Poutní cesta Svatý Hostýn - Velehrad (a zpět, i dál na Sv. Kopeček) - Citáty z Písma a modlitby z kancionálu ze Sv. Kopečka na Velehrad

06.07.2023 - pěší pouť na Velehrad

CITÁTY Z PÍSMA, PÍSNĚ POUTNÍ I LIDOVÉ A PŘÍBĚHY K JEDNOTLIVÝM ZASTAVENÍM a podrobný popis

Poprvé použito při pouti od 30.6. do 4.7. 2022

 aneb Moravská Compostela s Písmem a kancionálem               Veni Sancte Spiritus

 

 

Pouť je od srdce k srdci, od kostela ke kostelu. Jedním z nešťastných vylepšování kostelů jsou skříňky na kancionály. Ne z pohledu výtvarného, ale proto, že v kancionálu jsou modlitby na základě Písma a schválené církví. Když dáme kancionál do poličky, doma už si modlitbu nenajdeme (s výjimkou www.kancional.cz)

 

Pouť Moravská Compostela byla v roce 2022 ve znamení loučení našeho metropolity Jana Graubnera se svou diecézí i provincií. Děkujeme mu i za citáty z Písma, které vybral pro naši poutní cestu a letos je spojíme s modlitbami z kancionálu.

 

Slovo Boží má přednost, proto budou modlitby uspořádány podle něho.

 

 

B 1.     SVATÝ KOPEČEK

 

Slovo Boží: TĚM, KDO MILUJÍ BOHA, VŠECHNO NAPOMÁHÁ K DOBRÉMU. (Řím 8,28)

 

Na začátku své pouti, kterou bereme jako službu, pomodleme se modlitbu Odevzdání se službě Bohu č. 021:

 

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti. Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ. Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran, ať pracujeme a nehledáme odpočinek, ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli.

 

 (sv. Ignác z Loyoly, † 1556).

 

 

B 2.     BUKOVANY

 

Slovo Boží: V TĚCH DNECH SE MARIA VYDALA NA CESTU A SPĚCHALA DO JEDNOHO JUDSKÉHO MĚSTA V HORÁCH. (Lk 1,39)

 

Panna Maria poslechla Boží vedení a počala z Ducha svatého. Za Alžbětou se jistě vydala také pod vedením Ducha Svatého. I my poprosme o jeho vedení v modlitbě č. 020:

 

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení.

 

 

B 3.     VELKÁ BYSTŘICE

 

Slovo Boží: KDE JSOU DVA NEBO TŘI V MÉM JMÉNU, TAM JSEM JÁ UPROSTŘED NICH. (Mt 18,20)

 

Většina lidí jde životem ve dvou, v křesťanském manželství, dnes tak napadaném. Je vždy velkým darem dobře se rozhodnout. Proto se pomodleme modlitbu č. 050 A – Za dobrou volbu manžela (manželky). Neříkáme ji všichni za svou vlastní osobu, ale rádi se pomodlíme i za druhé:

 

Bože, nebeský Otče, ty víš, že se snažím najít své místo v životě. Jestliže mě voláš do manželství, prosím tě: Osvěť mě, abych rozvážně usuzoval/a a správně rozhodoval/a. Ať nehledím na krásu, na bohatství nebo na jiné hmotné výhody. Ať raději přihlížím ke zdraví duše i těla, ale především ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce. Nedopusť, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých dětí. Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme. Přeješ-li si, abychom jednou byli svoji, veď nás už nyní po svých cestách.

 

 

B 4.     SVÉSEDLICE

 

Slovo Boží: DOSTANETE VŠECHNO, ZAČ BUDETE V MODLITBĚ PROSIT S VÍROU. (Mt 21,22)

 

Nejvíc potřebujeme dary Ducha svatého, proto se pomodleme modlitbu, která je právě na samém začátku kancionálu hned za modlitbou Páně a vyznáním víry s číslem 003 - Vzývání Ducha Svatého, kterou můžeme říkat celou všichni společně:

 

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

 

K: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno

 

L: a obnovíš tvář země.

 

K: Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. L: Amen.

 

 

B 5.     VACANOVICE

 

Slovo Boží: BLAHOSLAVENÍ JSOU TI, KDO SLYŠÍ BOŽÍ SLOVO A ZACHOVÁVAJÍ HO. (Lk 11,28)

 

Katolická svatba vychází ze slova Božího a počítá s tím, že láska, úcta a věrnost patří vždycky k sobě a tvoří nerozdílnou trojici. Tak o to prosí i snoubenci, prosme s nimi a za ně, za ty, které známe i neznáme, za ty současné i budoucí, a to modlitbou snoubenců č. 050 B:

 

Otče, máme se navzájem rádi. Připravujeme se, abychom si udělili svátost manželství. Děkujeme ti, že jsi nás jednoho pro druhého stvořil a dal nám, abychom se našli. Dej nám, ať vzájemně a pravdivě poznáváme své přednosti a oceňujeme je, ale ať poznáme i své nedostatky a vyrovnáme se s nimi. Ať se zodpovědně rozhodneme, zda se chceme jeden druhému darovat a jeden druhého přijímat po celý život. Dej nám dar sebeovládání, ať dojdeme k manželství v čistotě.

