miluje nás a chce nás zachránit. Prosme jej tedy s důvěrou o slitování.

 

Pomáhej lidi zvát k hostině své lásky.

 

Přiveď, všechny odloučené křesťany ke společnému eucharistickému stolu.

 

Shlédni milostivě na ty, kdo řídí politické osudy světa.

 

Nedopusť, aby se lidstvo samo zahubilo válkou.

 

Proměň bolest nemocných a nešťastných v požehnání.

 

Buď milostivým soudcem všech, kdo nepochopili Tvoje pozvání.

 

Pomoz nám, ať dokážeme ochránit jiné před hříchem.

 

Dej, ať přivedeme k povstání ty, kteří klesli.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Podej svou pomocnou ruku svému lidu a posiluj jej v pozemském životě, aby dosáhl věčné radosti. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 1. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Ve všech svých potřebách vzývejme Boha, vždyť v něm žijeme, hýbáme se a jsme. Stvořiteli nebe i země!

 

Popřej v pohnutých dobách své církvi pomoc Ducha svatého.

 

Dej, ať všichni křesťané jako praví bratři dosvědčují jedinou pravdu.

 

Uchraň všechny vedoucí státníky před zneužíváním své moci.

 

Všechny národy uchraň před živelnými pohromami.

 

Uzdrav nemocné i bezmocné a zatvrzelé přiveď k sobě.

 

Dej, aby se navzájem snášeli lidé žijící v domovech důchodců.

 

Vzbuzuj v našich srdcích pohotovost k činorodé lásce.

 

Očisti duše našich zemřelých od poskvrn lidské slabosti.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Dej, ať hlas volající církve pronikne až před tvář Tvé velebnosti, a pomáhej nám, ať Ti věrně sloužíme, abychom si mohli být jistí Tvojí pomocí. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po 1. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Bůh je naše útočiště a naše ochrana. Je naším Pomocníkem v každé nesnázi. Prosme jej tedy o jeho milost.

 

Posiluj duchovní správce i věřící, aby denně vydávali svědectví víře.

 

Propůjč církvi milost, aby Ti mohla všude sloužit v plné svobodě.

 

Udržuj ducha spravedlnosti mezi všemi národy světa.

 

Ukaž krásu své božské radosti těm, kteří znají jen radosti časné.

 

Dej, ať osamělí okusí bratrskou lásku bližních.

 

Sejmi z úzkostlivých lidí tíživé břímě pochybností a přílišných starostí.

 

Upevňuj naši mládež ve víře a posiluj ji v dobrém.

Přijmi naše zemřelé do své slávy.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Upevnil jsi v nás důvěru v sebe, neodpírej nám tedy svou otcovskou pomoc a posiluj nás ve víře. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota po 1. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Modleme se o požehnání Trojjediného Boha pro církev, vlast a celé lidstvo. K Tobě, Bože, voláme!

 

Dej, ať se staneme svornou rodinou Tvých dítek, shromážděnou v Kristově církvi.

 

Dej, ať všichni spolupracují na díle spásy.

 

Dej, aby v naší vlasti, ve všech národech světa i mezi národy navzájem zavládlo pravé bratrství.

 

Požehnej úsilí všech, kteří skutečně hledají obecné dobro.

 

Žehnej práci každého, kdo pečuje o lidi trpící, staré a opuštěné.

 

Zachraň všechny, kteří jsou v nebezpečí nevěry.

 

Zažehni v našem srdci láskou Ducha svatého nadšení pro všechno dobré.

 

Přiveď naše zemřelé k blažené účasti na svém životě.

 

+ + +

 

Nebeský Otče, rozmnožuj v nás působením Ducha svatého svůj život skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pondělí po 2. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Náš nebeský Otec ví, co potřebujeme. Předložme mu proto s důvěrou své záležitosti. Dobrý a věrný Bože!

 

Přiveď k dokonalému naplnění svou sílu ve slabosti církve.

 

Posiluj kazatele při hlásání Tvého slova.

 

Posiluj učitele a vychovatele, aby pracovali podle svých nejlepších schopností.

 

Dej, ať umělci svými díly oslavují Tvé jméno.

 

Potěš všechny, kterým se zdá, že jimi spolubližní pohrdají a je odstrkují.

 

Pomáhej všem, aby zášť a nepřátelství přemáhali láskou.

 

Zachovej v našich rodinách vzájemnou lásku.

 

Přiveď naše zesnulé k věčnému životu.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Poučuj a veď svůj lid. Dej, ať se vyhýbáme zlému a jdeme za dobrem, abychom dosáhli Tvého milosrdenství. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Úterý po 2. neděli adventní

 

Všemohoucí Bože! Tvůj Syn nám ukázal, že nemůžeme sloužit pouze vnějšími skutky, ale v duchu lásky. Vyslyš naše prosby.

 

Posiluj nás, abychom o svých bližních smýšleli jen dobře.

 

Veď nás, abychom svým bližním ze srdce odpouště1i.

 

Žehnej upřímným snahám o dosažení pokojných časů.

 

Nedej, aby si lidé zakládali na zevnějšku, který může často klamat.

 

Nedopusť, aby se zlo splácelo zlem.

 

Pomáhej ženám v jejich zaměstnání.

 

Nauč nás žít v křesťanské kázni, abychom se Ti vždycky 1íbi1i.

Uděl požehnání zvláště naší mládeži.

 

+ + +

 

Bože, Ty jsi naše útočiště a ochrana na všech našich životních cestách. Dej nám sílu, abychom svědomitě zachovávali Tvoje přikázání. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 2. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Vzývejme Pána, svého Boha, aby nehleděl na naše viny, ale vyslyšel nás pro svou nesmírnou slitovnost.

 

Posiluj kazatele, katechety a teology k věrnému hlásání Tvého slova.

 

Dej, ať věřící v běžných chvílích života radostně vyhlížejí čas vykoupení.

 

Posiluj učitele a vychovatele, aby zodpovědně vykonávali své povolání.

 

Dej růst lidskému poznání, abychom dovedli rozlišovat dobré a zlé.

 

Daruj všem trpícím důvěru v Tvoji otcovskou dobrotu.

 

Odstraň zatvrzelost srdcí mezi lidmi.

 

Zachovej v rodinách naší farnosti vzájemnou lásku.

 

Upevňuj nás v dětinné důvěře a oddané trpělivosti.

 

+ + +

 

Pane, povzbuzuj srdce svých věřících, aby Ti vždy věrně sloužili a tak dospěli k Tvým zaslíbením. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 2. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Veliké je milosrdenství našeho Pána a jeho slitovnost zahrnuje všechny, kdo se k němu obracejí. Prosme jej tedy jednomyslně o milost.

 

Dej, ať církev přináší užitek ke spáse celého světa.

 

Uděl, ať kazatelé nacházejí správná slova pro lidi dnešních dnů.

 

Poskytni vládám a parlamentům prozíravost, aby ukazovaly cestu do budoucna.

 

Požehnej organizacím, které usilují o vzestup rozvojových zemí.

 

Obdař všechny uštvané a neznající odpočinku dny oddechu a soustředění.

 

Naplň malověrné a stísněné důvěrou v Tvoji prozřetelnost.

 

Nedopusť, abychom zbožňovali peníze a přízemní věci.

 

Zachovej ve věrnosti všechny, kdo se zde shromáždili k Tvé službě.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Učiň z nás své věrné služebníky a obdař nás milostivě tím, co se Tobě líbí. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po 2. neděli adventní

 

Bože, Otče všech lidí! Tys chtěl smíření se všemi lidmi skrze svého Syna, který zjednal i usmíření mezi lidmi navzájem. Vyslyš modlitby svého lidu.

 

Ať je Tvá církev s pomocí Panny Marie účinným znamením spásy všemu lidu.

 

Ať Tvůj Duch života a svatosti pronikne až do hloubi našich srdcí.

 

Dej, ať jsme pozorní k potřebám svých bratří.

 

Uděl, ať jsou úspěšné snahy těch, kdo slouží lidem svojí prací.

 

Buď nadějí a světlem těm, kdo Tě hledají a dosud neznají.

 

Dej, aby Tě hledali s větším úsilím ti, kdo Tě již poznali.

 

Učiň, ať následujeme Ježíše Krista a žijeme jako Tvé milované děti.

 

Dej, ať nás Tvůj Duch obnoví a na celý život sjednotí s Kristem.

 

+ + +

 

Bože, Ty jsi nekonečně dobrý a dopřáváš sluchu modlitbám, které nám vnukáš ke své cti a slávě i k naší spáse. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota po 2. neděli adventní

 

Všemohoucí Bože! Všechno, co jsi stvořil, je dobré a člověk jenom žasne nad Tvou velebností. Vyslyš naše prosby.

 

Sejmi z nás každou bezdůvodnou úzkost o naši spásu.

 

Otevři naše srdce slovům Tvé pravdy.

 

Nauč nás vážit si Tebe a Tvé pravdy víc než všech lidských výtvorů.

 

Uděl, abychom i ve všem lidském poznávali Tvoji stvořitelskou ruku.

 

Všechny zklamané, trpící a sužované posiluj nadějí na věčný život.

 

Ochraňuj svou milostí ty, kteří jsou vystaveni těžkým pokušením.

 

Nauč nás vyvarovat se domýšlivosti při vlastním úspěchu.

 

Dej, ať umíme být vděční za všechny dary, které od Tebe stále přijímáme.

 

+ + +

 

Bože náš! Povolal jsi nás do svého království, abys nám popřál podílu na hodnotách věčných. Provázej nás bezpečně na všech našich životních cestách. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pondělí po 3. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Vzývejme milosrdenství našeho Boha, který ve své prozřetelnosti věnuje pozornost každému kroku naší životní cesty.

 

Rozmnož v nás naději na věčný život.

 

Uděl nám posvátnou bázeň před Tvojí božskou ve1ebností.

 

Vyveď nás z otroctví pozemského života ke svobodě dítek Božích.

 

Naplň v našich dnech věřící odvahou k opravdovému křesťanskému životu.

 

Dej, ať na cestě k dosažení svého cíle nespoléháme jenom na sebe.

 

Uděl sílu všem trpícím, kteří Tě následují.

 

Veď nás, abychom se ve všem řídili Tvými přikázáními.

 

Posilni společenství svého Syna v naší farnosti.

 

+ + +

 

Bože, posíláš své služebníky, aby nás přivedli k Tobě. Dopřej nám, abychom jejich působením rostli v Tvé milosti. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  Úterý po 3.neděli adventní

 

Bratři a sestry! Bůh nás stvořil i vykoupil. Prosme jej tedy svorně, aby pro svoje svaté jméno ochránil církev i svět.

 

Vzbuzuj ve svých věřících obětavou lásku.

 

Udržuj a rozmnožuj v lidech milost z bohatých zdrojů své církve.

 

Daruj světu mír pro zásluhy těch, kdo milují své bližní.

 

Obnov v naší době úctu k životu i lásku ke všem tvorům.

 

Sešli světlo všem, kdo marně hledají východisko ze své nouze.

 

Uděl svůj pokoj těm, kdo jsou podráždění z přemíry práce a starostí.

 

Veď nás radostmi tohoto světa k věčné blaženosti.

 

Chraň naše přátele před nákazou hříchem.

 

+ + +

 

Pane, dej, ať nás nic neohrožuje a nechť nikdy nepostrádáme Tvou pomoc. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 3. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Bůh nám dává časná dobra, aby v nás probudil touhu po nepomíjejícím štěstí. Prosme jej o pomoc v potřebách těla i duše.

 

Naplň církev mateřskou péčí o časný i věčný život lidí.

 

Ochraňuj svatého Otce, naše biskupy, kněze a veškerý lid Boží.

 

Pomáhej národům, ať mohou v pokoji budovat spravedlivý sociální řád.

 

Přispěj mládeži všech zemí k dobrému vzdělání ve škole i v povolání.

 

Vyslyš modlitby rodičů za jejich ohrožené syny a dcery.

 

Dej, ať ochotní lidé rádi pomáhají všem mladým, kteří se dostali na scestí.

 

Ochraňuj děti naší farnosti od špatného příkladu a svodů.

 

Nedopusť, aby nemocní u nás odmítali svátosti.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Nedůvěřujeme ve své zásluhy a proto Tě prosíme: zahrň nás svým nekonečným milosrdenstvím. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 3. neděli adventní

 

Bratři a sestry! S mateřskou láskou pečuje Maria o bratry a sestry svého Syna, kteří ještě putují zde na zemi. Podpořeni její přímluvou volejme ke Kristu.

 

Ukaž putujícímu lidu Marii jako znamení bezpečné naděje.

 

Zjev věřícím, jak blízko stojí Maria Tobě i lidem.

 

Zachovej mír mezi všemi, kdo jsou Tvoji bratři.

 

Ochraňuj a posiluj zaměstnané ženy a matky.

 

Pomáhej chudým a pokorným očekávat Tvou spásu.

 

Nasyť všechny, kdo trpí hladem duchovním nebo tělesným.

 

Pomoz, ať s radostí chválíme Otce, svého zachránce.

 

Veď nás, abychom jako Maria šli trpělivě po cestě víry.

 

+ + +

 

Pane Ježíši Kriste! Podej nám svou pomocnou ruku a na přímluvu blahoslavené Panny Marie, dej ať nás vede síla shůry. Vždyť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

  Pátek po 3. neděli adventní

 

Bratři a sestry! Vše je v rukou Božích a nikdo se nemůže jeho vůli protivit. Prosme tedy Boha o pomoc pro církev i svět.

 

Sjednoť všechny pokřtěné ve víře a v lásce.

 

Vzbuď ve věřících pocit odpovědnosti vůči světu.

 

Ukaž odpovědným činitelům naší vlasti cestu Tvé spravedlnosti.

 

Obdař mírem a svorností národy, které sužuje válka či občanský svár.

 

Otevři pochybujícím a nevěřícím oči, aby poznali Tvou pravdu.

 

Ukaž zatvrzelým a neoblomným, co jim slouží ku pokoji.

 

Požehnej všem, kdo v tomto Tvém domě vzývají Tvé jméno.

