Vše o Hvězdicové pěší pouti na Velehrad - Obnova zasvěcení v cíli pouti

21.07.2023 - pěší pouť na Velehrad

OBNOVA ZASVĚCENÍ ČESKÉHO NÁRODA KRISTU PROSTŘEDNICTVÍM PANNY MARIE (samozřejmě myslíme tím český národ v celé ČR, tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)


Poprvé je vykonali naši biskupové 5. 7. 1993 na Velehradě na Stojanově nádvoří právě před mozaikou věrně interpretující obraz Panny Marie matky křesťanské jednoty. 

Obnovujeme je každý rok v závěru hvězdicové pouti na Velehrad  vždy koncem srpna pravidelně od roku 2001.


VŠEMOHOUCÍ, VĚČNÝ BOŽE,
vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh – Bůh, který všechny lidi miluje. Prožili jsme dlouhou dobu, kdy mnozí bližní dělali vše proto, aby Tvoje jméno bylo vyhlazeno ze srdcí lidí, z rodin, škol i společnosti. Ale ukázalo se, že Pánem dějin jsi Ty.
Zásahem Tvé moci nám byla vrácena svoboda. Chceme Ti proto, Bože, poděkovat za všechnu pomoc, kterou jsi nám v dobách nebezpečí a pronásledování poskytoval. Současně si však uvědomujeme, že i ve svobodě je mnoho věcí, které nás mohou zavést na scestí.
Nauč nás, Pane, dobře užívat svobody!
Připomínáme si tvá slova řečená našim praotcům ve Starém Zákoně: ,,Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu.“
( Dt 30, 19-20)
I my dnes máme na vybranou: život, nebo smrt. Žijeme, Pane, v době, kdy smrt nás ohrožuje ze všech stran. Neustálé úklady se dějí životu – na samém začátku i na konci: národy se vyvražďují, šíří se necitelnost a zarážející lidská krutost, hasne cit lidského srdce, příroda odumírá, světem se šíří kultura smrti!
Ale Ty, Bože, jsi dárce života. Ty miluješ život. Ty chceš, aby člověk žil! Jen Ty ve své lásce před námi otevíráš budoucnost.
Svého vlastního Syna jsi poslal na svět – ohrožený hříchem a smrtí. On vzal na sebe kletbu člověka tím, že za nás umřel na kříži a svým zmrtvýchvstáním nám otevřel perspektivu věčného života.
Proto ,,očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku“.
Proto s Ježíšem Kristem, Spasitelem světa, i my svědčíme pro život!
Proto s Ježíšem Kristem, dárcem věčného života, věříme i v novou pozemskou budoucnost našeho národa i lidstva.
Slávou našeho života je, že se smíme nazývat Kristovým jménem.
Jsme křesťané! Chceme být křesťany do všech důsledků – v životě osobním, rodinném i společenském – a jako takoví nastoupit novou cestu dějinami!
Proto my, zde přítomní a všichni, kteří jsou s námi duchovně spojeni, chceme dnes znovu slavnostně postavit Boha na první místo ve svém životě a přiznat se k Ježíši Kristu, kterého chceme do všech důsledků následovat.
Všichni povstanou.
K: Bratři a sestry. Náš Spasitel Ježíš Kristus podepsal smlouvu života a spásy s lidstvem svou krví. Potvrďme nyní tuto smlouvu spásy s Ježíšem Kristem svým neodvolatelným – ANO a VĚŘÍM – v obnově křestního slibu. Jako smír za všechny urážky Boha a s touhou, aby naše další pouť dějinami se ubírala po cestách života, zřekněme se ducha zla a hříchu a vyznejme svou víru v Krista a vůli Ho následovat.
Ptám se vás tedy:
Chcete žít ve svobodě dětí Božích a zříkáte se proto hříchu?
V: Ano.
Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl. Zříkáte se proto všeho, co k němu láká?
V: Ano.
Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?
V: Ano.
Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
V: Věřím.
Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově?
V: Věřím.
Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? <
V: Věřím.
Toto své rozhodnutí vkládáme do Tvých rukou Maria, Matko Ježíše Krista a Matko naše! Ve své slabosti a nestálosti se odevzdáváme Tobě, Panno mocná, která jsi nikdy nepodlehla duchu zla.
Nauč nás, Maria, spolu s Tebou vždycky říkat Bohu ANO. Pomoz nám vytrvat v našem rozhodnutí pro Boha!
Maria, Panno čistá, obnov v našem národě lásku k mravní čistotě! Pomáhej mládeži v bojích mládí! Ať nepodlehnou a ať se mravně nezlomí! Ať dokáží jít proti proudu za ideálem čistého srdce (Mt 5,8), které je předpokladem šťastné budoucnosti v manželství a zdrojem duchovních povolání v celoživotním zasvěcení Bohu. Přitáhni poutem lásky srdce mnoha chlapců k Ježíši, aby se rádi a velkodušně nabídli ke službě kněžské.
Maria, Matko, ukaž naší době krásu mateřství, které s láskou přijímá nový život. Mateřství, které vytváří domov. Mateřství, které je teplem rodinného soužití, zdrojem vřelého, něžného citu. Mateřství, které je schopné do krajnosti se obětovat. Mateřství, které vrací člověku jistotu a důvěru v lásku!
Maria, Panno věrná, vrať dnešním lidem sílu věrnosti. Zadrž lavinu rozpadajících se manželství! Veliké věci ať skrze Tebe vykoná Pán i v naší době!
Ať zvítězí dobro, pravda a láska! Ať se skrze Tebe znovu vrátí Tvůj Syn a náš Spasitel Ježíš Kristus mezi nás a my k němu.
Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)