 

B 6.     TRŠICE

 

Slovo Boží: BOŽE, VEĎ MĚ VE SVÉ SPRAVEDLNOSTI, SVOU CESTU PŘEDE MNOU UČIŇ PŘÍMOU. (Ž 5,9)

 

Cyrilometodějští ctitelé vědí, že naši apoštolové s sebou nesli ikonu Panny Marie Průvodkyně na cestách. Úcta k ní je velice starobylá, modlitba Pod ochranu Tvou je však ještě starší, pomodlíme se ji v nejnovějším překladu, jak je uvedena pod č. 008:

 

Pod ochranu tvou se utíkáme, – svatá Boží Rodičko. – Neodmítej naše prosby v našich potřebách, – ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, – Panno slavná a požehnaná! – Paní naše, – prostřednice naše, – orodovnice naše, – u Syna nám smilování vypros, – Synu svému nás doporuč, – k Synu svému nás doprovoď.

 

 

B 7.     LAZNÍKY

 

Slovo Boží: BLAZE KAŽDÉMU, KDO SE BOJÍ HOSPODINA, KDO KRÁČÍ PO JEHO CESTÁCH. (Ž 128,1)

 

Každé ráno se připravujeme podle toho, kam máme jít, jaká cesta nás čeká. Svatý papež Jan XXIII. každé ráno svěřoval Bohu v modlitbě celý den. Máme ji pod č. 024:

 

Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě. (Jan XXIII.)

 

 

B 8.     BUK

 

Slovo Boží: POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI, KDO SE LOPOTÍTE A JSTE OBTÍŽENI, JÁ VÁS OBČERSTVÍM. (Mt 11,28)

 

Nezapomínejme na sv. Josefa, pěstouna Páně a dělníka, jako náš Pán i on má pro nás pochopení – modlitba č. 011:

 

K: Oroduj za nás, svatý Josefe, L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. K: Modleme se: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. – Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, – žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. – Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, – a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, – pokorně prosíme: – shlédni milostivě na dědictví, – které si Ježíš Kristus získal svou krví, – a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. – Starostlivý strážce svaté Rodiny, – opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. – Odvrať od nás, laskavý otče, – všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. – Náš mocný ochránce – milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna – a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, – tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel – a proti všemu protivenství. – Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí – svatě žili, zbožně zemřeli – a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. L: Amen.

 

 

B 9.     PROSENICE

 

Slovo Boží: UPEVŇUJ MÉ KROKY NA SVÝCH CESTÁCH, AŤ NEKLOPÝTAJÍ MÉ NOHY. (Ž 17,5)

 

Chceme jít klidně svou cestou, pravý pokoj však je víc než klid a nohy v teple, za pravý pokoj, opravdový mír je potřeba stále se modlit a neochabovat. Modlitbu č. 035 bychom v této době měli umět nazpaměť:

 

Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje.

 

 

B 10.   RADSLAVICE

 

Slovo Boží: ZARADOVAL JSEM SE, KDYŽ MI ŘEKLI, DO DOMU HOSPODINOVA PŮJDEME. (Ž 122,1)

 

Na večer života neradi myslíme, ale každý večer bychom aspoň trochu měli, jak nás k tomu vede večerní modlitba, kde také odevzdáváme Bohu jeden úsek svého života a nemůžeme nikdy s naprostou jistotou říci, že to není ten poslední. Je to modlitba č. 028:  

 