Pomáhej našim spolupracovníkům na našich pracovištích.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Popřej nám ve své velkomyslné lásce, abychom vždy usilovali o to, co je k naší spáse. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  17. prosince   

 

Bratři a sestry! Po všechny časy posílal Bůh církvi svědky své pravdy. Prosme jej tedy, aby nás obdařil svou moudrostí a láskou.

 

Nauč církev, aby símě Tvého slova rozsévala na poli celého světa.

 

Dej, ať se Tvá církev stane svědomím národů.

 

Osvěcuj a posi1uj všechny, kdo nesou odpovědnost před veřejností.

 

Posiluj ve všech odhodlání žít ve vzájemném porozumění a spolupráci.

 

Ukaž lidem Staré úmluvy svého Syna jako slíbeného Mesiáše.

 

Probuď novou naději ve všech, kdo ztratili důvěru v Tebe nebo v lidi.

 

Dej, ať vyznáváme svou víru slovy i skutky.

 

Přiveď všechny zemřelé znaší farní obce k věčnému životu.

 

+ + +

 

Bože, ochránce všech, kdo v Tebe doufají! Vyslyš naše prosby a dej, ať posíleni na těle i na duchu zůstaneme věrni Tvé službě. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  18. prosince

 

Bratři a sestry! Prosme za církev a za všechny národy, aby se skrze Krista všechno uspořádalo k pokoji a míru Boha Otce.

 

Dej, aby církev ve znamení dnešní doby rozeznala Tvoji královskou vůli.

 

Uděl, ať věřící po vzoru Panny Marie trpělivě kráčejí cestou víry.

 

Zabraň otevřeným útokům proti mravnosti.

 

Veď národy cestou pokoje.

 

Pomáhej rodinám ohroženým nesváry.

 

Obdař lidi, kteří nepoznali klid, darem vnitřního soustředění.

 

Nauč naše rodiny odpovědné péči o život.

 

Dej, ať jsme učenliví při slovu Nejvyššího.

 

+ + +

 

Popřej nám toho, Bože, na přímluvu blahoslavené Panny Marie. Ať veliká rodina, pokojná a svorná uvnitř vyzařuje do celého světa žádoucí mír. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  19. prosince

 

Bratři a sestry! Předstupme s důvěrou před trůn velebnosti, abychom přijali  milosrdenství a našli v pravý čas pomoc Boží milosti.

 

Posiluj papeže, biskupy a kněze v jejich povolání.

 

Povolej mladé lidi ke své službě v kněžském úřadě.

 

Dej, ať si lidé podrobí zemi, ale nestanou se otroky denního shonu.

 

Ukaž vládám a národům cestu ke spolupráci v míru.

 

Otevři pochybovačům a nevěřícím oči, aby poznali Tvou pravdu.

 

Posiluj všechny, kdo se obávají stáří a smrti.

 

Zachovej v našich rodinách vzájemnou lásku.

Doprovoď naše zemřelé do společenství svatých.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! V Tobě mají původ všechny úmysly i jejich naplnění. Dej, ať se Ti zalíbí naše skutky, abychom si mohli od Tebe vyprošovat Tvá dobrodiní. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  20. prosince

 

Bratři a sestry! Panna Maria, ze všech lidí vyvolená, počala věčné Slovo. A tak se stalo, že Bůh je s námi. Proto jej s důvěrou prosme.

 

Uděl, ať věřící vydávají příkladným životem svědectví pravdě.

 

Dej, ať bohoslovci naleznou v Tvém poselství odpověď na otázky dneška.

 

Posiluj ty, kdo vládnou, aby pečovali o skutečné hodnoty lidské kultury.

 

Zabraň otevřeným útokům proti mravnosti.

 

Posílej dobré pastýře těm, kdo neznají pravý smysl života.

 

Zjev se i potomkům Izraele jako slíbený Mesiáš.

 

Pomáhej nám v apoštolátu dobrého příkladu.

 

Zachovej víru mládeži v naší farnosti.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Poučuj svůj lid a dej, ať se vyhýbáme zlému a jdeme za dobrem, abychom nevyvolávali hněv, nýbrž dosáhli milosrdenství. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  21. prosince

 

Bratři a sestry! Prosme Boha o dar vděčnosti, abychom zůstali i nadále hodni jeho milosti a dobrodiní.

 

Veď své věrné k onomu světlu, které nezná zastínění.

 

Posvěcuj svět prací a obětmi svého lidu.

 

Upevňuj mír ve světě trpělivostí věřících.

 

Proměň svým věrným dobu zkoušek ve dny radosti.

 

Slituj se nad bídou těch, kteří tonou ve vezdejších starostech.

 

Ochraňuj všechny, které tříbíš, před bezútěšností.

 

Nauč nás prokazovat milosrdenství všem trpícím.

 

Posiluj nás v důvěře v Tvou prozřetelnost.

 

+ + +

 

Pane a Bože náš! Učinil jsi své věřící hodnými svého milosrdenství. Dej, abychom

Ti s láskou vzdávali náležité díky. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  22. prosince

 

Bratři a sestry! Shůry, od Stvořitele hvězdného světa, dostáváme jenom dobré věci. Proto společně prosme o jeho milost.

 

Posiluj všechny, kdo vyznávají Tvé jméno před lidmi.

 

Dopřej své církvi stálý růst i jednotu ve víře.

 

Dej, aby i naše země přispívala k míru mezi národy.

 

Ochraňuj náš národ před spokojeností se sebou samým.

 

Povolej hříšníky k radostnému návratu do otcovského domu.

 

Žehnej všem, kdo v tomto chrámě vzývají Tvé jméno.

 

Posiluj nás v bratrském společenství se všemi věřícími.

 

Dej, ať pravdu vyznáváme v lásce a také ji uskutečňujeme.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Shlédni na celou naši farnost, zbav nás našich chyb a dej, ať Ti sloužíme oddaně a nerušeně. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  23. prosince

 

Bratři a sestry! Je výsadou a povinností křesťanské lásky nemodlit se jen za sebe, ale také za blaho církve a celého světa. Prosme tedy Boha o jeho milosrdenství.

 

Nauč svou církev připravovat Tobě v našich dnech cestu.

 

Otevři srdce věřících k volání po pokání a obrácení.

 

Veď národy cestou pokoje.

 

Pomáhej úřadům zabezpečit všem rodinám dostatečný příbytek.

 

Rozpomeň se na svou úmluvu a slituj se nad svým vyvoleným lidem.

 

Ukaž všem bloudícím cestu k pravé víře.

 

Dej, ať Tě velebíme za veliké věci, které jsi na nás vykonal.

 

Dopřej našim zesnulým podíl na dědictví svatých.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože, všimni si našich proseb a nechť převládne Tvé milosrdenství, když nás tíží naše vina. Uděl, ať radostně očekáváme příchod Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.

 

  24. prosince ráno

 

Bratři a sestry! Prosme Pána za celou církev, aby se uprostřed dnešního světa stala Božím stánkem ke spáse všech lidí.

 

Vybuduj ze všech národů jedinou církev jako svůj chrám.

 

Vzbuď i v dnešní době v lidu muže podle vzoru sv. Jana Křtitele.

 

Požehnej vládám, které dbají mírového poselství církve.

 

Dej, ať v rodinách našeho národa vyrůstá mládež velkých ideálů.

 

Slituj se nade všemi, kdo nemohou nalézt společný otcovský dům věřících.

 

Navrať hříšníkům roucho své milosti.

 

Povolej mladé lidi z našeho středu do kněžského stavu.

 

Vzbuzuj v nás vděčnost za všechna nebeská i pozemská dobrodiní.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože! Stvořil jsi všechno tvorstvo, ale člověka jsi stvořil, aby měl podíl na vykoupení. Daruj svým služebníkům Ducha lásky. Skrze Krista, našeho Pána.

 

Doba vánoční

 

  29. prosince - 5. den v oktávu vánočním

 

Bratři a sestry! Bůh nám poslal v plnosti času svého Syna, aby nás vykoupil. Svolávejme tedy Spasitelovu milost na církev i na svět.

 

Ukazuj svou církev jako znamení spásy mezi národy.

 

Pomáhej svým věrným, aby ochotně plnili Tvůj zákon.

 

Požehnej všem, kteří usilují o rozvoj a pokoj ve světě.

 

Uděl všem rodičům dar moudrosti a rady.

 

Urovnej cestu k pravé víře všem, kdo bloudí a ji hledají.

 

Povzbuzuj slavením eucharistie vlažné katolíky k prvotní horlivosti.

 

Požehnej manželům naší farnosti, kteří letos slavili svoje jubileum.

 

Dej, abychom Ti poděkovali za všechna dobrodiní, která jsme letos obdrželi.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Děkujeme Ti za všechna dobrodiní a prosíme Tě, abys od nás neodnímal svoji milost ani v dalších letech. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  30. prosince - 6. den v oktávu vánočním

 

 

Bratři a sestry! Obraťme se kBohu, který se stal člověkem, aby všem lidem přinesl světlo, domov a radost. Modleme se:

 

Za svatou církev: aby narození našeho Pána přineslo světlo spásy všem lidem.

 

Za biskupy a kněze: aby pamatovali, že se svým úřadem podílejí na moci Boží.

 

Za všechny národy světa: aby je pronikl pokoj Kristův a rozvaděné usmířil.

 

Za chudé a strádající: aby v prokazované lásce viděli samotného Krista.

 

Za nemocné a opuštěné: aby radost této doby naplnila nadějí všechny trpící.

 

Za věřící naší farnosti: aby je Pán zbavil pohoršení těch, kteří činí bezpráví.

 

Za sebe navzájem: aby nás Pán svou milostí zachoval až do konce a uvedl nás do  nebe.

 

+ + +

 

Staň se to skrze zrozené Dítě, našeho Pána Ježíše Krista, který s Otcem žije a vládne v jednotě Ducha svatého, Bůh po všechny věky věků.

 

  31. prosince - 7. den v oktávu vánočním

 

Bratři a sestry! Prosme s důvěrou svého Pána, Vládce a Tvůrce, který potvrdil zázraky, že může učinit všechno, co chce.

 

Za obecnou církev: aby obnovenou liturgií vedla lid k účasti na mši svaté.

 

Za Boží lid: aby se v něm probouzela touha po věčné Beránkově hostině.

 

Za nešťastné rodiny: aby ve svém trápení nezapomínaly hledat nápravu narušeného manželství.

 

Za všechny děti: aby dobrý příklad dospělých posílil jejich dobrá předsevzetí.

 

Za strádající: aby jejich utrpení nebylo marné, ale nalezlo smysl v Kristově kříži.

 

Za lidi propadlé alkoholu: aby jim Pán pomohl vrátit se k životu důstojnému člověka.

 

Za nás zde přítomné: abychom ve svých zábavách a radovánkách udrželi spojení s Kristem.

 

Za dokonalou radost: aby naše srdce pochopila nesmírnost bohatství, kterého se nám dostává v Ježíši Kristu.

 

+ + +

 

Staň se to Trojjediný Bože! Vždyť Ty spojuješ rozdílnost lidí i mnohotvárnost věcí v harmonii a jednotu ke své nekonečné slávě po všechny věky věků.

 

  2. ledna - před Zjevením Páně

 

Bratři a sestry! Prosme svého Pána, který přišel světu zjevit slávu Boží, o sílu, abychom i my přispěli k šíření pokoje mezi lidmi.

 

Dej, aby církev věrně hlásala evangelium pokoje k většímu dobru všech lidí.

 

Uděl, aby vše, co budeme letos konat, bylo ke Tvé cti a chvále.

 

Učiň, aby ti, kdo vedou národy, hledali jen jejich prospěch.

 

Dopřej lidem, ať se mají bratrsky rádi a vzájemně si pomáhají.

 

Veď rodiče, aby neodpírali věčný život těm, jímž dali život časný.

 

Provázej svou ochranou všechny lidi na cestách a dopřej jim šťastný návrat.

 

Uděl nám všem potřebné milosti, abychom letos dostáli všem svým povinnostem.

 

Přijmi do věčného chrámu své slávy duše zemřelých kněží.

 

+ + +

 

Vyslyš, Bože, svůj lid, který k Tobě volá a dej, ať pro zásluhy Tvého Syna dosáhneme, na co se neodvažujeme ani pomyslet. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  3. ledna - před Zjevením Páně

 

Bratři a sestry! Modleme se a vzývejme Beránka, který se pro nás obětoval, aby nám navrátil život milosti a otevřel nám bránu života věčného.

 

Za katolickou církev: aby uskutečňováním směrnic koncilu rozmnožovala slávu Beránka Božího.

 

Za sjednocení křesťanů: aby společný Kristův ovčín se stal usvědčovatelem lidské pýchy a zloby.

 

Za mládež: aby se nadchla k odvážnému boji proti starému kvasu hříchu.

 

Za posílení lásky: aby lidé dovedli v pokoře posloužit jeden druhému.

 

Za kněžská povolání: aby se mládež odhodlala zasvětit svůj život Bohu.

 

Za nemocné: aby Kristus byl pro ně útěchou v bolestech.

 

Za naše děti: aby stále Boha milovaly a nikdy nezapřely svoji víru.

 

Za celou farnost: dej nám, Pane, pochopit, že jsme všichni údy Tvého tajemného těla.

 

+ + +

 

Pane Ježíši Kriste! Ty jsi první a poslední, počátek a konec, živoucí Bůh; skrze Tebe prosíme Otce, s kterým žiješ a kraluješ v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

 

  4. ledna - před Zjevením Páně

 

Bratři a sestry! Kdo slouží Bohu, bývá již zde na zemi šťasten. Prosme jej tedy o jeho milost a přispění.

 

Nauč svou církev setkávat se otevřeně a láskyplně s moderním světem.

 

Vlej svého Ducha na všechna ekumenická jednání.

 

Pomáhej státníkům, aby vždycky usilovali o blahobyt občanů.

 

Pomoz lidstvu využít dobrodiní techniky vTvém Duchu a vybudovat lepší svět.

 

Přispěj na pomoc všem, kteří se cítí opuštění a zapomenutí.

 

Dej, ať rodiče mají větší pochopení pro své dospívající děti.

 

Nedej, aby děti naší farnosti zapomínali na své duchovní povinnosti.