Bože, Otče všemohoucí, odevzdávám ti tento den svého života a svěřuji ti všechno, co v něm bylo… Děkuji ti — za všechno to každodenní a zdánlivě samozřejmé, čím stále naplňuješ a chráníš náš život… — za to, čím se tento den lišil od druhých, za události šťastné i bolestné, jimiž jsi ke mně dnes chtěl zvlášť mluvit, poučit mě, ukázat mi svou tvář a svou vůli… — za to, co jsem směl/a s pomocí tvých darů dnes vykonat… Odpusť mi — všechno, čím jsem dnes sešel/a z přímých cest lásky a pravdy… — všechno špatné smýšlení, zlá nebo prázdná slova, mrtvé skutky… — všechno, co jsem zanedbal/a nebo vykonal/a polovičatě, všechno, čím jsem zklamal/a tvou důvěru a tvé očekávání… Požehnej těm, kterým jsem dnes ublížil/a, a odpusť těm, kteří se provinili proti mně… Vyveď mě z každé nepravosti, uč mě překonávat zlo, zvláště to, se kterým nyní v sobě zápasím… Veď mě svým svatým Duchem, abych porozuměl/a tomu, co ode mě chceš, abych měl/a odvahu a sílu to vykonat. Stvoř ve mně srdce čisté, pokorné, věrné a moudré, sjednocuj mě se svým Synem Ježíšem Kristem, který byl pro nás ukřižován, vstal z mrtvých a s tebou ve všem vládne. Prosím tě, — aby všichni křesťané byli jedno a aby svět přijal jejich svědectví; — za pevnou víru a pravdivost života všech služebníků církve; — za věrnost, porozumění a lásku v rodinách; — za pokoj, spravedlnost a svobodu pro všechny národy světa; — za ochranu stvoření před ničivou mocí člověka; — za tvou pomoc, sílu a trpělivost pro všechny pronásledované, nemocné, opuštěné a smutné; — za obrácení a proměnu srdce všech hříšníků a všech nepřátel pravdy; — za světlo Ducha pro ty, kdo nás žádali o modlitbu, a pro ty, kteří jsou nám zvlášť svěřeni; — za útěchu pro umírající a za spásu pro zemřelé; — za vlastní růst ve víře, naději a lásce, v pokoře a v následování Krista; — za obnovu a dovršení všeho a všech v Kristu. Ve společenství s Pannou Marií, s anděly a svatými a se všemi, kdo ve světě vyznávali a vyznávají Krista, prosím tě, svatý Bože, abys byl v mém životě stále přítomný svou milostí a láskou.

 

 

B 11.   PAVLOVICE U PŘEROVA

 

Slovo Boží: JAK MILÝ JE PŘÍCHOD TĚCH, KDO ZVĚSTUJÍ RADOSTNOU ZVĚST. (Řím 10,15)

 

Všichni asi vděčně vzpomínáme na svého pana faráře, pana kaplana, kteří nám hlásali radostnou zvěst. Je správné se za ně modlit a jistě i za současné a budoucí kněze – č. 049 C:

 

Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní otce. Pronikni jejich srdce milostí Ducha svatého, opravdovostí a láskou, aby se ti stále více podobali. Ať posvěcují sebe i nás, ať nás vedou k tobě, ať vždy u nás naleznou pomoc a pochopení.

 

 

B 12.   HRADČANY

 

Slovo Boží: KE KAŽDÉMU, KDO SE KE MNĚ PŘIZNÁ PŘED LIDMI, I JÁ SE PŘIZNÁM PŘED SVÝM OTCEM V NEBI. (Mt 10,32)

 

Zdrávi došli je krásný pozdrav po cestě, zdraví si přejeme všichni a přejeme ho všem. Musíme však uznat, že víra, naděje a láska je ještě potřebnější. Prosme za ně na začátku dnešního dne, ale zvykněme si na to i jindy a často. Je to modlitba č. 019 a každá z jejích tří částí má tři velmi důležité body, naděje dokonce dvakrát tři:

 

Věřím všechno, – co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil, – co hlásali apoštolové – a co učí Kristova církev. – V této víře chci žít a umřít. – Bože, rozmnož mou víru.

 

Doufám v tebe, můj Bože, – že mi odpouštíš hříchy, – udělíš mi svou milost a zachováš mě navěky. – Můžeš to dát: jsi všemohoucí. – Chceš to dát: jsi dobrotivý a milosrdný. – A skutečně dáš: vždyť jsi to slíbil – a jsi svému slovu věrný. – Bože, upevni mou naději.

 

Miluji tě, Bože, – protože jsi můj dobrotivý Otec. – Miluji tě nade všecko, – protože jsi nejvyšší Dobro, Krása a Štěstí – a jsi hoden mé veškeré lásky. – Miluji své bližní – a v nich miluji tebe. – Bože, rozněcuj mou lásku.

 

 

B 13.   NAHOŠOVICE

 

Slovo Boží: PŘIJĎTE BLÍŽE K BOHU A BŮH PŘIJDE BLÍŽE K VÁM.

 

(Jak 4,8)

 

K Bohu se přiblížíme v Božím domě, jeho chrámě, který je chloubou, ale i starostí celé farní obce. Za svou farnost se pomodlíme č. 030, jasně přece víme, že se všechno dá slovy probírat, skoro vše kritizovat, ale že pořád platí Modli se pracuj:

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.

 

 

B 14.   DŘEVOHOSTICE

 

Slovo Boží: PROSTE A DOSTANETE, HLEDEJTE A NALEZNETE, TLUČTE A OTEVŘE SE VÁM. (Mt 7,7)

 

Když člověk někam přichází, napadne ho, že nebudou doma. Je to vlastně pokušení k nedůvěře, ke kapitulaci. Kancionál nám v č. 025 nabízí krátké modlitby v pokušení. Celý den je potřebujeme:

 

Stvoř mi čisté srdce, Bože! Odejdi, satane! Ježíši, tobě žiji; Ježíši, tobě umírám; Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti. Zachraň mě, Ježíši! Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého. Nedej mi klesnout, Ježíši! Pane Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž spasitelem. Bože, buď milostiv mně hříšnému.

 

 

B 15.   LIPOVÁ

 

Slovo Boží: I VY BUĎTE PŘIPRAVENI, NEBOŤ SYN ČLOVĚKA PŘIJDE V HODINU, KDY SE NENADĚJETE. (Lk 12,40)

 

Máme být připraveni i na obtíže, dokonce i na pronásledování. A máme se modlit za křesťany, kteří už pronásledování zažívají naplno. A nejen za ně, ale i za jejich pronásledovatele, přesně tak, jak to chce Pán Ježíš – č. 033:  

 

Bože, dobrý Otče, prosíme za ty, kdo trpí a jsou pronásledováni pro tvé jméno. Stůj při nich, posiluj je a dej jim vědomí, že se podílejí na oběti tvého Syna, která přináší spásu. Prosíme tě i za ty, kdo je pronásledují, abys je zbavil slepoty, nelásky a nevěry a dal jim poznat sám sebe.

 

B 16.   OCHOZY

 

Slovo Boží: CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ, JEHO MILOSRDENSTVÍ TRVÁ NAVĚKY. (Ž 107,1)

 

Prosit Boha umíme, snažíme se mu i děkovat, ale máme ho i chválit, nejlépe slovy Písma, jak nám ukazuje modlitba č. 017 podle listu sv. Pavla Efesanům:  

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění; v lásce nás ze svého svobodného rozhodnutí předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí pro zásluhy svého milovaného Syna. (Ef 1, 3–6)

 

 

B 17.   BÍLAVSKO

 

Slovo Boží: STAŇTE SE ŽIVÝMI KAMENY PRO DUCHOVNÍ CHRÁM. (1 Pt 2,4)

 

Každá rodina, i farní rodina i církev, která je rodinou Božích dětí, je jako stavba, jako chrám. O ty hmotné stavby se musíme starat, trhliny hned opravovat, za tyto duchovní stavby musíme prosit, především za církev, a zvláště dnes v té mediální vichřici, jak nám připomíná modlitba č. 029 B:

 

Milosrdný Otče, prosíme tě za celou tvou církev. Naplň ji pravdou a pokojem. Očisti ji, kde je poskvrněna. Uchraň ji omylu. Vzpřim ji, kde ji tiskne malá víra. Obdaruj ji, kde trpí nedostatkem. Posiluj ji a utvrzuj tam, kde je na tvé cestě. Dej jí, co jí schází. Zahoj trhliny, kde je rozdělená a rozptýlená.

 

 

B 18.   SLAVKOV POD HOSTÝNEM

 

Slovo Boží: VYSTUP NA VYSOKOU HORU, TY, KTERÝ HLÁSÁŠ RADOSTNOU ZVĚST! (Iz 40,9)

 

Každý, kdo se dostane na nějakou výšinu, má velký rozhled a musí se sklonit před nádherou Božího díla a také děl lidských rukou, protože i ta jsou Božím darem každému z nás. Sklánění a klanění je nejlépe doprovodit slovy Písma, jak nám ukazuje modlitba č. 016 vybraná přímo ze slov knihy Zjevení, kde je připomenutý podíl našeho Pána i na stvoření:

 

Hoden jsi, Pane, náš Bože, aby ti všichni vzdávali slávu a čest, neboť jsi stvořil všechno a z tvé vůle všechno povstalo a bylo stvořeno. Hoden jsi, Pane, vzít knihu a rozlomit její pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi nás vykoupil Bohu z každého kmene a jazyka, lidu i národa a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem a budeme nad zemí vládnout. Hoden je Beránek, který byl zabit, aby vzal moc a bohatství i moudrost, sílu a čest, slávu i chválu.  