 

Daruj věčný život všem, kteří zde radostně plnili Tvoji vůli.

 

+ + +

 

Bože, Ochránce náš! Posiluj nás na těle i na duchu a dej nám vytrvat v Tvé službě. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  5. ledna - před Zjevením Páně

 

Bratři a sestry! Prosme Boha, který nás všechny volá, abychom pracovali na posvěcení svém i svých bližních.

 

Za svatou církev: aby Bůh stále volal nové pracovníky na své pole.

 

Za pokřtěné: aby znovuzrození svatým křtem zůstali navždy věrni Kristu.

 

Za nepřítomné: aby pochopili velikost oběti mše svaté.

 

Za pomoc v duchovním životě: aby Bůh žehnal lidem, kteří usilují o sebeovládání.

 

Za navrácení hříšníků: aby je vášně neovládli natolik, že by nenalezli cestu zpět.

 

Za trpící: aby utrpení lidí nebylo marné, ale nalezlo smysl v kříži Kristově.

 

Za nás zde přítomné: abychom nepohrdali duchovním pokrmem, který nám Bůh nabízí.

 

Za naše zemřelé, aby ze stínu smrti přešli do života věčného.

 

+ + +

 

O to Tě prosíme, Bože, pro Ježíše Krista, našeho Prostředníka, který nás u Tebe zastupuje po všechny věky věků.

 

  6. ledna - Slavnost Zjevení Páně

 

Bratři a sestry! Prosme Pána, který se zjevil světu a již jako dítě přijal královské pocty od učených a mocných. Pane Ježíši Kriste, jednorozený Synu Boží!

 

Dej církvi sílu, aby šla cestou, kterou jsi jí dal poznat na koncilu.

 

Přitáhni nevěřící službou misionářů a domorodých kněží.

 

Dej, aby se k prospěchu lidstva vládcové poklonili Tvé moci a učenci Tvé moudrosti.

 

Nedej, aby se komu bránilo jít cestou, která vede k Tobě.

 

Dopřej všem hledajícím, aby jim zazářila betlémská hvězda.

 

Provázej všechny svou pomocí, aby si uchovali milost, přijatou na křtu svatém.

 

Uchovej nám víru až do dne, kdy Tě spatříme tváří v tvář.

 

Přijmi do domu svého Otce naše zemřelé bratry a sestry.

 

+ + +

 

Pane Ježíši! Bez Tebe nic nezmůžeme. Nedopusť, abychom Tě vzývali o pomoc nadarmo a vyslyš naše pokorné prosby. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věku.

 

  7. ledna - před Zjevením Páně

 

Bratři a sestry! Prosme Spasitele, aby obnovil znamení své lásky v církvi a ve světě, zvláště pak v křesťanských manželstvích.

 

Dej, ať se Tvá církev stále šíří a sílí v jednotě víry .

 

Pomáhej manželům, ať se milují stejnou láskou, jakou Ty miluješ svoji církev.

 

Nedopusť, aby manželství bylo narušováno špatnými příklady.

 

Zjev svou slávu, aby svět uvěřil, že Ty jsi Boží Syn.

 

Posílej k nevěřícím apoštoly víry a dosvědčovatele lásky.

 

Navrať narušeným manželstvím klid i novou lásku.

 

Pomáhej snoubencům u nás, ať se dobře připravují na svátost manželství.

 

V manželech naší farnosti obnovuj život milosti z přijaté svátosti.

 

+ + +

 

Bože, všechny doby a časy na tomto světě probíhají pod vedením Tvé pořádající ruky. Popřej sluchu našim prosbám. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  7. ledna - po Zjevení Páně

 

Bratři a sestry! Vzývejme společně se všemi křesťany Boha, který nás povolal, abychom jedině jemu sloužili jako svému Pánu.

 

Dej, ať nezakolísáme ve svém rozhodnutí být služebníky Tvého království.

 

Uděl, aby všichni lidé, kteří hledají pravdu, nalezli Tvoji spravedlnost.

 

Zbav lidstvo úzkostlivé starostlivosti o věci tohoto světa.

 

Posiluj v národech důvěru ve Tvou otcovskou prozřetelnost.

 

Přijmi utrpení a bolesti nemocných jako smírnou oběť za hříchy.

 

Ukryj ustarané ve své náruči ať v radostech nebo v bolu.

 

Chraň naši mládež před nestoudnými lákadly světa.

 

Přijmi ve svém milosrdenství zesnulé farníky do nebeské vlasti.

 

+ + +

 

Pane, bohatství Tvé milosti nás zachraňuje před věčnou smrtí. Dej, aby nám k věčné spáse pomáhaly také starosti a bědy pozemské. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  8. ledna - po Zjevení Páně

 

Bratři a sestry! Neustále potřebujeme pomoc od Pána a proto jej ve svých strastech s důvěrou vzývejme. Všemohoucí Bože!

 

Pomáhej své církvi zvát lidi k hostině lásky.

 

Přiveď odloučené křesťany ke společnému eucharistickému stolu.

 

Shlédni milostivě na muže, kteří řídí osudy našeho národa.

 

Učiň, ať zavládne opravdová náboženská svoboda ve všech zemích světa.

 

Posiluj nemocné a opuštěné, aby si nezoufali a neztráceli odvahu.

 

Dej, ať se v hojnosti dostává každodenního chleba všem hladovějícím.

 

Daruj nám ve svatých svátostech sílu Kristova kříže a jeho zmrtvýchvstání.

 

Pomáhej nám, abychom povstali, když klesneme do hříchu.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Dej, ať Tvůj lid dostává útěchu ve vezdejším životě a dojde k věčné radosti. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  9. ledna - po Zjevení Páně

 

Bratři a sestry! Bůh nás vyzývá: Proste a obdržíte! Prosme jej svorně o vše, co přináší církvi i světu spásu.

 

Vzbuzuj ve své církvi horlivost pro vše dobré.

 

Dej, ať je církev místem setkání světa s Tebou.

 

Pouč všechny, že technický pokrok je zavazuje k větší odpovědnosti.

 

Pomáhej národům, aby vybudovali sociální řád v duchu evangelia.

 

Dej, ať všichni, kdo jsou pokoušeni, zůstanou věrni Tobě.

 

Uděl, ať zdraví lidé projeví svou vděčnost tím, že budou pomáhat trpícím.

 

Dopřej nám, ať Tě nectíme jenom ústy, ale také svými skutky.

 

Veď nás cestou kříže a bolesti ke slávě vzkříšení.

 

+ + +

 

Bože, chloubo pokorných a spravedlivých! Vyslyš milostivě modlitby svých věrných a dopřej nám podíl na svém nezměrném bohatství. Skrze Krista, našeho Pána.

  10. ledna - po Zjevení Páně

 

Bratři a sestry!  Všechno je dílem Božím a Bůh nemůže mít v nelásce, co stvořil a vykoupil. Vzývejme jej, aby se slitoval nad církví i světem.

 

Propůjč křesťanům jednotu víry a dej, ať se sjednotí u svátostného stolu.

 

Pošli dělníky na svou vinici a uděl jim pomoc Ducha svatého.

 

Dej, ať si státy váží důstojnosti svobodného člověka a také ji chrání.

 

Pomoz, ať mladá generace pracuje pro lepší zítřek s láskou k bližnímu.

 

Veď křesťanskou mládež lhostejným světem k živé a radostné víře.

 

Chraň lidstvo před těmi, kdo by mohli pokušením ohrozit jeho nadpřirozený život.

 

Odstraň přetvářku z našeho života neupřímnost.

 

Požehnej všem, kdo se nemohou účastnit bohoslužeb.

 

+ + +

 

Pane, stůj nablízku svým služebníkům a popřej sluchu našim prosbám. Uchovej v nás život, který jsi nám dal na počátku. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  11. ledna - po Zjevení Páně

 

Všemohoucí Bože! Vše, co činíš, je důkazem Tvé otcovské dobroty k nám lidem. Proto Tě prosíme:

 

Dej, ať obnovená liturgie přinese obnovu života celé církve.

 

Pomoz; ať si odvykneme povrchně zachovávat Tvá přikázání.

 

Dej, ať naše oči nejsou slepé k nouzi a starostem bližního.

 

Uděl nám sílu, abychom se navzájem milovali a vzájemně si pomáhali.

 

Chraň nás před těmi, kdo by mohli pokušením ohrozit náš nadpřirozený život.

 

Nauč nás radostné vděčnosti za to, že jsi nás učinil svými dětmi.

 

Přijmi se zalíbením oběť, kterou Ti podáváme za Tvou dobrotu.

 

Ukryj nás ve své náruči, ať v radostech nebo bolestech.

 

+ + +

 

Pane náš. Jsi dobrý a milosrdný ke každému, koho stvořila Tvá všemohoucnost. Rozněť v nás lásku a posiluj nás svou milostí. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  12. ledna - po Zjevení Páně

 

Bratři a sestry. Pán prokazuje své milosrdenství těm, kdo v něho doufají. Osvědčíme mu svou důvěru společnou modlitbou.

 

Sjednoť všechny věřící v pravdě, kterou jsi Ty sám.

 

Dej, ať církev hlásá Tvou nauku způsobem, kterému rozumí naše doba.

 

Žehnej všem, kteří se snaží zlepšit dělníkům jejich pracovní prostředí.

 

Dopřej zápasícím o spravedlnost, aby dosáhli vítězství.

 

Ukaž se jako lékař nemocných tělesně nebo duševně.

 

Posílej starým lidem i opuštěným dětem pečlivé pomocníky.

 

Nedopusť, aby pýcha vzdalovala hříšníky naší farnosti od svátosti pokání.

 

Buď milostivým soudcem všem našim drahým zesnulým.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Buď naší oporou v přítomném životě a splněním naší touhy na věčnosti. Skrze Krista, našeho Pána.

Doba postní

 

  Čtvrtek po Popeleční středě

 

 

Bratři a sestry. Na počátku postní doby prosme Boha o milosrdenství, neboť v této milostiplné době je zvláště ochoten nás vyslyšet.

 

Očisti od každé poskvrny církev v čase čtyřicetidenního postu.

 

Vzbuď v církvi ducha horlivé modlitby, činorodé lásky a pravého pokání.

 

Pomáhej veřejným institucím v jejich péči o vezdejší chléb národů.

 

Rozšiřuj tiskem, rozhlasem a televizí slovo, které vychází z Tvých úst.

 

Proměň vlažným postní dobu v údobí spásy.

 

Pomáhej chudým a nemocným láskou jejich bratří a sester.

 

Chraň nás před úklady zlého nepřítele.

 

Zbav nás všech hříchů a vášní.

 

+ + +

 

 

Všemohoucí Bože. Popřej nám, ať každoročním postem lépe poznáváme tajemství Tvého Syna a jeho smýšlení ať přenášíme i do způsobu svého života. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po Popeleční středě

 

Bratři a sestry. Prosme Boha s pokorou, aby nám dal milost poznání, sílu k pokání a čas k napravení chyb.

 

Posiluj svou milostí církev, aby uskutečňovala zásady evangelia, zdůrazněné na koncilu.

 

Dopřej nám žít v souladu s Tvým zákonem, abychom Tě mohli svorně oslavovat.

 

Odplať všem, kteří Tě uctívají prací na spravedlivém rozdělení Tvých darů.

 

Dej, ať se i my sami osvědčujeme ve skutcích lásky k bližnímu.

 

Pošli svaté anděly na pomoc pokoušeným a tísněným.

 

Ukaž hříšníkům cestu k milosrdné církvi svého Syna.

 

Dopřej nám, abychom usebraností a modlitbou vzdorovali úkladům ďáblovým.

 

Uděl odpočinutí věčné zemřelým kněžím, kteří ve zdejší farnosti pracovali.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože! Jedině Ty nám můžeš pomoci a pokáním nás uvést nazpět k pevné víře, hluboké naději a opravdové lásce. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota po Popeleční středě

 

Bratři a sestry! Vzývejme Krista, který se pro nás obětoval, aby nám navrátil život milosti a otevřel nám bránu věčnosti.

 

Obnov svou církev čtyřicetidenním postem a odříkáním.

 

Odpusť církvi dnešních dnů její nedostatky.

 

Chraň všechny národy i jejich představitele před nezřízenou národní pýchou.

 

Dej, ať celý svět pozná, že s Tebou přišlo nebeské království.

 

Vzbuď ve vlažných lidech horlivost pro svoji svatou službu.

 

Uděl hříšníkům radost z návratu do společenství církve.

 

Veď nás, abychom uměli správně užívat Tvé dary.

 

Slituj se nade všemi našimi farníky, které jsi povolal na věčnost.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Ať spasitelná příprava postní doby uzpůsobí srdce Tvého lidu, abychom důstojně oslavili smrt a zmrtvýchvstání Tvého Syna, Ježíše Krista, který s Tebou žije a kraluje na věky věků.

 

  Pondělí po 1. neděli postní

 

Bratři a sestry. Bůh nás přijal za své děti. Prosme jej tedy jednomyslně a plní důvěry o jeho otcovskou dobrotu.

 

Pomáhej církvi rozsévat símě svého slova po celém světě.

 

Přiveď do jediné církve všechny pokřtěné ve jménu Tvého Syna.

 

Vzbuzuj a udržuj všude na zemi ducha evangelia.

 

Dej, ať průmysl, obchod i služby přispívají k obecnému blahu naší země.

 

Buď milosrdným soudcem všem, kdo zemřeli málo připraveni na smrt.

 

Pomáhej všem, které tísní rodinné nesváry a starosti.

 

Zapuď nepřátelství a pomluvy z domovů naší farnosti.

 

Daruj svůj pokoj zemřelým, na které nikdo nepamatuje.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Posilni srdce svých dětí, upevni je mocí své milosti a dej, ať Tě s důvěrou vzýváme a navzájem se milujeme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Úterý po 1. neděli postní

 

Všemohoucí Bože! Bez počtu je Tvých dobrodiní, která jsi nám prokázal, a není, kdo by mohl za všechnu Tvou milost dosti děkovat. Vyslyš volání těch, kteří Tě hledají.

 

Naplň Duchem svatým biskupy, aby přinášeli užitek církvi i lidstvu.