 

B 19.   SVATÝ HOSTÝN – poslední zastavení od Sv. Kopečka

 

Slovo Boží: BOŽE BUĎ MILOSTIV A ŽEHNEJ NÁM, UKAŽ NÁM SVOU JASNOU TVÁŘ. (Ž 67,2)

 

První polovina je za námi, děkujeme za to, ale za vše, i za ty dary zdánlivě samozřejmé a samozřejmě i za dary nehmotné – modlitba č. 018:

 

Radostně děkujeme Bohu Otci, že nám dal účast na podíle věřících ve světle, že nás vytrhl z moci temnoty a převedl do království svého milovaného Syna; v něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů. (Kol 1,12–14)

 

 

21.       SVATÝ HOSTÝN – první zastavení k Velehradu

 

Slovo Boží: DO DOMU HOSPODINOVA PŮJDEME S RADOSTÍ.

 

(Žalm 121,1)

 

Ve všem, co děláš, pamatuj na konec, to je základ moudrosti. Začínáme druhou část své pouti, těšíme se na cíl na Velehradě, protože na každé pouti je hlavní její cíl. Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti, cílem není ani rakev, ani krematorium, ani nějaké rozplynutí na trávníku. Cílem je Boží náruč v nebi. Tam chceme dojít, proto se už teď modlíme za šťastnou smrt – č. 048 D:

 

Pane Ježíši, přijímám z tvých rukou každý způsob smrti se vším, co je s ní spojeno. Ale o jedno tě prosím, milosrdný Spasiteli: Nedopusť, abych odešel/a na věčnost nepřipravený/á. Dej mi milost, abych umíral/a posilněný/á a očištěný/á svátostmi. Ježíši, tobě odevzdávám svou duši. Ježíši, stůj při mně v hodině mé smrti a dej mé duši mír. (podle sv. Pia X.)

 

 

 

20.       RUSAVA

 

Slovo Boží: KDYŽ SE MODLÍTE, ŘÍKEJTE: OTČE NÁŠ ... (Lk 11,2)

 

Jedinou modlitbu nás Pán Ježíš naučil, proto nás Otče náš spojuje při různých ekumenických setkáních, ale za jednotu je potřeba prosit stále, jak nás k tomu vede modlitba č. 031:

 

Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě. Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství. Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě, aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí neustále stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš. Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé pravdě.

 

 

 

19.       ONDŘEJOVSKO

 

Slovo Boží: SNAŽTE SE VEJÍT ÚZKÝMI DVEŘMI. (Lk 13,24)

 

Z Písma vyplývá, že se máme modlit za všechny, tedy i za zemřelé. Kromě běžného Odpočinutí věčné dej jim, Pane, … máme v kancionále ještě modlitbu č. 048 F, kde je jasně a stručně připomenuto učení katolické církve. Tato modlitba je potřebná zvláště dnes, kdy se o každém zemřelém herci tvrdí, že je v hereckém nebi, o každém hokejistovi, že je v nebi hokejovém a tak dále. Tuto modlitbu asi nemůžeme vyvěšovat někde na hřbitově, ale sami bychom ji měli umět nazpaměť a říkat ji i nahlas, nejen u hrobu, ale při každé vzpomínce na své zemřelé, na své předky:

 

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.

 

 

18.       LUKOVEČEK

 

Slovo Boží: PANE, KE KOMU BYCHOM ŠLI? TY MÁŠ SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA. (Jan 6, 68)

 

Slova prvního papeže, svatého apoštola Petra, nás přímo vybízejí k modlitbě za jeho dnešního nástupce Františka, který nás k tomu vyzývá na konci každé své promluvy – je to č. 049 A:

 

Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže N., který je tvým darem celé církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa.

 

 

 

17.       FRYŠTÁK

 

Slovo Boží: KDO PŘICHÁZÍ KE MNĚ A NEKLADE I SÁM SEBE AŽ NA DRUHÉ MÍSTO, NEMŮŽE BÝT MÝM UČEDNÍKEM. (Lk 14,26)

 

Pravá láska neznamená nenávidět se, pravá láska je dávat každého na jeho místo, jak nám připomíná modlitba za lásku – č. 037:

 

Pomoz mi, Pane, abych byl/a laskavý/á a dobrý/á za všech okolností, i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval/a, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal/a. Nauč mě, abych nemyslel/a jen na sebe, ale abych usiloval/a také o štěstí druhých. Dej, abych uměl/a skrývat bolest a těžkosti svého srdce. Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším. Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval/a v dobrém.