 

Veď nás k tomu, abychom všude viděli stopy Tvé dobroty.

 

Dej, ať lidstvo umí být vděčné za všechny dary, které od Tebe přijímá.

 

Obdař všechny vlády i národy dobrou vůlí ke spolupráci.

 

Nedej, aby křesťané kdy zapomněli, k čemu se na křtu zavázali.

 

Učiň, ať se lidský život stane díkůvzdáním za všechna Tvá dobrodiní.

 

Dopřej nám, ať se na nás naplní Tvá božská zaslíbení.

 

Uděl našim zemřelým, aby uviděli Tvoji slávu.

 

+ + +

 

Pane, neustále nás naplňuješ touhou po všech svých dobrech. Pomáhej nám, abychom v nich prospívali i rostli. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 1. neděli postní

 

Všemohoucí Bože. Svou milostí jsi nám daroval nový život a tak jsi nás zachránil před věčnou smrtí. Proto Tě prosíme:

 

Dej, ať vždy poslechneme volání Tvé milosti.

 

Uděl, ať se navzájem opravdu křesťansky milujeme.

 

Dopřej, ať lidé využívají každé příležitosti pro svůj tak nejistý život.

 

Požehnej úsilí všech, kteří skutečně hledají obecné dobro.

 

Nedej, aby lidé odpírali Tvé milosti lichými výmluvami.

 

Pohni svědomím těch, kdo zanedbávají svoje náboženské povinnosti.

 

Dej, ať nepřestaneme toužit po přijímání Tvých svátostí.

 

Uveď do věčné blaženosti zemřelé, za které vzýváme Tvoji dobrotu.

 

+ + +

 

Bože, náš život je krátký a brzy nás povoláš před svůj soud. Posiluj nás svou milostí, abychom vytrvali v dobrém až do konce. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 1. neděli postní

 

Všemohoucí Bože. Vedeš nás životem cestou kajícnosti, abychom očištěni mnohými strastmi dozráli pro věčnost. Prosíme Tě:

 

Posiluj naši víru a uděl nám opravdovou touhu po věčných dobrech.

 

Dej nám sílu, abychom Ti sloužili pokorně a věrně.

 

Pomáhej nám využívat času tohoto života pro věčnost.

 

Dej, ať naše víra v Tvé slovo nepotřebuje znamení ani zázraku.

 

Chraň lid před malomyslností v hodinách utrpení.

 

Veď kolísající k stále dokonalejšímu poznání své lásky i slávy.

 

Nabádej nás, abychom v životních zkouškách neztráceli mysli.

 

Dej, ať nepřestaneme děkovat a zpívat chválu Tvému jménu.

 

+ + +

 

Pane a Bože náš. Dáváš sílu každému, kdo v Tebe doufá. Chraň nás před hříchem a  zachovej nás ve své službě. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 

 

  Pátek po 1. neděli postní

 

Bratři a sestry. Vzývejme Boha o pomoc ve všech svých potřebách, neboť v něm žijeme, hýbáme se a jsme. Pane a Bože náš!

 

Zavolej zpět svojí láskou všechny, kdo zbloudili z cesty spásy.

 

Dej, ať s oddaností jdeme za hlasem Tvého Syna.

 

Uděl, abychom plnili přikázání lásky a neohlíželi se na řeči lidí.

 

Dopřej všem, kteří zápasí o spravedlnost, aby dosáhli vítězství.

 

Pomáhej pokoušeným, aby odpírali zlému.

 

Dej, ať všichni lidé kladou svoji naději jenom v Tvoji pomoc.

 

Popřej, abychom pokáním napravili, co způsobily naše hříchy.

 

Uveď nás zpět na cestu milosti, kdykoliv bychom z ní sešli svým proviněním.

 

+ + +

 

Bože, neopouštíš nikoho, kdo v Tebe důvěřuje. Přijmi naše snažné prosby a vyslyš nás. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota po 1. neděli postní

 

Bratři a sestry! Obraťme se k Bohu, který zná lidská srdce a před nímž nejsou skryty myšlenky žádného z nás. Všemohoucí Bože!

 

Vytvoř ze svých věřících svatý lid Boží i královské kněžstvo.

 

Dej, ať naši biskupové a kněží dávají dobrý příklad lidem.

 

Nedej ve světě zvítězit krutosti a násilí.

 

Požehnej úsilí těch, kteří skutečně hledají obecné dobro.

 

Uděl starým lidem, žijícím v domovech důchodců snášenlivou povahu.

 

Ukaž hříšníkům cestu k milosrdné církvi svého Syna.

 

Chraň naši mládež i dospělé před dopravními i pracovními úrazy.

 

Pomoz nám obstát ve všech zkouškách a pokušeních.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Nechť jsou Ti milé naše prosby a nechť z Tvé štědrosti záhy obdržíme, o co z Tvého vnuknutí žádáme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pondělí po 2. neděli postní

 

Všemohoucí Bože. Vše, co činíš, je důkazem Tvé otcovské dobroty k nám lidem. Proto Tě prosíme:

 

Nauč nás Tebe milovat z celého srdce a ze všech svých sil.

 

Pomoz, ať si odvykneme povrchně zachovávat přikázání.

 

Dej, ať naše oči nejsou slepé k nouzi a starostem bližního.

 

Uděl nám sílu, abychom se navzájem milovali a vzájemně, si pomáhali.

 

Chraň nás před těmi, kdo by mohli pokušením ohrozit náš nadpřirozený život.

 

Nauč nás radostné vděčnosti za to, že jsi nás učinil svými dětmi.

 

Přijmi se zalíbením oběť, kterou Ti podáváme jako dík za Tvou dobrotu.

 

Dej, ať mládež při zábavách nezapomíná na závaznost Tvých přikázání.

 

+ + +

 

Pane náš, jsi dobrý a milosrdný ke každému, koho stvořila Tvá všemohoucnost. Rozněť v nás lásku a posiluj nás svou milostí. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Úterý po 2. neděli postní

 

Bratři a sestry. Spojme se k modlitbě o dar pravé kajícnosti.

 

Pane, někdy se domníváme, že máme obracet druhé a že sami nic nepotřebujeme. Dej nám sílu, abychom především sami Tebe hledali a k Tobě se navraceli.

 

Máme zvěstovat Tvé království i druhým, ale dokážeme to jen tehdy, když se sami obrátíme. Učiň z nás věrohodné svědky a hlasatele svého království.

 

Rozmohla se nepravost a ochladla láska mnohých. Rozněť v nás lásku k sobě i k druhým lidem.

 

Starosti, bolesti, pokušení, sobectví nám mnohdy zakalují dobrotivost Tvé tváře. Pomoz nám, abychom se na Tebe opravdověji zadívali a Tobě zůstali oddáni.

 

Před Božím odpuštěním však potřebujeme odpuštění lidí. Dej nám, Pane, odvahu, abychom o jejich odpuštění usilovali a přičinili se o dobrý vzájemný vztah.

 

+ + +

 

Bože, naplň svou církev duchem pravé obnovy a obrácení, neboť proto jsi poslal svého Syna, aby v něm bylo všechno obnoveno. Prosíme Tě o to skrze téhož Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 2. neděli postní

 

Bratři a sestry. Syn Boží se stal kvůli nám poslušným až k smrti na kříži. Prosme jej tedy s důvěrou o zastání u Otce.

 

Připrav svou církev k oslavě svého utrpení i zmrtvýchvstání.

 

Nauč své věrné vzývat Otce skrze Tebe a v Tobě.

 

Posiluj lidstvo mocí prýštící z Tvého svatého kříže.

 

Posvěcuj svět prací a utrpením svých věřících.

 

Posiluj všechny těžce zkoušené svým svatým utrpením.

 

Popřej všem neklidným a roztěkaným chvíli k vážnému zamyšlení.

 

Zbav nás hněvu, nenávisti a každé zlé vůle.

 

Přiveď nás k pokání a k nápravě našeho života.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. Správně jedná ten, kdo Tě miluje z celého srdce. Rozmnož v nás dary své milosti a dopřej nám, ať dospějeme ke svému cíli. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 2. neděli postní

 

Bratři a sestry. Modleme se ke svému Pánu, neboť on zemřel za všechny lidi, aby všichni skrze něho došli spásy a vykoupení.

 

Prosíme Tě, Bože, za všechny biskupy: dej, ať věrně předávají slovo pravdy.

 

Prosíme Tě, Bože, za všechny kdo uvěřili: dej, ať jsou ve víře pevní.

 

Prosíme Tě, Bože, za naše osady a jejich obyvatele: buď jim ochráncem a záštitou.

 

Prosíme Tě, Bože, za ty, kdo vládnou: ať je jejich vláda pokojná a přinese lidu mír.

 

Prosíme Tě, Bože, za ty, kdo zápasí s pokušením: vysvoboď je z jejich trápení.

 

Prosíme Tě, Bože, za trpící a nemocné: Ty sám jim buď úlevou i útěchou.

 

Prosíme Tě, Bože, za kajícníky: přijmi naše pokání a odpusť nám viny.

 

Prosíme Tě, Bože, za ty, kteří jsou mimo domov: dej jim za průvodce anděly pokoje.

 

+ + +

 

Neboť Ty jsi náš dobrodinec a my Ti předkládáme svoje modlitby skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po 2. neděli postní

 

Milovaní. Pán požehná svému lidu mírem.Vzhlížejme k němu proto s důvěrou a prosme jej o milost. Pane Ježíši, kníže pokoje!

 

Posiluj ve své milosti našeho papeže, naše biskupy i všechny věřící.

 

Pošli dělníky na svou vinici a propůjč jim svou pomoc Ducha svatého.

 

Obdař hlavy států a všechny odpovědné činitele myšlenkami pokoje.

 

Dej, ať tisk, rozhlas a televize slouží pravdě a míru.

 

Pošli nevěřícím posly víry a lásky.

 

Slituj se nad hladovějícími.

 

Požehnej našim spolupracovníkům na své vinici.

 

Daruj našim zemřelým rodičům, duchovním správcům a učitelům život věčný.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Kéž pohne Tvou otcovskou dobrotou oddanost Tvého lidu a kéž Tvá láska doplní, na co nestačí naše síly. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota po 2. neděli postní

 

Milovaní. Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a byl živ. Volejme ke Kristu, svému Přímluvci u Otce, aby se slitoval.

 

Odpusť pro své jméno hříchy svému lidu.

 

Pomáhej svým věrným, aby nikomu nedávali pohoršení.

 

Nedej ve světě zvítězit krutosti a násilí.

 

Požehnej úsilí těch, kteří skutečně hledají obecné dobro.

 

Uděl starým lidem, žijícím v domovech důchodců snášenlivou povahu.

 

Ukaž hříšníkům cestu k milosrdné církvi, kterou jsi založil.

 

Pomoz nám obstát ve všech zkouškách a pokušeních.

 

Daruj našim zemřelým věčný život.

 

+ + +

 

Pane Ježíši Kriste. Učiň z nás své věrné služebníky a obdař nás milostivě tím, co se Ti líbí. Vždyť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

  Pondělí po 3. neděli postní  

 

Bratři a sestry. Vždycky je třeba se modlit, ale postní doba nás vybízí, abychom se víc než kdy jindy utíkali o pomoc k našemu Pánu Ježíši Kristu.

 

Prosme Pána za všechen křesťanský lid, aby opravdu žil každým slovem, které vychází z úst Božích.

 

Prosme Pána za celý svět, aby žil v míru a pokoji a poznal čas milosti a spásy.

 

Prosme Pána za všechny hříšníky a zvláště za lidi lhostejné, aby se v tomto čase slitovnosti obrátili k Bohu.

 

Prosme Pána za sebe za všechny, abychom poznali své hříchy a zřekli se jich.

 

+ + +

Dej, Bože, aby se všichni celým srdcem obrátili k Tobě a pro své milosrdenství vyslyš naše společné modlitby. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

 Úterý po 3. neděli postní  

 

Milovaní. Bůh nás stvořil a vykoupil. Prosme jej tedy svorně, aby pro své svaté jméno chránil církev a svět. Bože, naše útočiště a sílo!

 

Ochraňuj svoji církev před nenávistí.

 

Vzbuzuj ve svých věřících ducha obětavé lásky.

 

Daruj světu mír pro zásluhy těch, kdo milují své bližní pravou láskou.

 

Obnov v naší době úctu k životu a lásku ke všem tvorům.

 

Sešli světlo Ducha svatého všem, kdo marně hledají východisko ze své nouze.

 

Daruj svůj pokoj těm, kdo z přemíry práce a starostí jsou podráždění.

 

Radostmi tohoto světa nás veď k blaženosti věčné.

 

Chraň naše přátele před nákazou hříchu.

 

+ + +

 

Pane, veď svůj lid a uděl mu dar své lásky. Dopřej, ať nás nic neohrožuje a ať nepostrádáme Tvou pomoc. Kéž se vždy těšíme z nepomíjejícího díla Tvé spásy. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 3. neděli postní  

 

Všemohoucí Bože. Všechno, co jsi stvořil je dobré a člověk může jenom žasnout nad Tvou velebností.

 

Sejmi z nás každou bezdůvodnou úzkost o naši spásu.

 

Upevni nás ve víře a ve věrnosti k Tvým přikázáním.

 

Nauč nás vážit si Tebe a Tvé pravdy víc než všech lidských výtvorů.

 

Veď nás, abychom i ve všem lidském poznávali Tvoji stvořitelskou ruku.

 

Posiluj nadějí na věčný život všechny trpící, sužované a zklamané.

 

Ochraňuj svou milostí ty, kteří jsou vystaveni těžkým pokušením.

 

Nauč nás vyvarovat se domýšlivosti při vlastních úspěších.

 

Dej, ať umíme být vděčni za všechny dary, které od Tebe stále přijímáme.

 

+ + +

 

Bože náš. Do svého království jsi nás povolal, abys nám dopřál podílu na věčných hodnotách. Provázej nás bezpečně na všech našich životních cestách. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 3. neděli postní

 

Milovaní. Prosme Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista, od něhož pocházejí všechny rody na nebi i na zemi, aby byl naším útočištěm v každé době.

 

Dej, ať síla milosti Ducha svatého provází naše biskupy a kněze.

 

Uděl, ať se Tvá církev stále šíří a sílí v jednotě víry.

 

Pomáhej svou milostí k vítězství nad zlem všem, kteří usilují o dobro.

 

Požehnej každé lidské práci a dej, ať přináší užitek podle Tvé vůle.

 

Nauč nás vzájemné lásce a ochotnému plnění povinností ve společenství církve.

 

Dej, abychom pochopili, že jsme všichni údy tajemného těla Kristova.

 

Pomoz farníkům, spoutaným okovy hříchů, aby se vrátili na cestu spásy.

 

Dej nám, abychom rostli v pokoře, svornosti a lásce.

 

+ + +

 

Bože, při jmi modlitby své církve a buď pramenem naší horlivosti, abychom obdrželi v plnosti, oč s vírou žádáme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 

 

  Pátek po 3. neděli postní  

 

Bratři a sestry. Sešli jsme se, abychom slavili památku svého vykoupení. Prosme Boha, aby otevřel celému světu prameny požehnání a milosti.

 

Prosíme Tě, Bože, za všechny, kteří byli pokřtěni v Krista a zasvětili se Tvé službě: pomáhej jim, aby Ti zůstali věrní.

 

Prosíme Tě za spravedlnost a mír pro všechny národy: Zbav je rozbrojů a zmatků, aby Ti všichni lidé mohli svobodně sloužit.

 

Prosíme Tě za trpící, nemocné, staré a opuštěné: dej, abychom na ně nikdy nezapomínali.

 

Prosíme Tě i za sebe navzájem: nauč nás přijímat bohatství Tvých darů tak, abychom byli stále pevněji připoutáni k Tobě.

 

+ + +

 

Slituj se, Bože, nad pokornými prosbami svého lidu a vyslyš nás, když se s vírou podle Tvé vůle modlíme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota 3. neděli postní  

 

Bratři a sestry. Modleme se ke svému Pánu Ježíši Kristu, neboť on zemřel za všechny lidi, aby skrze něj všichni došli spásy a vykoupení.

 

Uděl věřícím pocit odpovědnosti za církev i za svět.

 

Veď své věrné, aby Tě následovali v milosrdenství ke všem lidem.

 

Posiluj v lidech bratrskou lásku.

 

Žehnej těm, kteří se snaží o dorozumění a pokoj mezi národy.

 

Pomáhej slabým a zejména těm, kteří jsou vyčerpáni prací pro Tvoji církev.

 

Ukaž se jako Otec vdov, sirotků a lidí opuštěných.

 

Žehnej všem, kteří se shromažďují v tomto chrámě.

 

Slituj se nad těmi z nás, kteří nejdříve zemřou.

 

+ + +

 

Bože, tys útočiště a síla svého lidu. Neodmítej naše modlitby a dej nám všechno, zač Tě s důvěrou prosíme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pondělí po 4. neděli postní  

 

Milovaní. Obraťme své pokorné prosby k Bohu, který jediný může uzdravit naše duše. Modleme se:

 

Za biskupy a kněze: ať je Pán ochrání před zmatky, aby se mohli nerušeně věnovat svým povinnostem.

 

Za ty, kdo řídí osudy národů: aby přivedli rozdělený svět do přístavu pokoje a míru.

 

Za ty, kdo ztratili víru: aby je Pán neopouštěl, ale svou milostí je připravil na návrat k sobě.

 

Za nás zde shromážděné: aby nám Pán pomáhal obětí mše svaté zvládnout bouře vášní a pokušení.

 

+ + +

 

Staň se to skrze Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svatým má moc nade vším, neboť je Bůh na věky věků.

 

  Úterý po 4. neděli postní  

 

Bratři a sestry. Na tomto místě, které si Pán zvolil, prosme jej s důvěrou o jeho milost.

 

Ukaž všem národům církev jako místo svého setkání s lidmi.

 

Posvěcuj , občerstvuj a posiluj ty, kdo rádi přichází do tvého chrámu.

 

Dej, aby lidé, kteří hledají pravdu, nalezli v chrámě Tvé království a jeho spravedlnost.

 

Uděl, ať křesťanské bratrství zapudí z našeho národa všechny sváry.

 

Vzbuď v prostých lidech naději na nový život beze smutku a nářků.

 

Odpusť hříchy všem, kdo Tvé chrámy znesvěcují.

 

Pomáhej všem z naší obce, aby spolupracovali na Tvém díle.

 

Veď nás, ať žijeme jako společníci svatých a příslušníci Tvé rodiny.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože! Kde Ty vládneš, tam jsi nám nablízku a naplňuješ svoje dílo. Kéž Ti den ze dne věrněji sloužíme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 4. neděli postní  

 

Bratři a sestry. Bůh nám seslal svého Syna, který se za nás neustále přimlouvá. Volejme tedy o pomoc ke Kristu.

 

Dopřej své církvi stálý růst a jednotu ve víře.

 

Posiluj církev, aby bez bázně světu zvěstovala Tvoje poselství.

 

Uděl mír mezi státy a bratrskou lásku v každém národě.

 

Sešli svého tvůrčího ducha tisku, filmu, rozhlasu a televizi.

 

Posiluj kněze, kteří v Tvé službě zemdleli nebo onemocněli.

 

Obrať nevěřící a hříšníky, aby Ti sloužili.

 

Obnov v nás milost křtu a biřmování.

 

Dopřej nám shledání s našimi zemřelými při nebeské svatební hostině.

 

+ + +

 

Pane náš! Dej, ať Tě ochotně posloucháme a neustále zakoušíme Tvou pomoc. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

  Čtvrtek po 4. neděli postní

 

Bratři a sestry! Náš Pán a Bůh je shovívavý k nám lidem a své milosrdenství vylévá na všechny. Prosme jej s důvěrou o pomoc.

 

Vzbuzuj ve své církvi horlivé duchovní správce a hlasatele pravdy.

 

Uchraň církev povyšování se nad ostatní náboženství.

 

Probuď v nás dobrou vůli i k vzájemnému pochopení pro různá povolání.

 

Dej, ať národy světa spolu žijí v míru, ve štěstí a v radosti.

 

Pomáhej všem, kdo se domnívají, že nejsou milováni.

 

Ukaž se jako dobrotivý Otec dětem tělesně vadným a jinak postiženým.

 

Dej, ať si děti a rodiče v naší farnosti vzájemně rozumějí a navzájem se milují.

 

Uděl, ať vytrvale přinášíme užitek v činorodé lásce.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Pomáhej nám svou milostí, ať poznáme, co je hodné Tebe a poznané ať uvádíme ve skutek. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po 4. neděli postní  

 

Bratři a sestry! Připravujeme se na slavení velikonoc. Prosme Pána, aby jeho smrt nebyla pro nás marná a abychom měli účast na jeho vzkříšení a slávě.

 

Prosme Pána za celou církev: ať rozmnoží její víru i lásku.

 

Prosme Pána za celý svět: ať se mu dostane pomoci, které potřebuje a všude ať se upevní spravedlnost a mír.

 

Prosme Pána za všechny trpící a osamělé: ať je svou milostí posílí.

 

Prosme Pána za sebe navzájem: ať se naučíme vidět potřeby druhých a pomáhat jim.

 

+ + +

 

Shlédni Bože na církev, která se k Tobě modlí, ať nikdy neschází Tvá pomoc těm, kteří mají podíl na smrti a vzkříšení Tvého Syna, neboť On s Tebou žije a kraluje na věky věků.

 

  Sobota po 4. neděli postní  

 

Bratři a sestry! Vzývejme Beránka, který se za nás obětoval, aby nám navrátil život milosti a otevřel nám bránu věčného života.

 

Za katolickou církev: aby uskutečňováním směrnic koncilu rozmnožovala slávu Beránka Božího.

 

Za posílení naší lásky: abychom dovedli s pokorou posloužit jeden druhému.

 

Za nemocné: aby Kristovo utrpení bylo pro ně útěchou v jejich bolestech.

 

Za celou farnost: dej nám, Pane, pochopit, že jsme všichni údy Tvého tajemného těla.

 

+ + +

 

Ježíši Kriste! Ty jsi první a poslední, počátek i konec, živoucí Bůh. Skrze Tebe prosíme Otce, s nímž kraluješ v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

 

  Pondělí po 5. neděli postní  

 

Bratři a sestry! Obraťme se k Bohu, který zná naše srdce a před nímž nejsou skryty myšlenky žádného z nás.

 

Dej své církvi, ať se šíří mezi národy, věřící pak uchovej ve svatosti.

 

Uděl věřícím ducha pokory a ochoty pomáhat bližním.

 

Naplň obyvatele všech zemí vzájemnou úctou.

 

Dej, ať všichni lidé požívají zaslouženou úctu u svých spolupracovníků.

 

Posiluj všechny ženy, které se musí starat o každodenní chléb.

 

Učiň, ať jsou všichni umírající posilněni pokrmem na cestu do věčnosti.

 

Projev své milosrdenství našim přátelům, příbuzným a dobrodincům.

 

Zachovej naší mládeži dar čistoty a statečnosti.

+ + +

 

Pane, náš Bože! Ty sám nejlépe předvídáš, co nám slouží ke spáse. Dopřej nám všeho, co nás přivádí k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Úterý po 5. neděli postní  

 

Milovaní! V kříži poznáváme Boží vůli spasit lidi. Volejme proto k Vykupiteli, protože skrze něj změnil Otec běh osudu lidstva.

 

Pozvedni svou církev jako znamení spásy mezi národy.

 

Nauč věřící brát denně na bedra jejich kříž.

 

Daruj mír světu, za který jsi trpěl na kříži.

 

Nedopusť, aby náš lid pohrdal znamením svojí spásy.

 

Pomáhej všem, kdo pod břemenem svých starostí zmalátněli.

 

Převeď nemocné temnotami jejich strádání ke světlu oslavení.

 

Dej, ať jdeme za Tebou a tak se staneme dětmi světla.

 

Posiluj ve víře ty, kteří byli v tomto chrámě na křtu poznamenáni křížem.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože! Stůj při obci svých věřících, vyslyš její modlitby v dobrých i zlých dobách a vzdaluj od nás protivenství, abychom dospěli do přístavu naší spásy. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  Středa po 5. neděli postní  

 

Bratři a sestry! Náš Pán je milosrdný a plný slitování , je shovívavý i bohatý láskou. Vyprosme si od něho, co potřebuje církev a svět.

 

Dokonej prostřednictvím církve dílo vykoupení.

 

Otevři lidská srdce pro radostné poselství hlasatelů pravdy.

 

Dej, ať všechny národy pochopí , že náš svět nemůže existovat bez svornosti.

 

Uděl, ať vlády i parlamenty slouží nestranně blahu národů.

 

Upevni u všech nemocných důvěru v Tvoji prozřetelnost.

 

Změň smýšlení těch, kteří pronásledují své bližní pro jejich přesvědčení.

 

Nedopusť, abychom se kdy stali otroky těla.

 

Uveď do svého pokoje duše zemřelých po skončení jejich pozemské pouti.

 

 + + +

 

Všemohoucí Bože! Vyslyš naše volání a dopřej nám dojít k světlu Tvé slávy. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 5. neděli postní  

 

Bratři a sestry! Vzývejme Pána, svého Boha, aby nehleděl na naše viny, ale vyslyšel nás pro svou nesmírnou slitovnost.

 

Dej, aby křesťané celého světa přijímali a uskutečňovali rozhodnutí Všeobecného koncilu.

 

Uděl, ať stále roste lidské poznání , abychom dovedli rozlišovat dobré a zlé.

 

Nauč nás dávat každému, co mu náleží.

 

Veď nás, ať nepatříme mezi ty, kteří se vychloubají tím, za co by se měli stydět.

 

Vyburcuj všechny, kdo jsou v pokušení zapomenout pro časné věci na věčnou spásu.

 

Nedej, abychom se stali otroky těla.

 

Uveď nás po pozemském putování do věčného domova.

 

Odpusť zemřelým jejich viny pro své nezměrné milosrdenství.

 

+ + +

 

Bože silný! Tvou svatou vůlí je uvést nás všechny do nebeské vlasti. O to Tě prosíme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po 5. neděli postní  

 

Bratři a sestry! Bůh nám dal svého Syna, který se za nás neustále přimlouvá. Volejme tedy o pomoc ke Kristu.

 

Naplň církev silou, aby bez bázně zvěstovala světu Tvoje poselství.

 

Dopřej své církvi stálý růst a jednotu ve víře.

 

Uděl mír mezi státy a bratrskou lásku v každém národě.

 

Dopřej mladým národům, aby budovali sociální řád podle evangelia.

 

Posiluj kněze, kteří v Tvé službě zemdleli nebo onemocněli.

 

Vzbuď novou naději ve všech, kdo ztratili důvěru v Boha nebo v lidi.

 

Spas ty, které nejdříve povoláš z našeho středu na věčnost.

 

Nauč nás sjednávat pokoj mezi lidmi.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Dej, ať Tě ochotně posloucháme a neustá1e zakoušíme Tvou pomoc. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota po 5. neděli postní  

 

Bratři a sestry. Prosme Pána, svého Boha, za mír a jednotu pro církev jeho Syna. Bože lásky a pokoje.

 

Spoj různá vyznání svazkem pokoje v jednotě Ducha svatého.

 

Naplň každého pokřtěného bolestí nad tím, co nás rozděluje.

 

Upevňuj dobrou vůli národů žít ve vzájemné lásce a růst v jednotě.

 

Dej, ať svět uvěří v Tvoji pravdu.

 

Osvěť všechny, kteří hledají světlo Kristovo.

 

Odpusť lidem hříchy, ať následují Krista jako Tvoje milované děti.

 

Nauč nás respektovat svědomí a svobodu druhých.

 

Učiň, ať Tvou pravdu nejen vyznáváme, ale také uskutečňujeme.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože! Učíš svou církev, aby všichni plnili Tvá přikázání v lásce k Tobě i k bližnímu. Uchovej v nás dar pokoje. Skrze Krista, našeho Pána.