 

 

16.       ZLÍN – POUTNÍ MÍSTO ŠTÍPA

 

Slovo Boží: PŘINÁŠÍŠ-LI SVŮJ DAR K OLTÁŘI A TAM SI VZPOMENEŠ, ŽE TVŮJ BRATR MÁ NĚCO PROTI TOBĚ, NECH TAM SVŮJ DAR A JDI SE NEJDŘÍV SMÍŘIT. TEPRVE POTOM PŘIJĎ A OBĚTUJ SVŮJ DAR. (Mt 5,23n)

 

Poutní místo Štípa je zvláště věnováno maminkám a rodinám a my víme, že v každé rodině je smíření naprosto nutné, a zvláště manželé o ně mají prosit bez přestání. Přidejme se k modlitbě manželů č. 050 C a na některé z nich si jmenovitě vzpomeňme:

 

Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky. Prosíme tě tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce, v trpělivosti a pokoji a zachováme si věrnost. Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro život. Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života. Žehnej našim úmyslům a pracím. Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme při sobě a spolu kráčíme cestou k nebi.

 

 

15.       ZLÍN - U MAJÁKU

 

Slovo Boží: POJĎ DOLŮ, DNES MUSÍM ZŮSTAT V TVÉM DOMĚ.

 

(Lk 19,5)

 

Před svatým přijímáním říkáme: Nezasloužím si, abys k mně přišel, na základě slov Písma o vojákovi, který řekl, že není hoden, aby Pán přišel pod jeho střechu. Pán Ježíš však nikoho neodmítl, ani hříšníka Zachea, neodmítá ani nás a přichází k nám. Jistě ho přivítáme osobně, ale můžeme se naučit i modlitbu č. 041 A:

 

Pane, dal jsi nám své tělo a krev jako pokrm a lék. Vzácnost tohoto daru a velikost tvé lásky nemůžeme nikdy plně pochopit ani docenit, ale musíme jej přijmout, radovat se z něj, žít z něj. Díky, Pane, za chléb a víno proměněné ve tvé tělo a krev. Kéž je v církvi mnoho těch, kteří budou tvými živými svatostánky v dnešním světě. Pomoz nám všem, Pane, stát se učedníky, pomoz nám odstranit všechno, co ti v sobě stavíme do cesty, abys mohl snadněji proniknout k jádru naší duše, přetvořit ji a učinit z nás ohniska svého působení. Dej, ať jsme hodni tvé lásky, tvé důvěry, tvého přátelství.

 

 

14.       LESNÍ EKOSYSTÉM

 

Slovo Boží: PODLE TOHO JAK SOUDÍTE, BUDETE I VY SOUZENI. (Mt 7,2)

 

Místo souzení druhých suďme sebe, neboť bylo řečeno: Kdo se odsoudí sám, toho neodsoudí Bůh. K tomu ať nám pomohou myšlenky k lítosti a předsevzetí č. 046 B:

 

Otče, mám před očima své hříchy. Vidím svou vinu. Vidím, jak jsem ze svévole, hlouposti, slabosti opustil/a tvou lásku a poslání, které jsi mi svěřil. Vidím, jak jsem nedbal/a, abych žil/a jako bratr Ježíše Krista ve stálém spojení s ním, v připodobňování jemu. Vidím, jak jsem porušil/a svatost tvého lidu, ke kterému jsi mě přičlenil. Vidím, co jsem promarnil/a, ztratil/a pro tebe, pro tvé království, pro sebe. Jak mě to mrzí! Zbav mě, Otče, mých hříchů, zbav mě toho, že jsem se vzdálil/a od tebe, od Krista, od bratří a sester, od svého poslání. Smiř mě se sebou. Nechci už vyměnit svobodu tvého dítěte za samotu odloučení, samotu s hříchem. Dej mi k tomu, Otče, vůli a vytrvalost.

 

 

 

13.       MALENOVICE - SVATÁ VODA

 

Slovo Boží: KDO PODÁ NĚKOMU TŘEBA JEN ČÍŠI STUDENÉ VODY PROTO, ŽE JE MÝM UČEDNÍKEM, NEPŘIJDE O SVOU ODMĚNU. (Mt 9,41)

 

Rodiče živí své děti po stránce těla, pamatují však i na jejich duše, jak připomíná modlitba rodičů za děti, která může být i naší modlitbou za vnuky případně i pravnuky, a to své vlastní nebo i cizí – je to č. 050 D:

 

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohli oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle.

 

Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil. Svatá Maria, Matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich Matka. Buď jim, Královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými, stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky.

 

 

 

12.       OLDŘICHOVICE

 

Slovo Boží: KDO VÁS PŘIJÍMÁ, MNE PŘIJÍMÁ. (Mt 10,40)

 

Nový kostel (i ten v Oldřichovicích zasvěcený sv. Zdislavě) vybudují místní, ale světí ho biskup, který kvůli tomu přijede. Kolik lidí, kolik teologů i novinářů kritizuje naše biskupy a pořád jim něco vyčítá. My se za ně modlíme – č. 049 B:

 

Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě, pomáhej našemu biskupovi. Ať tě mezi námi vždy důstojně zastupuje. Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání, povznáší jeho láska, posiluje jeho trpělivost. Ať nás vede tvým učením. Ať nás posvěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě. Udržuj všechny biskupy v jednotě víry, ve vzájemné svornosti, v oddanosti biskupu římskému. Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad kněží i laiků. Ať všichni, shromážděni kolem svého biskupa na zemi, můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi.