Svatý týden

 

  Pondělí Svatého týdne  

 

Bratři a sestry. Modleme se k Bohu, který svého Syna, našeho Pána, učinil králem a všechno svěřil jeho vládě. K Tobě, Bože, voláme.

 

Veď celou církev k poslušnosti, kterou jí ukázal Kristus.

 

Odpusť všem, kteří tvé věrné pronásledují a tak znovu křižují Tvého Syna.

 

Dej, ať Kristův kříž zazáří mezi národy jako znamení pokoje a usmíření.

 

Otevři nám oči, abychom viděli potřebné kolem sebe a účinně jim pomáhali.

 

Pomoz hříšníkům, aby se zprostili pout hříchů a vrátili se do společenství Tvého lidu.

 

Slituj se nade všemi, kteří se naší vinou odcizili církvi.

 

Odměň naše dobrodince za všechnu jejich námahu.

 

Při jmi naše modlitby a dobré skutky jako smírnou oběť za duše v očistci.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. Řídíš svou moudrostí celý svět i život každého z nás. Dej abychom dobře prožili Svatý týden, do něhož vstupujeme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Úterý Svatého týdne  

 

Bratři a sestry. Modleme se, aby nás i všechen Boží lid připravilo prožití Svatého týdne na slavnost vzkříšení. K Tobě, Bože, voláme.

 

Posvěť církev svou milostí, aby se připravila k důstojné oslavě velikonoc.

 

Pomoz nám všem, abychom v lásce a bratrství tvořili jednu rodinu.

 

Nauč také nás křesťansky odpouštět.

 

Požehnej úsilí všech, kteří skutečně hledají obecné dobro.

 

Obrať svou milostí zatvrzelé a dej jim poznat nebezpečí nekajícnosti.

 

Odpusť hříšným a posiluj je k odhodlanému rozchodu s hříchem.

 

Vzpomeň na kněze, kteří ve zdejší farnosti působili.

 

Uděl všem našim zemřelým odpočinutí věčné.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. Jedině Ty nám můžeš pomoci a pokáním naději nás vést zpět k pravé víře, hluboké a opravdové lásce. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa Svatého týdne  

 

Milovaní. Modleme se jednomyslně k Bohu, svému Otci. aby udělil skrze svého Syna dary Ducha svatého církvi i celému světu.

 

Za svatou církev: aby ji chránil před útoky knížete tohoto světa.

 

Za kněžská povolání: aby mládež našla odvahu zasvětit svůj život Bohu.

 

Za nepřítomné: aby satan úplně nezničil jejich slabou víru.

 

Za nemocné a trpící: aby neklesali na mysli pro zdánlivou opuštěnost.

 

Za umírající: aby v hodině smrti zvítězili nad pokušením ďáblovým.

 

Za nás zde shromážděné: abychom uměli čelit nástrahám zlého ducha.

 

Za duše v očistci: aby se jim co nejvíce přiblížila doba příchodu do nebe.

 

+ + +

 

Odpusť, Pane, svému lidu a obrať nás; svojí milostí nás oživuj. Skrze Krista, našeho Pána.

 

Doba velikonoční

 

  Úterý velikonoční  

 

Bratři a sestry. Modleme se. aby se pro nás. pro všechny křesťany a pro celé lidstvo staly velikonoční svátky zdrojem radosti, pokoje, milosti a Božího požehnání. K Tobě, Bože, voláme.

 

Za svatou církev: aby se světu stala duchovním kvasem obrody.

 

Za křesťany: aby je jejich víra utvrzovala v předsevzetí zachovávat přikázání.

 

Za nepřítomné: aby milostí Ducha svatého poznali sílu, kterou nám skýtají svátosti.

 

Za hříšníky: aby jim slavnost Zmrtvýchvstání dala odvahu povstat ze smrti hříchu.

 

Za nás zde shromážděné: aby Spasitel. přítomný mezi námi, nás povzbudil k čistotě života.

 

Za naše zemřelé: aby se pro milosrdenství Boží podíleli na vítězství Kristově.

 

+ + +

 

Věčný Bože. Ve jménu Tvého Syna, který vstal z mrtvých, Tě prosíme, abys nás milostí Ducha svatého učinil svými dětmi a v tomto novém životě nás zachoval na věky věků.

 

  Středa velikonoční  

 

Bratři sestry. Vzývejme Beránka, který se a pro nás obětoval, aby nám navrátil život milosti a otevřel nám brány věčnosti.

 

Učiň, aby se Tvá církev stále obnovovala působením Ducha svatého.

 

Dej nám hlouběji vnikat do Písma svatého, aby naše víra měla pevný základ.

 

Přiveď k sobě všechny, jichž se dotklo pravé poznání pravdy.

 

Sjednoť ve své lásce a pravdě všechny, kdo vyznávají Tvoje zmrtvýchvstání.

 

Provázej svou ochranou lidi na cestách a dopřej jim šťastný návrat.

 

Dej sílu trpícím, kteří Tě následují.

 

Pomáhej nám, abychom v lásce a bratrství tvořili jednu farní rodinu.

 

Uděl odpočinutí věčné našim zemřelým, i kněžím, kteří zde působili.

 

+ + +

 

Ježíši Kriste. Ty jsi první i poslední, počátek i konec, živoucí Bůh. Skrze Tebe prosíme Otce, s nímž žiješ a kraluješ na všechny věky věků.

 

  Čtvrtek velikonoční  

 

Bratři a sestry. Bůh vzkřísil svého Syna, aby spasil svět a aby dal svému lidu pastýře. Prosme proto Vykupitele o milost pro církev a pro celý svět.

 

Posiluj naši víru ve své zmrtvýchvstání.

 

Zakotvi celý náš život v pevné naději, že i my z mrtvých vstaneme.

 

Dej, ať je náš život světu svědectvím o Tvém vítězství nad smrtí.

 

Učiň nás posly a obránci Tvého pokoje.

 

Nauč nás přemáhat zlo dobrem.

 

Nenech nás, křtem znovuzrozené, opět upadnout do hříchu.

 

Pomáhej nám přetvářet naše domovy v rodiny přátel Božích.

 

Probuď naše zamřelé k věčnému životu.

 

+ + +

 

Bože, Ty jsi člověka podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji vykoupil. Dej nám podíl na slávě svého Syna, který s Tebou žije a kraluje na věky věku.

 

  Pátek velikonoční  

 

Milovaní. Ve svaté velikonoční radosti volejme k Božímu Synu, kterého Otec vzkřísil z mrtvých ke spáse všech lidí.

 

Posiluj církev, ať s přesvědčující silou vyznává Tvoje zmrtvýchvstání.

 

Shlédni milostivě na lidi malomyslné a bázlivé.

 

Osvěcuj pozemské představitele, ať se vždycky ptají po Tvé vůli.

 

Dej, ať chvála Tvého jména zaznívá ve všech jazycích.

 

Naplň velikonoční radostí trpící a utiskované.

 

Zůstaň se svými věřícími, až se přiblíží večer jejich života.

 

Požehnej dětem, které letos pozveš poprvé ke svému stolu.

 

Zachovej v nás milost svatého křtu.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Dopřáls nám oslavit smrt a zmrtvýchvstání svého Syna. Dovol nám radovat se z moci. která nás vede k věčnému životu. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  Sobota velikonoční  

 

Bratři a sestry. Náš Vykupitel se ukázal jako přítel slabých a nepatrných. Prosme jej za všechny. kdo potřebují jeho pomoc.

 

Posiluj víru církve svědectvím apoštolů.

 

Upevňuj rodinné svazky účastí u Tvého stolu.

 

Uděl. ať se všechny národy země cítí jako jedna velká rodina.

 

Daruj svůj pokoj všem národům země.

 

Přiveď pochybující ve víře anděl jim odpuštění.

 

Nauč rodiče a vychovatele probouzet v dětech víru.

 

Veď nás, abychom se ve všem řídili Tvými příkazy.

 

Posiluj své společenství v naší farnosti.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Tvoje milost je nekonečná. Shlédni na nás a dej, ať žijeme tak, abychom našli cestu k nebeskému království. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pondělí po 2. neděli velikonoční  

 

Bratři a sestry. Od Stvořitele hvězdného světa dostáváme jen dobré věci. Proto společně prosme o jeho milost.

 

Posiluj všechny, kdo vyznávají Tvé jméno před lidmi.

 

Veď své věrné k onomu světlu, které nezná zastínění.

 

Dej, aby naše země přispívala k míru mezi národy.

 

Chraň náš národ před spokojeností se sebou samým.

 

Povolej hříšníky k radostnému návratu do otcovského domu.

 

Žehnej všem, kdo v tomto chrámě vzývají Tvé jméno.

 

Posiluj nás v bratrském společenství se všemi věřícími.

 

Dej, ať pravdu vyznáváme a také ji uskutečňujeme.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože! Shlédni na celou naši farnost. zbav nás našich chyb a dej, ať Ti sloužíme oddaně a nerušeně. Skrze Krista našeho Pána.

 

  Úterý po 2. neděli velikonoční  

 

Bratři a sestry. Duchem Božím jsme všichni spojeni v jediné tělo, takže starosti bližních jsou i našimi starostmi. Prosme proto Pána za církev a za celý svět.

 

Prosme za pokoj a jednotu církve.

 

Prosme za papeže N.

 

Prosme za biskupský sbor.

 

Prosme za solidaritu a vzájemnou pomoc národů.

 

Prosme za zabezpečení a rozvoj manželství a rodin.

 

Prosme za všechny, kdo trpí hladem, nouzí a nedostatkem.

 

Prosme za všechny nemocné.

 

Prosme za ty, kteří mezi nás dnes nemohli přijít.

 

Prosme za všechny naše děti.

 

Prosme za všechny lidi živé i mrtvé.

 

+ + +

 

Pane Ježíši Kriste. Předkládáme Ti s důvěrou všechny své prosby, neboť Tys veškerou naší nadějí, Tys celou naší budoucností. Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

 

 

 

  Středa po 2. neděli velikonoční  

 

Bratři a sestry. Milostivý je Pán a plný slitování, shovívavý a bohatý láskou. Vyprošujme si od něho všechno. co potřebuje církev a svět.

 

Naplň ve své církvi dílo vykoupení.

 

Otevři lidská srdce pro radostné poselství věrozvěstů.

 

Chraň všechny národy před hladem, válkou a přírodními pohromami.

 

Daruj mládeži radost z učení a práce.

 

Obdař všechny. kdo jsou nemocní, důvěrou ve Tvou prozřetelnost.

 

Obrať všechny mocné tohoto světa, kteří pronásledují Tvou církev.

 

Vzbuď v nás naději na věčný život.

 

Doprovoď naše zemřelé do společenství svatých.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. V Tobě mají původ všechny úmysly i jejich naplnění. Dej, ať se Ti líbí naše skutky, abychom si mohli s důvěrou vyprošovat Tvá dobrodiní. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 2. neděli velikonoční  

 

Bratři a sestry. Všechno dobré a dokonalé pochází shůry od Otce světel. Proto mu společně předložme své prosby.

 

Posiluj a naplň svým pokojem všechny, kdo před lidmi vyznávají Tvé jméno.

 

Dej, ať stále roste víra a jednota Tvé církve.

 

Žehnej všem, kteří se snaží o dorozumění a pokoj mezi národy.

 

Posiluj v lidech bratrskou lásku.

 

Pomáhej zejména těm, kteří jsou vyčerpáni prací pro Tvoji církev.

 

Slituj se nade všemi, kdo žijí bez domova.

 

Zbav nás nesvornost i , nenávisti a každé zlé vůle.

 

Ujmi se našich zemřelých a dej, ať se s nimi jednou shledáme.

 

+ + +

 

Bože, původče a dárče všeho dobra. Ty jsi spásou a nadějí všech; uděl svůj pokoj celému světu. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po 2. neděli velikonoční

 

Milovaní. Hledejme útočiště v Bohu, aby nás vyslyšel podle své dobroty a pomohl nám ve své věrnosti. Bože svatý, silný, nesmrtelný!

 

Veď své věrné skrze kříž k onomu světlu. které nezná zastínění.

 

Proměň svým dětem dobu zkoušek ve dny radosti.

 

Upevňuj mír světa trpělivostí věřících.

 

Posvěcuj svět prací a oběťmi svého lidu.

 

Slituj se nad nedostatkem těch. kteří se musí uskrovňovat.

 

Ochraňuj před bezútěšností všechny. které tříbíš utrpením.

 

Přispěj nám ku pomoci v pravý čas.

 

Posiluj nás v důvěře v Tvou prozřetelnost.

 

+ + +

 

 

 

Milosrdný Bože. Dej, ať vždy hledáme Tvé království a když vidíš, že trpíme, uděl nám ve své dobrotě plnost svých darů. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota po 2. neděli velikonoční

 

Milovaní. Volejme v každé své tísni k Bohu, vždyť On nikdy neopouští ty, kdo v něho důvěřují. Bože, Stvořiteli nebe i země.

 

Veď svou církev a její služebníky po cestě dokonalosti.

 

Propůjč svým věřícím sílu, aby žili podle evangelia.

 

Žehnej všem, kteří se snaží o pokrok v rozvojových zemích.

 

Daruj uštvaným a upachtěným lidem chvíle oddechu a duševního osvěžení.

 

Uděl, ať všechny ruce jsou pohotové pomáhat trpícím.

 

Obdař nemilosrdné lidi ochotou odpouštět.

 

Povzbuď k horlivosti všechny, kteří zanedbávají bohoslužby.

 

Učiň svědky svého jména všechny, kteří poslechli Tvé volání.

 

+ + +

 

Pane, nakloň svůj sluch, když k Tobě voláme, a pomáhej nám, abychom byli takoví, že si vždy zasloužíme Tvou dobrotu. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pondělí po 3. neděli velikonoční  

 

Bratři a sestry. Veliké je milosrdenství Páně a jeho slitování spočívá na všech, kdo se k němu obracejí. Také my jej prosme:

 

Dej, ať je Tvá církev vždycky věrná svému poslání.

 

Dej, ať teologové, kazatelé i katecheté nalézají pravá slova pro dnešního člověka.

 

Pomáhej státním autoritám zabránit každému útoku na lidský život.

 

Dej, aby naše školy pěstovaly smysl pro vznešené ideály.

 

Naplň bázlivé a malověrné lidi důvěrou v Tvoji prozřetelnost.

 

Vzbuzuj v lidech úctu i radost, kdykoliv se blíží k Tvému stolu.

 

Dej, aby rodiče z naší farnosti posílali své děti do náboženství i na bohoslužby.

 

Ukryj nás ve své náruči ať v radosti nebo v bolu.

 

+ + +

 

Nebeský Otče. Vyjdi milostivě vstříc našemu prosebnému volání a vyslyš je ve své dobrotě. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  Úterý po 3. neděli velikonoční  

 

Milovaní. Modleme se za svatou církev a také za všechny 1idi; vždyť mučedník Štěpán nás učí modlit se i za své nepřátele. Pane Ježíši Kriste.

 

Naplň celou církev odvahou mučedníků.

 

Dej, ať věřící vydávají svým životem svědectví pravdě.

 

Naplň všechny vlády pochopením pro svobodu hlásání Tvého slova.

 

Ochraňuj národy světa před náboženskými zmatky.

 

Zjev se také izraelskému národu jako slíbený Mesiáš.

 

Nepřičítej pronásledovatelům církve jejich počínání za hřích.

 

Naplň nás silou, ať dokážeme splácet zlo dobrem.

 

Dopřej našim zemřelým patření na svou tvář.

 

+ + +

 

Pane Ježíši. Učiň, abychom si vždy uvědomovali sílu, kterou nám může dát společenství, v němž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků.

 

  Středa po 3. neděli velikonoční

 

Milovaní. Obraťme své pokorné prosby k Bohu. který jediný může uzdravit naše duše. Modleme se:

 

Za biskupy a kněze: ať je Pán ochrání před každým zmatkem, aby se mohli nerušeně věnovat svým povinnostem.

 

Za horlivost v modlitbě: aby nikdy nezeslábla naše víra v moc Ježíše Krista.

 

Za ty, kdo řídí osudy národu: aby přivedli rozdělený svět do přístavu pokoje.

 

Za ty, kdo ztratili víru: aby je Pán neopouštěl, ale svou milostí je připravil na návrat k sobě.

 

Za trpící a nemocné: aby spojovali své bolesti s utrpením Ježíše Krista.

 

Za nás zde shromážděné: aby nám Pán pomáhal obětí mše svaté zvládnout bouře vášní a pokušení.

 

Za duše v očistci: aby jim Pán byl vzkříšením a životem.

 

+ + +

 

Staň se to skrze Ježíše Krista, který s Otcem a Duchem svatým má moc nade vším, neboť je Bůh na věky věků.

 

  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční  

 

Bratři a sestry. Modleme se k Bohu, který našemu lidskému poznání ukazuje jasnou cestu přikázání, abychom nebloudili a nezahynuli.

 

Nedej, aby se církev po koncilu obávala křesťanské svobody.

 

Učiň, aby všichni společně hledali odpověď na otázky naší doby.

 

Učiň, aby se politikové na celém světě snažili odstranit jakékoliv utlačování.

 

Prokaž světu své milosrdenství a zachovej mír mezi národy.

 

Nedej, aby lidé, stíhaní nehodami a neúspěchy, ztráceli odvahu k životu.

 

Posiluj nemocné v jejich bolestech a dopřej jim zdraví duše i těla.

 

Osvěť nás svou milostí, abychom poznali marnost křesťansky neprožitého dne.

 

Pomáhej farníkům, kteří jsou spoutáni okovy hříchu, aby se vrátili k tobě.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Jsme Tvoje vlastnictví a náš život náleží jen Tobě. Vyslyš nás jako své dítky a veď nás po cestě spásy. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po 3. neděli velikonoční

 

Všemohoucí Bože. Vedeš nás životem po cestě pokání, abychom očištěni mnohými strastmi dozráli pro věčnost.

 

Uděl nám opravdovou touhu po věčných dobrech.

 

Dej nám sílu, abychom Ti sloužili pokorně a věrně.

 

Pomáhej nám využívat času tohoto života pro věčnost.

 

Dej, ať naše víra v tvé Slovo nepotřebuje znamení ani zázraku.

 

Chraň nás před malomyslností v hodinách utrpení.

 

Veď nás k stále dokonalejšímu poznávání Tvé lásky a slávy.

 

Nabádej nás, abychom v životních zkouškách neztráceli mysli.

 

Dej, ať Ti nepřestáváme děkovat a zpívat chválu Tvému jménu.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Dáváš sílu každému. kdo v Tebe doufá. Chraň nás před hříchem a zachovej nás ve své službě. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  Sobota po 3. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Volejme v každé své potřebě k Bohu. vždyť On neopouští ty. kdo v něho důvěřují. Bože silný a svatý.

 

Veď svou církev a její služebníky po cestě dokonalosti.

 

Propůjč svým věřícím sílu, aby žili podle evangelia.

 

Dej, aby vlády a parlamenty ukazovaly lidstvu cestu do šťastné budoucnosti.

 

Pomáhej všem, aby své schopnosti uplatňovali pro blaho ostatních.

 

Vzbuď trpícím pomocníky ve služebnících své církve.

 

Učiň svědky svého jména všechny. kteří poslechli Tvého volání.

 

Slituj se nad vlažnými z naší farnosti, které odvoláš z tohoto světa.

 

Dej, ať všichni, kdo opustí tento život, odporučí svou duši s klidnou myslí do Tvých rukou.

+ + +

 

Všemohoucí Bože. Kdo Tebe prosí, smí vždy doufat v milosrdenství. Shlédni na nás a připočti nás k zástupu vyvolených. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pondělí po 4. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Bůh je naším Otcem, který ví, co potřebujeme. Zahrňme do svých modliteb potřeby světa a prosme jej.

 

Dej věřícím ducha odpovědnosti za církev a za svět.

 

Žehnej našemu papeži N. a všem biskupům.

 

Uděl všem zemím spravedlivý sociální řád.

 

Veď všechny národy ke vzájemné spolupráci.

 

Ukaž se jako Otec chudých, nemocných a všech opuštěných.

 

Dej nevěřícím poznat pravdu evangelia.

 

Shlédni milostivě na všechny zde shromážděné a na celou naši farnost.

 

Uchraň naše bratry a sestry před neštěstím a náhlou smrtí.

 

+ + +

 

Bože, náš Otče. Ukaž nám svou moc i své milosrdenství a dej, ať Tvé dary užíváme podle Tvé vůle. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Úterý po 4. neděli velikonoční

 

Všemohoucí Bože. Obdařil jsi nás svou milostí, aby naše duše přinášela užitek pro život věčný. Prosíme Tě:

 

Opatruj a posiluj v naší duši nadpřirozený život v milosti.

 

Udržuj a rozmnožuj v nás milost z bohatých zdrojů své církve.

 

Dopřej nám vezdejších potřeb a zmírni naše pozemské starosti.

 

Odstraň nedostatek a všem naděluj ze své otcovské štědrosti.

 

Uděl všem 1idem živou touhu po duchovním pokrmu.

 

Přijmi naši vděčnost, kterou spojujeme s obětí Tvého Syna.

 

Uděl dary své lásky celé naší farnosti.

 

Dej, ať svůj křestní slib horlivě plníme.

 

+ + +

 

Bože, miluješ každého, kdo usiluje o dokonalost. Dej, abychom přinášeli hojnou úrodu z toho, co v nás zasela Tvá otcovská dobrota. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 4. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Máme složit všechny své starosti na Pána. Prosme jej tedy o pomoc v potřebách církve i ostatního světa.

 

Naplň církev bdělou starostlivostí o všechny lidi. kteří Tě hledají.

 

Propůjč nám moudrost, ať bez marnivosti hlásáme Tvoji pravdu.

 

Ochraňuj všechny, kdo jsou této chvíle na cestách na zemi, na moři i ve vzduchu.

 

Posiluj naši vůli, ať jsme ohleduplní v dopravě na našich silnicích.

 

Slituj se nade všemi, kdo tráví svůj život mimo domov.

 

Přiveď k obrácení všechny odpadlé křesťany.

 

Posiluj nás proti pokušením ke zlému.

 

Popřej našim zemřelým radost věčného života.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Podej svému lidu pomocnou ruku a dopřej nám, abychom obstáli v důvěře v Tvé vedení a dosáhli všeho, co slouží k pokoji. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Bůh se pyšným protiví, pokorným však dává svoji milost. Prosme jej tedy s důvěrou dítěte.

 

Učiň, aby církev dávala příklad náboženské svobody a sama ji požívala.

 

Dávej církvi vždy jen bohabojné biskupy a kněze.

 

Učiň, ať ti, kteří mají moc ve státech, vládnou skromně a spravedlivě.

 

Chraň naši vlast před živelnými pohromami.

 

Uděl všem, kteří hledají pravdu, aby nalezli Tvé království.

 

Potěš radostí Ducha svatého srdce všech opuštěných a vysílených.

 

Dej, ať také my máme sluch otevřený pro Tvé slovo.

 

Pomoz nám obstát ve všech zkouškách a pokušeních.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Dej nám, ať obdržíme v plnosti, o co Tě s důvěrou prosíme. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po 4. neděli velikonoční

 

Milovaní. O Kristu Pánu bylo dosvědčeno, že je Spasitelem světa. Prosme jej tedy s důvěrou o slitování.

 

Zjev církvi svou pokoru i slávu.

 

Vytvoř si ze všech svých pastýřů i věřících hlasatele evangelia.

 

Dej, ať v rodinách vyrůstá velkomyslná a obětavá mládež.

 

Uděl, aby se ve školách pěstoval smysl pro vznešené ideály.

 

Dej se všem hledajícím poznat jako Syn Boží.

 

Zbav všechny úzkostlivé lidi břemene pochybností.

 

Naplň děti naší farnosti horlivostí ve víře.

 

Zbav nás všech hříchů a veškeré zlé vůle.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. Ať Ježíš Kristus zazáří v našem srdci, my pak ať se projevujeme jako děti světla. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota po 4. neděli velikonoční  

 

Všemohoucí Bože. Svou milostí jsi nám daroval nový život a tak jsi nás zachránil před věčnou smrtí. Proto Tě prosíme:

 

Dej, ať vždy poslechneme volání Tvé milosti.

 

Uděl, ať se navzájem opravdu křesťansky milujeme.

 

Dopřej, ať využijeme každé příležitosti pro svůj tak krátký a nejistý život.

 

Požehnej úsilí všech, kteří skutečně hledají obecné dobro.

 

Nedej, abychom Tvé milosti odpírali lichými výmluvami.

 

Pohni svědomím těch, kdo zanedbávají své náboženské povinnosti.

 

Uděl, ať nepřestáváme toužit po přijímání Tvých svátostí.

 

Uveď do věčné blaženosti zemřelé, za které vzýváme Tvoji dobrotivost.

 

+ + +

 

Bože, brzy nás povoláš před svůj soud. Posiluj nás, abychom vytrvali v dobrém až do konce. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pondělí po 5. neděli velikonoční  

 

Bratři a sestry. Veliké je milosrdenství našeho Pána a jeho slitování zahrnuje všechny, kdo se k němu utíkají. Prosme jej také my o milost.

 

Dej, ať církev přináší plody svatého Ducha ke spáse celého světa.

 

Daruj církvi hodné kněze a upevňuj v nich stálost v jejich povolání.

 

Nedej ve světě zvítězit krutosti a násilí.

 

Učiň, aby si lidé podmanili zemi a nestali se otroky práce.

 

Obdař dny oddechu všechny neznající odpočinku.

 

Ukaž hříšníkům cestu k milosrdné církvi svého Syna.

 

Nedopusť, abychom my sami zbožňovali peníze a věci přízemní.

 

Zachovej ve věrnosti všechny, kdo se zde shromáždili k Tvé službě.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Učiň z nás své věrné služebníky a obdař nás milostivě tím, co se Tobě líbí. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Úterý 5. neděli velikonoční  

 

Bratři a sestry. Prosme v pomíjivém životě Boha a složme na něj své starosti, neboť on sám se nás ujímá.

 

Pomáhej církvi, aby hlásala evangelium všemu stvoření.

 

Vzbuzuj mezi věřícími svědky víry v síle Ducha svatého.

 

Pouč všechny národy, že je technický pokrok zavazuje k větší odpovědnosti.

 

Pomáhej národům, aby si vybudovaly sociální řád v duchu evangelia.

 

Buď útěchou všem, kdo trpí pronásledováním pro Tvé jméno.

 

Pomáhej opuštěným bratrskou láskou křesťanů.

 

Uděl nám ve svátostech záruku zmrtvýchvstání k věčnému životu.

 

Povolej naše zemřelé k účasti na své slávě.

 

+ + +

 

Bože, ochránče všech, kdo v Tebe doufají. Uzdrav nás na těle i na duši, abychom Ti mohli neustále sloužit a vytrvale velebit Tvou slávu. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 5. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Prosme o pomoc svého Mistra a Spasitele, který je naším Prostředníkem u Otce. Pane Ježíši, k Tobě voláme.

 

Posiluj církev vzornou spoluprací biskupa s náměstkem Petrovým.

 

Otevři oči věřících. aby viděli. co oddaluje jednotu církve.

 

Ukazuj vládám i národům cesty mírové spolupráce.

 

Uděl moudrost a sílu představitelům naší vlasti.

 

Dej. ať se v hojnosti dostává každodenního chleba všem hladovějícím.

 

Popřej všem neklidným a roztěkaným chvíli vážného zamyšlení.

 

Dej, aby v naší farnosti byly svědomitě svěceny neděle a svátky.

 

Nabádej nás. abychom v životních zkouškách neztráceli mysli.

 

+ + +

 

Pane Ježíši Kriste. Dej, ať si Tvá církev v neklidných dobách oddechne a dojde ke světlu věčné blaženosti. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

  Čtvrtek po 5. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Kdo slouží Bohu, dárci všeho dobra. ten bývá již zde na zemi šťasten. Prosme Boha o jeho milost a přispění.

 

Nauč církev setkávat se otevřeně a láskyplně s moderním světem.