 

 

 

11.       NAPAJEDLA – MĚSTO

 

Slovo Boží: KDO NENESE SVŮJ KŘÍŽ A NEJDE ZA MNOU, NEMŮŽE BÝT MÝM UČEDNÍKEM. (Lk 14,27)

 

O desítkách let, které člověk už prožil, se mluví jako o křížcích. Stáří je opravdu kříž, ale právě proto je máme přijmout, jak nás k tomu vede modlitba – č. 048 C:

 

Pane, jsem starý/á, nemocný/á. Už skoro nic nemohu dělat. Cítím se zbytečný/á. Dej mi, ať přijmu stáří. Ať přijmu, že už nemohu být užitečný/á prací, radou. Ať v radosti prožívám, jak jsem pro své nejbližší i pro tvé království užitečný/á a potřebný/á svou modlitbou a obětí.

 

 

 

10.       NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA

 

Slovo Boží: CO TEDY CHCETE, ABY LIDÉ DĚLALI VÁM, TO VŠECHNO I VY DĚLEJTE JIM. (Mt 7,12)

 

Zlaté pravidlo, jasná rada, jednoduchá věc. Přesto se to tak často nepodaří, ani mě, čehož si někdy ani nevšimnu, ani druhým, kde to vidím hned a jasně a někdy i pyšně. To vše zavání pokušením od zlého ducha. I když moderní teologové tato jasná Ježíšova slova o existenci nepřítele spásy zlehčují, my prosíme o pomoc vládce dobrých duchů, knížete andělských sborů sv. archanděla Michaela, a to i přesto, že modlitba k němu má tolik překladů. Spojíme se v modlitbě podle kancionálu č. 022:

 

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti Satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

 

 

 

9.         POVODNĚ

 

Slovo Boží: JSEM TO JÁ, NEBOJTE SE. (Mk 6,50)

 

Nikdo z nás nechce zbytečně trpět, bojíme se nemocí a úrazů. Obejmout kříž však znamená přitisknout se ke Kristu pro nás ukřižovanému a on podrží nás, jak nám připomíná modlitba za trpící č. 038:

 

Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoli na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. Ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými.

 

 

 

8.         SPYTIHNĚV

 

Slovo Boží: JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA A HLÁSEJTE EVANGELIUM. (Mk 16,15)

 

Modleme se za misionáře, kteří působí v dáli, ale i za ty u nás, kde jsou také tolik potřební. Modleme se však i za sebe, protože misijní poslání dostávají všichni pokřtění – č. 032:

 

Pane, ty jsi poslal učedníky do celého světa a ke všem národům, aby hlásali tvé evangelium. Pošli dělníky na svou žeň, aby tvou milost a lásku poznali všichni lidé. Dej nám všem odpovědnost za spásu světa, ať jej pomáháme proměňovat v tvé království.

 

 

 

7.         ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY

 

Slovo Boží: POJĎTE ZA MNOU A UDĚLÁM Z VÁS RYBÁŘE LIDÍ. (Mk 1,17)

 

Kéž pokřtění uslyší a následují tuto jasnou výzvu Pána Ježíše. Proto se modlíme za kněžská a duchovní povolání slovy, která složil sv. Pavel VI. - č. 049 E:

 

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, „jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás“ (Žid 7,25), otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa (Mt 5,13–14). Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí. (Pavel VI.)

 

 

 

6.         BAŤŮV KANÁL (BABICE)

 

Slovo Boží: POJĎTE I VY NA OPUŠTĚNÉ MÍSTO A TROCHU SI ODPOČIŇTE. (Mk 6,31)

 

Fara někdy bývá opuštěným místem, přesto kněz uvnitř občas neví, co dřív. Jak to chápat, jak to řešit? Možná pomůže důraz na synodalitu, ale už teď začněme modlitbou za kněze ve farnosti č. 049 D:

 

 Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce Božích tajemství. Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty. Učinils jej naším duchovním vůdcem: dej mu ducha moudrosti a rady; dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům. Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.