 

Ochraňuj svoje věřící před kolísáním a pochybnostmi.

 

Posiluj v lidstvu důvěru v Tvoji otcovskou prozřetelnost.

 

Dej, ať ve světě ožije láska a připomíná krásu domova, který máme v nebi.

 

Nedej, aby děti naší farnosti zapomínaly na svoje náboženské povinnosti.

 

Daruj věčný život všem, kteří zde plnili radostně Tvoji vůli.

 

Pomáhej všem. kdo se cítí opuštění a zapomenutí.

 

Dej, ať rodiče mají více pochopení pro své dospívající děti.

 

+ + +

 

Bože, bohatství Tvé milosti nás zachraňuje .před věčnou smrtí. Dej, aby nám k věčné spáse pomáhaly také starosti a bědy pozemské. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po 5. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Je tolik věcí, které nás tíží. Prosme proto s důvěrou a vroucností svého nebeského Otce.

 

Posiluj našeho papeže, naše biskupy a kněze v jejich službě Tvému lidu.

 

Uděl svým věřícím odvahu k důslednému a příkladnému křesťanskému životu.

 

Učiň, ať mají na mysli blaho bližních všichni, kdo vedou náš veřejný život.

 

Požehnej práci lékařů a jejich pomocníků v nemocnicích a ústavech.

 

Uděl, abychom si vždycky našli čas i zájem pro svoje domácí.

 

Dej, ať opuštěné děti najdou péči a lásku dobrých lidí.

 

Chraň naši mládež před nehodami a úrazy při hrách a při sportu.

 

Zachovej v nás památku na naše zesnulé.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Vyslyš naše prosby plné důvěry a dej, ať žijeme tak, abychom se stali požehnáním budoucímu světu. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota po 5. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Vzývejme milosrdenství našeho Boha, který ve své prozřetelnosti věnuje pozornost každému kroku naší životní cesty.

 

Rozmnož v nás naději na věčný život.

 

Uděl nám posvátnou bázeň před Tvou božskou velebností.

 

Vyveď nás z otroctví pozemského života ke svobodě dítek Božích.

 

Dopřej všem lidem život věčný.

 

Dej, ať se na cestě k dosažení svého cíle nespoléháme jenom na sebe.

 

Uděl sílu všem trpícím, kteří Tě následují.

 

Veď nás, abychom se ve všem řídili Tvými přikázáními.

 

Posiluj společenství svého Syna v naší farnosti.

 

+ + +

 

Bože, posíláš své služebníky, aby nás přivedli k Tobě. Dopřej nám, abychom jejich působením rostli v milosti. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pondělí po 6. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Obraťme své pokorné prosby k Bohu, který jediný může uzdravit naše duše. Modleme se:

 

Za biskupy a kněze: ať je Pán ochrání před zmatky, aby se mohli nerušeně věnovat svým povinnostem.

 

Za horlivost v modlitbě: aby nikdy nezeslábla naše víra v moc Ježíše Krista.

 

Za ty, kdo řídí osudy národů: aby přivedli rozdělený svět do přístavu pokoje.

 

Za ty, kdo ztratili víru: aby je Pán neopouštěl, ale připravil je na návrat.

 

Za trpící a nemocné: aby spojovali svoje bolesti s utrpením Spasitelovým.

 

Za nás zde shromážděné: aby nám Pán pomáhal zvládnout bouře vášní a pokušení.

 

Za duše v očistci: aby jim Pán byl vzkříšením a životem.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. Tvá dobrodiní jsou nesmírná. Dopřej, aby naše společné prosby došly u Tebe vyslyšení. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Úterý po 6. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Bůh nikdy neopouští ty, kdo se s důvěrou plně o něj opřeli. Prosme jej proto i my s vroucností.

 

Uděl kněžím sílu Ducha svatého k uskutečňování díla liturgické obnovy.

 

Ochraňuj věřící ode všeho, co zraňuje lásku vůči ostatním křesťanům.

 

Pomáhej všem, kdo nesou těžké břemeno každodenní práce.

 

Uděl, ať mladá generace pracuje pro lepší zítřek s láskou k bližnímu.

 

Staň se útěchou všem, kdo se nalézají v jakémkoli soužení.

 

Zachovej nemocné a strádající ve svaté trpělivosti.

 

Posiluj nás, když jsme zmoženi a přetíženi.

 

Dej, ať svojí trpělivostí usmiřujeme vlastní i cizí viny.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Dej, ať se naše prosebné volání vznese k Tobě a dopřej nám otcovského sluchu. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 6. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Jediný Bůh může dát našemu životu smysl a obsah. S pokorou a důvěrou volejme tedy k němu:

 

Dej, ať Tvá církev rozumí vždycky požadavkům své doby.

 

Uděl, ať církev z přílišné lásky k minulosti nepřeslechne hlas přítomnosti.

 

Dej, ať státníci nešetří žádné námahy v práci pro mír a spravedlnost.

 

Dej, ať všechny národy pochopí, že náš svět nemůže existovat bez svornosti.

 

Učiň, ať ti potřební otevřou svá srdce a ani na chvíli nepochybují o Tvé lásce.

 

Uděl trpícím sílu, aby svá utrpení spojoval i s. utrpením Ježíše Krista.

 

Dej, ať dospělí dávají dětem příklad ve víře a v horlivosti.

 

Upevňuj naši mládež ve víře a posiluj ji v dobrém.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. Slyš naše volání a dopřej nám dojít ke světlu své slávy. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 6. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Náš Pán a Bůh je shovívavý k nám lidem a své milosrdenství vylévá na všechny. Prosme jej s důvěrou o pomoc.

 

Vzbuď ve své církvi horlivé duchovní správce a misionáře.

 

Sjednoť v církvi u jednoho stolu všechny, kdo vyznávají téhož Krista.

 

Nauč náš lid úctě a vážnosti k dělné práci.

 

Probuď v nás dobrou vůli k vzájemnému porozumění pro různá povolání.

 

Pomáhej všem, kdo se domnívají, že nejsou milováni.

 

Slituj se nade všemi, kdo tráví svůj život mimo domov.

 

Dopřej nám příhodné počasí a dobrou úrodu.

 

Popřej našim zemřelým radost z věčného života.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože. Shlédni milostivě na nás, kteří Ti pokorně sloužíme a naplň naši dobu pokojem a mírem. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Pátek po 6. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Podle vůle Boží mají všichni lidé dojít spásy. S celý důvěrou se tedy pomodleme za svět.

 

Pomáhej pastýřům, aby pečovali o hlásání evangelia všemu stvoření.

 

Posílej dělníky na svou vinici a ochraňuj jejich dílo.

 

Dej, ať vlády ocení misijní činnost jako příspěvek k rozvoji národů.

 

Uveď na cesty pokoje ty, kdo řídí státy a národy.

 

Pomáhej trpícím milosrdnou rukou věřících.

 

Odpusť všem, kdo jednají nesprávně.

 

Učiň, ať jsme ochotni pomáhat hlasatelům víry modlitbou i hmotnou pomocí.

 

Dej, ať náš život přede všemi lidmi dosvědčuje Tvoji pravdu i lásku.

 

+ + +

 

Pane, náš Bože' Shlédni milostivě na své shromáždění. Uděl nám své slitování, bez něhož nemůžeme vykonat nic dobrého. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Sobota po 6. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Modleme se o duchovní plody Kristova slavného návratu k jeho věčnému Otci, kde i pro nás připravuje místo.

 

Za církev: aby království Boží zavládlo na celém světě skrze její zářný příklad.

 

Za ty, kdo se shromažďují k bohoslužbě: aby v nich dnešní slavnost posílila touhu po nebeské vlasti.

 

Za růst duchovního života: aby lidé dovedli správně hodnotit pozemské věci a tím více si vážili věcí nebeských.

 

Za obrácení hříšníků: aby odhodlaně vstoupili na cestu pokání a své spásy.

 

Za celou farnost: aby společné rozjímání o tajemství vykoupení přivedlo nás k účasti na Kristově slávě.

 

Za naše zemřelé: aby měl i podíl na oslavení Páně, jenž sedí po pravici Otcově.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. Jménem Tvého Syna Ježíše Tě pokorně prosíme, abys nás neopouštěl, ale dával nám útěchu Ducha svatého nyní i na věky věků.

 

  Pondělí po 7. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Modleme se o Boží pomoc ve všech potřebách křesťanstva i celého lidstva. K Tobě, Bože, voláme.

 

Posiluj k dokonalé zbožnosti a horlivosti našeho papeže, biskupy, ordináře a kněze.

 

Veď Duchem svatým všechny k vytrvalému uskutečňování myšlenek koncilu.

 

Odvrať od nás hlad, nemoci a války.

 

Požehnej letošní úrodu polí a zahrad.

 

Vzbuzuj v srdcích svých věrných milosrdnou lásku.

 

Dej, aby Tvoji věřící s vytrvalostí pečoval i o všechny strádající.

 

Nauč nás pokorné modlitbě, abychom se mohli radovat z vyslyšení proseb.

 

Dej, ať jsou zesnulí kněží v nebeském království přidružení ke společenství svatých.

 

+ + +

 

Bože, Ty znáš nejlépe naše potřeby a vše potřebné nám dáváš, abychom došli ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Úterý po 7. neděli velikonoční

 

Všemohoucí Bože. Vyvolil jsi nás z tohoto světa a povolal jsi nás ke štěstí, které svět nedovede chápat. Prosíme Tě:

 

Dej, ať svým životem svědčíme světu o Tobě, o Synu a o Duchu svatém.

 

Posi1uj naši víru v mocné působení svatého Ducha v tomto světě.

 

Uděl nám světlo v temnotách našeho nedostatečného rozumu.

 

Povznes všechen svůj lid k touze po Tobě a po věčném životě.

 

Dopřej nám v naší víře odpuštění veškerých hříchů.

 

Osvěcuj nás přispěním Ducha svatého ve všech našich pochybnostech.

 

Veď nás skrze Ducha svatého ke všem dobrým skutkům.

 

Uděl dary své božské lásky celé naší farnosti.

 

+ + +

 

Bože, protože nás miluješ a chceš nás zachránit, veď nás na nerovných cestách života a osvěcuj nás ve svatém Duchu. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  Středa po 7. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Bůh je náš ochránce, miluje nás a chce nás zachovat. Prosme jej tedy s důvěrou o jeho pomoc.

 

Dopřej své církvi, aby Tě všichni lépe poznali.

 

Sjednoť v bratrské lásce ty, kdo Tě uznávají za svého Pána.

 

Uděl lidem dobré vůle pokoj, který svět dát nemůže.

 

Zapuď v tyto dny všechny nesváry mezi národy.

 

Posiluj k statečnosti bázlivé, aby neohroženě vydávali svědectví pravdě.

 

Utvrzuj a rozmnožuj v nás víru, naději i lásku.

 

Nauč nás žít v křesťanské kázni, abychom si získali věčnou slávu.

 

Uděl odpočinutí věčné všem kněžím, kteří ve zdejší farnosti pracovali.

 

+ + +

 

Věčný Otče. dej nám i celému lidstvu milost svého svatého Ducha. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

 

Bratři a sestry. Duch svatý. který sestoupil na apoštoly, chce naplnit celou zemi a vzbudit nové stvoření. Prosme Otce o dary jeho Ducha:

 

Popřej své církví růst a pokoj působením Ducha svatého.

 

Vzbuzuj v církvi horlivé a vytrvalé biskupy a kněze.

 

Daruj světu mír pro zásluhy těch, kdo milují své bližní pravou láskou.

 

Obnov v naší době úctu k životu a lásku ke všem tvorům.

 

Naplň svým duchem kněze, kteří opouštějí své poslání v duchovní správě.

 

Potěš a posilni nemocné a umírající.

 

Sešli nám sílu s nebe, abychom zachovávali Tvá přikázání.

 

Dej, ať i na nás sestoupí Duch svatý, abychom zlo přemáhali dobrem.

 

+ + +

 

Věčný Bože, protože jsi nás přijal za své syny, uděl nám dar pokoje, který nám Pán dal na rozloučenou. Neboť on s Tebou žije a kraluje na věky věků.

 

  Pátek po 7. neděli velikonoční  

 

Bratři a sestry. Prosme Ježíše Krista, aby nás nenechal jako sirotky, ale aby nám seslal slíbeného Ducha pravdy:

 

Drž svou ochranou ruku nad nejvyšším.pastýřem církve a nade všemi biskupy.

 

Pomáhej všem, které jsi povolal ke svému svatému kněžství.

 

Dej, ať národy celého světa uznají práva Tvé božské velebnosti.

 

Nauč ty, kdo vládnou, brát ohled jenom na Tvůj zákon.

 

Učiň, ať hříšníci uposlechnou nabádání kněží k pokání a obrácení.

 

Posiluj kněze, kteří v tvé službě zemdleli nebo onemocněli.

 

Povolej mladé lidi z našeho středu ke kněžství nebo k řeholnímu stavu.

 

Uděl všem zemřelým biskupům a kněžím účast na svém vítězství.

 

+ + +

 

Všemohoucí Bože. Chceš zúrodnit naše duše setbou svého slova. Dopřej tedy našim prosbám vyslyšení. Skrze Krista. našeho Pána.

 

  Sobota po 7. neděli velikonoční  

 

Bratři a sestry. Modleme se o dary Ducha svatého, kterého Kristus poslal své církvi v den Letnic.  Duchu svatý, zdroji světla a života.

 

Žehnej plodům druhého Vatikánského koncilu k obnově církve, ke sjednocení křesťanů a k pokroku lidstva.

 

Naplň věřící v našich dnech odvahou k opravdovému křesťanskému životu.

 

Uděl pravou horlivost, obětavost i moudrost všem vychovatelům.

 

Uděl malomyslným naději a hříšné přiveď k pokání.

 

Veď nás k vzornému životu mezi lidmi, aby velebili Boha v den, kdy se jich dotkneš svou milostí.

 

Přiveď naše zemřelé do svého blaženého světla.

 

+ + +

Všemohoucí Bože. Poskytuj nám dary své dobrotivosti a vytvoř v nás znovu život, který jsi nám dal na počátku. Skrze Krista. našeho Pána.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)