 

 

 

5.         HUŠTĚNOVICE

 

Slovo Boží: KDO CHCE JÍT ZA MNOU, ZAPŘI SE, VEZMI SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MNE. (Mt 16,24)

 

I přes úspěchy lékařské vědy, i přes zlaté ruce našich lékařů a jejich spolupracovníků a spolupracovnic je každá nemoc trápením a křížem. A výzvou k pravdivé modlitbě, v kancionále ji máme pod č. 048 B:

 

Nebeský Otče, není snadné přijmout tuto nemoc. Netrpělivě čekám, až budu zase zdravý/á. Pomoz mi, abych došel/a klidu, abych poznal/a, že je to pro mě čas spásy. Mohu na tebe v klidu myslet a tázat se, co se mnou zamýšlíš. Ukaž mi, co mám v životě změnit, co mám trpělivě a s láskou nést. Ukaž mi, co naplňuje neklidem mé vlastní srdce, a pomáhej mi to překonat. Daruj mi svůj pokoj. Dej, ať mám opět naději a skrze ni rozdávám odvahu druhým.

 

 

 

4.         SUŠICE

 

Slovo Boží: JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT. (Jan 14,6)

 

Církev nás vede ke Kristu, v ní a s ní jdeme za ním a skrze něho k Otci. Mnozí ji kritizují, my se za ni modlíme, a to nejen dnes - č. 029 A:

 

Bože, prosíme tě za církev tvého Syna Ježíše Krista. Dej, ať zůstane věrná svěřenému poslání. Dej, ať s lidstvem prožívá jeho osudy, ať je kvasem a duší lidské společnosti, aby ji neustále obnovovala v Kristu a proměňovala v jednu rodinu dětí Božích.

 

 

 

3.         JALUBÍ

 

Slovo Boží: ZŮSTAŇ S NÁMI, UŽ SE PŘIPOZDÍVÁ. (Lk 24, 29)

 

Církev a vlast, každá má srdce mého půl, každá má srdce moje celé, říkal vlastenecký a velmi zbožný a učený kněz František Sušil. Proto je tak důležitá modlitba za vlast – č. 034:

 

Bože milosrdný, prosíme tě za naši vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli a kterou milujeme. Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé naší vlasti upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé.

 

 

 

2.         MODRÁ

 

Slovo Boží: ŽENICH JE TU, JDĚTE MU NAROTI. (Mt 25, 6)

 

Nikdo není dokonalý, nikdo nezvládá vše na 100 procent. Tím pádem také nemůžeme o nikom říci, že nezvládá nic, že je na nule. Vždycky jde o snahu, o to se zvednout a jít naproti, vyjít, jako ten marnotratný syn. Každá obnova křestního slibu, i ta slavná a společná v kostele o největších svátcích, i ta soukromá je dalším krokem naproti ženichovi, který jediný nás může uvést na nebeskou svatební hostinu, kde nehrozí konec ani zánik, kde není ani bolest ani nářek ani smrt. Vykonáme ji naprosto jednoduše právě zde před vstupem na posvátný Velehrad, jak nás k tomu vede kancionál v č. 039:

 

Chci žít ve svobodě dětí Božích, a zříkám se proto hříchu. Chci, aby mě nikdy hřích neovládl, a zříkám se proto všeho, co k němu láká. Zříkám se ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní. – Věřím v Boha…

 

 

 

1.         VELEHRAD

 

Slovo Boží: Slovanští apoštolové uposlechli Kristův příkaz:

 

JDĚTE A VYDÁVEJTE MI SVĚDECTVÍ. (Jan 15, 27)

 

Můžeme říci, že jsme moc nefňukali, ale s pomocí Boží došli ze Sv. Kopečka (Hostýna) až na posvátný Velehrad. Vydali jsme tak svědectví o tom, že církev je živá, protože to, co žije, se ještě hýbe, a to, co se hýbe, je živé. K vydávání ještě hlubšího a většího svědectví jsme při svátosti biřmování byli vybaveni Duchem Svatým, proto poslední modlitba bude právě modlitba biřmovanců, ke které se mohu přidat i ti, kteří ještě biřmování nejsou – č. 040:

 

Pane, náš Bože, darovals mi ve svátosti biřmování Ducha svatého, který mě posvěcuje a sjednocuje s Kristem. Mám být před světem svědkem Kristovy radostné zvěsti, jeho lásky, jeho smrti a vzkříšení. Pomáhej mi, abych byl(a) živým údem církve, abych tě v ní oslavoval/a skrze Krista v Duchu svatém. Pomáhej mi vedením Ducha svatého, abych sloužil/a všem lidem, jak to činil Ježíš Kristus.

 

A modlitbou, kterou nás on naučil, zakončíme, i když pak ještě pozdravíme jeho i svou Matku: č. 001 Otče náš a 004 – Pozdravení andělské.

 

                                                                    DEO GRATIAS.

 

 

                                           Pane Ježíši, můj dobrý pastýři, děkuji Ti.

 

 

             Panno Maria, Průvodkyně na cestách, a všichni andělé a svatí, děkujeme vám.

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)